Wijzigingswet Natuurbeschermingswet, enz. in verband met natuur- en landschapsbeheer in landbouwgebieden en reservaten

Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Wet van 4 juni 1992, tot wijziging van de Natuurbeschermingswet en de Pachtwet in verband met natuur- en landschapsbeheer in landbouwgebieden en reservaten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om enerzijds een wettelijke grondslag te geven aan het verlenen van vergoedingen ter zake van het op vrijwillige basis richten of mede richten van de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven, binnen daartoe aangewezen gebieden, op het beheer van natuur en landschap, en anderzijds om de mogelijkheden te vergroten om pachters te betrekken bij reservaatsbeheer en beheer van, uit een oogpunt van natuur- en landschapsbescherming, gevoelige gebieden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

De in deze wet opgenomen bepalingen tot wijziging van de Pachtwet zijn niet van toepassing op pachtovereenkomsten, aangegaan voor het in werking treden van deze wet en waarvan een schriftelijke pachtovereenkomst of een vonnis tot schriftelijke vastlegging aan de grondkamer ter goedkeuring ingezonden wordt binnen één jaar na het in werking treden van deze wet.

Artikel V

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 juni 1992

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

De Staatssecretaris van Justitie,

A. Kosto

Uitgegeven de twintigste augustus 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina