Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Awb
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005537
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 3. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 4. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 5. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 6. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 11. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 12. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid
 13. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 14. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 15. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen Minister voor VRO
 16. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 17. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 18. Aanwijzings-mandaatbesluit Inspectie Justitie en Veiligheid
 19. Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst
 20. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 21. Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren ATKM 2024
 22. Aanwijzingsbesluit Uitvoering Van Beleid (Toetsingskamer STAP)
 23. ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021
 24. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 25. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 26. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 27. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 28. Algemeen machtigingsbesluit SER
 29. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 30. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 31. Algemeen subsidiereglement 2021
 32. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
 33. Beleidsregel aanhouden geneesmiddelenvoorraden 2024
 34. Beleidsregel aanpassing vergoedingen strafpiketzaken, reiskostenvergoedingen en toeslag bij intrekking beschikking asielzaken
 35. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 36. Beleidsregel aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instellingen 2023
 37. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 38. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 39. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2022
 40. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2024
 41. Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers
 42. Beleidsregel boete werknemer 2017
 43. Beleidsregel CAK bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2022
 44. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 45. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 46. Beleidsregel criteria verduurzamingsloket gewasbeschermingsmiddelen Ctgb
 47. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 48. Beleidsregel definities Wlz
 49. Beleidsregel detachering
 50. Beleidsregel duurzaam herstel
 51. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 52. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 53. Beleidsregel Handhaving
 54. Beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten (bepaling netwerkaansluitpunt en vrije keuze eindapparaten)
 55. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
 56. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
 57. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 58. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 59. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 60. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 61. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 62. Beleidsregel kwalificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2022
 63. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 64. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 65. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
 66. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2024
 67. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021
 68. Beleidsregel normenkader Wlz-uitvoerder
 69. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 70. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 71. Beleidsregel ontheffingen codes energie
 72. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 73. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies 2022
 74. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
 75. Beleidsregel productplaatsing sponsoring commerciële media-instellingen 2022
 76. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 77. Beleidsregel quota commerciële media-instellingen 2023
 78. Beleidsregel quota publieke media-instellingen 2023
 79. Beleidsregel reclame commerciële media-instellingen 2022
 80. Beleidsregel Redelijke opzegvergoedingen vergunninghouders 2023
 81. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 82. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 83. Beleidsregel Remedies
 84. Beleidsregel rendementstoets warmte
 85. Beleidsregel resistentiebeleid biociden
 86. Beleidsregel sponsoring commerciële media-instellingen 2022
 87. Beleidsregel stageverkorting
 88. Beleidsregel subsidies NOvA
 89. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 90. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 91. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 92. Beleidsregel toelatingsprocedure Ctgb 2024
 93. Beleidsregel toelatingsprocedure Ctgb 2024
 94. Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet Bibob
 95. Beleidsregel Toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken
 96. Beleidsregel toezicht COVRA-tarieven
 97. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 98. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
 99. Beleidsregel trillinghinder spoor
 100. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 101. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 102. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 103. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 104. Beleidsregel werkwijze vergelijkende evaluatie gewasbeschermingsmiddelen
 105. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 106. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 107. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 108. Beleidsregels CAK termijnen eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 109. Beleidsregels CAK vergoeden declaraties naar Nederlands tarief
 110. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 111. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 112. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024
 113. Beleidsregels informatieplicht
 114. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 115. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 116. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 117. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 118. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 119. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 120. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 121. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2022
 122. Beleidsregels verantwoord spelen
 123. Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2023
 124. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 125. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
 126. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 127. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 128. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 129. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 130. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 131. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 132. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022
 133. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 134. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet
 135. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2023
 136. Besluit aanwijzing toezichthouders TloKB
 137. Besluit aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 138. Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2024
 139. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 140. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 141. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 142. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 143. Besluit beleidsregels representativiteit
 144. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 145. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 146. Besluit buitengerechtelijke kosten
 147. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 148. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 149. Besluit elektronisch procederen
 150. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 151. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 152. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 153. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 154. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 155. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 156. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 157. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 158. Besluit inzake volginnovatie 2012
 159. Besluit inzake volginnovatie 2013
 160. Besluit inzake volginnovatie 2014
 161. Besluit inzake volginnovatie 2015
 162. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 163. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 164. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 165. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 166. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 167. Besluit machtiging ILT tot het uitoefenen van handhavingsbevoegdheden met betrekking tot de detacheringsverklaring
 168. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 169. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 170. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 171. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 172. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 173. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 174. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 175. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 176. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 177. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 178. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 179. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 180. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 181. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 182. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 183. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 184. Besluit mandaat algemeen directeur CJIB ten behoeve van RDI
 185. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 186. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 187. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 188. Besluit mandaat CBR 2019
 189. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 190. Besluit mandaat directeur Kustwacht ten behoeve van het toestaan of mogelijk maken van gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden
 191. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 192. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 193. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 194. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 195. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 196. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 197. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 198. Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst voor uitvoering Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen
 199. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA 2022
 200. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 201. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 202. Besluit mandaat en machtiging CKO
 203. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 204. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 205. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 206. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 207. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 208. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 209. Besluit mandaat en machtiging EZK voor CBR inzake uitvoering Examenregeling frequentiegebruik 2008
 210. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 211. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 212. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 213. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020
 214. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 215. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 216. Besluit mandaat en machtiging LNV voor de Stichting Certificering SNL
 217. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 218. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 219. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19
 220. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering projectbesluiten
 221. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 222. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 223. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 224. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 225. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 226. Besluit mandaat en machtiging subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026
 227. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 228. Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021
 229. Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) en tot verlening van volmacht om toe te zien op het gebruik van het beeldmerk ‘CO-VRIJ’
 230. Besluit mandaat en machtiging Vanberkel Professionals
 231. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 232. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 233. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 234. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 235. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 236. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 237. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 238. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 239. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 240. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 241. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 242. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 243. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 244. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 245. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 246. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa
 247. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (subsidiëring project Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM))
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023
 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB
 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 262. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 263. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 264. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van burgemeester en wethouders van Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK-en LNV-subsidies 2021
 265. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van gedeputeerde staten van Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
 266. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
 267. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 268. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
 269. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 270. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten
 271. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 272. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2021
 273. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 274. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 275. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 276. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 277. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 278. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 279. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 280. Besluit mandaat, volmacht en machtiging exportbeleid
 281. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 282. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 283. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 284. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 285. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 286. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland
 287. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 288. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 289. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet bescherming Antarctica 2021
 290. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering EZK-cofinanciering Subsidieregeling JTF 2021-2027
 291. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 292. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021
 293. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 294. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021
 295. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail
 296. Besluit mandaat, volmacht en machtiging RDW voor de uitvoering van de Wet vrachtwagenheffing
 297. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 298. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 299. Besluit mandaat, volmacht en machtiging RVO inzake de Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen
 300. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 301. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake de schadeafhandeling en versterking in het Groningenveld
 302. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 303. Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijke tolheffing RDW
 304. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 305. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 306. Besluit mandaat, volmacht en machtiging VertiCer B.V. inzake garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong 2023
 307. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Subsidieregeling JTF 2021–2027
 308. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 309. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025
 310. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 311. Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
 312. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 313. Besluit mandaatverlening, volmacht en machtiging Belastingdienst/Toeslagen 2023
 314. Besluit mandateren aan de provincie Noord-Brabant van bevoegdheid tot het door of namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat laten verleggen van kabels en leidingen t.b.v. uitvoering reconstructie rijksweg N65 Vught – Haaren
 315. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 316. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 317. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering van een programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 318. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 319. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 320. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet open overheid
 321. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 322. Besluit ondermandaat en machtiging aan het afdelingshoofd, de Coördinerend beleidsadviseur, de Senior Adviseurs, Adviseurs enmedewerkers van het Bureau Consignatie van de Afdeling Kaderstelling
 323. Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen 2021
 324. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 325. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 326. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 327. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 328. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 329. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 330. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 331. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 332. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 333. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 334. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 335. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 336. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 337. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 338. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 339. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 340. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 341. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 342. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 343. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 344. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 345. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 346. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 347. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 348. Besluit ondermandaat en ondermachtiging Kiwa Register B.V. (I)
 349. Besluit ondermandaat en ondermachtiging Kiwa Register B.V. (luchtvaart)
 350. Besluit ondermandaat ILT-ambtenaren VWS-regelgeving covid-19
 351. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 352. Besluit ondermandaat voor behandeling bezwaarschrift met kenmerk 4190231
 353. Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Belastingdienst
 354. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging aan Radar voor ondersteuning ouders in het buitenland
 355. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Regeling tijdelijke tegemoetkoming rijnvarenden
 356. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van de Generale Thesaurie
 357. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het cluster secretaris-generaal
 358. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Douane
 359. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Fiscale Zaken
 360. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Rijksbegroting
 361. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Toeslagen
 362. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 363. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2022
 364. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2021
 365. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2021
 366. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021
 367. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022
 368. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 369. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor SBN en de kredietbanken van de directeur-generaal Ketenregie in het kader van private schulden en herstel toeslagen 2024
 370. Besluit ondermandatering competentie tot behandeling van verzoeken tot ‘onderlinge overlegprocedure’
 371. Besluit ondermandatering competentie tot uitvoering van verplichtingen in arbitrageprocedures
 372. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 373. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 374. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 375. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 376. Besluit openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften Ctgb
 377. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 378. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
 379. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 380. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 381. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 382. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 383. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 384. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 385. Besluit proceskosten bestuursrecht
 386. Besluit project afbouw IBS 2007
 387. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 388. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 389. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 390. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 391. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 392. Besluit regulering wijze van digitale indiening informatieaanvragen en verzoeken
 393. Besluit stellen nadere eisen schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van de Wet open overheid
 394. Besluit subsidieplafond 2018
 395. Besluit subsidieplafond 2019
 396. Besluit subsidieplafond 2021
 397. Besluit subsidieplafond 2023
 398. Besluit subsidieplafond 2024
 399. Besluit Toezichtbeleid Erkenninghouders wijziging constructie (GWC) van snor- naar bromfiets
 400. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
 401. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 402. Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht
 403. Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel
 404. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 405. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 406. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 407. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 408. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 409. Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de algemeen directeur FIOD
 410. Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de algemeen directeuren van de organisatieonderdelen Grote Ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf en Particulieren
 411. Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019
 412. Besluit van de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging op grond van de Wet politiegegevens aan de directeur-generaal Belastingdienst
 413. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 414. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 415. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 416. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 417. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 418. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 419. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 420. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 421. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 422. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 423. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 424. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 425. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 426. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 427. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 428. Besluit verlenen machtiging tot behandelen van klachten betaalbaarstelling schadeloosstelling rechthebbenden (nationalisatie SNS Reaal N.V. en SNS Bank N.V.)
 429. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 430. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 431. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 432. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 433. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 434. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 435. Besluit verlenen ondertekeningsmandaat voor artikel 66 van verordening 2017/625 aan de keuringsdiensten 2023
 436. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 437. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 438. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 439. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 440. Besluit verlening mandaat aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing ambtenaren voor uitoefening van toezicht op naleving Wet ter Bescherming Koopvaardij
 441. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 442. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van de subsidiëring vanuit het Nationale Groeifonds voor het programma Toekomstbestendige Leefomgeving
 443. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 444. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International B.V.
 445. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake NL-Alert keten
 446. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 447. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 448. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van de Minister van Financiën aan de directeur-generaal Ketenregie in het kader van de hersteloperatie toeslagen
 449. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 450. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de Chief Executive Officer van ProRail B.V. voor de Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023 – 2025
 451. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de toezichthoudende ambtenaren van de douane in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak
 452. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 453. Besluit vertrouwensdiensten
 454. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 455. Besluit volginnovatie 2014
 456. Besluit volginnovatie 2016 I
 457. Besluit volginnovatie 2016 II
 458. Besluit volginnovatie 2017 I
 459. Besluit volginnovatie 2017 II
 460. Besluit volginnovatie 2018
 461. Besluit volginnovatie 2020
 462. Besluit volginnovatie 2021
 463. Besluit volginnovatie 2022
 464. Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein
 465. Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.
 466. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 467. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 468. Besluit wijziging Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (wijziging bekendmaking algemene ondermandaten en inwerkingtreding Wet open overheid)
 469. Besluit wijziging van het formulier en de bijlagen behorende bij het formulier voor aanvraag vergunning voor leveren elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers
 470. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 471. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2023
 472. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen 2022
 473. Cusumsysteem tachograaftechnicus 2022
 474. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 475. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 476. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 477. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 478. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 479. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 480. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 481. EZ-intrekkingsregeling 2005
 482. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 483. Het normeringshandboek 2024
 484. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 485. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 486. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 487. Instellingsbesluit Adviescommissie extra uren in strafzaken
 488. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 489. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 490. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
 491. Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19
 492. Instructie ontheffing asbest in zeeschepen
 493. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 494. Klachtenregeling ACM
 495. Klachtenregeling BFT 2021
 496. Klachtenregeling CCMO
 497. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 498. Klachtenregeling Defensie
 499. Klachtenregeling Kiesraad
 500. Klachtenregeling MIVD
 501. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 502. Klachtenregeling TloKB
 503. Klachtenregeling TNO 2005
 504. Klachtenregeling voor het Centraal bureau voor de statistiek 2023
 505. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland 2022
 506. Klachtenreglement UWV 2009
 507. Klachtregeling AIVD 2018
 508. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Eerste Kamer der Staten- Generaal 2023
 509. Machtigingsbesluit directeur SAV
 510. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 511. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 512. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart 2021
 513. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 514. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 515. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 516. Mandaatbesluit AVG OCW
 517. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 518. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 519. Mandaatbesluit beheer bureau NRM
 520. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 521. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020
 522. Mandaatbesluit beheer TloKB
 523. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 524. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 525. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 526. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 527. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 528. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 529. Mandaatbesluit COA
 530. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 531. Mandaatbesluit directeur 3W
 532. Mandaatbesluit Directeur Kustwacht uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 533. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021
 534. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 535. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 536. Mandaatbesluit Europese fondsen DGM 2022
 537. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 538. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 539. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 540. Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007
 541. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 542. Mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs Wet- en regelgeving Wet Kinderopvang
 543. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 544. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 545. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 546. Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.
 547. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 548. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 549. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 550. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 551. Mandaatbesluit NVAO 2017
 552. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 553. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 554. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 555. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 556. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 557. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 558. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 559. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 560. Mandaatbesluit PROambt Advies b.v. uitvoering Appa
 561. Mandaatbesluit programmamanager JenV Brede Werkagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid
 562. Mandaatbesluit R&D-regeling technologiedomeinen Einstein Telescope
 563. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2022
 564. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 565. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 566. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0
 567. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg
 568. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 569. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022
 570. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 571. Mandaatbesluit RVO bijdrage- en subsidieverstrekking data en onderzoek gebouwde omgeving
 572. Mandaatbesluit RVO inzake de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 573. Mandaatbesluit RVO inzake Innovatiebudget
 574. Mandaatbesluit RVO inzake Subsidieregeling matching Horizon Europe
 575. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 576. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 577. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 578. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 579. Mandaatbesluit van de NIWO
 580. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 581. Mandaatbesluit verlengingsbesluiten accreditatie hoger onderwijs
 582. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 583. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 584. Mandaatbesluit VWS ten behoeve van NVWA-werkzaamheden aan het CJIB
 585. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 586. Mandaatbesluit Wet open overheid Eerste Kamer
 587. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 588. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 589. Mandaatregeling beheer bureau ATKM
 590. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 591. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 592. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 593. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 594. Mandaatregeling Defensievastgoed
 595. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 596. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 597. Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland
 598. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 599. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 600. Mandaatregeling tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014
 601. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 602. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 603. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 604. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 605. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 606. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 607. Meerjarenregeling Co-creatie 2025 – 2028 Fonds voor Cultuurparticipatie
 608. Meerjarenregeling Talentontwikkeling 2025–2028 Fonds voor Cultuurparticipatie
 609. OCW-intrekkingsregeling 2004
 610. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 611. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat 2023
 612. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 613. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2022
 614. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 615. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 616. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2023
 617. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 618. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 619. Pilotregeling Makers buiten het boek
 620. Pilots Nationaal Akkoord
 621. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 622. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB
 623. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 624. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 625. Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer
 626. Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO
 627. Regeling bezwarenprocedure KB
 628. Regeling Brug voor Talent
 629. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 630. Regeling Cultuureducatie
 631. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
 632. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025–2028 Fonds voor Cultuurparticipatie
 633. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 634. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 635. Regeling Digitale literatuur
 636. Regeling Each One Teach One
 637. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 638. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 639. Regeling Erfgoed Maken
 640. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 641. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 642. Regeling Halt 2022
 643. Regeling Herdenkingsjaar Slavernijverleden
 644. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 645. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 646. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht en Besluit proceskosten bestuursrecht
 647. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 648. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 649. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 650. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 651. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 652. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 653. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 654. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 655. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 656. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 657. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 658. Regeling Internationale Samenwerking 2022–2024
 659. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 660. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
 661. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 662. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 663. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 664. Regeling Maakruimte voor cultuur
 665. Regeling macrodoelmatig opleidingsaanbod hoger onderwijs 2023
 666. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 667. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 668. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021
 669. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 670. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 671. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 672. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 673. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 674. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 675. Regeling MeeMaakPodia
 676. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 677. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 678. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 679. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 680. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 681. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 682. Regeling productiekosten bijzondere uitgaven
 683. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 684. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 685. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 686. Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024
 687. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 688. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 689. Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021
 690. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche
 691. Regeling specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening
 692. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 693. Regeling starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers Nederlands Letterenfonds
 694. Regeling Steunfonds Oekraïense makers 2024
 695. Regeling Steunfonds Russische makers 2024
 696. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 697. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 698. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 699. Regeling Talent in de regio
 700. Regeling Talentontwikkeling
 701. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 702. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 703. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 704. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 705. Regeling Urban Arts Talent
 706. Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2024
 707. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 708. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 709. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 710. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 711. Regeling Vernieuwen van cultuurmaken
 712. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 713. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 714. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 715. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 716. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 717. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 718. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 719. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 720. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 721. Regeling vierjarige subsidies literair-educatieve organisaties Nederlands Letterenfonds 2025–2028
 722. Regeling vierjarige subsidies literaire organisaties Nederlands Letterenfonds 2025–2028
 723. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 724. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 725. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021
 726. Reglement Adviescommissie extra uren in strafzaken
 727. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 728. Reglement Adviescommissie Zelfredzaamheid en Rechtsbijstand
 729. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2024
 730. Reglement hoorcommissie bezwaarzaken met externe voorzitter 2023
 731. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 732. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 733. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 734. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 735. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 736. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 737. Skal-Reglement Bezwaar
 738. Subsidiebesluit SER
 739. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
 740. Subsidieregeling JTF 2021–2027
 741. Subsidieregeling taakuitoefening beheerders van de HSWI
 742. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 743. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2024
 744. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 745. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 746. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 747. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 748. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 749. Tijdelijke beleidsregel pilot kosteloze rechtsbijstand procedures in eerste aanleg met betrekking tot (spoed)uithuisplaatsing ex artikel 1:265b BW en gezagsbeëindiging ex de artikelen 1:266 juncto 1:267 BW
 750. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 751. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 752. Toezichtbeleid ITS
 753. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 754. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 755. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 756. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 757. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
 758. Translation Grants for Foreign Publishers
 759. Uitgiftebeleid geografische nummers
 760. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 761. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 762. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 763. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 764. Verordening commissie bezwaarschriften Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 765. Verordening commissie bezwaarschriften Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 766. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 767. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 768. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021
 769. Verzamelverordening 2016
 770. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 771. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 772. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 773. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 774. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 775. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport
 776. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 777. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 778. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 779. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 780. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 781. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)
 782. Wijzigingsbesluit Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 783. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
 784. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 785. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 786. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 787. Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po
 788. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 789. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 790. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 791. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Algemeen interventiebeleid NVWA 2024
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen
 5. Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet
 6. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 7. Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Beleidsregel IGVO 2021
 9. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 10. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 11. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
 12. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 13. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren 2022
 14. Beleidsregel Warenwet nicotinezakjes
 15. Beleidsregel aanbodkanaal
 16. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 17. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
 18. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 19. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 20. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 21. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 22. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 23. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 24. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 25. Beleidsregel bemonsteringsplannen sanitaire monitoring 2022
 26. Beleidsregel beoordeling financiële kwaliteiten van leveranciers van elektriciteit of gas aan kleinverbruikers
 27. Beleidsregel bestuurlijke boeten IJenV – experiment gesloten coffeeshopketen
 28. Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen
 29. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022
 30. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 31. Beleidsregel binnenvaart 2013
 32. Beleidsregel brachycephale honden
 33. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 34. Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor
 35. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 36. Beleidsregel compensatie eigenaren en gebruikers Stint
 37. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte
 38. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
 39. Beleidsregel consignatie
 40. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 41. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 42. Beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021
 43. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen
 44. Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021)
 45. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 46. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 47. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020
 48. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer 2024
 49. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 50. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 51. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
 52. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 53. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 54. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022
 55. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 56. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 57. Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de EU, in het bijzonder ECOWAS-landen, 2022
 58. Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens
 59. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 60. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 61. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
 62. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 63. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 64. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
 65. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 66. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 67. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 68. Beleidsregel keuringsinstituten Spoorwegwet
 69. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 70. Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek
 71. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 72. Beleidsregel migrerend werknemerschap en studiefinanciering
 73. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 74. Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid luchthaven Schiphol
 75. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
 76. Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 2024
 77. Beleidsregel nadere invulling Verordening (EG) 178/2002
 78. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 79. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
 80. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen 2023
 81. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 82. Beleidsregel ontheffing vergunningsplicht IJsselmeer voor cultuurhistorische visserij
 83. Beleidsregel ontheffingen Minister van EZK en Minister voor KE verbod artikel 5 duodecies Verordening (EU) nr 833/2014
 84. Beleidsregel ontheffingsgronden doorstroomtoets po
 85. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
 86. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 87. Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA
 88. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 89. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 90. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 91. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 92. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 93. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 94. Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014
 95. Beleidsregel tegemoetkoming kosten PAS-melders
 96. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 97. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 98. Beleidsregel toepassen beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning archeologische rijksmonumentenactiviteit
 99. Beleidsregel toepassing en beoordeling lozingseisen rijkswateren
 100. Beleidsregel toets passende stimulering en cumulatietoets onder het Besluit duurzame energieproductie en klimaattransitie
 101. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 102. Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit
 103. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 104. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 105. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 106. Beleidsregel uitvoering deel associate degree-opleiding door bve-instelling
 107. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 108. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
 109. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 110. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 111. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 112. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
 113. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen 2023
 114. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
 115. Beleidsregel vergoeding meerkosten aardbevingsbestendig bouwen Groningen 2022
 116. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 117. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 118. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 119. Beleidsregel verlagen subsidie GLB
 120. Beleidsregel verlagen subsidies EMFAF en BAR
 121. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 122. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 123. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
 124. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 125. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 126. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 127. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
 128. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 129. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (verzoek vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn)
 130. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 131. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over waterstaatswerken of wegen in beheer bij het Rijk
 132. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 133. Beleidsregel voorschrijven via internet
 134. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
 135. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 136. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 137. Beleidsregel wijziging van de vergunningen windenergie op zee voor kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver
 138. Beleidsregel wijziging van de vergunningen windenergie op zee voor kavels VI en VII Hollandse Kust (west)
 139. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 140. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 141. Beleidsregel zeevaartbemanning
 142. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 143. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 144. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 145. Beleidsregels VOG Wtza
 146. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
 147. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 148. Beleidsregels Wet kwaliteit incassodienstverlening
 149. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 150. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 151. Beleidsregels betalingsregelingen Rijk 2024
 152. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 153. Beleidsregels diplomatieke en dienstpaspoorten
 154. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 155. Beleidsregels gunstbetoon Wet medische hulpmiddelen
 156. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 157. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 158. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 159. Beleidsregels near shore windpark
 160. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren 2022
 161. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 162. Beleidsregels prioritering IJenV EGC
 163. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 164. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 165. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 166. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 167. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 168. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 169. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 170. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 171. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 172. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 173. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 174. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 175. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 176. Besluit Beroep in Belastingzaken
 177. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 178. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 179. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 180. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 181. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 182. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 183. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
 184. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 185. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 186. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 187. Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat
 188. Specifiek Interventiebeleid NVWA tatoeëren, piercen en tatoeagekleurstoffen (IB03-SPEC 59, versie 03)
 189. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB03-SPEC 29, versie 03)
 190. Specifiek interventiebeleid NVWA Gastoestellen (IB03-SPEC 55, versie 02)
 191. Specifiek interventiebeleid NVWA Nagoya protocol (IB03-SPEC06, versie 01)
 192. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB03-SPEC 58, versie 02)
 193. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB03-SPEC 14, versie 4)
 194. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling (IB03-SPEC 41, versie 02)
 195. Specifiek interventiebeleid NVWA attractie- en speeltoestellen (IB03-SPEC 46, versie 08)
 196. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB03-SPEC 43, versie 05)
 197. Specifiek interventiebeleid NVWA cosmetische producten (IB03-SPEC 52, versie 02)
 198. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB03-SPEC 02, versie 08)
 199. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB03-SPEC 17, versie 05)
 200. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 201. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB03-SPEC 03, versie 09)
 202. Specifiek interventiebeleid NVWA diergezondheid (IB03-SPEC 16, versie 02)
 203. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB03-SPEC 33, versie 04)
 204. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB03-SPEC 35, versie 05)
 205. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB03-SPEC 72, versie 06)
 206. Specifiek interventiebeleid NVWA draagbaar klimmaterieel (IB03-SPEC 53, versie 02)
 207. Specifiek interventiebeleid NVWA elektrisch materiaal (IB03-SPEC 54, versie 02)
 208. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB03-SPEC 30, versie 03)
 209. Specifiek interventiebeleid NVWA fytosanitaire wetgeving
 210. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB03-SPEC 05, versie 06)
 211. Specifiek interventiebeleid NVWA kinderbedden en -boxen (IB03-SPEC 50, versie 02)
 212. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB03-SPEC 44, versie 08)
 213. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB03-SPEC 07, versie 03)
 214. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB03-SPEC 09, versie 02)
 215. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB03-SPEC08, versie 05)
 216. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB03-SPEC 32, versie 04)
 217. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB03-SPEC 31, versie 18)
 218. Specifiek interventiebeleid NVWA textiel (IB03-SPEC 60, versie 02)
 219. Specifiek interventiebeleid NVWA visketen kust- en binnenvisserij (IB03-SPEC 47, versie 04)
 220. Specifiek interventiebeleid NVWA visketen zeevisserij (IB03-SPEC 48, versie 03)
 221. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselcontact-materialen (IB03-SPEC 61, versie 02)
 222. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB03-SPEC 42, versie 06)
 223. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB03-SPEC 37, versie 08)
 224. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB03-SPEC 39, versie 15)
 225. Specifiek interventiebeleid vlees (IB01-SPEC 25, versie 01)
 226. Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen 2021
 227. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 3. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 4. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 5. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 6. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 7. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 8. Aanvullingswet bodem Omgevingswet
  Artikel: 2.2
 9. Aanvullingswet geluid Omgevingswet
  Artikel: 2.3
 10. Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet
  Artikel: 2.1
 11. Aanvullingswet natuur Omgevingswet
  Artikel: 3.3
 12. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 13. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 14. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 15. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 16. Algemeen interventiebeleid NVWA 2024
  Artikel: 1.1
 17. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 18. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 1
 19. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 20. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 21. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 22. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 23. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 24. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: XIIa, XVI
 25. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 26. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 27. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 28. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 29. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 30. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 31. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 32. Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020
  Artikel: 20
 33. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 34. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 35. Beleidsregel Accreditatie (RvA-BR002)
  Artikel: 5
  Bijlage: 1
 36. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 37. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 38. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 39. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 40. Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport
  Bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Inspectie Leefomgeving en Transport
 41. Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht Rijkswaterstaat
  Bijlage: : Landelijke handhavingsstrategie omgevingsrecht
 42. Beleidsregel Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt 2023
  Tekst: tekst
 43. Beleidsregel Remedies
  Tekst: tekst
 44. Beleidsregel Toegang niet-openbare informatie in dossiers betreffende uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen ten behoeve van onderzoek
  Artikel: 1
 45. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 46. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 47. Beleidsregel beoordeling van niet in de EER behaalde bewijsstukken in het voortgezet onderwijs
  Bijlage: 2
 48. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 49. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 50. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 51. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2024
  Artikel: 1
 52. Beleidsregel nadeelcompensatie verleggen kabels en leidingen vanwege rijkswaterstaatswerken, rijkswegen en hoofdspoorwegen 2024
  Artikel: 1
 53. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 54. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 55. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  Artikelen: 11, 12
 56. Beleidsregel rendementstoets warmte
  Artikel: 1
 57. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 58. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 59. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 60. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 61. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 62. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 63. Beleidsregels VOG-NP-RP 2024
  Tekst: tekst
 64. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 65. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 66. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 67. Beleidsregels betalingsregelingen Rijk 2024
  Artikel: 1:3
 68. Beleidsregels controle informatieverstrekkingen uit het kentekenregister
  Tekst: tekst
  Bijlage: A
 69. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2023
  Tekst: tekst
 70. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 71. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024
  Bijlage: bijlage
 72. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 73. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 74. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 75. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 76. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 77. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 78. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 79. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 80. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 81. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 82. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 83. Besluit Commissie bezwaarschriften handhaving CBS 2023
  Artikelen: 1, 9
 84. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 85. Besluit Totaalwinst
  Tekst: tekst
 86. Besluit WACC warmteleveranciers
  Bijlage: 1
 87. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 88. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 89. Besluit belastingplicht van stichtingen en verenigingen
  Tekst: tekst
 90. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 91. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 92. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 93. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 94. Besluit elektronisch procederen
  Artikel: 5
 95. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 96. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 4
 97. Besluit intrekking onderzoekskaders 2017 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2022 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlagen: I, II
 98. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 99. Besluit mandaat en machtiging Vanberkel Professionals
  Artikel: 1
 100. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 101. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 102. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 103. Besluit mandaatverlening, volmacht en machtiging Belastingdienst/Toeslagen 2023
  Artikelen: 1, 5, 6, 7, 8
  Bijlage: 2
 104. Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Belastingdienst
  Artikel: 1
 105. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging aan Radar voor ondersteuning ouders in het buitenland
  Artikel: 1
 106. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van de Generale Thesaurie
  Artikel: 1
 107. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het cluster secretaris-generaal
  Artikel: 1
 108. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Douane
  Artikel: 1
 109. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Fiscale Zaken
  Artikel: 1
 110. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Rijksbegroting
  Artikel: 1
 111. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging betreffende de uitvoering van de Wet open overheid op het terrein van het directoraat-generaal Toeslagen
  Artikel: 1
 112. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor SBN en de kredietbanken van de directeur-generaal Ketenregie in het kader van private schulden en herstel toeslagen 2024
  Artikel: 1
 113. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 114. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
  Artikel: 5
 115. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 116. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 117. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 118. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 119. Besluit vaststelling Raamwerk praktijkexamens Maritieme radiocommunicatie (Marcom-B & Marcom-A) CBR
  Bijlage: 1
 120. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Oekraïne partnerfaciliteit
  Bijlage: bijlage
 121. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Versnelling Weerbaarheid Voedselsystemen Afrika
  Bijlage: bijlage
 122. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 123. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 124. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieprogramma Social Sustainability
  Bijlage: bijlage
 125. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp 2022–2026)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader humanitaire hulp 2022–2026
 126. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 127. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Safety for Voices)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader ‘Safety for Voices’
 128. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2024)
  Bijlage: bijlage
 129. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Contributing to Peaceful and Safe Societies 2024–2031)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Contributing to Peaceful and Safe Societies 2024–2031
 130. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma European Partnership for Responsible Minerals 2023 – 2028)
  Bijlage: bijlage
 131. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Versterking van de Humanitaire Sector 2024–2027)
  Bijlage: bijlage
 132. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migration and Displacement 2023–2028)
  Bijlage: bijlage
 133. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Bodemvruchtbaarheid)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader subsidieprogramma bodemvruchtbaarheid
 134. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 135. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 136. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Impactclusters 2023–2028)
  Bijlage: bijlage
 137. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners)
  Bijlage: bijlage
 138. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 139. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 140. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026)
  Bijlage: bijlage
 141. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 142. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO 2022–2025)
  Bijlage: Bijlage
 143. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 144. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 145. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 146. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 147. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening 2024
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 148. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
  Bijlage: bijlage
 149. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund (Dtif herpublicatie)
  Bijlage: bijlage
 150. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 151. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 152. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 153. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 154. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 155. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  Bijlage: bijlage
 156. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 157. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 158. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 159. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 160. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Zuivel
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Zuivel
 161. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 162. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 163. Besluit vaststelling rekening en verantwoording vereffening vermogen voormalig Productschap voor Vee en Vlees
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Vee en Vlees
 164. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 165. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 166. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 167. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 168. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 169. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 170. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 171. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 172. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 173. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 174. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 175. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 176. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 177. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 178. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 179. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 180. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 181. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 182. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 183. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 184. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 185. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 186. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 187. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 188. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 189. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 190. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 191. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 192. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Optopping Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020–2023)
  Bijlage: bijlage
 193. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 194. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 195. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 196. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 197. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 198. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 199. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 200. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 201. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 202. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 203. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 204. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 205. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 206. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 207. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 208. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 209. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 210. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 211. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 212. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 213. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 214. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst
 215. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 216. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 217. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 218. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 219. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 220. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 221. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 222. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 223. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 224. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 225. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 226. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 227. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 228. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 229. Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen
  Bijlage: Fonds bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen
 230. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 231. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 232. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 233. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
  Tekst: tekst
 234. Handhavingsbeleid prioritering handhavingsonderzoeken
  Tekst: tekst
 235. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 236. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 237. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 238. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 239. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 240. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 241. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
  Artikel: 28a
 242. Inkomstenbelasting, aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020
  Tekst: tekst
 243. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 244. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 245. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 7
 246. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 247. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 248. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: LXVI
 249. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel: 2.2
 250. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 251. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 252. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 253. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 254. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 255. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 256. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 257. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 258. Kaderwet SZW-subsidies
 259. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 260. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 261. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 262. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 263. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 264. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 265. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 266. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 267. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 268. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 269. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 270. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 271. Kavelbesluit kavel Alpha windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage: Nota van beantwoording op afzonderlijke zienswijzen en reacties in het kader van het ontwerpkavelbesluit Alpha IJmuiden Ver
 272. Kavelbesluit kavel Beta windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage: IV
 273. Klachtenregeling BFT 2021
  Artikel: 1
 274. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 275. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 276. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 277. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 278. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 279. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 280. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 281. Machtigingswet oprichting Invest International
  Artikel: 5
 282. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 283. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 284. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 285. Mandaatbesluit NVAO 2017
 286. Mandaatbesluit PROambt Advies b.v. uitvoering Appa
  Artikel: 2
 287. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 288. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 289. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 290. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 291. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 292. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 293. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 294. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 295. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 296. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 297. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 298. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 299. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 300. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 301. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2023
  Tekst: tekst
 302. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 303. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 304. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 305. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 306. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 307. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 308. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 309. Omgevingsbesluit
  Artikel: 10.25
 310. Omgevingswet
  Artikelen: 16.30, 16.7, 16.71
 311. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  Tekst: tekst
 312. Onderlinge regeling samenwerking bij hervormingen
  Artikel: 9
 313. Orange Corners Innovation Fund Grant Programme 2024–2030
  Bijlage: Annexe
 314. Pilotregeling Makers buiten het boek
 315. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 316. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 317. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 318. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 319. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 320. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 321. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 322. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2023
  Tekst: tekst
 323. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 324. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 325. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 326. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 327. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 328. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2021)
  Tekst: tekst
 329. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 330. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 331. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 332. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 333. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 334. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 335. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR (1 augustus 2022)
  Tekst: tekst
 336. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR (1 januari 2023)
  Tekst: tekst
 337. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR (1 januari 2024)
  Tekst: tekst
 338. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 339. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 340. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 341. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 342. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 343. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 344. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 345. Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursport-verenigingen
  Artikel: 1.2
 346. Regeling Steunfonds Oekraïense makers 2024
 347. Regeling Steunfonds Russische makers 2024
 348. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 349. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 350. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid 2024
  Artikel: 1
 351. Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer
  Artikel: 1
 352. Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer
  Artikel: 1
 353. Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO
  Artikel: 1
 354. Regeling bezwarenprocedure KB
 355. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 356. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 357. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 358. Regeling erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 359. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 360. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2023
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2023
 361. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2023
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2023
 362. Regeling inburgering 2021
  Bijlage: 1
 363. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 364. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 365. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.14.1, 3.16.1a, 3.16.2, 3.16.3
 366. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 367. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 368. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 369. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 370. Regeling productiekosten bijzondere uitgaven
 371. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 372. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 373. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 374. Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie
  Artikel: 2
 375. Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026
  Artikel: 2
 376. Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
  Artikel: 7
 377. Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
  Artikel: 1.2
 378. Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidzorg
  Artikel: 1.2
 379. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 380. Regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente
  Artikel: 2
 381. Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp
  Artikel: 2
 382. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 383. Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026
  Artikel: 1.2
 384. Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024–2025
  Artikel: 2
 385. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 386. Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en
  Artikel: 2
 387. Regeling starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers Nederlands Letterenfonds
 388. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 389. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 390. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 391. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 392. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 393. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 394. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 395. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 396. Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen
  Artikel: 8
 397. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 398. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 399. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 400. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 401. Regeling vierjarige subsidies literair-educatieve organisaties Nederlands Letterenfonds 2025–2028
  Artikel: 1.1
 402. Regeling vierjarige subsidies literaire organisaties Nederlands Letterenfonds 2025–2028
  Artikel: 1.1
 403. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021
  Artikel: 1
 404. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 405. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 406. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 407. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2024
  Artikel: 1
 408. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 409. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 410. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 411. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 412. Reglement hoorcommissie bezwaarzaken met externe voorzitter 2023
  Artikel: 1
 413. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 414. Reglement van de Koninklijke Bibliotheek 2023
  Artikelen: 1.1, 6.1
  Bijlagen: 5a, 6
 415. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 416. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 417. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid fysieke leefomgevingsfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 418. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 419. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 420. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 421. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 422. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 423. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 424. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 425. Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024
  Tekst: tekst
 426. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 427. Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund 2024–2030
  Bijlage: bijlage
 428. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 429. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 430. Subsidieregeling IPS-trajecten voor de gemeentelijke doelgroep
  Artikel: 5
 431. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 432. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 433. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 434. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 435. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15u
 436. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 437. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 438. Subsidieregeling rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 1
 439. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 440. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2024
  Artikelen: 1.1, 1.2, 7.1
 441. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 442. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 443. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 444. Subtaak- en ondermandaatbesluit Directie Juridische Zaken Defensie 2022
  Artikel: 8
 445. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 446. Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten
  Artikel: 13
 447. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel: 10
 448. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Gazastrook 2023
  Artikel: 10
 449. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Soedan 2023
  Artikel: 10
 450. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022
  Artikel: 10
 451. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 3
 452. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 453. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 454. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 455. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 456. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
  Bijlage: I
 457. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 458. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 459. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 460. Toezichtkader CO-stelsel
  Tekst: tekst
 461. Toezichtkader stelsel Kwaliteitsborging Bouw
  Tekst: tekst
 462. Translation Grants for Foreign Publishers
 463. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 464. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 11
 465. Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
  Artikel: 16
 466. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 467. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 468. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 469. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 470. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 471. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 472. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 473. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 474. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 475. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 476. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 477. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 478. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 479. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 480. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 481. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 482. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 483. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 484. Verordening commissie bezwaarschriften Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 8
 485. Verordening commissie bezwaarschriften Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 8
 486. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 487. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 488. Verzamelwet EZK 2022
  Artikel: II
 489. Verzamelwet IenW 2019
 490. Verzamelwet IenW 2021
 491. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: I
 492. Verzamelwet Omgevingswet 2023
  Artikel: V
 493. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 494. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 495. Verzamelwet SZW 2024
  Artikel: IIa
 496. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 497. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 498. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 499. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 500. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 501. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 502. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 503. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 504. Werkwijze bij concentratiezaken
  Tekst: tekst
 505. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 506. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 507. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 508. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24, 4.16a
 509. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 510. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 511. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 512. Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
  Artikel: IX
 513. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: III
 514. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 515. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 516. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 7.5.9
 517. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 518. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 2.1
  Hoofdstuk: 2
 519. Wet extern klachtrecht
 520. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 521. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 522. Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
  Artikel: 14
 523. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 8.3
 524. Wet inburgering 2021
  Artikel: 52
 525. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 526. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 527. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 528. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 529. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 530. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 531. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 532. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.64
 533. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 20
 534. Wet open overheid
  Artikelen: 2.2, 9.3
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 535. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 536. Wet overige OCW-subsidies
 537. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 538. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 53
 539. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 540. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 541. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 542. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 543. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 544. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 545. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen: 1.1, 2.64
 546. Wet vrachtwagenheffing
  Artikel: 25
 547. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 548. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 549. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 550. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
  Artikel: II
 551. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  Hoofdstuk: 1
 552. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 553. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 554. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 555. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 556. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 557. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 558. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 559. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 560. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 561. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 562. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vereenvoudiging bekostiging scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden)
  Artikel: X
 563. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 564. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 565. Ziektewet
  Afdeling: Derde

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-05-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35094
Aanhangig 35287
Aanhangig 35423
Aanhangig 35534
Aanhangig 35968
Aanhangig 36161
Aanhangig 36285
Aanhangig 36357
Aanhangig 36378
Aanhangig 36412
Aanhangig 36446
Aanhangig 36451
Aanhangig 36463
Aanhangig 36481
Aanhangig 36486
Aanhangig 36495
Aanhangig 36512
Aanhangig 36531
Aanhangig 36555
Wijziging 13-03-2024 Stb. 2024, 133 36331
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841
Wijziging 07-10-2015
samen met
24-03-2014
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
Wijziging 06-10-2023
samen met
31-01-2013
Stb. 2023, 336
samen met
Stb. 2013, 50
32621
Wijziging 19-06-2013
samen met
20-12-2012
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2012, 682
33455
samen met
32450
Wijziging 19-06-2013
samen met
13-09-2012
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2012, 430
33455
samen met
33086
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891
Wijziging 20-12-2012
samen met
10-05-2012
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2013, 48
32450
samen met
31412
Wijziging 20-12-2012
samen met
24-12-1998
samen met
16-12-1993
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 1998, 738
samen met
Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, . Stb. 199
32450
samen met
26077
samen met
22495
01-10-2032 Wijziging 01-06-2022 Stb. 2022, 261 35455 01-06-2022 Stb. 2022, 261
01-03-2027 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 51 34359 23-02-2022
samen met
17-02-2017
Stb. 2022, 85
samen met
Stb. 2017, 65
01-09-2024 Wijziging 18-04-2024 Stb. 2024, 109 36478 06-06-2024 Stb. 2024, 154
01-08-2024 Wijziging 18-04-2024 Stb. 2024, 109 36478 06-06-2024 Stb. 2024, 154
Wijziging 17-04-2024 Stb. 2024, 95 36441 25-04-2024 Stb. 2024, 114
Wijziging 22-12-2023 Stcrt. 2023, 35874 22-12-2023 Stcrt. 2023, 35874
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 16-10-2023 Stb. 2023, 376 36367 13-12-2023 Stb. 2023, 470
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 306 36314 16-10-2023 Stb. 2023, 371
Wijziging 17-05-2023 Stb. 2023, 182 35942 18-11-2023 Stb. 2023, 421
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261 16-10-2023 Stb. 2023, 368
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 06-10-2023 Stb. 2023, 336
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 14-03-2020 Stb. 2020, 112 35133 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 06-10-2023 Stb. 2023, 336
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 134 35625 16-06-2022 Stb. 2022, 264
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
Wijziging 19-04-2023 Stb. 2023, 164 35603 07-06-2023 Stb. 2023, 205
Wijziging 05-04-2023 Stb. 2023, 148 36268 21-04-2023 Stb. 2023, 149
Wijziging 18-05-2022 Stb. 2022, 215 35880 04-05-2023 Stb. 2023, 174
t/m 15-05-2023 1) Wijziging 12-04-2023 Stb. 2023, 162 36137 10-05-2023 Stb. 2023, 163
Wijziging 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34448 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34448
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 408 35833 12-11-2022 Stb. 2022, 455
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 330 35910 12-12-2022 Stb. 2022, 526
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 134 35625 16-06-2022 Stb. 2022, 264
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 240 33573 22-08-2022
samen met
17-11-2021
samen met
05-12-2018
samen met
19-04-2017
samen met
19-06-2013
Stb. 2022, 341
samen met
Stb. 2021, 565
samen met
Stb. 2018, 483
samen met
Stb. 2017, 180
samen met
Stb. 2013, 240
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 19-12-2022 Stb. 2022, 525
t/m 01-07-2021 2) Wijziging 02-11-2022 Stb. 2022, 433 36151 02-11-2022 Stb. 2022, 434
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 428 36105 13-10-2022 Stb. 2022, 428
Wijziging 19-10-2022 Stb. 2022, 410 36071 20-10-2022 Stb. 2022, 411
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819 19-10-2022 Stb. 2022, 405
Wijziging 01-06-2022 Stb. 2022, 261 35455 01-06-2022 Stb. 2022, 261
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 22-06-2022 Stb. 2022, 271 35976 01-07-2022 Stb. 2022, 282
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 87 35838 04-04-2022 Stb. 2022, 144
Wijziging 16-03-2022 Stb. 2022, 132 35216 16-03-2022 Stb. 2022, 132
Wijziging 23-02-2022
samen met
25-02-2021
Stb. 2022, 116
samen met
Stb. 2021, 171
35946
samen met
35605
08-03-2022 Stb. 2022, 114
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 83 35865 24-02-2022 Stb. 2022, 95
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819 12-01-2022 Stb. 2022, 38
Wijziging 01-12-2021 Stb. 2021, 617 35720 07-12-2021 Stb. 2021, 618
Wijziging 19-11-2021 Stcrt. 2021, 48060 19-11-2021 Stcrt. 2021, 48060
Wijziging 11-11-2021 Stb. 2021, 548 35606 26-11-2021 Stb. 2021, 590
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 632 35908 15-12-2021 Stb. 2021, 633
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 178 35642 26-05-2021 Stb. 2021, 260
Wijziging 28-10-2020 Stb. 2020, 437 35354 02-09-2021 Stb. 2021, 432
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 257 35407 29-06-2021 Stb. 2021, 354
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 328 35548 23-06-2021 Stb. 2021, 328
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 416 35550 10-06-2021 Stb. 2021, 281
Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 18-11-2020 Stb. 2020, 500 35477 02-02-2021 Stb. 2021, 68
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 27 35643 23-02-2021 Stb. 2021, 100
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 65 35083 23-02-2021 Stb. 2021, 100
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 94 35463 10-02-2021 Stb. 2021, 95
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 544 35575 16-12-2020 Stb. 2020, 544
Wijziging 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62581 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62581
Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 455 35319 17-12-2020 Stb. 2020, 556
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 85 35250 27-03-2020 Stb. 2020, 184
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 209 35075 17-06-2020 Stb. 2020, 205
Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 29-05-2020 Stb. 2020, 193
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 06-03-2020 Stb. 2020, 99
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 234 34699 20-02-2019 Stb. 2019, 76
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 20-11-2019 Stcrt. 2019, 65091 20-11-2019 Stcrt. 2019, 65091
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 02-10-2019 Stb. 2019, 317 35190 31-10-2019 Stb. 2019, 402
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 371 34957 17-10-2018 Stb. 2018, 372
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 190 35108 26-06-2019 Stb. 2019, 244
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65542 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65542
Wijziging 07-11-2018 Stb. 2018, 443 34910 03-12-2018 Stb. 2018, 464
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 409 34870 23-11-2018 Stb. 2018, 458
Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 175 34694 31-10-2018 Stb. 2018, 407
Wijziging Stcrt. 2018, 65542 Stcrt. 2018, 65542
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 387 34883 30-10-2018 Stb. 2018, 389
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 156 34642 25-06-2018 Stb. 2018, 213
t/m 10-07-2018 3) Wijziging 10-07-2018 Stb. 2018, 214 34854 10-07-2018 Stb. 2018, 214
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 158 34810 19-06-2018 Stb. 2018, 200
t/m 01-01-2018 4) Wijziging 18-04-2018 Stb. 2018, 137 34717 20-06-2018 Stb. 2018, 202
Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 75 34753 26-03-2018 Stb. 2018, 99
Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 525 34674 28-03-2018 Stb. 2018, 96
Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 73 34739 21-03-2018 Stb. 2018, 90
Wijziging 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078
Wijziging 28-06-2017 Stb. 2017, 302 34377 23-10-2017 Stb. 2017, 415
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 17-02-2017 Stb. 2017, 77 34007 10-03-2017 Stb. 2017, 113
Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 272 34197 19-04-2017 Stb. 2017, 188
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 235 34634 15-06-2017 Stb. 2017, 276
Wijziging 21-12-2016
samen met
13-07-2016
samen met
13-07-2016
Stb. 2017, 13
samen met
Stb. 2016, 290
samen met
Stb. 2016, 288
34413
samen met
34212
samen met
34059
31-05-2017
samen met
01-05-2017
Stb. 2017, 230
samen met
Stb. 2017, 174
Wijziging 28-09-2016 Stb. 2017, 93 34384 14-03-2017 Stb. 2017, 95
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 51 34359 17-02-2017 Stb. 2017, 65
Wijziging 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519
Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
Wijziging 25-05-2016 Stb. 2016, 203 34129 17-11-2016 Stb. 2016, 439
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503
t/m 30-04-2016 5) Wijziging 12-10-2016 Stb. 2016, 409 34379 27-10-2016 Stb. 2016, 410
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271 02-06-2016 Stb. 2016, 218
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 26-04-2016 Stb. 2016, 175 34234 04-05-2016 Stb. 2016, 178
Wijziging 23-03-2016 Stb. 2016, 116 34401 23-03-2016 Stb. 2016, 117
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 497 34189 08-02-2016 Stb. 2016, 74
Wijziging 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 432 34204 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 399 34069 16-12-2015 Stb. 2015, 529
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 361 33965 30-11-2015 Stb. 2015, 473
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 528 33324 10-07-2013 Stb. 2013, 528
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 261 34058 24-06-2015 Stb. 2015, 262
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2015, 9 33904 24-06-2015 Stb. 2015, 264
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 419 33669 08-06-2015 Stb. 2015, 226
Wijziging 10-03-2015
samen met
30-09-2014
Stb. 2015, 123
samen met
Stb. 2015, 122
33934
samen met
30372
30-09-2014 Stb. 2015, 122
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 306 33597 19-11-2014 Stb. 2014, 466
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 26-11-2014 Stb. 2014, 540
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
t/m 01-01-2014 6) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 205 33698 25-06-2014 Stb. 2014, 234
Wijziging 29-01-2014 Stb. 2014, 63 33719 21-05-2014 Stb. 2014, 184
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 21 33503 04-04-2014 Stb. 2014, 155
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 22-01-2014 Stb. 2014, 48 33735 11-02-2014 Stb. 2014, 86
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 550 33699 18-12-2013 Stb. 2013, 586
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 466 33501 25-11-2013 Stb. 2013, 467
Wijziging 11-11-2013 Stb. 2013, 482 33656 25-11-2013 Stb. 2013, 483
Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335 03-12-2013 Stb. 2013, 515
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 17-06-2013 Stb. 2013, 325
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 318 33423 28-10-2013 Stb. 2013, 437
Wijziging 03-07-2013 Stb. 2013, 289 33268 30-09-2013 Stb. 2013, 378
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 264 33436 25-06-2013 Stb. 2013, 265
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 11-06-2013 Stb. 2013, 217 32412 11-06-2013 Stb. 2013, 218
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 22-04-2013 Stb. 2013, 162
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 240 33573 19-06-2013 Stb. 2013, 240
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 130 33466 28-03-2013 Stb. 2013, 130
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2013, 15 33357 12-03-2013 Stb. 2013, 113
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451 20-12-2012 Stb. 2012, 667
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 542 32440 11-02-2013 Stb. 2013, 57
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 08-02-2013 Stb. 2013, 49
Wijziging 28-01-2013 Stb. 2013, 44 32768 05-02-2013 Stb. 2013, 45
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 04-01-2013 Stb. 2013, 11
Wijziging 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652
Wijziging 20-12-2012
samen met
13-09-2012
Stb. 2012, 682
rectificatie in
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2012, 450
32450
samen met
33146
20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 660 33368 20-12-2012 Stb. 2012, 661
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 430 33086 13-10-2012 Stb. 2012, 519
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 573 32467 06-09-2012 Stb. 2012, 414
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 03-07-2012 Stb. 2012, 320
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 245 32157 24-05-2012 Stb. 2012, 245
t/m 20-01-2012 8) Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 241 33059 24-05-2012 Stb. 2012, 241
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 675 32588 22-12-2011 Stb. 2011, 675
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 07-11-2011 Stb. 2011, 527
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 375 32209 06-07-2011 Stb. 2011, 375
Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 255 32021 27-06-2011 Stb. 2011, 324
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194
t/m 01-01-2011 9) Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 190 32460 07-04-2011 Stb. 2011, 190
Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 11-02-2011 Stb. 2011, 79
Wijziging 12-11-2010 Stb. 2010, 768 12-11-2010 Stb. 2010, 768
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 08-11-2007 Stb. 2007, 474
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 10-11-2008 Stb. 2008, 512
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 119 31821 26-04-2010 Stb. 2010, 168
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229
Wijziging 22-04-2010 Stb. 2010, 173 31867 31-05-2010 Stb. 2010, 207
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 24-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 135
Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24
Wijziging 14-12-2009 Stb. 2009, 570 31352 21-12-2009 Stb. 2009, 597
Wijziging 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 14-10-2009 Stb. 2009, 438
Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009
samen met
28-08-2009
samen met
18-06-2009
Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 384
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 25-06-2009
samen met
25-06-2009
Stb. 2009, 265
samen met
Stb. 2009, 264
31124
samen met
29702
25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 551 31084 11-06-2009 Stb. 2009, 276
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 416 31326 14-02-2009 Stb. 2009, 76
Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 587
Wijziging 09-10-2008 Stb. 2008, 460 31316 10-11-2008 Stb. 2008, 482
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 405 31115 12-11-2008 Stb. 2008, 481
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 478 31337 24-10-2008 Stb. 2008, 478
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 200 30980 20-06-2008 Stb. 2008, 238
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
Wijziging 21-05-2007 Stb. 2007, 208 30601 17-12-2007 Stb. 2007, 581
Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 125 30474 10-10-2007 Stb. 2007, 386
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 666 30509 10-10-2007 Stb. 2007, 386
Wijziging 28-06-2007 Stb. 2007, 284 30071 21-07-2007 Stb. 2007, 291
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 180 29704 12-09-2007 Stb. 2007, 326
Wijziging 21-12-2006 Stb. 2007, 27 29392 16-03-2007 Stb. 2007, 111
Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 666 30509 13-12-2006 Stb. 2006, 677
t/m 01-01-2006 10) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 05-10-2006 Stb. 2006, 531 30453 12-12-2006 Stb. 2006, 671
Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 569 30336 31-10-2006 Stb. 2006, 571
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 07-09-2006 Stb. 2006, 418 30229 26-09-2006 Stb. 2006, 449
Wijziging 26-05-2005
samen met
26-05-2005
Stb. 2005, 523
samen met
Stb. 2005, 522
30051
samen met
28688
12-05-2006 Stb. 2006, 268
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 617 28999 03-01-2006 Stb. 2006, 47
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 37 29871 23-01-2006 Stb. 2006, 38
Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 481 29930 19-10-2005 Stb. 2005, 562
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 14-12-2005 Stb. 2005, 705 30134 14-12-2005 Stb. 2005, 705
Wijziging 20-01-2005 Stb. 2005, 195 28171 21-09-2005 Stb. 2005, 473
Wijziging 25-05-1998 Stb. 1998, 403 23580 21-09-2005 Stb. 2005, 473
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 71 28747 28-02-2005 Stb. 2005, 116
Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 678 28635 31-01-2005 Stb. 2005, 58
Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 11-10-2004 Stb. 2004, 516
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 220 27563 07-06-2004 Stb. 2004, 270
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 29-04-2004 Stb. 2004, 214 28483 25-05-2004 Stb. 2004, 260
Wijziging 30-01-2004 Stb. 2004, 37 30-01-2004 Stb. 2004, 37
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 500 28740 19-12-2003 Stb. 2004, 7
Wijziging 20-11-2003 Stb. 2003, 519 27178 15-01-2004 Stb. 2004, 27
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 431 27289 04-11-2003 Stb. 2003, 467
Wijziging 16-01-2003 Stb. 2003, 17 28384 16-01-2003 Stb. 2003, 18
Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 374 27603 26-11-2002 Stb. 2002, 593
Wijziging 14-01-2003 Stb. 2003, 20 14-01-2003 Stb. 2003, 20
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 318 27845 19-11-2002 Stb. 2002, 564
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196
Wijziging 21-06-2001 Stb. 2001, 346 26638 01-05-2002 Stb. 2002, 206
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 53 26523 24-01-2002 Stb. 2002, 53
Wijziging 12-04-2001 Stb. 2001, 194 26691 15-03-2002 Stb. 2002, 165
12-03-2002 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 55 27024 24-01-2002 Stb. 2002, 55
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 24-01-2002 Stb. 2002, 55
07-03-2002 Wijziging 28-02-2002
samen met
20-12-2001
Stb. 2002, 111
samen met
Stb. 2001, 705
27751
samen met
27673
28-02-2002 Stb. 2002, 112
15-02-2002 t/m 31-01-2001 11) Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 69 27875 20-12-2001 Stb. 2002, 69
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 583 27182 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 12-12-2001
samen met
27-09-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 481
28075
samen met
27472
27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 705 27673 20-12-2001 Stb. 2001, 705
01-12-2001 Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 05-11-2001 Stb. 2001, 538
15-07-2001 Wijziging 26-01-2001 Stb. 2001, 71 23081 04-07-2001 Stb. 2001, 327
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-01-2001 Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-12-2000 t/m 01-01-2000 12) Wijziging 15-11-2000 Stb. 2000, 505 27160 15-11-2000 Stb. 2000, 505
01-07-2000 Wijziging 25-04-2000 Stb. 2000, 177 26694 25-04-2000 Stb. 2000, 177
03-04-2000 Wijziging 02-12-1999
samen met
01-07-1999
Stb. 1999, 520
samen met
Stb. 1999, 302
26844
samen met
25311
24-12-1999 Stb. 2000, 7
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-07-1999 Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 07-06-1999 Stb. 1999, 241
01-04-1999 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 394 25336 19-03-1999 Stb. 1999, 143
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
15-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 744 25926 24-12-1998 Stb. 1998, 745
15-12-1998 Wijziging 19-10-1998 Stb. 1998, 610 25533 26-11-1998 Stb. 1998, 664
01-12-1998 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 448 25961 09-11-1998 Stb. 1998, 622
Wijziging 25-06-1998
samen met
25-06-1998
Stb. 1998, 447
samen met
Stb. 1998, 445
25672
samen met
22969
09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-06-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 184 25753 26-03-1998 Stb. 1998, 184
12-01-1998 Tekstplaatsing 12-01-1998 Stb. 1998, 1
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581
25-04-1997 tot 01-01-1996 13) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
14-03-1997 Wijziging 28-02-1997 Stb. 1997, 112 28-02-1997 Stb. 1997, 112
01-01-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 619 24554 14-12-1996 Stb. 1996, 660
Wijziging 21-10-1996 Stb. 1996, 577 24553 22-11-1996 Stb. 1996, 579
01-08-1996 Wijziging 21-12-1995
samen met
12-04-1995
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1995, 200
24326
samen met
22614
04-06-1996 Stb. 1996, 295
01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 704 24231 20-12-1995 Stb. 1995, 704
Wijziging 21-12-1995
samen met
12-04-1995
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1995, 200
24326
samen met
22614
12-04-1995 Stb. 1995, 201
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-07-1995 Wijziging 04-05-1995 Stb. 1995, 302 23543 29-05-1995 Stb. 1995, 303
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
Wijziging 13-10-1994 Stb. 1994, 766 23487 13-10-1994 Stb. 1994, 766
19-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1994, 28 23015 22-12-1993 Stb. 1994, 28
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Tekstplaatsing 29-12-1993 Stb. 1994, 1 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 17-12-1993 Stb. 1993, 671 22690 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 775
samen met
Stb. 1993, 693
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
22609
samen met
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
14-10-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 581
23258
samen met
22601
23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Bijlage 21)
 2. Heeft betrekking op Bijlage 2 , Bijlage 32)
 3. Heeft betrekking op Artikel 8:4 , Bijlage 1 , Bijlage 23)
 4. Heeft betrekking op Bijlage 24)
 5. Heeft betrekking op Bijlage 25)
 6. Heeft betrekking op Bijlage 26)
 7. Heeft betrekking op Bijlage 27)
 8. Heeft betrekking op Bijlage8)
 9. Heeft betrekking op Bijlage9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 4:2110)
 11. Heeft betrekking op Bijlage11)
 12. Heeft betrekking op Bijlage12)
 13. Heeft betrekking op Bijlage13)
Naar boven