Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:46

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET
  Artikel: 4.1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:12
 3. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022
  Artikel: 2
 4. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 2
 5. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 14
 6. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 7. Besluit vaststelling bestuursreglement Referendumcommissie
  Artikel: 8a
 8. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 25
 9. Kaderbesluit overige JenV-subsidies
  Artikel: 23
 10. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 27
 11. Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursport-verenigingen
  Artikel: 1.2
 12. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 10
 13. Regeling duurzaam veilig
  Artikel: 14
 14. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 12
 15. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 11
 16. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.10.1, 3.10.2
 17. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 2.29
 18. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
 19. Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie
  Artikel: 2
 20. Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026
  Artikel: 2
 21. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
  Artikel: 5
 22. Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
  Artikel: 1.2
 23. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
  Artikel: 23
 24. Regeling specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidzorg
  Artikel: 1.2
 25. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikel: 2
 26. Regeling specifieke uitkering niet beoogde kosten jeugdzorg vanwege verblijf in gemeente
  Artikel: 2
 27. Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024–2025
  Artikel: 2
 28. Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021
  Artikel: 2
 29. Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en
  Artikel: 2
 30. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikel: 2
 31. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
  Artikel: 7
 32. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 1b, 5
 33. Subsidiekader 2022 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing (VBS)
  Tekst: tekst
 34. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 20
 35. Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten 2023
  Artikel: 11
 36. Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten 2024
  Artikel: 11
 37. Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren
  Artikel: 3.1
 38. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
  Artikel: 3.1
 39. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Artikel: 27
 40. Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
  Artikel: 44
 41. Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel
  Artikel: 5.1
 42. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
  Artikel: 8
 43. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 33

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 3. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 4. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 5. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 6. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 7. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 8. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 9. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 10. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 11. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 12. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 13. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 14. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 15. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 16. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 17. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 18. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 19. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 20. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 21. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 22. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 23. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 24. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 25. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 26. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 27. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 28. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 29. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 30. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 31. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 32. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 33. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 34. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 35. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 36. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 37. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 38. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 39. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 40. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 42. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 43. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 44. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel 8
 45. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel 1
 46. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2024
  Tekst tekst
 47. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2024
  Artikel 1
 48. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2024
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.5

 1. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 3
 2. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Artikel 10
 3. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 4. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel 7
 5. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 6. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
  Artikel 1
 7. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
  Artikel 2
 8. Beleidsregel verlagen subsidie GLB
  Artikel 1.3
 9. Beleidsregel verlagen subsidies EMFAF en BAR
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven