Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:34

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:48
 2. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 9
 3. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 2
 4. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 5. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Contributing to Peaceful and Safe Societies 2024–2031)
  Artikel: 2
 6. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Versterking van de Humanitaire Sector 2024–2027)
  Artikel: 2
 7. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migration and Displacement 2023–2028)
  Artikel: 2
 8. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund (Dtif herpublicatie)
  Artikel: 2
 9. Erfgoedwet
  Artikel: 7.4
 10. Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
  Artikel: 16
 11. Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief
  Artikel: 17
 12. Gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief
  Artikel: 16
 13. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Gelders Archief’
  Artikel: 16
 14. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum ‘Zeeuws archief’
  Artikel: 16
 15. Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
  Artikel: 6
 16. Kaderregeling subsidiering projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
  Artikel: 6
 17. Kaderregeling subsidiëring bilaterale wetenschappelijke en technologische onderzoeksamenwerking
  Artikel: 12
 18. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel: 6
 19. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 20. Regeling Regionaal Historisch Centrum 'Gelders Archief'
  Artikel: 16
 21. Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidie toekomstbestendige lokale bibliotheekvoorzieningen
  Artikel: 19
 22. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 4
 23. Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging thuis
  Artikel: 3
 24. Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden
  Artikel: 13
 25. Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters
  Artikel: 7
 26. Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten
  Artikel: 5
 27. Regeling stimulering Bèta/techniek
  Artikel: 10
 28. Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden
  Artikel: 10
 29. Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014
  Artikelen: 16, 20, 21b, 22, 23
 30. Regeling subsidiëring Actieplan BBI-Matra 2005–2008
  Artikel: 16
 31. Specifieke uitkering versterking havenvoorzieningen goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost 2022–2026
  Artikel: 8
 32. Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024
  Tekst: tekst
 33. Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 13
 34. Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo
  Artikel: 7
 35. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 8
 36. Subsidieregeling abortusklinieken
  Artikel: 11
 37. Subsidieregeling andere erkende doorstroomtoetsen PO
  Artikel: 8
 38. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 39
 39. Subsidieregeling publieke gezondheid
  Artikel: 3
 40. Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026
  Artikel: 6
 41. Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027
  Artikel: 8
 42. Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2022
  Artikel: 4
 43. Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023
  Artikel: 4
 44. Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021
  Artikel: 4
 45. Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen intelligente verkeersregelinstallaties
  Artikelen: 9, 17
 46. Tijdelijke regeling stimuleren maatregelen tweede fase Deltaprogramma zoetwater
  Artikel: 11
 47. Tijdelijke stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023–2027
  Artikel: 8
 48. Waterwet
  Artikel: 7.22d
 49. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 50. Wet Mobiliteitsfonds
  Artikel: 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.3

 1. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 2. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 3. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2024
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 3. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 4. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 5. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 6. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 7. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 8. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 9. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 10. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 11. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 12. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 13. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 14. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 15. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 16. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 17. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 18. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 19. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 20. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 21. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 22. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 23. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 24. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 25. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 26. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 27. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 28. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 29. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 30. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 31. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 32. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 33. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 34. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 35. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 36. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 37. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 38. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 39. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 40. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 42. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 43. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 44. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel 8
 45. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel 1
 46. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2024
  Tekst tekst
 47. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2024
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven