Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:15

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:14, 7:27
 2. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen: 28, 30a1
 3. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 4. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 5. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 6. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
  Tekst: tekst
 7. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
  Artikel: 2
 9. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 3
 10. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 12. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 13. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 14. Dienstenwet
  Artikel: 32
 15. Elektriciteitswet 1998
  Artikelen: 36, 56
 16. Gaswet
  Artikelen: 12f, 24
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 18. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst
 19. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 20. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
  Artikel: 6
 21. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 22. Machtigingsbesluit EC O&P Infrastructuur en Milieu
  Artikel: 2
 23. Postwet 2009
  Artikel: 60
 24. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 25. Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing
  Tekst: tekst
 26. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2024
  Artikel: 21
 27. Spoorwegwet
  Artikel: 71
 28. Telecommunicatiewet
  Artikel: 12.5
 29. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 30. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 14, 20
 31. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 7
 32. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4
 33. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 34. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 35. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 36. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 37. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 38. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikelen: 4, 4b
 39. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.25h, 8.40h
 40. Wet milieubeheer
  Artikel: 10.59
 41. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 5:77
 42. Wet open overheid
  Artikelen: 4.4, 8.4
 43. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32a
 44. Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
  Artikelen: 12, 18

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar § 4.1.3.1

 1. Algemene douanewet
  Artikel 1:18

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 4. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 5. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 6. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 7. Omgevingswet
  Artikel 16.57
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 9. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel 4.5
 10. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 28rk, 28si, 28tm, 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2009 Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 28-08-2009 Stb. 2009, 383
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven