Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:14

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:13, 7:14, 7:27
 2. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen
  Bijlage: 3
 3. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 4. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 5. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 6. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 7. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
  Artikel: 2
 9. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 10. Dienstenwet
  Artikel: 31
 11. Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
  Artikel: 7
 12. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 13. Machtigingsbesluit EC O&P Infrastructuur en Milieu
  Artikel: 2
 14. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 15. Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
  Bijlage: bij de Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
 16. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 2.5
 17. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 18. Spoorwegwet
  Artikelen: 6, 16f, 26dd, 33
 19. Telecommunicatiewet
  Artikel: 4.2
 20. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 21. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 23. Warenwetregeling tatoeëren en piercen
  Artikel: 3
 24. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 2:10b, 2:3b
 25. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar § 4.1.3.1

 1. Algemene douanewet
  Artikel 1:18

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 4. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 5. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 6. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 7. Omgevingswet
  Artikel 16.57
 8. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 9. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikel 4.5
 10. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 28rk, 28si, 28tm, 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2009 Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383
01-04-2002 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 53 26523 24-01-2002 Stb. 2002, 53
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven