Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:5

Informatie geldend op 01-05-2024

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET
  Artikel: 1.6
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 4. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 5. Algemene subsidiebepalingen ZonMw
  Artikel: 8
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:15, 4:6
 7. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 30a1
 8. Beleidsregel Accreditatie (RvA-BR002)
  Artikel: 14
 9. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
  Artikel: 3
 10. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 11. Beleidsregel Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt 2023
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 13. Beleidsregel beoordeling van niet in de EER behaalde bewijsstukken in het voortgezet onderwijs
  Bijlage: 2
 14. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 4
 15. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
  Artikel: 3
 16. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
  Artikel: 3
 17. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
  Artikel: 4
 18. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
  Artikel: 4
 19. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 20. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 5
 22. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024
  Bijlage: bijlage
 23. Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8
  Artikel: 2
 24. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 2, 9
 25. Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure
  Artikel: 4
 26. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Teksten: tekst, tekst
 27. Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening
  Artikel: 1
 28. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikelen: 2.18, 2.19, 2.38, 2.9, 3.8, 4.9
 29. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 30. Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
  Artikel: 58
 31. Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen
  Artikel: 6
 32. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Oekraïne partnerfaciliteit
  Bijlage: bijlage
 33. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Versnelling Weerbaarheid Voedselsystemen Afrika
  Bijlage: bijlage
 34. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieprogramma Social Sustainability
  Bijlage: bijlage
 35. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma European Partnership for Responsible Minerals 2023 – 2028)
  Bijlage: bijlage
 36. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 37. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Impactclusters 2023–2028)
  Bijlage: bijlage
 38. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners)
  Bijlage: bijlage
 39. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026)
  Bijlage: bijlage
 40. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 41. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO 2022–2025)
  Bijlage: Bijlage
 42. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 43. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 44. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 45. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  Bijlage: 1
 46. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen
  Bijlage: Aanleiding
 47. Circulaire spoorse doorsnijdingen 2e tranche
  Bijlage: 1
 48. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 49. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 50. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 11
 51. Dienstenwet
  Artikel: 32
 52. Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 20, 44
 53. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 54. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 55. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 56. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 57. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 9
 58. Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 27
 59. Kaderbesluit overige JenV-subsidies
  Artikel: 8
 60. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 8
 61. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 2.3
 62. Kieswet
  Artikelen: G 1, G 1a, G 2, G 2a, G 3
 63. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 64. Omgevingsregeling
  Artikel: 14.4
 65. Orange Corners Innovation Fund Grant Programme 2024–2030
  Bijlage: Annexe
 66. Projectstimuleringsregeling Interreg VI
  Artikel: 7
 67. Promit-regeling 1998
  Artikel: 8
 68. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 69. Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing
  Tekst: tekst
 70. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
  Artikel: 7
 71. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
  Artikel: 7
 72. Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 7
 73. Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 8
 74. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
  Artikel: 7
 75. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 2.5
 76. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
  Artikelen: 4.2.9, 2.5
 77. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
  Artikel: 7
 78. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
  Artikel: 7
 79. Regeling Maakruimte voor cultuur
  Artikel: 7
 80. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
  Artikel: 8
 81. Regeling MeeMaakPodia
  Artikel: 7
 82. Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursport-verenigingen
  Artikel: 1.2
 83. Regeling Subsidie uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol 2023
  Artikel: 4
 84. Regeling Talent in de regio
  Artikel: 7
 85. Regeling Urban Arts Talent
  Artikel: 8
 86. Regeling aanvraag verlenging MTVNL-vergunning
  Artikel: 4
 87. Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7
  Artikel: 10
 88. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Artikel: 7
 89. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Artikel: 7
 90. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 3,5 GHz-band 2024
  Artikel: 11
 91. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz
  Artikel: 5
 92. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Artikel: 10
 93. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen landelijke commerciële radio-omroep 2023
  Artikel: 10
 94. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
  Artikel: 6
 95. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
  Artikel: 5
 96. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Artikelen: 6, 11
 97. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 2.5
 98. Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet
  Artikel: 1
 99. Regeling rechten betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens van het Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 5
 100. Regeling reductie energiegebruik woningen
  Artikel: 9
 101. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
  Artikel: 6
 102. Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden
  Artikel: 1.2
 103. Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2024–2025
  Artikel: 2
 104. Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden
  Artikel: 7
 105. Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
  Artikel: 9
 106. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikelen: 2, 4
 107. Regeling stimulering deelname Europees Defensiefonds
  Artikel: 8
 108. Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik
  Artikel: 12
 109. Regeling verdeling op afroep
  Artikel: 3
 110. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
  Artikel: 8
 111. Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen
  Artikel: 7
 112. Regeling zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten
  Artikel: 2.2
 113. Registratie geïndiceerde leerlingen (2003-2004)
  Tekst: tekst
 114. Registratie geïndiceerde leerlingen (2004-2005)
  Tekst: tekst
 115. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 3:3
 116. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 3:3
 117. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 3:3
 118. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 3:3
 119. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikel: 3:3
 120. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikel: 3:3
 121. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikel: 3:3
 122. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikel: 3:3
 123. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 3:3
 124. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 3:3
 125. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 3:3
 126. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 3:3
 127. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
  Artikel: 2
 128. Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 7, 32
 129. Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund 2024–2030
  Bijlage: bijlage
 130. Subsidieregeling JTF 2021–2027
  Artikel: 1.18
 131. Subsidieregeling Nationaal Groeifonds
  Artikel: 6
 132. Subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas
  Artikel: 5
 133. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
  Artikel: 10
 134. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
  Artikel: 4
 135. Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair
  Artikel: 5
 136. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg
  Artikel: 4
 137. Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking
  Artikel: 12
 138. Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren
  Artikel: 1.6
 139. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
  Artikel: 1.6
 140. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
  Artikel: 1.3
 141. Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang
  Artikel: 5
 142. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 4
 143. Subsidieregeling intergenerationeel wonen
  Artikel: 7
 144. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 6
 145. Subsidieregeling onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp
  Artikel: 9
 146. Subsidieregeling onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp
  Artikel: 9
 147. Subsidieregeling opleidingsmodule BAZ
  Artikel: 6
 148. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 6
 149. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019
  Artikel: 6
 150. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 17
 151. Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
  Artikel: 9
 152. Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel
  Artikel: 2.4
 153. Subsidieregeling topsportevenementen 2024–2028
  Artikel: 5
 154. Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023
  Artikel: 4
 155. Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2024
  Artikel: 4
 156. Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023
  Artikel: 4
 157. Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2024
  Artikel: 4
 158. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 159. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 160. Tenderregeling Werkplezier 2013
  Artikel: 10
 161. Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten
  Artikelen: 6, 7, 8, 9
 162. Tijdelijke regeling subsidie gemaakte kosten Brexit Adjustment Reserve
  Artikel: 1.6
 163. Tijdelijke regeling subsidie ondernemingen Brexit Adjustment Reserve
  Artikel: 1.6
 164. Tijdelijke subsidieregeling elektrificatie binnenvaartschepen 2023–2027
  Artikel: 5
 165. Tijdelijke subsidieregeling opstellen en rangeren spoorgoederenvervoer 2023–2025
  Artikel: 7
 166. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Artikel: 8
 167. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 168. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 169. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 170. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 2c, 2l, 2n, 24, 25, 27, 37, 43a, 45
 171. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 43
 172. Wet milieubeheer
  Artikel: 19.5
 173. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 81, 84
 174. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 6, 31e
 175. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 30
 176. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 5:77
 177. Wet open overheid
  Artikel: 4.1
 178. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30c
 179. ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 9

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
01-07-2004 Wijziging 29-04-2004 Stb. 2004, 214 28483 25-05-2004 Stb. 2004, 260
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven