Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3.4

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 2. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Aanvullingswet natuur Omgevingswet
  Artikel: 2.9
 2. Alcoholwet
  Artikel: 6
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:1, 3:25, 3:26, 3:44, 6:8, 7:1, 7:14, 7:27
 4. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 4
 5. Beleidsregel ontheffingen codes energie
  Artikel: 4
 6. Beleidsregel rendementstoets warmte
  Artikel: 4
 7. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 9. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 10. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 6.19, 6.20, 11.1, 11.2, 11.3
 11. Besluit bekendmaking veiling vergunningen 3,5 GHz-band
  Bijlage: 3
 12. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikelen: 2.37, 3.10a, 3.25, 4.6
 13. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel: 5
 14. Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  Artikel: 11g
 15. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikelen: 1, 2, 15, 16, 17
 16. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 4.1
 17. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Structuurtekst: structuurtekst
 18. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 19. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikelen: 6.1.4, 6.2.1
 20. Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur
  Artikel: 4
 21. Bestuursreglement werkwijze Ctgb 2024
  Artikel: 2:31
 22. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 23. Dienstenwet
  Artikel: 31
 24. Drinkwaterwet
  Artikel: 4
 25. Erfgoedwet
  Artikel: 3.2
 26. Financiële-verhoudingswet
  Artikel: 9
 27. Frequentiebesluit 2013
  Artikel: 18a
 28. Gemeentewet
  Artikel: 150
 29. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel: XI
 30. Invoeringsbesluit Omgevingswet
  Artikel: 8.1.5
 31. Invoeringsregeling Omgevingswet
  Artikel: 4.1.10
 32. Invoeringswet Omgevingswet
  Artikelen: 4.4, 4.62, 4.63
 33. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.12
 34. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 1.5a
 35. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 4
 36. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 37. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 38. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 39. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 40. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 41. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 42. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 43. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 44. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 45. Kavelbesluit VI windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  Tekst: tekst
 46. Kavelbesluit VII windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  Bijlage: II
 47. Kavelbesluit kavel Alpha windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage: II
 48. Kavelbesluit kavel Beta windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage: II
 49. Kernenergiewet
  Artikelen: 20, 20a, 29a, 34
 50. Klimaatwet
  Artikel: 5
 51. Loodsenwet
  Artikel: 16
 52. Mededingingswet
  Artikelen: 9, 13, 15, 89a
 53. Mediawet 2008
  Artikelen: 2.21, 2.60m
 54. Meststoffenwet
  Artikel: 43
 55. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 29r, 98
 56. Mijnbouwwet
  Artikelen: 6a, 24ag, 24ah, 24ai, 24r, 31d, 34, 105, 167h, 167i
 57. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 58. Omgevingsbesluit
  Artikelen: 10.6.2, 5.5a, 10.24, 10.26, 10.3c, 10.6e, 10.7a, 11.24, 11.28
 59. Omgevingsregeling
  Artikelen: 14.12, 14.14, 14.17, 14.27, 14.28b, 14.28g, 14.30, 14.31b, 14.31f, 14.33, 14.4, 14.8
 60. Omgevingswet
  Artikelen: 16.3.1, 16.5.3, 16.22, 16.24a, 16.25, 16.25a, 16.26, 16.27, 16.30, 16.32, 16.32a, 16.33b, 16.33f, 16.33g, 16.33h, 16.33i, 16.40, 16.50, 16.57, 16.62, 16.65, 16.68, 16.70, 16.71, 16.79, 16.83
 61. Onteigeningswet
  Artikel: 63
 62. Postbesluit 2009
  Artikel: 18
 63. Postwet 2009
  Artikel: 13d
 64. Provinciewet
  Artikel: 147
 65. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 66. Spoorwegwet
  Artikel: 63
 67. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 3.10, 3.3, 4.1, 5b.2, 6b.1
 68. Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen
  Artikel: 5
 69. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 14
 70. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 71. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 72. Waterschapswet
  Artikelen: 4, 79
 73. Wegenwet
  Artikelen: 11, 34, 35
 74. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 3
 75. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen: 11, 20, 21, 22
 76. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel: 7
 77. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 10
 78. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 2
 79. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen: 81a, 112, 113, 114
 80. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.25g, 8.48, 8a.50a, 8a.60, 10.39
 81. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 48
 82. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.2.2.3, 9.2.2.7, 9.5.5, 9.5.6, 10.64, 10.9, 13.10, 13.11, 15.37, 16.30, 16.31, 16.34e, 19.1b, 19.3, 19.5, 20.5
 83. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 38
 84. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 30a
 85. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 2
 86. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel: IV
 87. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 22
 88. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 4.23
 89. Wet windenergie op zee
  Artikel: 3
 90. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel: VIII
 91. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel: 11
 92. Woningwet
  Artikel: 61n

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst
 5. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Bijlage 2

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2005 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven