Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3.3

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:1, 3:16
 2. Besluit adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 5
 3. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 4. Besluit onderstand BES
  Artikel: 41a
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 8. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 9. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 4
 10. Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 23, eerste en tweede lid, Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Bijlage: 1
 11. Regeling specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening
  Artikel: 6
 12. Wet algemene ouderdomsverzekering BES
  Artikel: 43b
 13. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES
  Artikel: 42b
 14. Wet kinderbijslagvoorziening BES
  Artikel: 26a
 15. Wet ongevallenverzekering BES
  Artikel: 14d
 16. Wet studiefinanciering BES
  Artikel: 8.4a
 17. Wet ziekteverzekering BES
  Artikel: 14d

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst
 5. Dividendbelasting, vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting
  Bijlage 2

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven