Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2:5

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Rekencommissie ova voor het VWS-veld
  Artikel: 5
 2. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 3. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 4. Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
  Artikel: 6
 5. Bestuursreglement Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 15, 22
 6. Bestuursreglement CCD
  Artikel: 8
 7. Instellingsbesluit Commissie Dossier J.A. Poch
  Artikel: 9
 8. Instellingsbesluit Commissie rol Koninklijk Huis in de zaak J.A. Poch
  Artikel: 10
 9. Instellingsbesluit Commissie van Advies Restschade Afwikkeling Politie
  Artikel: 8
 10. Instellingsbesluit Raad van Advies Inspectie JenV
  Artikel: 5
 11. Instellingsbesluit adviescommissie voor de Landelijke Eenheid
  Artikel: 7
 12. Instellingsbesluit monitoringscommissie voor de Landelijke Eenheid
  Artikel: 7
 13. Regeling taakuitoefening en bevoegdheden IBTD
  Artikel: 8
 14. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
  Artikel: 92
 15. Vaststellingsregeling Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 16. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 17. Warenwet
  Artikel: 21a
 18. Werkafspraken OPTA/CBP uitoefening toezicht artikel 11.7 lid 1, lid 2 en lid 3 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 19. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 7.5.2
 20. Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse
  Artikel: 3
 21. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 25
 22. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 63c
 23. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikelen: 6, 20
 24. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 8:28

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 1:6, 8:4, 9:21
 2. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel 118

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2024)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven