Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-03-2027.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:3

Informatie geldend op 01-05-2024

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.3
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.17, 3.18
 3. Algemeen besluit erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 30
 4. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 1
 5. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 6. Algemene subsidiebepalingen ZonMw
  Artikel: 1
 7. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 31a
 8. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 8, 13
 9. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel consignatie
  Artikel: 5
 16. Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA
  Artikel: 1
 17. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikelen: 11, 12
 20. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 2
 21. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 22. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
  Artikel: 2
 23. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 24. Besluit intrekking Beleidsregels aangaande marktmisbruik
  Artikel: 2
 25. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 4
 26. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13
 27. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 1
 28. Besluit routinematige vervanging inkomende post KNAW 2021
  Bijlage: bijlage
 29. Besluit tot intrekking van de Regeling lijst minimaal te bewaren gegevens beleggingsondernemingen en Beleidsregel Derde landenbeleid
  Artikel: 2
 30. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 31. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 32. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 33. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 5.1
 34. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 35. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 36. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 37. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 38. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 39. Kavelbesluit kavel Beta windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage: IV
 40. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Eerste Kamer der Staten- Generaal 2023
  Artikel: 3
 41. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Bijlage: bijlage
 42. Mandaatbesluit JBOZ Justitie en Veiligheid
  Artikel: 1
 43. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
  Artikel: 1
 44. Mandaatbesluit van de NIWO
  Artikel: 1
 45. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 30, 55, 97
 46. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
  Artikel: 23
 47. Politiewet 2012
  Artikel: 48u
 48. Regeling Cliëntenparticipatie SVB 2019
  Artikel: 1
 49. Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer
  Artikel: 1
 50. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
  Artikel: 1
 51. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
  Artikel: 1
 52. Regeling uitkering chroom-6 Defensie
  Artikel: 9
 53. Reglement CAK Cliëntenraad
  Artikel: 1
 54. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 1
 55. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 1
 56. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 57. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 1
 58. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013-2014
  Tekst: tekst
 59. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 60. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 61. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2014–2015
  Tekst: tekst
 62. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 63. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Tekst: tekst
 64. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 65. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Tekst: tekst
 66. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 1
 67. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 68. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 1
 69. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 1
 70. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2024
  Artikel: 1
 71. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 72. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 73. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2024
  Artikel: 1.1
 74. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 75. Toelatingscriteria EURES lid en partner
  Teksten: tekst, 1
 76. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 77. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 78. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 79. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 80. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 7.5.9
 81. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 29, 39n, 47
 82. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.64
 83. Wet privatisering ABP
  Artikel: 7
 84. Wijzigingswet Wet op de Ruimtelijke Ordening (1999)
  Artikel: VI
 85. Woningwet
  Artikel: 48

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-05-2024)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-1998 Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1
  01-01-1994 Nieuw 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693

  Opmerkingen

  1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
  Naar boven