Algemene wet bestuursrecht

Meerdere toekomstige wijzigingen; eerste op 01-08-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2024.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2024.
Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1:2

Informatie geldend op 01-05-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 32
 2. Algemene wet gelijke behandeling
  Artikel: 10
 3. Beleidsregel Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt 2023
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 5. Besluit Adviescommissie bezwaarschriften Kansspelautoriteit 2024
  Artikel: 1
 6. Besluit WACC warmteleveranciers
  Bijlage: 1
 7. Kavelbesluit kavel Alpha windenergiegebied IJmuiden Ver
  Bijlage: Nota van beantwoording op afzonderlijke zienswijzen en reacties in het kader van het ontwerpkavelbesluit Alpha IJmuiden Ver
 8. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat 2023
  Artikel: 30
 9. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 10. Protocol Voorzieningen UWV 2024
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2024
 11. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB
  Artikel: 1
 12. Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO
  Artikel: 1
 13. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021
  Artikel: 1
 14. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2024
  Artikel: 1
 15. Reglement hoorcommissie bezwaarzaken met externe voorzitter 2023
  Artikel: 1
 16. Successiewet 1956
  Artikel: 29
 17. Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 19b
 18. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 37
 19. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 20. Werkloosheidswet
  Artikelen: 126, 126c
 21. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
  Artikel: 10
 22. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
  Artikel: 12
 23. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 86a
 24. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 114
 25. Ziektewet
  Artikel: 72a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 1.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-05-2024)

  Opmerking

  Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
  01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
  Naar boven