Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2023.
Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:16

Informatie geldend op 01-08-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 7. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 8. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 9. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 10. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 11. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikel 4

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 28rk, 28si, 28tm, 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59

Verwijzingen naar § 4.1.3.2

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 4:20a, 7:14, 7:14a, 7:27, 7:27a
 2. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 38h
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 4. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel XVI
 5. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
  Artikelen IIB, III
 6. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel 4a
 7. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 8. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst tekst
 9. Wet open overheid
  Artikel 8.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2009 Vervallen 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009
samen met
18-06-2009
Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 384
Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383 Alg. 1
01-01-1998 Vervallen 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 2
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Artikel IIB van Stb. 2009/383 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.
  Artikel XVI van Stb. 2008/565 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.2)
Naar boven