Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2023.
Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:17

Informatie geldend op 01-08-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel: 6
 2. Onteigeningswet
  Artikel: 124
 3. Tracéwet
  Artikel: 6
 4. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel: 7
 5. Wet milieubeheer
  Artikel: 13.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 3.4

 1. Onteigeningswet
  Artikelen 123, 63, 63
 2. Wegenwet
  Artikelen 11, 34, 35
 3. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel 6
 4. Kernenergiewet
  Artikelen 17, 20, 20a, 29a, 34
 5. Alcoholwet
  Artikel 6
 6. Ontgrondingenwet
  Artikelen 10, 10c, 26
 7. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel 10c
 8. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Paragrafen 1, 2
  Artikelen 15, 16, 17
 9. Wet geluidhinder
  Artikelen 110c, 67, 87j
 10. Wet milieubeheer
  Artikelen 1.3, 1.3b, 10.64, 10.9, 11.14, 11.32, 11.60, 13.1, 13.10, 13.11, 14.1, 15.37, 16.30, 16.31, 16.34e, 19.1b, 19.3, 19.5, 20.5, 4.1a, 4.4, 5.12, 5.9, 7.24, 7.27, 7.32, 7.35, 7.6, 8.42, 9.2.2.3, 9.2.2.7, 9.5.5, 9.5.6
 11. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 3
 12. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel 10
 13. Wet bodembescherming
  Artikelen 55e, 65, 66
 14. Meststoffenwet
  Artikel 43
 15. Loodsenwet
  Artikel 16
 16. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel 7
 17. Waterschapswet
  Artikelen 4, 79
 18. Woningwet
  Artikel 61n
 19. Gemeentewet
  Artikel 150
 20. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:1, 3:26, 3:44, 6:8, 7:1, 7:14, 7:27
 21. Wet luchtvaart
  Artikelen 10.39, 8.25g, 8.48, 8a.48, 8a.50a, 8a.60
 22. Provinciewet
  Artikel 147
 23. Tracéwet
  Artikelen 11, 14, 20
 24. Besluit milieueffectrapportage
  Artikel 8
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 25. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel 4
 26. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst tekst
 27. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel 22
 28. Archiefbesluit 1995
  Artikel 4
 29. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel 2
 30. Financiële-verhoudingswet
  Artikel 9
 31. Mededingingswet
  Artikelen 13, 15, 89a, 9
 32. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel 11
 33. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen 11, 20, 21, 22
 34. Planwet verkeer en vervoer
  Artikelen 10, 6
 35. Telecommunicatiewet
  Artikelen 3.10, 3.3, 4.1, 5b.2, 6b.1
 36. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 37. Wet personenvervoer 2000
  Artikel 30a
 38. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen 2, 4
 39. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel IV
 40. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel 2a
 41. Mijnbouwwet
  Artikelen 105, 167h, 167i, 24ag, 24ah, 24ai, 24r, 31d, 34, 40, 52d, 6a
 42. Mijnbouwbesluit
  Artikelen 29r, 94, 98
 43. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage Aanwijzingen voor convenanten
 44. Spoorwegwet
  Artikel 63
 45. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen 6, 7
 46. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikelen 14, 22
 47. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel 5
 48. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel XI
 49. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel 48
 50. Besluit geluidhinder
  Artikel 4.20
 51. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 3.31, 3.8, 3.9a, 4.2, 4.4, 6.14
 52. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikelen 18, 46, 64, 67
 53. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen 112, 113, 114, 81a
 54. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel 2.2
 55. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel 49
 56. Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Artikelen 5, 6
 57. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikel 20
 58. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel 1.2.1a
 59. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen 3.10, 3.12, 3.16, 3.2, 4.2, 6.1
 60. Mediawet 2008
  Artikelen 2.21, 2.60m
 61. Waterwet
  Artikelen 5.6, 5.9, 6.16, 6.26, 6.27
 62. Postwet 2009
  Artikel 13d
 63. Postbesluit 2009
  Artikel 18
 64. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 65. Drinkwaterwet
  Artikel 4
 66. Invoeringswet Waterwet
  Artikel 2.12
 67. Dienstenwet
  Artikel 31
 68. Waterbesluit
  Artikelen 4.1, 4.14, 5.2, 6.1b, 6.1c*, 6.9
 69. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.11
 70. Besluit omgevingsrecht
  Artikel 5a.1
 71. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 1.5a
 72. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikelen 6.1.4, 6.2.1
 73. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel 7c
 74. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst tekst
 75. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel 1.6
 76. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012
  Artikel 2
 77. Wet op het accountantsberoep
  Artikel 38
 78. Frequentiebesluit 2013
  Artikel 18a
 79. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel VIII
 80. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekststructuurtekst
 81. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel 4.1
 82. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
  Artikel 1
 83. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst tekst
 84. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikelen 2.37, 3.10a, 3.25, 4.6
 85. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 86. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage bijlage
 87. Wet windenergie op zee
  Artikel 3
 88. Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  Artikel 11g
 89. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel 2
 90. Erfgoedwet
  Artikel 3.2
 91. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst tekst
 92. Wet natuurbescherming
  Artikelen 1.12c, 1.13, 1.6, 2.1, 2.3
 93. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 94. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 95. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 96. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 97. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst tekst
 98. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Structuurtekststructuurtekst
 99. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 100. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 101. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 11.1, 11.2, 11.3, 6.19, 6.20
 102. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 103. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst tekst
 104. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel 14
 105. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikelen 3:1, 4:1
 106. Klimaatwet
  Artikel 5
 107. Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen
  Artikel 5
 108. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel 4.23
 109. Beleidsregel ontheffingen codes energie
  Artikel 4
 110. Kavelbesluit VI windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  Tekst tekst
 111. Kavelbesluit VII windenergiegebied Hollandse Kust (west)
  Bijlage II
 112. Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur
  Artikel 4

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2005 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 581 22601 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven