Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 26-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2023.
Geldend van 01-08-2023 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3:2

Informatie geldend op 01-08-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikel: 10
 2. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 3.1.6
 3. Bestuursreglement NZa
  Artikel: 13
 4. Bestuursreglement Zorginstituut Nederland
  Hoofdstuk: 6
 5. Bestuursreglement van het College sanering zorginstellingen 2020
  Artikel: 4
 6. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen
  Bijlage: Aanleiding
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 8. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst
 9. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst
 10. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst
 11. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 12. Inkomstenbelasting, aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020
  Tekst: tekst
 13. Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordering gezondheidszorg (inzake medisch specialistiche zorg 2010)
  Artikel: 4
 14. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikel: 13
 15. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 16. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 5
 17. Wet toelating zorginstellingen
  Artikel: 21
 18. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 60

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Afdeling 3.2

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 3:1
 2. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst tekst
 3. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel 6

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven