Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 11-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Awb
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005537
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 3. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 4. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 5. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 11. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid
 12. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 13. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 14. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen Minister voor VRO
 15. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 16. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 17. Aanwijzingsbesluit beheerder VIHB-lijst
 18. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 19. Aanwijzingsbesluit Uitvoering Van Beleid (Toetsingskamer STAP)
 20. ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021
 21. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 22. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 23. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 24. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 25. Algemeen machtigingsbesluit SER
 26. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 27. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 28. Algemeen subsidiereglement 2021
 29. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
 30. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 31. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 32. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 33. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2022
 34. Beleidsregel betrouwbare levering van elektriciteit of gas en continuïteit van energieleveranciers
 35. Beleidsregel boete werknemer 2017
 36. Beleidsregel CAK bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2022
 37. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 38. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 39. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 40. Beleidsregel detachering
 41. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 42. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 43. Beleidsregel Handhaving
 44. Beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten (bepaling netwerkaansluitpunt en vrije keuze eindapparaten)
 45. Beleidsregel Handhaving jaarverantwoording over het overgangsjaar 2021
 46. Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording
 47. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 48. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 49. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 50. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 51. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 52. Beleidsregel kwalificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2022
 53. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 54. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 55. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
 56. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021
 57. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 58. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 59. Beleidsregel ontheffingen codes energie
 60. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 61. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies 2022
 62. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
 63. Beleidsregel productplaatsing sponsoring commerciële media-instellingen 2022
 64. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 65. Beleidsregel quota commerciële media-instellingen 2022
 66. Beleidsregel quota publieke media-instellingen 2022
 67. Beleidsregel reclame commerciële media-instellingen 2022
 68. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 69. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 70. Beleidsregel sponsoring commerciële media-instellingen 2022
 71. Beleidsregel stageverkorting
 72. Beleidsregel subsidies NOvA
 73. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 74. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 75. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 76. Beleidsregel toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap – TH/BR-031
 77. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 78. Beleidsregel transparante financiële bedrijfsvoering en verbod op winstoogmerk
 79. Beleidsregel trillinghinder spoor
 80. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 81. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 82. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 83. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 84. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 85. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 86. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 87. Beleidsregels CAK termijnen eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 88. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 89. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 90. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
 91. Beleidsregels informatieplicht
 92. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 93. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 94. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 95. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 96. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 97. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 98. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 99. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 100. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 101. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2022
 102. Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2022
 103. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 104. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
 105. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 106. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 107. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 108. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 109. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 110. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 111. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022
 112. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 113. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet
 114. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 115. Besluit aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 116. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 117. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 118. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 119. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 120. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 121. Besluit beleidsregels representativiteit
 122. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 123. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 124. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 125. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 126. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 127. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 128. Besluit buitengerechtelijke kosten
 129. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 130. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 131. Besluit elektronisch procederen
 132. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 133. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 134. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 135. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 136. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 137. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 138. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 139. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 140. Besluit inzake volginnovatie 2012
 141. Besluit inzake volginnovatie 2013
 142. Besluit inzake volginnovatie 2014
 143. Besluit inzake volginnovatie 2015
 144. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 145. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 146. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 147. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 148. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 149. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 150. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 151. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 152. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 153. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 154. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 155. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 156. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 157. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 158. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 159. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 160. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 161. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 162. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 163. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 164. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 165. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 166. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 167. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 168. Besluit mandaat CBR 2019
 169. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 170. Besluit mandaat directeur Kustwacht ten behoeve van het toestaan of mogelijk maken van gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden
 171. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 172. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 173. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 174. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 175. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 176. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 177. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 178. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA 2022
 179. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 180. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 181. Besluit mandaat en machtiging CKO
 182. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 183. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 184. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 185. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 186. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 187. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 188. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 189. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 190. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 191. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020
 192. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 193. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 194. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 195. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 196. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19
 197. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 198. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 199. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 200. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 201. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 202. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 203. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 204. Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021
 205. Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties
 206. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 207. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 208. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020
 209. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 210. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 211. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 212. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 213. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 214. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 215. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 216. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 217. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 218. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 219. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 220. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 221. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 222. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa
 223. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanpak van regionale knelpunten en het sluiten van regio deals
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2023
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van burgemeester en wethouders van Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK-en LNV-subsidies 2021
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van gedeputeerde staten van Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2021
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging exportbeleid
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland
 261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 262. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 263. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet bescherming Antarctica 2021
 264. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 265. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021
 266. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 267. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021
 268. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 269. Besluit mandaat, volmacht en machtiging RDW voor de uitvoering van de Wet vrachtwagenheffing
 270. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 271. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 272. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 273. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake de schadeafhandeling en versterking in het Groningenveld
 274. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 275. Besluit mandaat, volmacht en machtiging tijdelijke tolheffing RDW
 276. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 277. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 278. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Subsidieregeling JTF 2021–2027
 279. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 280. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025
 281. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 282. Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
 283. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 284. Besluit mandateren aan de provincie Noord-Brabant van bevoegdheid tot het door of namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat laten verleggen van kabels en leidingen t.b.v. uitvoering reconstructie rijksweg N65 Vught – Haaren
 285. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 286. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 287. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 288. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 289. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet open overheid
 290. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 291. Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen 2021
 292. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 293. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 294. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 295. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 296. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 297. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 298. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 299. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 300. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 301. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 302. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 303. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 304. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 305. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 306. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 307. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 308. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 309. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 310. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 311. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 312. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 313. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 314. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 315. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 316. Besluit ondermandaat en machtiging uitvoering van de Wet op de consignatie van gelden
 317. Besluit ondermandaat ILT-ambtenaren VWS-regelgeving covid-19
 318. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 319. Besluit ondermandaat voor behandeling bezwaarschrift met kenmerk 4190231
 320. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging aan Radar voor ondersteuning ouders in het buitenland
 321. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 322. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2022
 323. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2021
 324. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2021
 325. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021
 326. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022
 327. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 328. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor kredietbanken van de directeur-generaal ketenregie 2022
 329. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor SBN van de directeur-generaal ketenregie 2022
 330. Besluit ondermandatering competentie tot behandeling van verzoeken tot ‘onderlinge overlegprocedure’
 331. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 332. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 333. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 334. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 335. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 336. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
 337. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 338. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 339. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 340. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 341. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 342. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 343. Besluit proceskosten bestuursrecht
 344. Besluit project afbouw IBS 2007
 345. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 346. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 347. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 348. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 349. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 350. Besluit regulering wijze van digitale indiening informatieaanvragen en verzoeken
 351. Besluit stellen nadere eisen schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van de Wet open overheid
 352. Besluit subsidieplafond 2018
 353. Besluit subsidieplafond 2019
 354. Besluit subsidieplafond 2021
 355. Besluit Toezichtbeleid Erkenninghouders wijziging constructie (GWC) van snor- naar bromfiets
 356. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
 357. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 358. Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht
 359. Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel
 360. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 361. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 362. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 363. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 364. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 365. Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019
 366. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 367. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 368. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 369. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 370. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 371. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 372. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 373. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 374. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 375. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 376. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 377. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 378. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 379. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 380. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 381. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 382. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 383. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 384. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 385. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 386. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 387. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 388. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 389. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 390. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 391. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 392. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 393. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 394. Besluit verlening mandaat aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing ambtenaren voor uitoefening van toezicht op naleving Wet ter Bescherming Koopvaardij
 395. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 396. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 397. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International B.V.
 398. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake NL-Alert keten
 399. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 400. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 401. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging van de Minister van Financiën aan de directeur-generaal Ketenregie in het kader van de hersteloperatie toeslagen
 402. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 403. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de toezichthoudende ambtenaren van de douane in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak
 404. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 405. Besluit versterking gebouwen Groningen
 406. Besluit vertrouwensdiensten
 407. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 408. Besluit volginnovatie 2014
 409. Besluit volginnovatie 2016 I
 410. Besluit volginnovatie 2016 II
 411. Besluit volginnovatie 2018
 412. Besluit volginnovatie 2020
 413. Besluit volginnovatie 2021
 414. Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein
 415. Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.
 416. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 417. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 418. Besluit wijziging Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (wijziging bekendmaking algemene ondermandaten en inwerkingtreding Wet open overheid)
 419. Besluit wijziging van het formulier en de bijlagen behorende bij het formulier voor aanvraag vergunning voor leveren elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers
 420. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 421. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 422. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen 2022
 423. Cusumsysteem tachograaftechnicus 2022
 424. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 425. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 426. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 427. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 428. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 429. EZ-intrekkingsregeling 2005
 430. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 431. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 432. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 433. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 434. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 435. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 436. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
 437. Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19
 438. Instructie ontheffing asbest in zeeschepen
 439. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 440. Klachtenregeling ACM
 441. Klachtenregeling BFT 2021
 442. Klachtenregeling CBS
 443. Klachtenregeling CCMO
 444. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 445. Klachtenregeling Defensie
 446. Klachtenregeling Kiesraad
 447. Klachtenregeling MIVD
 448. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 449. Klachtenregeling TNO 2005
 450. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
 451. Klachtenregeling Zorginstituut Nederland 2022
 452. Klachtenreglement UWV 2009
 453. Klachtregeling AIVD 2018
 454. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
 455. Machtigingsbesluit directeur SAV
 456. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 457. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 458. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 459. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart 2021
 460. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 461. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 462. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 463. Mandaatbesluit APG DWS en Fondsenbedrijf N.V. uitvoering Appa
 464. Mandaatbesluit AR
 465. Mandaatbesluit AS
 466. Mandaatbesluit AVG OCW
 467. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 468. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 469. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 470. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020
 471. Mandaatbesluit beheer TloKB
 472. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 473. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 474. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 475. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 476. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 477. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 478. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 479. Mandaatbesluit COA
 480. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 481. Mandaatbesluit directeur 3W
 482. Mandaatbesluit Directeur Kustwacht uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 483. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021
 484. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 485. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 486. Mandaatbesluit Europese fondsen DGM 2022
 487. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 488. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 489. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 490. Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007
 491. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 492. Mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs Wet- en regelgeving Wet Kinderopvang
 493. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 494. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 495. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 496. Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.
 497. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 498. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 499. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 500. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 501. Mandaatbesluit NVAO 2017
 502. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 503. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 504. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 505. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 506. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 507. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 508. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 509. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 510. Mandaatbesluit programmamanager JenV Brede Werkagenda Ministerie van Justitie en Veiligheid
 511. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2022
 512. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 513. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 514. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0
 515. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 516. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022
 517. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 518. Mandaatbesluit RVO inzake de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 519. Mandaatbesluit RVO inzake Innovatiebudget
 520. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 521. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 522. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 523. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 524. Mandaatbesluit van de NIWO
 525. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 526. Mandaatbesluit verlengingsbesluiten accreditatie hoger onderwijs
 527. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 528. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 529. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 530. Mandaatbesluit Wet open overheid Eerste Kamer
 531. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 532. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 533. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 534. Mandaatregeling beheer bureau Kiesraad
 535. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 536. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 537. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 538. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 539. Mandaatregeling Defensievastgoed
 540. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 541. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 542. Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland
 543. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 544. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 545. Mandaatregeling tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014
 546. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 547. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 548. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 549. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 550. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 551. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 552. OCW-intrekkingsregeling 2004
 553. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 554. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 555. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 556. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2022
 557. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 558. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 559. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
 560. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 561. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 562. Pilotregeling Makers buiten het boek
 563. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 564. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB
 565. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 566. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 567. Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer
 568. Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO
 569. Regeling bezwarenprocedure KB
 570. Regeling Brug voor Talent
 571. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 572. Regeling Cultuureducatie
 573. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
 574. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 575. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 576. Regeling Cultuurmakers van nu
 577. Regeling Digitale literatuur
 578. Regeling Each One Teach One
 579. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 580. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 581. Regeling Erfgoed Maken
 582. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 583. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 584. Regeling Halt 2022
 585. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 586. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context
 587. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 588. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht en Besluit proceskosten bestuursrecht
 589. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 590. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 591. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 592. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 593. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 594. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 595. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 596. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 597. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 598. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 599. Regeling Internationale Samenwerking 2022–2024
 600. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 601. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
 602. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 603. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 604. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 605. Regeling Maakruimte voor cultuur
 606. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 607. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 608. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 609. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021
 610. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 611. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 612. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 613. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 614. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 615. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 616. Regeling MeeMaakPodia
 617. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 618. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 619. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 620. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 621. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 622. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 623. Regeling productiekosten bijzondere uitgaven
 624. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 625. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 626. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 627. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 628. Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024
 629. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 630. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 631. Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
 632. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche
 633. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 634. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 635. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 636. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 637. Regeling Talent in de regio
 638. Regeling Talentontwikkeling
 639. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 640. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 641. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 642. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 643. Regeling Urban Arts Talent
 644. Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023
 645. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 646. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 647. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 648. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 649. Regeling Vernieuwen van cultuurmaken
 650. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 651. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 652. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 653. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 654. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 655. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 656. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 657. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 658. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 659. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
 660. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 661. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 662. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021
 663. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 664. Reglement Adviescommissie Zelfredzaamheid en Rechtsbijstand
 665. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
 666. Reglement horen in de bezwaarfase
 667. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 668. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 669. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 670. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 671. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 672. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 673. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 674. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 675. Skal-Reglement Bezwaar
 676. Subsidiebesluit SER
 677. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
 678. Subsidieregeling JTF 2021–2027
 679. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
 680. Subsidieregeling taakuitoefening beheerders van de HSWI
 681. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 682. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 683. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 684. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van VertiCer B.V. inzake garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
 685. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 686. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties
 687. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties
 688. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 689. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 690. Tijdelijke beleidsregel pilot kosteloze rechtsbijstand procedures in eerste aanleg met betrekking tot (spoed)uithuisplaatsing ex artikel 1:265b BW en gezagsbeëindiging ex de artikelen 1:266 juncto 1:267 BW
 691. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 692. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 693. Toezichtbeleid ITS
 694. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 695. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 696. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 697. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 698. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
 699. Translation Grants for Foreign Publishers
 700. Uitgiftebeleid geografische nummers
 701. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 702. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 703. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 704. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 705. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 706. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 707. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2021
 708. Verzamelverordening 2016
 709. Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 710. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 711. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 712. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 713. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 714. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 715. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport
 716. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 717. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 718. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 719. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 720. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 721. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)
 722. Wijzigingsbesluit Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 723. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
 724. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 725. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 726. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 727. Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po
 728. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 729. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 730. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 731. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer
 2. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen
 5. Beleidsregel Autoriteit woningcorporaties naar aanleiding van de wijziging van de Woningwet
 6. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 7. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Beleidsregel IGVO 2021
 9. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 10. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 11. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 12. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren 2022
 13. Beleidsregel Warenwet nicotinezakjes
 14. Beleidsregel aanbodkanaal
 15. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 16. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
 17. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 18. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 19. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 20. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 21. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 22. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 23. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 24. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 25. Beleidsregel bemonsteringsplannen sanitaire monitoring 2022
 26. Beleidsregel beoordeling financiële kwaliteiten van leveranciers van elektriciteit of gas aan kleinverbruikers
 27. Beleidsregel bestuurlijke boeten IJenV – experiment gesloten coffeeshopketen
 28. Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen
 29. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof-, en metaalafval 2022
 30. Beleidsregel betalingsregelingen Rijk
 31. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 32. Beleidsregel binnenvaart 2013
 33. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 34. Beleidsregel certificaten EU handel, invoer en wederuitvoer olifantenivoor
 35. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 36. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte
 37. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
 38. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 39. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 40. Beleidsregel coulance wateroverlast in juli 2021
 41. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen
 42. Beleidsregel diploma-erkenning opleidingen overige educatie (2021)
 43. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 44. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 45. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020
 46. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 47. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 48. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
 49. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 50. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 51. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022
 52. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 53. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 54. Beleidsregel handhaving kwaliteit van benzine en diesel bestemd voor de export naar lage- en middeninkomenslanden buiten de EU, in het bijzonder ECOWAS-landen, 2022
 55. Beleidsregel handhaving misbruik van slots op gecoördineerde luchthavens
 56. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 57. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 58. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
 59. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 60. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 61. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
 62. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 63. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 64. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 65. Beleidsregel keuringsinstituten Spoorwegwet
 66. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 67. Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek
 68. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 69. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 70. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
 71. Beleidsregel nadere invulling Verordening (EG) 178/2002
 72. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 73. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
 74. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 75. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 76. Beleidsregel ontheffing vergunningsplicht IJsselmeer voor cultuurhistorische visserij
 77. Beleidsregel ontheffingen Minister van EZK en Minister voor KE verbod artikel 5 duodecies Verordening (EU) nr 833/2014
 78. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 79. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
 80. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 81. Beleidsregel prioriteringsbeleid handhavingsverzoeken NVWA
 82. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 83. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 84. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 85. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 86. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 87. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 88. Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014
 89. Beleidsregel tegemoetkoming huurders van gereguleerde woningen van particuliere verhuurders in het aardbevingsgebied Groningen
 90. Beleidsregel tegemoetkoming huurders, woningcorporaties en particuliere verhuurders aardbevingsgebied Groningen
 91. Beleidsregel tegemoetkoming kosten PAS-melders
 92. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 93. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 94. Beleidsregel tegemoetkoming zelf aangebrachte voorzieningen huurders Groningen
 95. Beleidsregel toets passende stimulering en cumulatietoets onder het Besluit duurzame energieproductie en klimaattransitie
 96. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 97. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 98. Beleidsregel toetsingskader waterkwaliteit
 99. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 100. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 101. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 102. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 103. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
 104. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 105. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 106. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 107. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
 108. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
 109. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
 110. Beleidsregel vergoeding meerkosten aardbevingsbestendig bouwen Groningen 2022
 111. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 112. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 113. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 114. Beleidsregel verlagen subsidie GLB
 115. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 116. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 117. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
 118. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 119. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 120. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 121. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
 122. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 123. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 124. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 125. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 126. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
 127. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 128. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 129. Beleidsregel wijziging van de vergunningen windenergie op zee voor kavels VI en VII Hollandse Kust (west)
 130. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 131. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 132. Beleidsregel zeevaartbemanning
 133. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 134. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 135. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 136. Beleidsregels VOG Wtza
 137. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
 138. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 139. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 140. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 141. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 142. Beleidsregels diplomatieke en dienstpaspoorten
 143. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 144. Beleidsregels gunstbetoon Wet medische hulpmiddelen
 145. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 146. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 147. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 148. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 149. Beleidsregels near shore windpark
 150. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren 2022
 151. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 152. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 153. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 154. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 155. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 156. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 157. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 158. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 159. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 160. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 161. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 162. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 163. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 164. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 165. Besluit Beroep in Belastingzaken
 166. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 167. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 168. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 169. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 170. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 171. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 172. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
 173. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 174. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 175. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 176. Regeling vergoeding deskundigenkosten Rijkswaterstaat
 177. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)
 178. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)
 179. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
 180. Specifiek interventiebeleid NVWA Gastoestellen (IB02-SPEC 55, versie 01)
 181. Specifiek interventiebeleid NVWA Kinderbedden en -boxen (IB02-SPEC 50, versie 01)
 182. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
 183. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)
 184. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)
 185. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling
 186. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
 187. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 06)
 188. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 189. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 190. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 191. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)
 192. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 193. Specifiek interventiebeleid NVWA draagbaar klimmaterieel (IB02-SPEC 53, versie 01)
 194. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)
 195. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)
 196. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
 197. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
 198. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
 199. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
 200. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 201. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
 202. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 14)
 203. Specifiek interventiebeleid NVWA visketen zeevisserij (IB02-SPEC 48, versie 02)
 204. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselcontact-materialen (IB02-SPEC 61, versie 01)
 205. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
 206. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 07)
 207. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 14)
 208. Specifiek interventiebeleid visketen kust- en binnenvisserij (IB02-SPEC 47, versie 03)
 209. Tijdelijke beleidsregel inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op elektrische laadpunten op verzorgingsplaatsen
 210. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 3. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 4. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 5. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 6. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 7. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 10. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 11. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 12. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 1
 13. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 14. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 15. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 16. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 17. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 18. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: XIIa, XVI
 19. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 20. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 21. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 22. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 23. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 24. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 25. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 26. Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020
  Artikel: 20
 27. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 28. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 29. Beleidsregel Accreditatie (RvA-BR002)
  Artikel: 5
  Bijlage: 1
 30. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 31. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 32. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 33. Beleidsregel Handhaving
  Tekst: tekst
 34. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
  Bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 35. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 36. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 38. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 39. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 40. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 41. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 42. Beleidsregel openbaarmaking handhavingsbesluiten, Woo-besluiten en beslissingen op bezwaar
  Tekst: tekst
 43. Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
  Tekst: tekst
 44. Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg
  Artikelen: 11, 12
 45. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 46. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 47. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 48. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 49. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 50. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 51. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 52. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 53. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 54. Beleidsregels controle informatieverstrekkingen uit het kentekenregister
  Tekst: tekst
  Bijlage: A
 55. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2023
  Tekst: tekst
 56. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 57. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2023
  Bijlage: Inhoud
 58. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 59. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 60. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 61. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 62. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 63. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 64. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 65. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 66. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 67. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 68. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 69. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 70. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Teksten: tekst, tekst
 71. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 72. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 73. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 74. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 75. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 76. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 77. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 78. Besluit elektronisch procederen
  Artikel: 5
 79. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 80. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4
 81. Besluit intrekking onderzoekskaders 2017 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2022 niet bekostigd primair onderwijs en voortgezet onderwijs
  Bijlagen: I, II
 82. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 83. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 84. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 85. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 86. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging aan Radar voor ondersteuning ouders in het buitenland
  Artikel: 1
 87. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor SBN van de directeur-generaal ketenregie 2022
  Artikel: 1
 88. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor kredietbanken van de directeur-generaal ketenregie 2022
  Artikel: 1
 89. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 90. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
  Artikel: 5
 91. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 92. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 93. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 94. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 95. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 96. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2023
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2023
 97. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 98. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp 2022–2026)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader humanitaire hulp 2022–2026
 99. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 100. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Safety for Voices)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader ‘Safety for Voices’
 101. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 105. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 106. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026)
  Bijlage: bijlage
 107. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 108. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO 2022–2025)
  Bijlage: Bijlage
 109. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 110. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 111. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 112. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 113. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening 2023
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 114. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 115. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 116. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 117. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 118. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 119. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 120. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  Bijlage: bijlage
 121. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 122. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 123. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 124. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 125. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Zuivel
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Zuivel
 126. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 127. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 128. Besluit vaststelling rekening en verantwoording vereffening vermogen voormalig Productschap voor Vee en Vlees
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Vee en Vlees
 129. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 131. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 132. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 133. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 134. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 135. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 136. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 137. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 138. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 139. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 140. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 152. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 153. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 154. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 155. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 156. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 157. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 158. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 159. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 160. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 161. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 162. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 163. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 164. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 165. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 166. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 167. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 168. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikel: 1:1
 169. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 170. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 171. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 172. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 173. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 174. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 175. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 176. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 177. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 178. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 179. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2023
  Tekst: tekst
 180. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 181. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 182. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 183. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 184. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 185. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 186. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 187. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 188. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 189. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 190. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 191. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 192. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 193. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 194. Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen
  Bijlage: Fonds bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen
 195. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 196. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 197. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 198. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
  Tekst: tekst
 199. Handhavingsbeleid prioritering handhavingsonderzoeken
  Tekst: tekst
 200. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 201. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 202. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 203. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 204. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 205. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 206. Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
  Artikel: 28a
 207. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 208. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 209. Instellingsbesluit Commissie ter advisering van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement
  Artikel: 2
 210. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 211. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 7
 212. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 213. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 214. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: LXVI
 215. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 216. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 217. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 218. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 219. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 220. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 221. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 222. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 223. Kaderwet SZW-subsidies
 224. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 225. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 226. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 227. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 228. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 229. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 230. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 231. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 232. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 233. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 234. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 235. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 236. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 237. Klachtenregeling BFT 2021
  Artikel: 1
 238. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 239. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 240. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 241. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
  Artikel: 5
 242. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 243. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 244. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 245. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 246. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 247. Machtigingswet oprichting Invest International
  Artikel: 5
 248. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 249. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 250. Mandaatbesluit APG DWS en Fondsenbedrijf N.V. uitvoering Appa
  Artikel: 2
 251. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 252. Mandaatbesluit NVAO 2017
 253. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 254. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 255. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 256. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 257. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 258. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 259. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 260. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 261. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 262. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 263. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 264. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 265. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 266. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 267. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 268. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 269. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 270. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2021
  Tekst: tekst
 271. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 272. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 273. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 274. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 275. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 276. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  Tekst: tekst
 277. Pilotregeling Makers buiten het boek
 278. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 279. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 280. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 281. Protocol Accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2022
  Tekst: tekst
 282. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 283. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 284. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 285. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 286. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 287. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 288. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 289. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 290. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 291. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2021)
  Tekst: tekst
 292. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 293. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 294. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 295. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 296. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 297. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR (1 augustus 2022)
  Tekst: tekst
 298. Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR (1 januari 2023)
  Tekst: tekst
 299. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 300. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 301. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 302. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 303. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 304. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 305. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 306. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 307. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 308. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
  Artikel: 1
 309. Regeling bezwaaradviescommissie Eerste Kamer
  Artikel: 1
 310. Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer
  Artikel: 1
 311. Regeling bezwaarschriftenprocedure Awb NVAO
  Artikel: 1
 312. Regeling bezwarenprocedure KB
 313. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 314. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 315. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 316. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 317. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2023
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2023
 318. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2023
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2023
 319. Regeling inburgering 2021
  Bijlage: 1
 320. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 321. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 322. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.14.1, 3.16.1a, 3.16.2, 3.16.3
 323. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 324. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 325. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 326. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 327. Regeling productiekosten bijzondere uitgaven
 328. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 329. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 330. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 331. Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
  Artikel: 7
 332. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 333. Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp
  Artikel: 2
 334. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 335. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 336. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 337. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikel: 2
 338. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 339. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 340. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 341. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 342. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 343. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 344. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 345. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 346. Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022
  Bijlage: I
 347. Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen
  Artikel: 8
 348. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 349. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 350. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 351. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 352. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2021
  Artikel: 1
 353. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 354. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 355. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 356. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2022
  Artikel: 1
 357. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 358. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 359. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 360. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 361. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 362. Reglement horen in de bezwaarfase
  Artikel: 1
 363. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 364. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 365. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 366. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 367. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 368. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 369. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 370. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 371. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 372. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 373. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
  Tekst: tekst
 374. Specifiek interventiebeleid NVWA Kinderbedden en -boxen (IB02-SPEC 50, versie 01)
  Tekst: tekst
 375. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
  Tekst: tekst
 376. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)
  Tekst: tekst
 377. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  Tekst: tekst
 378. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 379. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 380. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 381. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 04)
  Tekst: tekst
 382. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 383. Specifiek interventiebeleid NVWA draagbaar klimmaterieel (IB02-SPEC 53, versie 01)
  Tekst: tekst
 384. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  Tekst: tekst
 385. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
  Tekst: tekst
 386. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 387. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 14)
  Tekst: tekst
 388. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselcontact-materialen (IB02-SPEC 61, versie 01)
  Tekst: tekst
 389. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 07)
  Tekst: tekst
 390. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 391. Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2023
  Bijlage: bijlage
 392. Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024
  Tekst: tekst
 393. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 394. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 395. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 396. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 397. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 398. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikelen: 1, 3
 399. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 400. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 401. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15u
 402. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 403. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 404. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 405. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 406. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 407. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 408. Subtaak- en ondermandaatbesluit Directie Juridische Zaken Defensie 2022
  Artikel: 8
 409. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 410. Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten
  Artikel: 13
 411. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel: 10
 412. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022
  Artikel: 10
 413. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 3
 414. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 415. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 416. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 417. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 418. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
  Bijlage: I
 419. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 420. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 421. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 422. Tracéwet
  Artikel: 34
 423. Translation Grants for Foreign Publishers
 424. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 425. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 11
 426. Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening
  Artikel: 16
 427. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 428. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 429. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 430. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 431. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 432. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 433. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 434. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 435. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 436. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 437. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 438. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 439. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 440. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 441. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 442. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 443. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 444. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 445. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 446. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 447. Verzamelwet EZK 2022
  Artikel: II
 448. Verzamelwet IenW 2019
 449. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: I
 450. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 451. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 452. Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 453. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 454. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 455. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 456. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 457. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 458. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 459. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 460. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 461. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 462. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 463. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 464. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24, 4.16a
 465. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 466. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 467. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 468. Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
  Artikel: IX
 469. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: III
 470. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 471. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 472. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 473. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 2.1
  Hoofdstuk: 2
 474. Wet extern klachtrecht
 475. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 476. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 477. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 478. Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
  Artikel: 14
 479. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 8.3
 480. Wet inburgering 2021
  Artikel: 52
 481. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 482. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 483. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 484. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 485. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 486. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 487. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 488. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 7.64
 489. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 20
 490. Wet open overheid
  Artikelen: 2.2, 9.3
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 491. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 492. Wet overige OCW-subsidies
 493. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 494. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 53
 495. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 496. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 497. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 498. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 499. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 500. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 501. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen: 1.1, 2.64
 502. Wet vrachtwagenheffing
  Artikel: 25
 503. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 504. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 505. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 506. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
  Artikel: II
 507. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  Hoofdstuk: 1
 508. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 509. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 510. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 511. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 512. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 513. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 514. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 515. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 516. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 517. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 518. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (vereenvoudiging bekostiging scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden)
  Artikel: X
 519. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 520. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 521. Ziektewet
  Afdeling: Derde

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34044
Aanhangig 34747
Aanhangig 35094
Aanhangig 35282
Aanhangig 35287
Aanhangig 35423
Aanhangig 35534
Aanhangig 35968
Aanhangig 36161
Aanhangig 36285
Aanhangig 36331
Aanhangig 36357
Aanhangig 36378
Aanhangig 36412
Aanhangig 36441
Aanhangig 36446
Aanhangig 36451
Aanhangig 36463
Wijziging 16-10-2023 Stb. 2023, 376 36367
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261
Wijziging 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841
Wijziging 07-10-2015
samen met
24-03-2014
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
Wijziging 06-10-2023
samen met
31-01-2013
Stb. 2023, 336
samen met
Stb. 2013, 50
32621
Wijziging 19-06-2013
samen met
20-12-2012
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2012, 682
33455
samen met
32450
Wijziging 19-06-2013
samen met
13-09-2012
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2012, 430
33455
samen met
33086
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891
Wijziging 20-12-2012
samen met
10-05-2012
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2013, 48
32450
samen met
31412
Wijziging 20-12-2012
samen met
24-12-1998
samen met
16-12-1993
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 1998, 738
samen met
Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, . Stb. 199
32450
samen met
26077
samen met
22495
01-10-2032 Wijziging 01-06-2022 Stb. 2022, 261 35455 01-06-2022 Stb. 2022, 261
01-03-2027 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 51 34359 23-02-2022
samen met
17-02-2017
Stb. 2022, 85
samen met
Stb. 2017, 65
01-01-2024 Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 306 36314 16-10-2023 Stb. 2023, 371
Wijziging 17-05-2023 Stb. 2023, 182 35942 18-11-2023 Stb. 2023, 421
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 183 35261 16-10-2023 Stb. 2023, 368
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 06-10-2023 Stb. 2023, 336
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 14-03-2020 Stb. 2020, 112 35133 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 06-10-2023 Stb. 2023, 336
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 134 35625 16-06-2022 Stb. 2022, 264
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067 22-06-2023 Stb. 2023, 218
Wijziging 19-04-2023 Stb. 2023, 164 35603 07-06-2023 Stb. 2023, 205
Wijziging 05-04-2023 Stb. 2023, 148 36268 21-04-2023 Stb. 2023, 149
Wijziging 18-05-2022 Stb. 2022, 215 35880 04-05-2023 Stb. 2023, 174
t/m 15-05-2023 1) Wijziging 12-04-2023 Stb. 2023, 162 36137 10-05-2023 Stb. 2023, 163
Wijziging 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34448 12-12-2022 Stcrt. 2022, 34448
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 408 35833 12-11-2022 Stb. 2022, 455
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 330 35910 12-12-2022 Stb. 2022, 526
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 134 35625 16-06-2022 Stb. 2022, 264
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 240 33573 22-08-2022
samen met
17-11-2021
samen met
05-12-2018
samen met
19-04-2017
samen met
19-06-2013
Stb. 2022, 341
samen met
Stb. 2021, 565
samen met
Stb. 2018, 483
samen met
Stb. 2017, 180
samen met
Stb. 2013, 240
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398 19-12-2022 Stb. 2022, 525
t/m 01-07-2021 2) Wijziging 02-11-2022 Stb. 2022, 433 36151 02-11-2022 Stb. 2022, 434
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 428 36105 13-10-2022 Stb. 2022, 428
Wijziging 19-10-2022 Stb. 2022, 410 36071 20-10-2022 Stb. 2022, 411
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819 19-10-2022 Stb. 2022, 405
Wijziging 01-06-2022 Stb. 2022, 261 35455 01-06-2022 Stb. 2022, 261
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 22-06-2022 Stb. 2022, 271 35976 01-07-2022 Stb. 2022, 282
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 87 35838 04-04-2022 Stb. 2022, 144
Wijziging 16-03-2022 Stb. 2022, 132 35216 16-03-2022 Stb. 2022, 132
Wijziging 23-02-2022
samen met
25-02-2021
Stb. 2022, 116
samen met
Stb. 2021, 171
35946
samen met
35605
08-03-2022 Stb. 2022, 114
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 83 35865 24-02-2022 Stb. 2022, 95
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819 12-01-2022 Stb. 2022, 38
Wijziging 01-12-2021 Stb. 2021, 617 35720 07-12-2021 Stb. 2021, 618
Wijziging 19-11-2021 Stcrt. 2021, 48060 19-11-2021 Stcrt. 2021, 48060
Wijziging 11-11-2021 Stb. 2021, 548 35606 26-11-2021 Stb. 2021, 590
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 632 35908 15-12-2021 Stb. 2021, 633
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 178 35642 26-05-2021 Stb. 2021, 260
Wijziging 28-10-2020 Stb. 2020, 437 35354 02-09-2021 Stb. 2021, 432
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 257 35407 29-06-2021 Stb. 2021, 354
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 328 35548 23-06-2021 Stb. 2021, 328
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 416 35550 10-06-2021 Stb. 2021, 281
Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 18-11-2020 Stb. 2020, 500 35477 02-02-2021 Stb. 2021, 68
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 27 35643 23-02-2021 Stb. 2021, 100
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 65 35083 23-02-2021 Stb. 2021, 100
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 94 35463 10-02-2021 Stb. 2021, 95
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 544 35575 16-12-2020 Stb. 2020, 544
Wijziging 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62581 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62581
Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 455 35319 17-12-2020 Stb. 2020, 556
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 85 35250 27-03-2020 Stb. 2020, 184
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 209 35075 17-06-2020 Stb. 2020, 205
Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 29-05-2020 Stb. 2020, 193
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 06-03-2020 Stb. 2020, 99
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 234 34699 20-02-2019 Stb. 2019, 76
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 20-11-2019 Stcrt. 2019, 65091 20-11-2019 Stcrt. 2019, 65091
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 02-10-2019 Stb. 2019, 317 35190 31-10-2019 Stb. 2019, 402
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 371 34957 17-10-2018 Stb. 2018, 372
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 190 35108 26-06-2019 Stb. 2019, 244
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65542 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65542
Wijziging 07-11-2018 Stb. 2018, 443 34910 03-12-2018 Stb. 2018, 464
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 409 34870 23-11-2018 Stb. 2018, 458
Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 175 34694 31-10-2018 Stb. 2018, 407
Wijziging Stcrt. 2018, 65542 Stcrt. 2018, 65542
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 387 34883 30-10-2018 Stb. 2018, 389
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 156 34642 25-06-2018 Stb. 2018, 213
t/m 10-07-2018 3) Wijziging 10-07-2018 Stb. 2018, 214 34854 10-07-2018 Stb. 2018, 214
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 158 34810 19-06-2018 Stb. 2018, 200
t/m 01-01-2018 4) Wijziging 18-04-2018 Stb. 2018, 137 34717 20-06-2018 Stb. 2018, 202
Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 75 34753 26-03-2018 Stb. 2018, 99
Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 525 34674 28-03-2018 Stb. 2018, 96
Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 73 34739 21-03-2018 Stb. 2018, 90
Wijziging 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078
Wijziging 28-06-2017 Stb. 2017, 302 34377 23-10-2017 Stb. 2017, 415
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 17-02-2017 Stb. 2017, 77 34007 10-03-2017 Stb. 2017, 113
Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 272 34197 19-04-2017 Stb. 2017, 188
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 235 34634 15-06-2017 Stb. 2017, 276
Wijziging 21-12-2016
samen met
13-07-2016
samen met
13-07-2016
Stb. 2017, 13
samen met
Stb. 2016, 290
samen met
Stb. 2016, 288
34413
samen met
34212
samen met
34059
31-05-2017
samen met
01-05-2017
Stb. 2017, 230
samen met
Stb. 2017, 174
Wijziging 28-09-2016 Stb. 2017, 93 34384 14-03-2017 Stb. 2017, 95
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 51 34359 17-02-2017 Stb. 2017, 65
Wijziging 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519
Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
Wijziging 25-05-2016 Stb. 2016, 203 34129 17-11-2016 Stb. 2016, 439
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503
t/m 30-04-2016 5) Wijziging 12-10-2016 Stb. 2016, 409 34379 27-10-2016 Stb. 2016, 410
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271 02-06-2016 Stb. 2016, 218
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 26-04-2016 Stb. 2016, 175 34234 04-05-2016 Stb. 2016, 178
Wijziging 23-03-2016 Stb. 2016, 116 34401 23-03-2016 Stb. 2016, 117
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 497 34189 08-02-2016 Stb. 2016, 74
Wijziging 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 432 34204 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 399 34069 16-12-2015 Stb. 2015, 529
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 361 33965 30-11-2015 Stb. 2015, 473
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 528 33324 10-07-2013 Stb. 2013, 528
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 261 34058 24-06-2015 Stb. 2015, 262
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2015, 9 33904 24-06-2015 Stb. 2015, 264
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 419 33669 08-06-2015 Stb. 2015, 226
Wijziging 10-03-2015
samen met
30-09-2014
Stb. 2015, 123
samen met
Stb. 2015, 122
33934
samen met
30372
30-09-2014 Stb. 2015, 122
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 306 33597 19-11-2014 Stb. 2014, 466
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 26-11-2014 Stb. 2014, 540
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
t/m 01-01-2014 6) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 205 33698 25-06-2014 Stb. 2014, 234
Wijziging 29-01-2014 Stb. 2014, 63 33719 21-05-2014 Stb. 2014, 184
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 21 33503 04-04-2014 Stb. 2014, 155
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 22-01-2014 Stb. 2014, 48 33735 11-02-2014 Stb. 2014, 86
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 550 33699 18-12-2013 Stb. 2013, 586
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 466 33501 25-11-2013 Stb. 2013, 467
Wijziging 11-11-2013 Stb. 2013, 482 33656 25-11-2013 Stb. 2013, 483
Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335 03-12-2013 Stb. 2013, 515
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 17-06-2013 Stb. 2013, 325
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 318 33423 28-10-2013 Stb. 2013, 437
Wijziging 03-07-2013 Stb. 2013, 289 33268 30-09-2013 Stb. 2013, 378
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 264 33436 25-06-2013 Stb. 2013, 265
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 11-06-2013 Stb. 2013, 217 32412 11-06-2013 Stb. 2013, 218
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 22-04-2013 Stb. 2013, 162
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 240 33573 19-06-2013 Stb. 2013, 240
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 130 33466 28-03-2013 Stb. 2013, 130
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2013, 15 33357 12-03-2013 Stb. 2013, 113
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451 20-12-2012 Stb. 2012, 667
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 542 32440 11-02-2013 Stb. 2013, 57
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 08-02-2013 Stb. 2013, 49
Wijziging 28-01-2013 Stb. 2013, 44 32768 05-02-2013 Stb. 2013, 45
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 04-01-2013 Stb. 2013, 11
Wijziging 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652
Wijziging 20-12-2012
samen met
13-09-2012
Stb. 2012, 682
rectificatie in
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2012, 450
32450
samen met
33146
20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 660 33368 20-12-2012 Stb. 2012, 661
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 430 33086 13-10-2012 Stb. 2012, 519
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 573 32467 06-09-2012 Stb. 2012, 414
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 03-07-2012 Stb. 2012, 320
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 245 32157 24-05-2012 Stb. 2012, 245
t/m 20-01-2012 8) Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 241 33059 24-05-2012 Stb. 2012, 241
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 675 32588 22-12-2011 Stb. 2011, 675
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 07-11-2011 Stb. 2011, 527
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 375 32209 06-07-2011 Stb. 2011, 375
Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 255 32021 27-06-2011 Stb. 2011, 324
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194
t/m 01-01-2011 9) Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 190 32460 07-04-2011 Stb. 2011, 190
Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 11-02-2011 Stb. 2011, 79
Wijziging 12-11-2010 Stb. 2010, 768 12-11-2010 Stb. 2010, 768
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 08-11-2007 Stb. 2007, 474
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 10-11-2008 Stb. 2008, 512
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 119 31821 26-04-2010 Stb. 2010, 168
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229
Wijziging 22-04-2010 Stb. 2010, 173 31867 31-05-2010 Stb. 2010, 207
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 24-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 135
Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24
Wijziging 14-12-2009 Stb. 2009, 570 31352 21-12-2009 Stb. 2009, 597
Wijziging 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 14-10-2009 Stb. 2009, 438
Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009
samen met
28-08-2009
samen met
18-06-2009
Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 384
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 25-06-2009
samen met
25-06-2009
Stb. 2009, 265
samen met
Stb. 2009, 264
31124
samen met
29702
25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 551 31084 11-06-2009 Stb. 2009, 276
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 416 31326 14-02-2009 Stb. 2009, 76
Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 587
Wijziging 09-10-2008 Stb. 2008, 460 31316 10-11-2008 Stb. 2008, 482
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 405 31115 12-11-2008 Stb. 2008, 481
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 478 31337 24-10-2008 Stb. 2008, 478
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 200 30980 20-06-2008 Stb. 2008, 238
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
Wijziging 21-05-2007 Stb. 2007, 208 30601 17-12-2007 Stb. 2007, 581
Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 125 30474 10-10-2007 Stb. 2007, 386
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 666 30509 10-10-2007 Stb. 2007, 386
Wijziging 28-06-2007 Stb. 2007, 284 30071 21-07-2007 Stb. 2007, 291
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 180 29704 12-09-2007 Stb. 2007, 326
Wijziging 21-12-2006 Stb. 2007, 27 29392 16-03-2007 Stb. 2007, 111
Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 666 30509 13-12-2006 Stb. 2006, 677
t/m 01-01-2006 10) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 05-10-2006 Stb. 2006, 531 30453 12-12-2006 Stb. 2006, 671
Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 569 30336 31-10-2006 Stb. 2006, 571
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 07-09-2006 Stb. 2006, 418 30229 26-09-2006 Stb. 2006, 449
Wijziging 26-05-2005
samen met
26-05-2005
Stb. 2005, 523
samen met
Stb. 2005, 522
30051
samen met
28688
12-05-2006 Stb. 2006, 268
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 617 28999 03-01-2006 Stb. 2006, 47
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 37 29871 23-01-2006 Stb. 2006, 38
Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 481 29930 19-10-2005 Stb. 2005, 562
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 14-12-2005 Stb. 2005, 705 30134 14-12-2005 Stb. 2005, 705
Wijziging 20-01-2005 Stb. 2005, 195 28171 21-09-2005 Stb. 2005, 473
Wijziging 25-05-1998 Stb. 1998, 403 23580 21-09-2005 Stb. 2005, 473
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 71 28747 28-02-2005 Stb. 2005, 116
Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 678 28635 31-01-2005 Stb. 2005, 58
Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 11-10-2004 Stb. 2004, 516
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 220 27563 07-06-2004 Stb. 2004, 270
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 29-04-2004 Stb. 2004, 214 28483 25-05-2004 Stb. 2004, 260
Wijziging 30-01-2004 Stb. 2004, 37 30-01-2004 Stb. 2004, 37
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 500 28740 19-12-2003 Stb. 2004, 7
Wijziging 20-11-2003 Stb. 2003, 519 27178 15-01-2004 Stb. 2004, 27
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 431 27289 04-11-2003 Stb. 2003, 467
Wijziging 16-01-2003 Stb. 2003, 17 28384 16-01-2003 Stb. 2003, 18
Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 374 27603 26-11-2002 Stb. 2002, 593
Wijziging 14-01-2003 Stb. 2003, 20 14-01-2003 Stb. 2003, 20
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 318 27845 19-11-2002 Stb. 2002, 564
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196
Wijziging 21-06-2001 Stb. 2001, 346 26638 01-05-2002 Stb. 2002, 206
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 53 26523 24-01-2002 Stb. 2002, 53
Wijziging 12-04-2001 Stb. 2001, 194 26691 15-03-2002 Stb. 2002, 165
12-03-2002 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 55 27024 24-01-2002 Stb. 2002, 55
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 24-01-2002 Stb. 2002, 55
07-03-2002 Wijziging 28-02-2002
samen met
20-12-2001
Stb. 2002, 111
samen met
Stb. 2001, 705
27751
samen met
27673
28-02-2002 Stb. 2002, 112
15-02-2002 t/m 31-01-2001 11) Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 69 27875 20-12-2001 Stb. 2002, 69
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 583 27182 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 12-12-2001
samen met
27-09-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 481
28075
samen met
27472
27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 705 27673 20-12-2001 Stb. 2001, 705
01-12-2001 Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 05-11-2001 Stb. 2001, 538
15-07-2001 Wijziging 26-01-2001 Stb. 2001, 71 23081 04-07-2001 Stb. 2001, 327
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-01-2001 Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-12-2000 t/m 01-01-2000 12) Wijziging 15-11-2000 Stb. 2000, 505 27160 15-11-2000 Stb. 2000, 505
01-07-2000 Wijziging 25-04-2000 Stb. 2000, 177 26694 25-04-2000 Stb. 2000, 177
03-04-2000 Wijziging 02-12-1999
samen met
01-07-1999
Stb. 1999, 520
samen met
Stb. 1999, 302
26844
samen met
25311
24-12-1999 Stb. 2000, 7
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-07-1999 Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 07-06-1999 Stb. 1999, 241
01-04-1999 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 394 25336 19-03-1999 Stb. 1999, 143
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
15-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 744 25926 24-12-1998 Stb. 1998, 745
15-12-1998 Wijziging 19-10-1998 Stb. 1998, 610 25533 26-11-1998 Stb. 1998, 664
01-12-1998 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 448 25961 09-11-1998 Stb. 1998, 622
Wijziging 25-06-1998
samen met
25-06-1998
Stb. 1998, 447
samen met
Stb. 1998, 445
25672
samen met
22969
09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-06-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 184 25753 26-03-1998 Stb. 1998, 184
12-01-1998 Tekstplaatsing 12-01-1998 Stb. 1998, 1
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581
25-04-1997 tot 01-01-1996 13) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
14-03-1997 Wijziging 28-02-1997 Stb. 1997, 112 28-02-1997 Stb. 1997, 112
01-01-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 619 24554 14-12-1996 Stb. 1996, 660
Wijziging 21-10-1996 Stb. 1996, 577 24553 22-11-1996 Stb. 1996, 579
01-08-1996 Wijziging 21-12-1995
samen met
12-04-1995
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1995, 200
24326
samen met
22614
04-06-1996 Stb. 1996, 295
01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 704 24231 20-12-1995 Stb. 1995, 704
Wijziging 21-12-1995
samen met
12-04-1995
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1995, 200
24326
samen met
22614
12-04-1995 Stb. 1995, 201
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-07-1995 Wijziging 04-05-1995 Stb. 1995, 302 23543 29-05-1995 Stb. 1995, 303
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
Wijziging 13-10-1994 Stb. 1994, 766 23487 13-10-1994 Stb. 1994, 766
19-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1994, 28 23015 22-12-1993 Stb. 1994, 28
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Tekstplaatsing 29-12-1993 Stb. 1994, 1 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 17-12-1993 Stb. 1993, 671 22690 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 775
samen met
Stb. 1993, 693
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
22609
samen met
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
14-10-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 581
23258
samen met
22601
23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Bijlage 21)
 2. Heeft betrekking op Bijlage 2 , Bijlage 32)
 3. Heeft betrekking op Artikel 8:4 , Bijlage 1 , Bijlage 23)
 4. Heeft betrekking op Bijlage 24)
 5. Heeft betrekking op Bijlage 25)
 6. Heeft betrekking op Bijlage 26)
 7. Heeft betrekking op Bijlage 27)
 8. Heeft betrekking op Bijlage8)
 9. Heeft betrekking op Bijlage9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 4:2110)
 11. Heeft betrekking op Bijlage11)
 12. Heeft betrekking op Bijlage12)
 13. Heeft betrekking op Bijlage13)
Naar boven