Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:49

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks AanZET
  Artikelen: 2.10, 4.1
 2. Algemene subsidiebepalingen ZonMw
  Artikel: 27
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:56, 4:57
 4. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022
  Artikel: 2
 5. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 14
 6. Besluit bekostiging WEC 2022
  Artikel: 20
 7. Besluit bekostiging WPO 2022
  Artikel: 26
 8. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 10
 9. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 11
 10. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 11. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023
 12. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 13. Besluit vaststelling bestuursreglement Referendumcommissie
  Artikel: 8a
 14. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 26
 15. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 25
 16. Kaderbesluit overige JenV-subsidies
  Artikel: 23
 17. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 27
 18. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 7
 19. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel: 7
 20. Kaderwet VWS-subsidies
  Artikel: 6
 21. Kaderwet overige BZK-subsidies
  Artikel: 5
 22. Kaderwet overige JenV-subsidies
  Artikel: 5
 23. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 6
 24. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 5
 25. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
  Artikel: I
 26. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 3.1.7, 2.19
 27. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
  Artikel: 1.8
 28. Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022
  Artikel: 3
 29. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 10
 30. Regeling duurzaam veilig
  Artikel: 14
 31. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 12
 32. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 11
 33. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
 34. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
  Artikel: 5
 35. Regeling specifieke uitkering PrEP
  Artikel: 2
 36. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
  Artikel: 23
 37. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikel: 2
 38. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 39. Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp
  Artikel: 2
 40. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 41. Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021
  Artikel: 2
 42. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 43. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikel: 2
 44. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
  Artikel: 7
 45. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 46. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 47. Subsidieregeling JTF 2021–2027
  Artikel: 1.36
 48. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikel: 8
 49. Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren
  Artikelen: 2.1.6, 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6, 3.1
 50. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
  Artikelen: 2.5, 3.1
 51. Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel
  Artikelen: 2.12, 3.12, 4.20, 5.1
 52. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 32
 53. Tijdelijke overbruggingsregeling EVC-procedures STAP
  Artikel: 12
 54. Tijdelijke regeling subsidie gemaakte kosten Brexit Adjustment Reserve
  Artikel: 1.12
 55. Tijdelijke regeling subsidie ondernemingen Brexit Adjustment Reserve
  Artikel: 1.15
 56. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 8
 57. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel: 7
 58. Uitvoeringsbesluit WVO 2020
  Artikel: 6.21
 59. Uitvoeringswet EFRO
  Artikel: 10
 60. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 19
 61. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 19
 62. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:58, 5.8.12
 63. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 145
 64. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 33
 65. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 6.11
 66. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 169
 67. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 9
 68. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 5.49
 69. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 76
 70. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 9. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 10. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 11. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 12. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 13. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 14. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 15. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 16. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 17. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 18. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 19. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 20. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 21. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 22. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 23. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 24. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 25. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 26. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 27. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 28. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 29. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 30. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 31. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 32. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 33. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 34. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 35. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 36. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 37. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 38. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 39. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 40. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 41. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 42. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 43. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 45. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 47. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel 8
 48. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
  Tekst tekst
 49. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 50. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 51. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.6

 1. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 3
 2. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Artikel 10
 3. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 4. Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 2
 5. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 6. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel 7
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 8. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 9. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
  Artikel 1
 10. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel 21
 11. Subsidieregeling EFMB 2015–2023
  Artikel 21
 12. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Artikel 21
 13. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
  Artikel 2
 14. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019
  Artikel 19
 15. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikel 1.19
 16. Subsidieregeling AMIF, ISF en BMVI 2021–2027
  Artikel 30
 17. Beleidsregel verlagen subsidie GLB
  Artikel 1.3
 18. Subsidieregeling JTF 2021–2027
  Artikel 1.39

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven