Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:35

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 5
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:12, 4:43
 3. Besluit SUWI
  Artikelen: 4.18, 4.4
 4. Besluit bekostiging WEC 2022
  Artikel: 32
 5. Besluit bekostiging WPO 2022
  Artikel: 30
 6. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 7
 7. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 8
 8. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 9. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 10. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 11. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026)
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 13. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Sectorale Samenwerking IMVO 2022–2025)
  Bijlage: Bijlage
 14. Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Tweede Steunmaatregel
  Artikel: 4
 15. Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vierde Steunmaatregel
  Artikel: 4
 16. Compensatieregeling Coronacrisis Meerjarige Kunstpodia Vijfde Steunmaatregel
  Artikel: 4
 17. Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 bezoekers
  Artikel: 5
 18. Compensatieregeling Coronacrisis Presentatie-instellingen
  Artikel: 4
 19. Deelregeling composities en libretto's Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.7
 20. Deelregeling internationaliseringssubsidies Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.8
 21. Deelregeling programmeringssubsidies Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.8
 22. Deelregeling projectsubsidies Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.7
 23. Deelregeling theaterteksten Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.7
 24. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 10
 25. Erfgoedwet
  Artikel: 7.6
 26. Kaderregeling exploitatiesubsidies onderzoek en wetenschap
  Artikel: 15
 27. Kaderregeling subsidiering projecten ten behoeve van onderzoek en wetenschap
  Artikel: 15
 28. Maatwerkregeling ventilatie op scholen
  Artikel: 16
 29. Podiumregeling Fonds Podiumkunsten
  Artikel: 1.5
 30. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
  Artikel: 7
 31. Regeling Brug voor Talent
  Artikel: 7
 32. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
  Artikel: 7
 33. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
  Artikel: 8
 34. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
  Artikel: 2.1
 35. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 8
 36. Regeling Cultuurmakers van nu
  Artikel: 7
 37. Regeling Each One Teach One
  Artikel: 8
 38. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
  Artikel: 7
 39. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
  Artikel: 7
 40. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context
  Artikel: 7
 41. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
  Artikel: 7
 42. Regeling Maakruimte voor cultuur
  Artikel: 7
 43. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
  Artikel: 8
 44. Regeling MeeMaakPodia
  Artikel: 7
 45. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
  Artikel: 6
 46. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
  Artikel: 7
 47. Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022
  Artikel: 3
 48. Regeling Talent in de regio
  Artikel: 7
 49. Regeling Urban Arts Talent
  Artikel: 8
 50. Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024
  Artikel: 7
 51. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
  Artikel: 7
 52. Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19
  Artikelen: 10, 14c, 14g3, 14g10
 53. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 4
 54. Regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009–2012
  Artikel: 7
 55. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 6
 56. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
  Artikel: 1.5
 57. Regeling op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 2.9
 58. Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2019–2022
  Artikel: 25
 59. Regeling specifieke uitkering PrEP
  Artikel: 2
 60. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
  Artikel: 23
 61. Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken
  Artikel: 2
 62. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 63. Regeling specifieke uitkering randvoorwaardelijke functies jeugdhulp
  Artikel: 2
 64. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 65. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 66. Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021
  Artikel: 2
 67. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 68. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikel: 2
 69. Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  Artikel: 1.5
 70. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019
  Artikel: 12
 71. Regeling tijdelijke ondersteuning programmering middelgrote en kleine podia Fonds Podiumkunsten (Podiumstartregeling)
  Artikel: 1.5
 72. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 8
 73. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 74. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
  Artikel: 8
 75. SLIM-regeling
  Artikel: 10
 76. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 77. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikel: 1.9
 78. Subsidieregeling Geonovum 2022–2027
  Artikel: 6
 79. Subsidieregeling JTF 2021–2027
  Artikel: 1.25
 80. Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden
  Artikel: 4
 81. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel: 12
 82. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikel: 8
 83. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 13
 84. Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs
  Artikel: 9
 85. Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten
  Artikel: 6
 86. Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten 2022
  Artikel: 6
 87. Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027
  Artikel: 4.4
 88. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
  Artikel: 10
 89. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 6
 90. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 10
 91. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 6
 92. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 6
 93. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 7
 94. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017–2019
  Artikel: 7
 95. Subsidieregeling pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021
  Artikel: 12
 96. Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
  Artikel: 11
 97. Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten
  Artikelen: 11, 25
 98. Subsidieregeling tweede lerarenopleiding
  Artikelen: 3, 8
 99. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 8
 100. Subsidieregeling werkzaamheden ten behoeve van rechtsbijstand project Wijkrechtspraak op Zuid 2023
  Artikel: 6
 101. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019
  Tekst: tekst
 102. Tijdelijke deelregeling programmeringsbijdrage Drenthe, Flevoland en Zeeland
  Artikel: 1.6
 103. Tijdelijke overbruggingsregeling EVC-procedures STAP
  Artikel: 11
 104. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 8
 105. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikel: 14
 106. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel: 7
 107. Tournee- en promotieregeling
  Artikel: 7
 108. Vierde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
  Artikel: 6
 109. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 5
 110. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 5
 111. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 75
 112. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikel: 4.5
 113. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.3

 1. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 2. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 3. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikel 13
 4. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 9. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 10. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 11. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 12. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 13. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 14. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 15. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 16. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 17. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 18. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 19. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 20. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 21. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 22. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 23. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 24. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 25. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 26. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 27. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 28. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 29. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 30. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 31. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 32. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 33. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 34. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 35. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 36. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 37. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 38. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 39. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 40. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 41. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 42. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 43. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 45. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 47. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel 8
 48. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
  Tekst tekst
 49. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 50. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 51. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 75 34753 26-03-2018 Stb. 2018, 99
01-04-2002 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 53 26523 24-01-2002 Stb. 2002, 53
01-12-1998 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 448 25961 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven