Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:25

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 4:51
 2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 3. NWO Tegemoetkomingsregeling bij overmacht
  Tekst: tekst
 4. Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024
  Artikel: 7
 5. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 4
 6. Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten i.v.m. het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2021 en 2022
  Artikel: 4
 7. Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten i.v.m. het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023
  Artikel: 4
 8. Regeling eenmalige uitkering gemeenten voor maatregelen ter vermindering overlast en criminaliteit asielzoekers
  Artikel: 4
 9. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 5.10
 10. Regeling specifieke uitkering controle naleving coronatoegangsbewijzen 2022
  Artikel: 3
 11. Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving
  Artikel: 3
 12. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikel: 2
 13. Regeling specifieke uitkering voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit 2022
  Artikel: 4
 14. Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT-projectpakketten
  Artikel: 4
 15. Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
  Artikel: 8
 16. Subsidiekader 2022 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing (VBS)
  Tekst: tekst
 17. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel: 12
 18. Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen
  Artikel: 10
 19. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 6
 20. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 6
 21. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
  Bijlage: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 22. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikel: 14

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.2

 1. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 2. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel 5
 3. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel 15u

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 9. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 10. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 11. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 12. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 13. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 14. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 15. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 16. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 17. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 18. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 19. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 20. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 21. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 22. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 23. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 24. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 25. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 26. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 27. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 28. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 29. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 30. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 31. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 32. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 33. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 34. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 35. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 36. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 37. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 38. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 39. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 40. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 41. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 42. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 43. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 45. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 47. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel 8
 48. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
  Tekst tekst
 49. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 50. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 51. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven