Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:23

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen subsidiereglement 2021
 2. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
 3. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 4. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 5. OCW-intrekkingsregeling 2004
 6. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 7. Regeling Brug voor Talent
 8. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 9. Regeling Cultuureducatie
 10. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
 11. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 12. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 13. Regeling Cultuurmakers van nu
 14. Regeling Each One Teach One
 15. Regeling Erfgoed Maken
 16. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 17. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 18. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context
 19. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 20. Regeling Internationale Samenwerking 2022–2024
 21. Regeling Maakruimte voor cultuur
 22. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 23. Regeling MeeMaakPodia
 24. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 25. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 26. Regeling Samen Cultuurmaken 2022–2024
 27. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 28. Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid
 29. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche
 30. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 31. Regeling Talent in de regio
 32. Regeling Talentontwikkeling
 33. Regeling Urban Arts Talent
 34. Regeling Vernieuwen van cultuurmaken
 35. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 36. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 9. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 10. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 11. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 12. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 13. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 14. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 15. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 16. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 17. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 18. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 19. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 20. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 21. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 22. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 23. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 24. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 25. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 26. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 27. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 28. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 29. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 30. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 31. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 32. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 33. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 34. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 35. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 36. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 37. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 38. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 39. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 40. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 41. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 42. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 43. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 45. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 47. Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds
  Artikel 8
 48. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2023
  Tekst tekst
 49. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 50. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel 1
 51. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 52. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2023
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.1

 1. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage XIIa

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 1
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.2)
Naar boven