Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 13-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 14-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:15

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:14, 7:27
 2. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikelen: 28, 30a1
 3. Beleidsregel Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Protocol Interne Jobcoach UWV 2019
 4. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2019
 5. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 6. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
  Tekst: tekst
 7. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel
  Artikel: 2
 8. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
  Artikel: 2
 9. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 3
 10. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 11. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 12. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 13. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 14. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 15. Dienstenwet
  Artikel: 32
 16. Elektriciteitswet 1998
  Artikelen: 36, 56
 17. Gaswet
  Artikelen: 12f, 24
 18. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 19. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst
 20. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 21. Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo
  Artikel: 6
 22. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 23. Machtigingsbesluit EC O&P Infrastructuur en Milieu
  Artikel: 2
 24. Postwet 2009
  Artikel: 60
 25. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 26. Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing
  Tekst: tekst
 27. Spoorwegwet
  Artikel: 71
 28. Telecommunicatiewet
  Artikel: 12.5
 29. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 30. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 14, 20
 31. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 7
 32. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4
 33. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 34. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 35. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 36. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 37. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 38. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikelen: 4, 4b
 39. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.25h, 8.40h
 40. Wet milieubeheer
  Artikel: 10.59
 41. Wet natuurbescherming
  Artikel: 5.1
 42. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 5:77
 43. Wet open overheid
  Artikelen: 4.4, 8.4
 44. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2009 Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 28-08-2009 Stb. 2009, 383
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven