Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 29-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 05-11-2022.
Geldend van 05-11-2022 t/m 21-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:2

Informatie geldend op 05-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
  Artikel: 3
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 3. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
  Artikel: 3
 4. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022
  Bijlage: Inleiding
 5. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel: 3.6
 6. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikel: 2
 7. Besluit langdurige zorg
  Artikel: 3.2.1
 8. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 4.4
 9. Besluit ondernemingsplan notaris
  Artikel: 3
 10. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.1.2.2
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 12. Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 13. Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers
  Artikel: 2
 14. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 15. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 16. Mijnbouwbesluit
  Artikel: 129
 17. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 12
 18. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 19. Spoorwegwet
  Artikelen: 6, 16f, 33
 20. Tijdelijke regeling tegemoetkoming werknemers Westhaven
  Artikel: 10
 21. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikelen: 10, 15
 22. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk
  Artikelen: 18, 23
 23. Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies STAP
  Artikel: 8
 24. Uitvoeringsregeling nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
  Artikel: 3
 25. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 6.5b, 6.6
 26. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 28. Warmtebesluit
  Artikel: 9
 29. Waterbesluit
  Artikel: 6.23
 30. Wet laden en lossen zeeschepen
  Artikel: 21
 31. Wet precursoren voor explosieven
  Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.1

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 3:10
 2. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
  Bijlage bijlage
 3. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage bijlage
 4. Besluit hernieuwde vaststelling beleidsregels voor subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE 2022))
  Bijlage bijlage
 5. Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
  Bijlage behorende bij artikel 1
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 9. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 10. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 11. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 11.20, 11.58
 12. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikel 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 05-11-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven