Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 03-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Titel 4.2

Informatie geldend op 01-05-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.21, 5.20
 2. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 2
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 12
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 27, 30, 35
 5. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 9
 8. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 9
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 15. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 4.10
 16. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: III
 17. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: III
 18. Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 19. Jeugdwet
  Artikel: 8.1.7
 20. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 1.9
 21. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 2
 22. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 3
 23. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 36
 24. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 25. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 26. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 4
 27. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2022
  Tekst: tekst
 28. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 29. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 30. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 16
 31. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.4
 32. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 48d
 33. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 34. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 6:6, 72a
 35. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 36. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 6
 37. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 38. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 91
 39. Wet geluidhinder
  Artikel: 124
 40. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 93
 41. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 42. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.6, 3a.1.1
 43. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 44. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 67, 69
 45. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.22
 46. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 11.2
 47. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 11.2
 48. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 23, 127e, 150
 49. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 119
 50. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Overzicht van wijzigingen voor dit titeldeel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven