Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 05-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:8

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:11, 4:118, 4:12, 4:9, 7:1a
 2. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 3. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen
  Artikel: 4
 4. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
  Artikel: 6
 5. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2022
  Artikel: 7
 6. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 7. Gemeentewet
  Artikelen: 46, 49
 8. Gezondheidswet
  Artikel: 44a
 9. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 10. Jeugdwet
  Artikel: 9.8
 11. Kadasterwet
  Artikelen: 56a, 87a, 94a, 110a
 12. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 24
 13. Landbouwwet
  Artikel: 23a
 14. Mandaatbesluit Wet open overheid Eerste Kamer
  Artikel: 5
 15. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 2
 16. Meststoffenwet
  Artikel: 96
 17. Ondermandaatbesluit JZW Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
  Artikel: 2
 18. Provinciewet
  Artikelen: 45, 49
 19. Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder
  Artikel: 4
 20. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.17
 21. Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Artikel: 7
 22. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 23. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 24. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2n
 25. Waterschapswet
  Artikel: 41
 26. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 15b
 27. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 11
 28. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19g
 29. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 19a
 30. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 4
 31. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 80
 32. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18pa
 33. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 78
 34. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:99
 35. Wet open overheid
  Artikel: 4.4
 36. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
  Artikel: 32h
 37. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48p
 38. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 63
 39. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 40. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven