Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:5

Informatie geldend op 01-01-2022

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 3. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:15, 4:6
 5. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 30a1
 6. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
  Artikel: 3
 7. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 8. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 9. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 10. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 4
 11. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
  Artikel: 3
 12. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
  Artikel: 3
 13. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
  Artikel: 4
 14. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
  Artikel: 4
 15. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 16. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 5
 17. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikel: 3
 18. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2022
  Bijlage: Inleiding
 19. Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8
  Artikel: 2
 20. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 2, 9
 21. Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure
  Artikel: 4
 22. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 23. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 24. Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening
  Artikel: 1
 25. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 2.6, 4.4
 26. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikelen: 2.18, 2.19, 2.38, 2.9, 3.8, 4.9
 27. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
  Artikel: 2
 28. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 29. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.1.3.2
 30. Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie
  Artikel: 58
 31. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015
  Artikel: 18
 32. Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen
  Artikel: 6
 33. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 34. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 35. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 36. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 37. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 38. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 39. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 40. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 41. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 42. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 43. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 44. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  Bijlage: 1
 45. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen
  Bijlage: Aanleiding
 46. Circulaire spoorse doorsnijdingen 2e tranche
  Bijlage: 1
 47. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 48. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 49. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 11
 50. Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020
  Artikelen: 2.2, 2.3
 51. Dienstenwet
  Artikel: 32
 52. Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2020
 53. Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 20, 44
 54. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 55. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 56. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 57. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 58. Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers
  Artikel: 5.1
 59. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 9
 60. Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 27
 61. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 8
 62. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 2.3
 63. Kieswet
  Artikelen: G 1, G 2, G 2a, G 3
 64. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 65. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 66. Projectstimuleringsregeling Interreg VI
  Artikel: 7
 67. Promit-regeling 1998
  Artikel: 8
 68. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 69. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
  Artikel: 7
 70. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
  Artikel: 7
 71. Regeling Cultuurmakers van nu
  Artikel: 7
 72. Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 7
 73. Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 8
 74. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
  Artikel: 7
 75. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 5.2.7, 2.5
 76. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021
  Artikel: 2.5
 77. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
  Artikel: 7
 78. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
  Artikel: 7
 79. Regeling Jonge Kunst
  Artikel: 8
 80. Regeling Maakruimte voor cultuur
  Artikel: 7
 81. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
  Artikel: 8
 82. Regeling MeeMaakPodia
  Artikel: 7
 83. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
  Artikel: 6
 84. Regeling Talent in de regio
  Artikel: 7
 85. Regeling Urban Arts Talent
  Artikel: 8
 86. Regeling aanvraag verlenging MTVNL-vergunning
  Artikel: 4
 87. Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7
  Artikel: 10
 88. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Artikel: 7
 89. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Artikel: 7
 90. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 700, 1400 en 2100 MHz
  Artikel: 5
 91. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Artikel: 10
 92. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
  Artikel: 6
 93. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
  Artikel: 5
 94. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Artikelen: 6, 11
 95. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel: 2.5
 96. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  Bijlage: Tarieventabel
 97. Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet
  Artikel: 1
 98. Regeling rechten betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens van het Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 5
 99. Regeling reductie energiegebruik woningen
  Artikel: 9
 100. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
  Artikel: 6
 101. Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
  Artikel: 9
 102. Regeling specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning
  Artikelen: 2, 4
 103. Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19
  Artikel: 1.2
 104. Regeling stimulering deelname Europees Defensiefonds
  Artikel: 8
 105. Regeling veiling niet-landelijke FM-vergunningen met een lokaal bereik
  Artikel: 12
 106. Regeling verdeling op afroep
  Artikel: 3
 107. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
  Artikel: 8
 108. Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen
  Artikel: 7
 109. Registratie geïndiceerde leerlingen (2003-2004)
  Tekst: tekst
 110. Registratie geïndiceerde leerlingen (2004-2005)
  Tekst: tekst
 111. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020
  Artikel: 3:3
 112. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020, versie 2
  Artikel: 3:3
 113. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 3:3
 114. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra 2020–2021
  Artikel: 3:3
 115. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikel: 3:3
 116. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikel: 3:3
 117. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikel: 3:3
 118. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikel: 3:3
 119. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 3:3
 120. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 3:3
 121. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 3:3
 122. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2019-2020
  Artikel: 3:3
 123. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
  Artikel: 2
 124. Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 7, 32
 125. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
  Artikel: 10
 126. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
  Artikel: 4
 127. Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair
  Artikel: 5
 128. Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg
  Artikel: 4
 129. Subsidieregeling coronabanen in de zorg
  Artikel: 5
 130. Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking
  Artikel: 12
 131. Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren
  Artikel: 1.6
 132. Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s
  Artikel: 1.6
 133. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
  Artikel: 1.3
 134. Subsidieregeling instructeursbeurs mbo
  Artikel: 4
 135. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 6
 136. Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2023
  Artikel: 5
 137. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019
  Artikel: 7
 138. Subsidieregeling onderzoek IPS voor CMD
  Artikel: 8
 139. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg 2020 en 2021
  Artikel: 6
 140. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 6
 141. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 17
 142. Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg
  Artikel: 9
 143. Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023
  Artikel: 4
 144. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 145. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 146. Tenderregeling Werkplezier 2013
  Artikel: 10
 147. Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang
  Artikel: 6
 148. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Artikel: 8
 149. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 150. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 151. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 152. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 2c, 2l, 2n, 24, 25, 27, 37, 43a, 45
 153. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 3.11
 154. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 43
 155. Wet milieubeheer
  Artikel: 19.5
 156. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 81, 84
 157. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 6, 31e
 158. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 30
 159. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 5:77
 160. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30c
 161. ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 9
Terug naar begin van de pagina