Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 3. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 4. Aanvullend mandaatbesluit Subsidieregeling praktijkleren
 5. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 6. Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 7. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 11. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 12. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 13. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid
 14. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 15. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 16. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 17. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 18. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 19. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 20. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 21. ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021
 22. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 23. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 24. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 25. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 26. Algemeen machtigingsbesluit SER
 27. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 28. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 29. Algemeen subsidiereglement 2021
 30. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 31. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 32. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 33. Beleidsregel boete werknemer 2017
 34. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 35. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 36. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 37. Beleidsregel detachering
 38. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 39. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 40. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 41. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 42. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 43. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 44. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 45. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 46. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 47. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
 48. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021
 49. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 50. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 51. Beleidsregel ontheffingen codes energie
 52. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 53. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 54. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 55. Beleidsregel programmaquota 2019
 56. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 57. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 58. Beleidsregel stageverkorting
 59. Beleidsregel subsidies NOvA
 60. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 61. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 62. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 63. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 64. Beleidsregel trillinghinder spoor
 65. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 66. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 67. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 68. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 69. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 70. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 71. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 72. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 73. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 74. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 75. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 76. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
 77. Beleidsregels informatieplicht
 78. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 79. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 80. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 81. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 82. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 83. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 84. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 85. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 86. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 87. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 88. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 89. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 90. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 91. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
 92. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 93. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 94. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 95. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 96. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 97. Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 98. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 99. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 100. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 101. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet
 102. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 103. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten
 104. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 105. Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018
 106. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 107. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 108. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 109. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 110. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 111. Besluit beleidsregels representativiteit
 112. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 113. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 114. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 115. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 116. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 117. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 118. Besluit buitengerechtelijke kosten
 119. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 120. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 121. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 122. Besluit elektronisch procederen
 123. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 124. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 125. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 126. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 127. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 128. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 129. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 130. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Douane en de tijdelijke mandatering van de waarnemend directeur-generaal Douane
 131. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Toeslagen en tijdelijke mandatering interim-directeur-generaal Toeslagen
 132. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 133. Besluit inzake volginnovatie 2012
 134. Besluit inzake volginnovatie 2013
 135. Besluit inzake volginnovatie 2014
 136. Besluit inzake volginnovatie 2015
 137. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 138. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 139. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 140. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 141. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 142. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 143. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 144. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 145. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 146. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 147. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 148. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 149. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 150. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 151. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 152. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 153. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 154. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 155. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 156. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 157. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 158. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 159. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 160. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 161. Besluit mandaat CBR 2019
 162. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 163. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 164. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 165. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 166. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 167. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 168. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 169. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 170. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 171. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 172. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 173. Besluit mandaat en machtiging CKO
 174. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 175. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 176. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 177. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 178. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 179. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 180. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 181. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 182. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 183. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 184. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 185. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020
 186. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
 187. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 188. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 189. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 190. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 191. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19
 192. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 193. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 194. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 195. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 196. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 197. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 198. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 199. Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021
 200. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 201. Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad
 202. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 203. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020
 204. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 205. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 206. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 207. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 208. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 209. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 210. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 211. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 212. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 213. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 214. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 215. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 216. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 217. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa
 218. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019
 219. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 220. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 221. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 222. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 223. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging BZK aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het kader van de subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en gebouwverbetering Groningen
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest International in opbouw
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging exportbeleid
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet bescherming Antarctica 2021
 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021
 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging NCG
 262. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nederlandse Emissieautoriteit 2021
 263. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 264. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 265. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 266. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 267. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 268. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld
 269. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
 270. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 271. Besluit mandaat, volmacht en machtiging tolhefferstaken RDW
 272. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 273. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 274. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 275. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025
 276. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 277. Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
 278. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 279. Besluit mandateren aan de provincie Noord-Brabant van bevoegdheid tot het door of namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat laten verleggen van kabels en leidingen t.b.v. uitvoering reconstructie rijksweg N65 Vught – Haaren
 280. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 281. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 282. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 283. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van Internationaal Onderwijs
 284. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 285. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 286. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur
 287. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 288. Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen 2021
 289. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 290. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 291. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 292. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 293. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 294. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 295. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 296. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 297. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 298. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 299. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 300. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 301. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 302. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 303. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 304. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 305. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 306. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 307. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 308. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 309. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 310. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 311. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 312. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 313. Besluit ondermandaat ILT-ambtenaren VWS-regelgeving covid-19
 314. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 315. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 316. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 317. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2021
 318. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2021
 319. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2021
 320. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021
 321. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022
 322. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 323. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 324. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 325. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 326. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 327. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
 328. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 329. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 330. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 331. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 332. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 333. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 334. Besluit proceskosten bestuursrecht
 335. Besluit project afbouw IBS 2007
 336. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 337. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 338. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 339. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 340. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 341. Besluit subsidieplafond 2018
 342. Besluit subsidieplafond 2019
 343. Besluit subsidieplafond 2021
 344. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
 345. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 346. Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht
 347. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 348. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 349. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 350. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 351. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 352. Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019
 353. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 354. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 355. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 356. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 357. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 358. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 359. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 360. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 361. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 362. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 363. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 364. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 365. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 366. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Voices Partnerschappen)
 367. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)
 368. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond SRGR Partnerschap Fonds)
 369. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)
 370. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 371. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 372. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 373. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 374. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 375. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 376. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 377. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 378. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 379. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 380. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 381. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 382. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 383. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 384. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 385. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 386. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 387. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International B.V.
 388. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 389. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 390. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 391. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de toezichthoudende ambtenaren van de douane in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak
 392. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 393. Besluit versterking gebouwen Groningen
 394. Besluit vertrouwensdiensten
 395. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 396. Besluit volginnovatie 2014
 397. Besluit volginnovatie 2016 I
 398. Besluit volginnovatie 2016 II
 399. Besluit volginnovatie 2017 I
 400. Besluit volginnovatie 2017 II
 401. Besluit volginnovatie 2018
 402. Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein
 403. Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.
 404. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 405. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 406. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 407. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 408. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen
 409. Cusumsysteem tachograaftechnicus
 410. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 411. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 412. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 413. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 414. Derde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 415. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 416. EZ-intrekkingsregeling 2005
 417. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 418. Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers
 419. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 420. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 421. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 422. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 423. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 424. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
 425. Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19
 426. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 427. Klachtenregeling ACM
 428. Klachtenregeling BFT 2021
 429. Klachtenregeling CBS
 430. Klachtenregeling CCMO
 431. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 432. Klachtenregeling Defensie
 433. Klachtenregeling Kiesraad
 434. Klachtenregeling MIVD
 435. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 436. Klachtenregeling TNO 2005
 437. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
 438. Klachtenreglement UWV 2009
 439. Klachtregeling AIVD 2018
 440. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021
 441. Machtigingsbesluit directeur SAV
 442. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 443. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 444. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 445. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 446. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 447. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 448. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 449. Mandaatbesluit AR
 450. Mandaatbesluit AS
 451. Mandaatbesluit AVG OCW
 452. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 453. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 454. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 455. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020
 456. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 457. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 458. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 459. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 460. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 461. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 462. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 463. Mandaatbesluit COA
 464. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 465. Mandaatbesluit directeur 3W
 466. Mandaatbesluit Directeur Kustwacht uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 467. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021
 468. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 469. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 470. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 471. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 472. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 473. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
 474. Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007
 475. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 476. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 477. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 478. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 479. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 480. Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.
 481. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 482. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 483. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 484. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 485. Mandaatbesluit NVAO 2017
 486. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 487. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 488. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 489. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 490. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 491. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 492. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 493. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 494. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2021
 495. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 496. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 497. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0
 498. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 499. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022
 500. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 501. Mandaatbesluit RVO inzake de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 502. Mandaatbesluit RVO inzake Innovatiebudget
 503. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 504. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 505. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 506. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 507. Mandaatbesluit van de NIWO
 508. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 509. Mandaatbesluit verlengingsbesluiten accreditatie hoger onderwijs
 510. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 511. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 512. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 513. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 514. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 515. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 516. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 517. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 518. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 519. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 520. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 521. Mandaatregeling Defensievastgoed
 522. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 523. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 524. Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland
 525. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 526. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 527. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 528. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 529. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 530. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 531. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 532. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 533. Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024
 534. OCW-intrekkingsregeling 2004
 535. Ondermandaatbesluit inning administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2020
 536. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 537. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 538. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 539. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020
 540. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 541. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 542. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
 543. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 544. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 545. Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19
 546. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 547. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 548. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II
 549. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 IV
 550. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 551. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB
 552. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 553. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 554. Regeling bezwarenprocedure KB
 555. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 556. Regeling Brug voor Talent
 557. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 558. Regeling Cultuureducatie
 559. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
 560. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 561. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 562. Regeling Cultuurmakers van nu
 563. Regeling Digitale literatuur
 564. Regeling Each One Teach One
 565. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 566. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 567. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 568. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 569. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 570. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context
 571. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 572. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 573. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 574. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 575. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 576. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 577. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 578. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 579. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 580. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 581. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 582. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
 583. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 584. Regeling Jonge Kunst
 585. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 586. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 587. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 588. Regeling Maakruimte voor cultuur
 589. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 590. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 591. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 592. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021
 593. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 594. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 595. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 596. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 597. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 598. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 599. Regeling MeeMaakPodia
 600. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 601. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 602. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 603. Regeling ontwikkelbeurs literair vertalers Nederlands Letterenfonds
 604. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 605. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 606. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 607. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 608. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 609. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 610. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 611. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 612. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 613. Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021
 614. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche
 615. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 616. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 617. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 618. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 619. Regeling Talent in de regio
 620. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 621. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 622. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 623. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 624. Regeling Urban Arts Talent
 625. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 626. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021
 627. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 628. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 629. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 630. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 631. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 632. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 633. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 634. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 635. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 636. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 637. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 638. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 639. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 640. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
 641. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 642. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 643. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
 644. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 645. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
 646. Reglement horen in de bezwaarfase
 647. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 648. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 649. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 650. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 651. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 652. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 653. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 654. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 655. Skal-Reglement Bezwaar
 656. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
 657. Subsidiebesluit SER
 658. Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg
 659. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
 660. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
 661. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 662. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 663. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 664. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 665. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties
 666. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties
 667. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 668. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 669. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van inburgeringslessen aan inburgeringsplichtigen
 670. Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers
 671. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 672. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 673. Tijdelijke regeling van maker tot lezer, 2021
 674. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
 675. Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel
 676. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19-verlengd
 677. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 678. Toezichtbeleid ITS
 679. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 680. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 681. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 682. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 683. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
 684. Translation Grants for Foreign Publishers
 685. Tweede aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 686. Uitgiftebeleid geografische nummers
 687. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 688. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 689. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 690. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 691. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 692. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 693. Verzamelverordening 2016
 694. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 695. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 696. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 697. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 698. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 699. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport
 700. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 701. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 702. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 703. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 704. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 705. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)
 706. Wijzigingsbesluit Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 707. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
 708. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 709. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 710. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 711. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 712. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 713. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 714. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer
 2. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 5. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Beleidsregel IGVO 2021
 7. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 8. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 9. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 10. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 11. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 12. Beleidsregel aanbodkanaal
 13. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 14. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
 15. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 16. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 17. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 18. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 19. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 20. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 21. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 22. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 23. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 24. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 25. Beleidsregel bestuurlijke boeten IJenV – experiment gesloten coffeeshopketen
 26. Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen
 27. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 28. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 29. Beleidsregel binnenvaart 2013
 30. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 31. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 32. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 33. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte
 34. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
 35. Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb
 36. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 37. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 38. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen
 39. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 40. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 41. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020
 42. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 43. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 44. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
 45. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 46. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 47. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 48. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 49. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 50. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 51. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 52. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
 53. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 54. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 55. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
 56. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 57. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 58. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 59. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 60. Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek
 61. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 62. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 63. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
 64. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 65. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
 66. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 67. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 68. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 69. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
 70. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 71. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 72. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 73. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 74. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 75. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 76. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 77. Beleidsregel tegemoetkoming Wet wijziging geregistreerd geslacht 1985–2014
 78. Beleidsregel tegemoetkoming abortusklinieken COVID-19
 79. Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19
 80. Beleidsregel tegemoetkoming huurders, woningcorporaties en particuliere verhuurders aardbevingsgebied Groningen
 81. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 82. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 83. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 84. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 85. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 86. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 87. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 88. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 89. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
 90. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 91. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 92. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 93. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
 94. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
 95. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
 96. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
 97. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 98. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 99. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 100. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 101. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 102. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 103. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 104. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
 105. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 106. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 107. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 108. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
 109. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 110. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 111. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 112. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 113. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
 114. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 115. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 116. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 117. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 118. Beleidsregel zeevaartbemanning
 119. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 120. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 121. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 122. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 123. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 124. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 125. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 126. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 127. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 128. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 129. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 130. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 131. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 132. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 133. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 134. Beleidsregels near shore windpark
 135. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 136. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 137. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 138. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 139. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 140. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 141. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 142. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 143. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 144. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 145. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 146. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 147. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 148. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 149. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 150. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 151. Besluit Beroep in Belastingzaken
 152. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
 153. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 154. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 155. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 156. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 157. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 158. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 159. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
 160. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 161. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 162. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 163. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)
 164. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)
 165. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
 166. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
 167. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)
 168. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)
 169. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling
 170. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
 171. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
 172. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 173. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 174. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 175. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 176. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 177. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)
 178. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)
 179. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
 180. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
 181. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
 182. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 183. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
 184. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 12)
 185. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
 186. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
 187. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
 188. Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 189. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
 190. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 3. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 4. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 5. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 6. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 7. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 8. Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 9. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 12. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 13. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 14. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 1
 15. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 16. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 17. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 19. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 20. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XIIa, XVI
 21. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 22. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 23. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 24. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 25. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 26. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 27. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 28. Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020
  Artikel: 20
 29. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 30. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 31. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 32. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 33. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 34. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
  Bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 35. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 36. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
  Artikel: 1
 38. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 39. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 40. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 41. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 42. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 43. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 44. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 45. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 46. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 47. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 48. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 49. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 50. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 51. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 52. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 53. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 54. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 55. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 56. Beleidsregels controle informatieverstrekkingen uit het kentekenregister
  Tekst: tekst
  Bijlage: A
 57. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2021
  Tekst: tekst
 58. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 59. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  Bijlage: Inleiding
 60. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 61. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 62. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 63. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 64. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 65. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 66. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 67. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 68. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 69. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 70. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 71. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 72. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 73. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 74. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 75. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 76. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 77. Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS
  Tekst: tekst
 78. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 79. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 80. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 81. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 82. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 83. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 84. Besluit elektronisch procederen
  Artikel: 5
 85. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 86. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 3
 87. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 88. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 89. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 90. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 91. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 92. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 93. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
  Artikel: 5
 94. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 95. Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 96. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 97. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 98. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 99. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 100. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 101. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage: bijlage
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitaire hulp 2022–2026)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader humanitaire hulp 2022–2026
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 105. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
  Bijlage: (Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
 106. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 107. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2021)
  Bijlage: bijlage
 108. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2022)
  Bijlage: bijlage
 109. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 110. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 111. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2019–2021
 112. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Veiligheid van journalisten 2021–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021–2022
 113. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 114. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds bestrijding kinderprostitutie 2021)
  Bijlage: bijlage
 115. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 116. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 117. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 118. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 119. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 120. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (DIETS programma)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader voor het DIETS programma (Driving Nutrition Impact through ImplEmenting NaTional PolicieS)
 121. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 122. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dutch Fund for Climate and Development)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Dutch Fund for Climate and Development
 123. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 124. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 125. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 126. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 127. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 128. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 129. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 130. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 131. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 132. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 133. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 134. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  Bijlage: bijlage
 135. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 136. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 137. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 138. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 139. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Zuivel
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Zuivel
 140. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 141. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 142. Besluit vaststelling rekening en verantwoording vereffening vermogen voormalig Productschap voor Vee en Vlees
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Vee en Vlees
 143. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 152. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 153. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 154. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 155. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 156. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 157. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 158. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 159. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 160. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 161. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 162. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 163. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 164. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 165. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 166. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 167. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 168. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 169. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 170. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 171. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (COVID-19 Aanvulling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water – Nieuwe kansen)
  Bijlage: bijlage
 172. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 173. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 174. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 175. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 176. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 177. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 178. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 179. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 180. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 181. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 182. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 183. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikel: 1:1
 184. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 185. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 186. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 187. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 188. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 189. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 190. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 191. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 192. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 193. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 194. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2021
  Tekst: tekst
 195. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 196. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 197. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 198. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 199. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 200. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 201. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 202. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 203. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 204. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 205. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 206. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 207. Derde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 208. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 209. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 210. Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2020
 211. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 212. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 213. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 214. Handhavingsbeleid Experiment Gesloten Coffeeshopketen Inspectie Justitie en Veiligheid
  Tekst: tekst
 215. Handhavingsbeleid prioritering handhavingsonderzoeken
  Tekst: tekst
 216. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 217. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 218. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 219. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 220. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 221. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 222. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 223. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 224. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 225. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 7
 226. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 227. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 228. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 229. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 230. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 231. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 232. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 233. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 234. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 235. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 236. Kaderwet SZW-subsidies
 237. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 238. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 239. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 240. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 241. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 242. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 243. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 244. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 245. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 246. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 247. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 248. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 249. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 250. Klachtenregeling BFT 2021
  Artikel: 1
 251. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 252. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 253. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 254. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
  Artikel: 5
 255. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 256. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 257. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 258. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 259. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 260. Machtigingswet oprichting Invest International
  Artikel: 5
 261. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 262. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 263. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 264. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 265. Mandaatbesluit NVAO 2017
 266. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 267. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 268. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 269. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 270. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 271. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 272. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 273. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 274. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 275. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 276. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 277. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 278. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 279. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 280. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 281. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 282. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 283. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 284. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 285. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 286. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  Tekst: tekst
 287. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 288. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 289. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 290. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 291. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 292. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 293. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 294. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 295. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 296. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 297. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 298. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2021)
  Tekst: tekst
 299. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 300. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 301. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 302. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 303. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 304. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 305. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 306. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 307. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 308. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 309. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 310. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 311. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 312. Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022
  Artikel: 3
 313. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 314. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 315. Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19
 316. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 317. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 318. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II
 319. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 IV
 320. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
  Artikel: 1
 321. Regeling bezwarenprocedure KB
 322. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 323. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 324. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 325. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 326. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 327. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 328. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.13b.1, 3.14.1, 3.16.1a, 3.16.2, 3.16.3
 329. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 330. Regeling ontwikkelbeurs literair vertalers Nederlands Letterenfonds
 331. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 332. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 333. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 334. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 335. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 336. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 337. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 338. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 339. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 340. Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021
  Artikel: 2
 341. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 342. Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19
  Artikel: 1.2
 343. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 344. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 345. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 346. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 347. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 348. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 349. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 350. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 351. Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen
  Artikel: 8
 352. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 353. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 354. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 355. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 356. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 357. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 358. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 359. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 360. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 361. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 362. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 363. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 364. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 365. Reglement horen in de bezwaarfase
  Artikel: 1
 366. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 367. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 368. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 369. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 370. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 371. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 372. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 373. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 374. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 375. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 376. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
  Tekst: tekst
 377. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
  Tekst: tekst
 378. Specifiek interventiebeleid NVWA Textiel (IB02-SPEC 60, versie 01)
  Tekst: tekst
 379. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  Tekst: tekst
 380. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
  Tekst: tekst
 381. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 382. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 383. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 384. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 385. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 386. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  Tekst: tekst
 387. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
  Tekst: tekst
 388. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 389. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 12)
  Tekst: tekst
 390. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
  Tekst: tekst
 391. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
  Tekst: tekst
 392. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 393. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 394. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 395. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 396. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikelen: 1, 11, 13
 397. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 11
 398. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 399. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 400. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikelen: 1, 3
 401. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 402. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 403. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15u
 404. Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair
  Artikel: 2
 405. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 406. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 407. Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag
  Artikel: 1
 408. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 409. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 410. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 411. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 412. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 413. Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers
 414. Tijdelijke regeling van maker tot lezer, 2021
 415. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel: 10
 416. Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel
 417. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19-verlengd
 418. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel: 10
 419. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 3
 420. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 421. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 422. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 423. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 424. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
  Bijlage: I
 425. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 426. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 427. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 428. Tracéwet
  Artikel: 34
 429. Translation Grants for Foreign Publishers
 430. Tweede aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 431. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 432. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 11
 433. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 434. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 435. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 436. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 437. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 438. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 439. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 440. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 441. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 442. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 443. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 444. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 445. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 446. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 447. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 448. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 449. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 450. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 451. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 452. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 453. Verzamelwet IenW 2019
 454. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: I
 455. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 456. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 457. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 458. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 459. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 460. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 461. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 462. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 463. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 464. Werkwijze bij concentratiezaken
  Bijlage: Werkwijze bij concentratiezaken
 465. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 466. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 467. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 468. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 469. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 470. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 471. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 472. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 473. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 474. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 475. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.10
 476. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 477. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 2.1
  Hoofdstuk: 2
 478. Wet extern klachtrecht
 479. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 480. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 481. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 482. Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
  Artikel: 14
 483. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 484. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 485. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 486. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38k
 487. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 488. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 489. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 490. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 491. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 20
 492. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38k
 493. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41j
 494. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 495. Wet overige OCW-subsidies
 496. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 497. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 53
 498. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 499. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 500. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 501. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 502. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 503. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 504. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 505. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 506. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 507. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
  Artikel: II
 508. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  Hoofdstuk: 1
 509. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 510. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 511. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 512. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 513. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 514. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 515. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 516. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 517. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 518. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 519. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 520. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 521. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina