Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 07-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2021.
Geldend van 01-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:56

Informatie geldend op 01-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
  Artikel: 2
 2. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 14
 3. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 11
 4. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 12
 5. Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022
  Artikel: 3
 6. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 13
 7. Regeling eenmalig project herintroductie otters
  Artikel: 10
 8. Regeling experiment integraal pgb 2019
  Artikel: 5
 9. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 11
 10. Regeling langdurige zorg
  Artikel: 5.23
 11. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.10.2, 3.22.1
 12. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
  Artikel: 23
 13. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 14. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 15. Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie residentiële jeugdhulp 2021
  Artikel: 2
 16. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 17. Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19
  Artikel: 1.2
 18. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 19. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing
  Artikel: 13
 20. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk
  Artikel: 21
 21. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 14
 22. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 9. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 10. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 11. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 12. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 14. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 15. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 17. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 19. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 20. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 21. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 22. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 23. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 24. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 25. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 26. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 27. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 29. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 30. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 31. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 32. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 33. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 34. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 35. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 36. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 37. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 38. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 39. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 40. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 42. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 43. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 45. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 47. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  Tekst tekst
 48. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 49. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2021
  Artikel 1
 50. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel 1
 51. Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage academische zorg 2021
  Tekst tekst
 52. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1
 53. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.7

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 4:42
 2. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 3
 3. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Artikel 10
 4. Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 2
 5. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 6. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel 7
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1998 Nieuw 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581 Inwtr. 1

Opmerkingen

 1. Bij Stb. 2001/208 is bepaald dat met ingang van 11 mei 2001 de wijzigingen ook van toepassing zijn op de wetten genoemd in artikel VI, tweede lid van de Derde tranche Algemene wet bestuursrecht.1)
Naar boven