Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 07-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2021.
Geldend van 01-11-2021 t/m 20-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:20f

Informatie geldend op 01-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Leegstandwet
  Artikel: 15
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 3.9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
  Bijlage behorende bij artikel 1
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 9. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 10. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 11. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel 2.1
 12. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 13. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikel 4

Verwijzingen naar § 4.1.3.3

 1. Uitvoeringsbesluit Wet op de weerkorpsen
  Artikelen 15, 16
 2. Advocatenwet
  Artikelen 12a, 2, 9b, 9j
 3. Prijzenwet
  Artikel 3
 4. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen 11e, 53i
 5. Kernenergiewet
  Artikelen 15f, 17, 22, 29a, 33
 6. Alcoholwet
  Artikelen 3, 35, 4
 7. Wet op de kansspelen
  Artikelen 3, 30b, 30o
 8. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 23, 28d
 9. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikel 42
 10. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 300, 49, 58
 11. Wet op de dierproeven
  Artikelen 10a, 11a, 2
 12. Wet milieubeheer
  Artikelen 1.3, 10.63, 11.24
 13. Meetbrievenwet 1981
  Artikel 4
 14. Leegstandwet
  Artikel 15
 15. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen 64d, 9
 16. Wet op de expertisecentra
  Artikelen 13, 14c, 14f, 39, 66d
 17. Besluit trekkende bevolking WPO
  Artikel C 2
 18. Scheepvaartverkeerswet
  Artikel 15c
 19. Wet op de accijns
  Artikel 90
 20. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 10:31, 3:10, 4:71
 21. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 16.16c
 22. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 5.29
 23. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel 14
 24. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikelen 37b, 71, 72, 73
 25. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen 101, 12
 26. Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel 91
 27. Besluit geluidproduktie sportmotoren
  Artikel 3
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel 2.1.12
 29. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikel 15
 30. Wet wapens en munitie
  Artikelen 13, 14, 4, 9
 31. Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikelen 10, 4, 5, 7, 8, 9
 32. Besluit gebruik meststoffen
  Artikel 4b
 33. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen 11h, 6
 34. Vrijstellingsregeling waterige fracties en reinigingswater 1998
  Artikel 8
 35. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Artikel 11b
 36. Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
  Artikel 7
 37. Vuurwerkbesluit
  Bijlagen 1, 2
  Artikel 3B.3a
 38. Besluit toepassing maatregelen in het belang van het onderzoek
  Artikel 4a
 39. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
  Artikel 6
 40. Besluit beheer autowrakken
  Artikel 13
 41. Mijnbouwwet
  Artikelen 20, 25
 42. Mijnbouwbesluit
  Artikelen 143, 29j, 44, 45, 45a, 51, 52, 63, 96
 43. Regeling identificatie en registratie van dieren
  Artikel 38jj
 44. Wet kinderopvang
  Artikel 1.45
 45. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 64
 46. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel 6
 47. Wet op het financieel toezicht
  Artikel 1:106d
 48. Wet ruimtevaartactiviteiten
  Artikel 5
 49. Handelsregisterwet 2007
  Artikel 20
 50. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikelen 4, 8
 51. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel 1.9a
 52. Activiteitenregeling milieubeheer
  Artikel 1.3a
 53. Binnenvaartwet
  Artikelen 21, 6
 54. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel 28
 55. Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen
  Artikel 2b
 56. Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
  Artikel 2
 57. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.9
 58. Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden
  Artikel 8a
 59. Dienstenwet
  Artikelen 28, 29, 66
 60. Besluit onderzoek in strafzaken naar een ernstige besmettelijke ziekte
  Artikel 11
 61. Wet dieren
  Artikelen 2.23, 7.3
 62. Bouwbesluit 2012
  Artikelen 1.36, 1.37
 63. Wet strategische diensten
  Artikel 14
 64. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen 2.8, 4.5
 65. Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren
  Artikel 1.11
 66. Regeling diergeneesmiddelen
  Artikelen 2.34, 2.35, 2.41, 2.42, 8.6
 67. Besluit houders van dieren
  Artikelen 3.32, 4.3
 68. Huisvestingswet 2014
  Artikel 25
 69. Verordening op de advocatuur
  Artikel 8.2
 70. Wet windenergie op zee
  Artikel 16
 71. Wet natuurbescherming
  Artikel 5.2
 72. Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers
  Artikel 15
 73. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikel 14
 74. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen 10.6, 11.5, 11.7, 5.5, 5.9, 7.15, 7.22, 7.31
 75. Verordening Beroepsstage & Permanente Educatie KBvG
  Artikel 3

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.3

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen 28rk, 28si, 28tm, 31
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 8:55c
 3. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 59

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-12-2009 Nieuw 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Naar boven