Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-10-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Awb
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005537
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 3. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 4. Aanvullend mandaatbesluit Subsidieregeling praktijkleren
 5. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 6. Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 7. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 11. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 12. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 13. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid
 14. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 15. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 16. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 17. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 18. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 19. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 20. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 21. ACM beleidsregel factureringstermijnen energie 2021
 22. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 23. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 24. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 25. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 26. Algemeen machtigingsbesluit SER
 27. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 28. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 29. Algemeen subsidiereglement 2021
 30. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 31. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 32. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 33. Beleidsregel boete werknemer 2017
 34. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 35. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 36. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 37. Beleidsregel detachering
 38. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 39. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 40. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 41. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 42. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 43. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 44. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 45. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 46. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 47. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
 48. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021
 49. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 50. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 51. Beleidsregel ontheffingen codes energie
 52. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 53. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 54. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 55. Beleidsregel programmaquota 2019
 56. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 57. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 58. Beleidsregel stageverkorting
 59. Beleidsregel subsidies NOvA
 60. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 61. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 62. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 63. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 64. Beleidsregel trillinghinder spoor
 65. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 66. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 67. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 68. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 69. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 70. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 71. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 72. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 73. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 74. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 75. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 76. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
 77. Beleidsregels informatieplicht
 78. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 79. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 80. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 81. Beleidsregels onvrijwillige inschrijving register
 82. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 83. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 84. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 85. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 86. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 87. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 88. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 89. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 90. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 91. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
 92. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 93. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 94. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 95. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 96. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 97. Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 98. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 99. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 100. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 101. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet
 102. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 103. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten
 104. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 105. Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018
 106. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 107. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 108. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 109. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 110. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 111. Besluit beleidsregels representativiteit
 112. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 113. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 114. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 115. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 116. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 117. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 118. Besluit buitengerechtelijke kosten
 119. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 120. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 121. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 122. Besluit elektronisch procederen
 123. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 124. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 125. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 126. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 127. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 128. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 129. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 130. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 131. Besluit inzake volginnovatie 2012
 132. Besluit inzake volginnovatie 2013
 133. Besluit inzake volginnovatie 2014
 134. Besluit inzake volginnovatie 2015
 135. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 136. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 137. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 138. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 139. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 140. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 141. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 142. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 143. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 144. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 145. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 146. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 147. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 148. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 149. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 150. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 151. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 152. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 153. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 154. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 155. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 156. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 157. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 158. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 159. Besluit mandaat CBR 2019
 160. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 161. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 162. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 163. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 164. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 165. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 166. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 167. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 168. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 169. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 170. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 171. Besluit mandaat en machtiging CKO
 172. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 173. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 174. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 175. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 176. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 177. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 178. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 179. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 180. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 181. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 182. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 183. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020
 184. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
 185. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 186. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 187. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 188. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 189. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19
 190. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 191. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 192. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 193. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 194. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 195. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 196. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 197. Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021
 198. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 199. Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad
 200. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 201. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020
 202. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 203. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 204. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 205. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 206. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 207. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 208. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 209. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 210. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 211. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 212. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 213. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 214. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 215. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging Dienst NEa
 216. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2021
 217. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 218. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 219. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 220. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 221. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 222. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 223. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging BZK aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het kader van de subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en gebouwverbetering Groningen
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging exportbeleid
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet bescherming Antarctica 2021
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021
 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging NCG
 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 262. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 263. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld
 264. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
 265. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 266. Besluit mandaat, volmacht en machtiging tolhefferstaken RDW
 267. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 268. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 269. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 270. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025
 271. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 272. Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
 273. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 274. Besluit mandateren aan de provincie Noord-Brabant van bevoegdheid tot het door of namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat laten verleggen van kabels en leidingen t.b.v. uitvoering reconstructie rijksweg N65 Vught – Haaren
 275. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 276. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 277. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 278. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van Internationaal Onderwijs
 279. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 280. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 281. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur
 282. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 283. Besluit ondermandaat en machtiging Bureau Diergeneesmiddelen 2021
 284. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 285. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 286. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 287. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 288. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 289. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 290. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 291. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 292. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 293. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 294. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 295. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 296. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 297. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 298. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 299. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 300. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 301. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 302. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 303. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 304. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 305. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 306. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 307. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 308. Besluit ondermandaat ILT-ambtenaren VWS-regelgeving covid-19
 309. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 310. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 311. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 312. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2021
 313. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2021
 314. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2021
 315. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021
 316. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2022
 317. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 318. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 319. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 320. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 321. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 322. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
 323. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 324. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 325. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 326. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 327. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 328. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 329. Besluit proceskosten bestuursrecht
 330. Besluit project afbouw IBS 2007
 331. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 332. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 333. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 334. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 335. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 336. Besluit subsidieplafond 2018
 337. Besluit subsidieplafond 2019
 338. Besluit subsidieplafond 2021
 339. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
 340. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 341. Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht
 342. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 343. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 344. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 345. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 346. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 347. Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019
 348. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 349. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 350. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 351. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 352. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 353. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 354. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 355. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 356. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 357. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 358. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 359. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 360. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 361. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Voices Partnerschappen)
 362. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)
 363. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond SRGR Partnerschap Fonds)
 364. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)
 365. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 366. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 367. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 368. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 369. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 370. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 371. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 372. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 373. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 374. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 375. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 376. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 377. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 378. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 379. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 380. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 381. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 382. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan Invest International B.V.
 383. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 384. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 385. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 386. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de toezichthoudende ambtenaren van de douane in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak
 387. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 388. Besluit versterking gebouwen Groningen
 389. Besluit vertrouwensdiensten
 390. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 391. Besluit volginnovatie 2014
 392. Besluit volginnovatie 2016 I
 393. Besluit volginnovatie 2016 II
 394. Besluit volginnovatie 2017 I
 395. Besluit volginnovatie 2017 II
 396. Besluit volginnovatie 2018
 397. Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein
 398. Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.
 399. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 400. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 401. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 402. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 403. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen
 404. Cusumsysteem tachograaftechnicus
 405. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 406. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 407. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 408. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 409. Derde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 410. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 411. EZ-intrekkingsregeling 2005
 412. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 413. Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers
 414. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 415. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 416. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 417. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 418. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 419. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland
 420. Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19
 421. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 422. Klachtenregeling ACM
 423. Klachtenregeling BFT 2021
 424. Klachtenregeling CBS
 425. Klachtenregeling CCMO
 426. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 427. Klachtenregeling Defensie
 428. Klachtenregeling Kiesraad
 429. Klachtenregeling MIVD
 430. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 431. Klachtenregeling TNO 2005
 432. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
 433. Klachtenreglement UWV 2009
 434. Klachtregeling AIVD 2018
 435. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021
 436. Machtigingsbesluit directeur SAV
 437. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 438. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 439. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 440. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 441. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 442. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 443. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 444. Mandaatbesluit AR
 445. Mandaatbesluit AS
 446. Mandaatbesluit AVG OCW
 447. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 448. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 449. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 450. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020
 451. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 452. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 453. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 454. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 455. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 456. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 457. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 458. Mandaatbesluit COA
 459. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 460. Mandaatbesluit directeur 3W
 461. Mandaatbesluit Directeur Kustwacht uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 462. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021
 463. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 464. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 465. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 466. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 467. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 468. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
 469. Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007
 470. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 471. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 472. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 473. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 474. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 475. Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.
 476. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 477. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 478. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 479. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 480. Mandaatbesluit NVAO 2017
 481. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 482. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 483. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 484. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 485. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 486. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 487. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 488. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 489. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2021
 490. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 491. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 492. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0
 493. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 494. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022
 495. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 496. Mandaatbesluit RVO inzake de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 497. Mandaatbesluit RVO inzake Innovatiebudget
 498. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 499. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 500. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 501. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 502. Mandaatbesluit van de NIWO
 503. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 504. Mandaatbesluit verlengingsbesluiten accreditatie hoger onderwijs
 505. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 506. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 507. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 508. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 509. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 510. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 511. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 512. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 513. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 514. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 515. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 516. Mandaatregeling Defensievastgoed
 517. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 518. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 519. Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland
 520. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 521. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 522. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 523. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 524. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 525. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 526. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 527. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 528. Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024
 529. OCW-intrekkingsregeling 2004
 530. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 531. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 532. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 533. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020
 534. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 535. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 536. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
 537. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 538. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 539. Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19
 540. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 541. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 542. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II
 543. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 IV
 544. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 545. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB
 546. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 547. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 548. Regeling bezwarenprocedure KB
 549. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 550. Regeling Brug voor Talent
 551. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 552. Regeling Cultuureducatie
 553. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
 554. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 555. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 556. Regeling Cultuurmakers van nu
 557. Regeling Digitale literatuur
 558. Regeling Each One Teach One
 559. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 560. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 561. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 562. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 563. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 564. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context
 565. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 566. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 567. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 568. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 569. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 570. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 571. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 572. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 573. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 574. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 575. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 576. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
 577. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 578. Regeling Jonge Kunst
 579. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 580. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 581. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 582. Regeling Maakruimte voor cultuur
 583. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 584. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 585. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 586. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021
 587. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 588. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 589. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 590. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 591. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 592. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 593. Regeling MeeMaakPodia
 594. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 595. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 596. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 597. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 598. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 599. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 600. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 601. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 602. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 603. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 604. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 605. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 606. Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek 2021
 607. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche
 608. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 609. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 610. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 611. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 612. Regeling Talent in de regio
 613. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 614. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 615. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 616. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 617. Regeling Urban Arts Talent
 618. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 619. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021
 620. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 621. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 622. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 623. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 624. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 625. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 626. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 627. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 628. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 629. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 630. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 631. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 632. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 633. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
 634. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 635. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 636. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
 637. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 638. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
 639. Reglement horen in de bezwaarfase
 640. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 641. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 642. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 643. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 644. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 645. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 646. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 647. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 648. Skal-Reglement Bezwaar
 649. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
 650. Subsidiebesluit SER
 651. Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg
 652. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
 653. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
 654. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 655. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 656. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 657. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 658. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties
 659. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG voor hulp in bijzondere situaties
 660. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 661. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 662. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van inburgeringslessen aan inburgeringsplichtigen
 663. Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers
 664. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 665. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 666. Tijdelijke regeling van maker tot lezer, 2021
 667. Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel
 668. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19-verlengd
 669. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 670. Toezichtbeleid ITS
 671. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 672. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 673. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 674. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 675. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
 676. Translation Grants for Foreign Publishers
 677. Tweede aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 678. Uitgiftebeleid geografische nummers
 679. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 680. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 681. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 682. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 683. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 684. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 685. Verzamelverordening 2016
 686. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 687. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 688. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 689. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 690. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 691. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport
 692. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 693. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 694. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 695. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 696. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 697. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)
 698. Wijzigingsbesluit Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 699. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
 700. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 701. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 702. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 703. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 704. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 705. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 706. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer
 2. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 5. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Beleidsregel IGVO 2021
 7. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 8. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 9. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 10. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 11. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 12. Beleidsregel aanbodkanaal
 13. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 14. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
 15. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 16. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 17. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 18. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 19. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 20. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 21. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 22. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 23. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 24. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 25. Beleidsregel bestuurlijke boeten NVWA-experiment gesloten coffeeshopketen
 26. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 27. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 28. Beleidsregel binnenvaart 2013
 29. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 30. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 31. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 32. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte
 33. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
 34. Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb
 35. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 36. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 37. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen
 38. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 39. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 40. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020
 41. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 42. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 43. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
 44. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 45. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 46. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 47. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 48. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 49. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 50. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 51. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
 52. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 53. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 54. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
 55. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 56. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 57. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 58. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 59. Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek
 60. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 61. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 62. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
 63. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 64. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
 65. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 66. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 67. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 68. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
 69. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 70. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 71. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 72. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 73. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 74. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 75. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 76. Beleidsregel tegemoetkoming abortusklinieken COVID-19
 77. Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19
 78. Beleidsregel tegemoetkoming huurders, woningcorporaties en particuliere verhuurders aardbevingsgebied Groningen
 79. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 80. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 81. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 82. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 83. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 84. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 85. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 86. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 87. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
 88. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 89. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 90. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 91. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
 92. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
 93. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
 94. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
 95. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 96. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 97. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 98. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 99. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 100. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 101. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 102. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
 103. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 104. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 105. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 106. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
 107. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 108. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 109. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 110. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 111. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
 112. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 113. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 114. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 115. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 116. Beleidsregel zeevaartbemanning
 117. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 118. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 119. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 120. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 121. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 122. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 123. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 124. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 125. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 126. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 127. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 128. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 129. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 130. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 131. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 132. Beleidsregels near shore windpark
 133. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 134. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 135. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 136. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 137. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 138. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 139. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 140. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 141. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 142. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 143. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 144. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 145. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 146. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 147. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 148. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 149. Besluit Beroep in Belastingzaken
 150. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
 151. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 152. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 153. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 154. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 155. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 156. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 157. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 158. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 159. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 160. Specifiek Interventiebeleid NVWA Tatoeëren en piercen (IB02-SPEC 59, versie 01)
 161. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 2)
 162. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
 163. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
 164. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)
 165. Specifiek interventiebeleid NVWA Wijnregeling
 166. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
 167. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
 168. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 169. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 170. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 171. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 172. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 173. Specifiek interventiebeleid NVWA experiment gesloten coffeeshopketen (IB02-SPEC 30, versie 01)
 174. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)
 175. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
 176. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
 177. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
 178. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 179. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
 180. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 12)
 181. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
 182. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
 183. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
 184. Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 185. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
 186. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 3. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 4. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 5. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 6. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 7. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 8. Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 9. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 12. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 13. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 14. Algemeen subsidiereglement 2021
  Artikel: 1
 15. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 16. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 17. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 19. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 20. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XIIa, XVI
 21. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 22. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 23. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 24. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 25. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 26. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 27. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 28. Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020
  Artikel: 20
 29. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 30. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 31. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 32. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 33. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 34. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
  Bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 35. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 36. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
  Artikel: 1
 38. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 39. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 40. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 41. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 42. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 43. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 44. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 45. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 46. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 47. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 48. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 49. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 50. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 51. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 52. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 53. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 54. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 55. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 56. Beleidsregels controle informatieverstrekkingen uit het kentekenregister
  Tekst: tekst
  Bijlage: A
 57. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2021
  Tekst: tekst
 58. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 59. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  Bijlage: Inleiding
 60. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 61. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 62. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 63. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 64. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 65. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 66. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 67. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 68. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 69. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 70. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 71. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 72. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 73. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 74. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 75. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 76. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 77. Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS
  Tekst: tekst
 78. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 79. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 80. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 81. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 82. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 83. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 84. Besluit elektronisch procederen
  Artikel: 5
 85. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 86. Besluit intrekking beleidsregels Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2021
  Bijlagen: 1, 2, 3
 87. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 88. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 89. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 90. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 91. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 92. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 93. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
  Artikel: 5
 94. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 95. Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 96. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 97. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 98. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 99. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 100. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 101. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage: bijlage
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
  Bijlage: (Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
 105. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 106. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2021)
  Bijlage: bijlage
 107. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 108. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 109. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2019–2021
 110. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Veiligheid van journalisten 2021–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021–2022
 111. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 112. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds bestrijding kinderprostitutie 2021)
  Bijlage: bijlage
 113. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 114. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 115. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 116. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 117. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 118. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 119. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dutch Fund for Climate and Development)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Dutch Fund for Climate and Development
 120. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 121. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 122. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 123. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 124. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 125. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 126. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 127. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 128. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 129. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 130. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 131. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  Bijlage: bijlage
 132. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 133. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 134. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 135. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 136. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Zuivel
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Zuivel
 137. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 138. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 139. Besluit vaststelling rekening en verantwoording vereffening vermogen voormalig Productschap voor Vee en Vlees
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Vee en Vlees
 140. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 152. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 153. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 154. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 155. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 156. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 157. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 158. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 159. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 160. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 161. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 162. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 163. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 164. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 165. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 166. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 167. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 168. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (COVID-19 Aanvulling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water – Nieuwe kansen)
  Bijlage: bijlage
 169. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 170. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 171. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 172. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 173. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 174. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 175. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 176. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 177. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 178. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 179. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 180. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikel: 1:1
 181. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 182. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 183. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 184. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 185. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 186. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 187. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 188. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 189. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 190. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 191. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2021
  Tekst: tekst
 192. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 193. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 194. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 195. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 196. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 197. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 198. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 199. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 200. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 201. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 202. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 203. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 204. Derde aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 205. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 206. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 207. Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2020
 208. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 209. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 210. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 211. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 212. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 213. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 214. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 215. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 216. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 217. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 218. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 219. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 220. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 7
 221. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 222. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 223. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 224. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 225. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 226. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 227. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 228. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 229. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 230. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 231. Kaderwet SZW-subsidies
 232. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 233. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 234. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 235. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 236. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 237. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 238. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 239. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 240. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 241. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 242. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 243. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 244. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 245. Klachtenregeling BFT 2021
  Artikel: 1
 246. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 247. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 248. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 249. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
  Artikel: 5
 250. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 251. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 252. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 253. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 254. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 255. Machtigingswet oprichting Invest International
  Artikel: 5
 256. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 257. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 258. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 259. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 260. Mandaatbesluit NVAO 2017
 261. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 262. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 263. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 264. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 265. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 266. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 267. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 268. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 269. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 270. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 271. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 272. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 273. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 274. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 275. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 276. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 277. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 278. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 279. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 280. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 281. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  Tekst: tekst
 282. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 283. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 284. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 285. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 286. Protocol Voorzieningen UWV 2021
  Bijlage: Protocol Voorzieningen UWV 2021
 287. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 288. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 289. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 290. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 291. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 292. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2021)
  Tekst: tekst
 293. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 294. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 295. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 296. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 297. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 298. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 299. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 300. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 301. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 302. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 303. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 304. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 305. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 306. Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022
  Artikel: 3
 307. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 308. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 309. Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19
 310. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 311. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 312. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II
 313. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 IV
 314. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
  Artikel: 1
 315. Regeling bezwarenprocedure KB
 316. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 317. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 318. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 319. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 320. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 321. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 322. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.13b.1, 3.14.1, 3.16.1a, 3.16.2, 3.16.3
 323. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 324. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 325. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 326. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 327. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 328. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 329. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 330. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 331. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 332. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 333. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 334. Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19
  Artikel: 1.2
 335. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 336. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 337. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 338. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 339. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 340. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 341. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 342. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 343. Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen
  Artikel: 8
 344. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 345. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 346. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 347. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 348. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 349. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 350. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 351. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 352. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 353. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 354. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 355. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 356. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 357. Reglement horen in de bezwaarfase
  Artikel: 1
 358. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 359. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 360. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 361. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 362. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 363. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 364. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 365. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 366. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 367. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 368. Specifiek interventiebeleid NVWA Fytosanitaire wetgeving
  Tekst: tekst
 369. Specifiek interventiebeleid NVWA Speelgoed (IB02-SPEC 58, versie 01)
  Tekst: tekst
 370. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  Tekst: tekst
 371. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
  Tekst: tekst
 372. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 373. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 374. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 375. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 376. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 377. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  Tekst: tekst
 378. Specifiek interventiebeleid NVWA meststoffen (IB02-SPEC 07, versie 02)
  Tekst: tekst
 379. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 380. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 12)
  Tekst: tekst
 381. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
  Tekst: tekst
 382. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
  Tekst: tekst
 383. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 384. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 385. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 386. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 387. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 388. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikelen: 1, 11, 13
 389. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 11
 390. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 391. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 392. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikelen: 1, 3
 393. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 394. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 395. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15u
 396. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 397. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 398. Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag
  Artikel: 1
 399. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 400. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 401. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 402. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 403. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 404. Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers
 405. Tijdelijke regeling van maker tot lezer, 2021
 406. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel: 10
 407. Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel
 408. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19-verlengd
 409. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel: 10
 410. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 3
 411. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 412. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 413. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 414. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 415. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
  Bijlage: I
 416. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 417. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 418. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 419. Tracéwet
  Artikel: 34
 420. Translation Grants for Foreign Publishers
 421. Tweede aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 422. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 423. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 11
 424. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 425. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 426. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 427. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 428. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 429. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 430. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 431. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 432. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 433. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 434. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 435. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 436. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 437. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 438. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 439. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 440. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 441. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 442. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 443. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 444. Verzamelwet IenW 2019
 445. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: I
 446. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 447. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 448. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 449. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 450. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 451. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 452. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 453. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 454. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 455. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 456. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 457. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 458. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 459. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 460. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 461. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 462. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 463. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 464. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 465. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.10
 466. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 467. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 2.1
  Hoofdstuk: 2
 468. Wet extern klachtrecht
 469. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 470. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 471. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 472. Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
  Artikel: 14
 473. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 474. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 475. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 476. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38k
 477. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 478. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 479. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 480. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 481. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 20
 482. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38k
 483. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41j
 484. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 485. Wet overige OCW-subsidies
 486. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 487. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 53
 488. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 489. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 490. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 491. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 492. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 493. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 494. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 495. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 496. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 497. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
  Artikel: II
 498. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  Hoofdstuk: 1
 499. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 500. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 501. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 502. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 503. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 504. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 505. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 506. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 507. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 508. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 509. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 510. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 511. Ziektewet
  Afdeling: Derde

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-10-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 29958
Aanhangig 34044
Aanhangig 34445
Aanhangig 34520
Aanhangig 34747
Aanhangig 35094
Aanhangig 35261
Aanhangig 35282
Aanhangig 35287
Aanhangig 35423
Aanhangig 35455
Aanhangig 35534
Aanhangig 35603
Aanhangig 35833
Aanhangig 35880
Aanhangig 35910
Aanhangig 35942
Aanhangig 35968
Aanhangig 35976
Aanhangig 36017
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
Wijziging 26-05-2021 Stb. 2021, 256 35398
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 310 34985
Wijziging 14-03-2020 Stb. 2020, 112 35133
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 87 34864
Wijziging 19-02-2020 Stb. 2020, 83 35054
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841
Wijziging 07-10-2015
samen met
24-03-2014
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621
Wijziging 19-06-2013
samen met
20-12-2012
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2012, 682
33455
samen met
32450
Wijziging 19-06-2013
samen met
13-09-2012
Stb. 2013, 226
samen met
Stb. 2012, 430
33455
samen met
33086
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891
Wijziging 20-12-2012
samen met
10-05-2012
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2013, 48
32450
samen met
31412
Wijziging 20-12-2012
samen met
24-12-1998
samen met
16-12-1993
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 1998, 738
samen met
Stb. 1993, 650
samen met
Stb. 1993, . Stb. 199
32450
samen met
26077
samen met
22495
01-03-2027 Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 51 34359 23-02-2022
samen met
17-02-2017
Stb. 2022, 85
samen met
Stb. 2017, 65
01-01-2024 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 240 33573 17-11-2021
samen met
05-12-2018
samen met
19-04-2017
samen met
19-06-2013
Stb. 2021, 565
samen met
Stb. 2018, 483
samen met
Stb. 2017, 180
samen met
Stb. 2013, 240
02-08-2022 Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
01-08-2022 Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 09-02-2022 Stb. 2022, 87 35838 04-04-2022 Stb. 2022, 144
Wijziging 16-03-2022 Stb. 2022, 132 35216 16-03-2022 Stb. 2022, 132
Wijziging 23-02-2022
samen met
25-02-2021
Stb. 2022, 116
samen met
Stb. 2021, 171
35946
samen met
35605
08-03-2022 Stb. 2022, 114
Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 83 35865 24-02-2022 Stb. 2022, 95
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
Wijziging 24-11-2021 Stb. 2021, 610 35819 12-01-2022 Stb. 2022, 38
Wijziging 01-12-2021 Stb. 2021, 617 35720 07-12-2021 Stb. 2021, 618
Wijziging 19-11-2021 Stcrt. 2021, 48060 19-11-2021 Stcrt. 2021, 48060
Wijziging 11-11-2021 Stb. 2021, 548 35606 26-11-2021 Stb. 2021, 590
Wijziging 02-12-2020 Stb. 2021, 38 35483 30-11-2021 Stb. 2021, 586
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 632 35908 15-12-2021 Stb. 2021, 633
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 178 35642 26-05-2021 Stb. 2021, 260
Wijziging 28-10-2020 Stb. 2020, 437 35354 02-09-2021 Stb. 2021, 432
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 257 35407 29-06-2021 Stb. 2021, 354
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 328 35548 23-06-2021 Stb. 2021, 328
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 14-10-2020 Stb. 2020, 416 35550 10-06-2021 Stb. 2021, 281
Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
Wijziging 18-11-2020 Stb. 2020, 500 35477 02-02-2021 Stb. 2021, 68
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 27 35643 23-02-2021 Stb. 2021, 100
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 65 35083 23-02-2021 Stb. 2021, 100
Wijziging 20-01-2021 Stb. 2021, 94 35463 10-02-2021 Stb. 2021, 95
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 544 35575 16-12-2020 Stb. 2020, 544
Wijziging 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62581 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62581
Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 455 35319 17-12-2020 Stb. 2020, 556
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 85 35250 27-03-2020 Stb. 2020, 184
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 209 35075 17-06-2020 Stb. 2020, 205
Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 29-05-2020 Stb. 2020, 193
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 288 34059 06-03-2020 Stb. 2020, 99
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 76 35320 16-03-2020 Stb. 2020, 98
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 234 34699 20-02-2019 Stb. 2019, 76
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 20-11-2019 Stcrt. 2019, 65091 20-11-2019 Stcrt. 2019, 65091
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 02-10-2019 Stb. 2019, 317 35190 31-10-2019 Stb. 2019, 402
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 371 34957 17-10-2018 Stb. 2018, 372
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 190 35108 26-06-2019 Stb. 2019, 244
Wijziging 22-05-2019 Stb. 2019, 221 35070 11-06-2019 Stb. 2019, 222
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 18-03-2019 Stb. 2019, 129
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65542 14-11-2018 Stcrt. 2018, 65542
Wijziging 07-11-2018 Stb. 2018, 443 34910 03-12-2018 Stb. 2018, 464
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 409 34870 23-11-2018 Stb. 2018, 458
Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 175 34694 31-10-2018 Stb. 2018, 407
Wijziging Stcrt. 2018, 65542 Stcrt. 2018, 65542
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 387 34883 30-10-2018 Stb. 2018, 389
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 25-05-2018 Stb. 2018, 156 34642 25-06-2018 Stb. 2018, 213
t/m 10-07-2018 1) Wijziging 10-07-2018 Stb. 2018, 214 34854 10-07-2018 Stb. 2018, 214
Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 158 34810 19-06-2018 Stb. 2018, 200
t/m 01-01-2018 2) Wijziging 18-04-2018 Stb. 2018, 137 34717 20-06-2018 Stb. 2018, 202
Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 75 34753 26-03-2018 Stb. 2018, 99
Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
Wijziging 26-07-2017 Stb. 2017, 317 34588 18-04-2018 Stb. 2018, 119
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 525 34674 28-03-2018 Stb. 2018, 96
Wijziging 21-02-2018 Stb. 2018, 73 34739 21-03-2018 Stb. 2018, 90
Wijziging 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078 04-12-2017 Stcrt. 2017, 71078
Wijziging 28-06-2017 Stb. 2017, 302 34377 23-10-2017 Stb. 2017, 415
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 17-02-2017 Stb. 2017, 77 34007 10-03-2017 Stb. 2017, 113
Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 272 34197 19-04-2017 Stb. 2017, 188
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 235 34634 15-06-2017 Stb. 2017, 276
Wijziging 21-12-2016
samen met
13-07-2016
samen met
13-07-2016
Stb. 2017, 13
samen met
Stb. 2016, 290
samen met
Stb. 2016, 288
34413
samen met
34212
samen met
34059
31-05-2017
samen met
01-05-2017
Stb. 2017, 230
samen met
Stb. 2017, 174
Wijziging 28-09-2016 Stb. 2017, 93 34384 14-03-2017 Stb. 2017, 95
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
Wijziging 10-02-2017 Stb. 2017, 51 34359 17-02-2017 Stb. 2017, 65
Wijziging 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519 02-12-2016 Stcrt. 2016, 67519
Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 415 34128 20-12-2016 Stb. 2016, 550
Wijziging 25-05-2016 Stb. 2016, 203 34129 17-11-2016 Stb. 2016, 439
Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442
Wijziging 16-12-2015 Stb. 2016, 34 33348 11-10-2016 Stb. 2016, 384
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 456 34162 09-12-2016 Stb. 2016, 503
t/m 30-04-2016 3) Wijziging 12-10-2016 Stb. 2016, 409 34379 27-10-2016 Stb. 2016, 410
Wijziging 03-02-2016 Stb. 2016, 55 34271 02-06-2016 Stb. 2016, 218
Wijziging 09-12-2015 Stb. 2015, 511 34109 22-12-2015 Stb. 2016, 14
Wijziging 26-04-2016 Stb. 2016, 175 34234 04-05-2016 Stb. 2016, 178
Wijziging 23-03-2016 Stb. 2016, 116 34401 23-03-2016 Stb. 2016, 117
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 428 34198 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 497 34189 08-02-2016 Stb. 2016, 74
Wijziging 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577 02-12-2015 Stcrt. 2015, 44577
Wijziging 29-10-2015 Stb. 2015, 432 34204 02-12-2015 Stb. 2015, 504
Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 399 34069 16-12-2015 Stb. 2015, 529
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 407 32402 11-12-2015 Stb. 2015, 525
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 230 33662 01-07-2015 Stb. 2015, 281
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 361 33965 30-11-2015 Stb. 2015, 473
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 528 33324 10-07-2013 Stb. 2013, 528
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 261 34058 24-06-2015 Stb. 2015, 262
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2015, 9 33904 24-06-2015 Stb. 2015, 264
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 419 33669 08-06-2015 Stb. 2015, 226
Wijziging 10-03-2015
samen met
30-09-2014
Stb. 2015, 123
samen met
Stb. 2015, 122
33934
samen met
30372
30-09-2014 Stb. 2015, 122
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 307 32862 20-02-2015 Stb. 2015, 92
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 17-12-2014 Stb. 2014, 558
Wijziging 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105 12-12-2014 Stcrt. 2014, 37105
Wijziging 10-12-2014 Stb. 2014, 581 33976 15-12-2014 Stb. 2014, 582
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 306 33597 19-11-2014 Stb. 2014, 466
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 26-11-2014 Stb. 2014, 540
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 247 33622 02-07-2014 Stb. 2014, 266
t/m 01-01-2014 4) Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 205 33698 25-06-2014 Stb. 2014, 234
Wijziging 29-01-2014 Stb. 2014, 63 33719 21-05-2014 Stb. 2014, 184
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 21 33503 04-04-2014 Stb. 2014, 155
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 22-01-2014 Stb. 2014, 48 33735 11-02-2014 Stb. 2014, 86
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871 13-12-2013 Stcrt. 2013, 35871
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 550 33699 18-12-2013 Stb. 2013, 586
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 507 33553 25-11-2013 Stb. 2013, 508
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 487 33632 11-12-2013 Stb. 2013, 552
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 466 33501 25-11-2013 Stb. 2013, 467
Wijziging 11-11-2013 Stb. 2013, 482 33656 25-11-2013 Stb. 2013, 483
Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335 03-12-2013 Stb. 2013, 515
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 17-06-2013 Stb. 2013, 325
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 318 33423 28-10-2013 Stb. 2013, 437
Wijziging 03-07-2013 Stb. 2013, 289 33268 30-09-2013 Stb. 2013, 378
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 264 33436 25-06-2013 Stb. 2013, 265
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 226 33455 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 11-06-2013 Stb. 2013, 217 32412 11-06-2013 Stb. 2013, 218
Wijziging 31-01-2013 Stb. 2013, 50 32621 22-04-2013 Stb. 2013, 162
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 25-06-2013 Stb. 2013, 258
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 240 33573 19-06-2013 Stb. 2013, 240
Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 144 33135 15-04-2013 Stb. 2013, 145
t/m 01-01-2013 5) Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 130 33466 28-03-2013 Stb. 2013, 130
Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2013, 15 33357 12-03-2013 Stb. 2013, 113
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451 20-12-2012 Stb. 2012, 667
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 542 32440 11-02-2013 Stb. 2013, 57
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 08-02-2013 Stb. 2013, 49
Wijziging 28-01-2013 Stb. 2013, 44 32768 05-02-2013 Stb. 2013, 45
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 04-01-2013 Stb. 2013, 11
Wijziging 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652 20-12-2012 Stcrt. 2012, 26652
Wijziging 20-12-2012
samen met
13-09-2012
Stb. 2012, 682
rectificatie in
Stb. 2012, 682
samen met
Stb. 2012, 450
32450
samen met
33146
20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 660 33368 20-12-2012 Stb. 2012, 661
Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 430 33086 13-10-2012 Stb. 2012, 519
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 573 32467 06-09-2012 Stb. 2012, 414
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 03-07-2012 Stb. 2012, 320
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 245 32157 24-05-2012 Stb. 2012, 245
t/m 20-01-2012 6) Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 241 33059 24-05-2012 Stb. 2012, 241
Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 595 32377 14-12-2011 Stb. 2011, 649
Wijziging 10-11-2011 Stb. 2011, 528 10-11-2011 Stb. 2011, 528
Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 201 32614 07-04-2011 Stb. 2011, 201
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 675 32588 22-12-2011 Stb. 2011, 675
Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 07-11-2011 Stb. 2011, 527
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 375 32209 06-07-2011 Stb. 2011, 375
Wijziging 27-05-2011 Stb. 2011, 265 30645 14-06-2011 Stb. 2011, 301
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 255 32021 27-06-2011 Stb. 2011, 324
Wijziging 07-07-2010 Stb. 2010, 280 31948 21-04-2011 Stb. 2011, 194
t/m 01-01-2011 7) Wijziging 07-04-2011 Stb. 2011, 190 32460 07-04-2011 Stb. 2011, 190
Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2011, 4 32456 11-02-2011 Stb. 2011, 79
Wijziging 12-11-2010 Stb. 2010, 768 12-11-2010 Stb. 2010, 768
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 08-11-2007 Stb. 2007, 474
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 10-11-2008 Stb. 2008, 512
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 715 31758 26-10-2010 Stb. 2010, 726
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 119 31821 26-04-2010 Stb. 2010, 168
Wijziging 29-04-2010 Stb. 2010, 228 32260 04-06-2010 Stb. 2010, 229
Wijziging 22-04-2010 Stb. 2010, 173 31867 31-05-2010 Stb. 2010, 207
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 24-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 137
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 135
Wijziging 25-01-2010 Stb. 2010, 24 25-01-2010 Stb. 2010, 24
Wijziging 14-12-2009 Stb. 2009, 570 31352 21-12-2009 Stb. 2009, 597
Wijziging 12-11-2009 Stb. 2009, 503 31579 26-11-2009 Stb. 2009, 505
Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 542 31844 03-12-2009 Stb. 2009, 542
Wijziging 09-11-2009 Stb. 2009, 489 31858 10-12-2009 Stb. 2009, 549
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 561 30452 14-10-2009 Stb. 2009, 438
Wijziging 28-08-2009 Stb. 2009, 383 29934 28-08-2009
samen met
28-08-2009
samen met
18-06-2009
Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 383
samen met
Stb. 2009, 384
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 28-08-2009 Stb. 2009, 383
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 25-06-2009
samen met
25-06-2009
Stb. 2009, 265
samen met
Stb. 2009, 264
31124
samen met
29702
25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 551 31084 11-06-2009 Stb. 2009, 276
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 416 31326 14-02-2009 Stb. 2009, 76
Wijziging 28-01-2009 Stb. 2009, 25 28-01-2009 Stb. 2009, 25
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 587
Wijziging 09-10-2008 Stb. 2008, 460 31316 10-11-2008 Stb. 2008, 482
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 405 31115 12-11-2008 Stb. 2008, 481
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 478 31337 24-10-2008 Stb. 2008, 478
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 200 30980 20-06-2008 Stb. 2008, 238
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 17-01-2008 Stb. 2008, 20 17-01-2008 Stb. 2008, 20
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
Wijziging 21-05-2007 Stb. 2007, 208 30601 17-12-2007 Stb. 2007, 581
Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 125 30474 10-10-2007 Stb. 2007, 386
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 666 30509 10-10-2007 Stb. 2007, 386
Wijziging 28-06-2007 Stb. 2007, 284 30071 21-07-2007 Stb. 2007, 291
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 180 29704 12-09-2007 Stb. 2007, 326
Wijziging 21-12-2006 Stb. 2007, 27 29392 16-03-2007 Stb. 2007, 111
Wijziging 15-01-2007 Stb. 2007, 28 15-01-2007 Stb. 2007, 28
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 666 30509 13-12-2006 Stb. 2006, 677
t/m 01-01-2006 8) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
Wijziging 05-10-2006 Stb. 2006, 531 30453 12-12-2006 Stb. 2006, 671
Wijziging 28-09-2006 Stb. 2006, 569 30336 31-10-2006 Stb. 2006, 571
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 593 30027 24-11-2006 Stb. 2006, 621
Wijziging 07-09-2006 Stb. 2006, 418 30229 26-09-2006 Stb. 2006, 449
Wijziging 26-05-2005
samen met
26-05-2005
Stb. 2005, 523
samen met
Stb. 2005, 522
30051
samen met
28688
12-05-2006 Stb. 2006, 268
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 532 29316 20-10-2005 Stb. 2005, 533
Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 617 28999 03-01-2006 Stb. 2006, 47
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 37 29871 23-01-2006 Stb. 2006, 38
Wijziging 13-01-2006 Stb. 2006, 26 13-01-2006 Stb. 2006, 26
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 24 30171 22-12-2005 Stb. 2006, 24
Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 481 29930 19-10-2005 Stb. 2005, 562
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 14-12-2005 Stb. 2005, 705 30134 14-12-2005 Stb. 2005, 705
Wijziging 20-01-2005 Stb. 2005, 195 28171 21-09-2005 Stb. 2005, 473
Wijziging 25-05-1998 Stb. 1998, 403 23580 21-09-2005 Stb. 2005, 473
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345
Wijziging 26-05-2005 Stb. 2005, 282 29421 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 71 28747 28-02-2005 Stb. 2005, 116
Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 678 28635 31-01-2005 Stb. 2005, 58
Wijziging 30-12-2004 Stb. 2005, 16 30-12-2004 Stb. 2005, 16
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 717 29574 23-12-2004 Stb. 2004, 718
Wijziging 15-12-2004 Stb. 2004, 672 29251 16-12-2004 Stb. 2004, 692
Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
Wijziging 30-06-2004 Stb. 2004, 325 29225 03-08-2004 Stb. 2004, 424
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 300 29218 09-11-2004 Stb. 2004, 583
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 511 29565 11-10-2004 Stb. 2004, 516
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 220 27563 07-06-2004 Stb. 2004, 270
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 29-04-2004 Stb. 2004, 214 28483 25-05-2004 Stb. 2004, 260
Wijziging 30-01-2004 Stb. 2004, 37 30-01-2004 Stb. 2004, 37
Wijziging 04-12-2003 Stb. 2003, 500 28740 19-12-2003 Stb. 2004, 7
Wijziging 20-11-2003 Stb. 2003, 519 27178 15-01-2004 Stb. 2004, 27
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 544 28978 19-12-2003 Stb. 2003, 545
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 431 27289 04-11-2003 Stb. 2003, 467
Wijziging 16-01-2003 Stb. 2003, 17 28384 16-01-2003 Stb. 2003, 18
Wijziging 27-06-2002 Stb. 2002, 374 27603 26-11-2002 Stb. 2002, 593
Wijziging 14-01-2003 Stb. 2003, 20 14-01-2003 Stb. 2003, 20
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 318 27845 19-11-2002 Stb. 2002, 564
Wijziging 07-02-2002 Stb. 2002, 148 25877 09-04-2002 Stb. 2002, 196
Wijziging 21-06-2001 Stb. 2001, 346 26638 01-05-2002 Stb. 2002, 206
Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 53 26523 24-01-2002 Stb. 2002, 53
Wijziging 12-04-2001 Stb. 2001, 194 26691 15-03-2002 Stb. 2002, 165
12-03-2002 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 55 27024 24-01-2002 Stb. 2002, 55
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 24-01-2002 Stb. 2002, 55
07-03-2002 Wijziging 28-02-2002
samen met
20-12-2001
Stb. 2002, 111
samen met
Stb. 2001, 705
27751
samen met
27673
28-02-2002 Stb. 2002, 112
15-02-2002 t/m 31-01-2001 9) Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 69 27875 20-12-2001 Stb. 2002, 69
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 583 27182 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 12-12-2001
samen met
27-09-2001
Stb. 2001, 664
samen met
Stb. 2001, 481
28075
samen met
27472
27-09-2001 Stb. 2001, 481
29-12-2001 Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 705 27673 20-12-2001 Stb. 2001, 705
01-12-2001 Wijziging 05-11-2001 Stb. 2001, 538 05-11-2001 Stb. 2001, 538
15-07-2001 Wijziging 26-01-2001 Stb. 2001, 71 23081 04-07-2001 Stb. 2001, 327
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
01-01-2001 Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-12-2000 t/m 01-01-2000 10) Wijziging 15-11-2000 Stb. 2000, 505 27160 15-11-2000 Stb. 2000, 505
01-07-2000 Wijziging 25-04-2000 Stb. 2000, 177 26694 25-04-2000 Stb. 2000, 177
03-04-2000 Wijziging 02-12-1999
samen met
01-07-1999
Stb. 1999, 520
samen met
Stb. 1999, 302
26844
samen met
25311
24-12-1999 Stb. 2000, 7
01-09-1999 Wijziging 29-10-1998 Stb. 1998, 621 25175 17-06-1999 Stb. 1999, 265
01-07-1999 Wijziging 12-05-1999 Stb. 1999, 214 25837 07-06-1999 Stb. 1999, 241
01-04-1999 Wijziging 11-06-1998 Stb. 1998, 394 25336 19-03-1999 Stb. 1999, 143
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
15-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 744 25926 24-12-1998 Stb. 1998, 745
15-12-1998 Wijziging 19-10-1998 Stb. 1998, 610 25533 26-11-1998 Stb. 1998, 664
01-12-1998 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 448 25961 09-11-1998 Stb. 1998, 622
Wijziging 25-06-1998
samen met
25-06-1998
Stb. 1998, 447
samen met
Stb. 1998, 445
25672
samen met
22969
09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-06-1998 Wijziging 26-03-1998 Stb. 1998, 184 25753 26-03-1998 Stb. 1998, 184
12-01-1998 Tekstplaatsing 12-01-1998 Stb. 1998, 1
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 333 23700 11-12-1997 Stb. 1997, 581
25-04-1997 tot 01-01-1996 11) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
14-03-1997 Wijziging 28-02-1997 Stb. 1997, 112 28-02-1997 Stb. 1997, 112
01-01-1997 Wijziging 13-03-1997 Stb. 1997, 139 24245 13-03-1997 Stb. 1997, 139
Wijziging 29-11-1996 Stb. 1996, 619 24554 14-12-1996 Stb. 1996, 660
Wijziging 21-10-1996 Stb. 1996, 577 24553 22-11-1996 Stb. 1996, 579
01-08-1996 Wijziging 21-12-1995
samen met
12-04-1995
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1995, 200
24326
samen met
22614
04-06-1996 Stb. 1996, 295
01-01-1996 Wijziging 20-12-1995 Stb. 1995, 704 24231 20-12-1995 Stb. 1995, 704
Wijziging 21-12-1995
samen met
12-04-1995
Stb. 1995, 691
samen met
Stb. 1995, 200
24326
samen met
22614
12-04-1995 Stb. 1995, 201
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-07-1995 Wijziging 04-05-1995 Stb. 1995, 302 23543 29-05-1995 Stb. 1995, 303
17-05-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 250 23780 26-04-1995 Stb. 1995, 250
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
Wijziging 13-10-1994 Stb. 1994, 766 23487 13-10-1994 Stb. 1994, 766
19-01-1994 Wijziging 22-12-1993 Stb. 1994, 28 23015 22-12-1993 Stb. 1994, 28
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Tekstplaatsing 29-12-1993 Stb. 1994, 1 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 17-12-1993 Stb. 1993, 671 22690 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
23-12-1993
samen met
16-12-1993
Stb. 1993, 775
samen met
Stb. 1993, 693
samen met
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 650
22609
samen met
23258
samen met
22495
23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 23-12-1993
samen met
14-10-1993
Stb. 1993, 690
samen met
Stb. 1993, 581
23258
samen met
22601
23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 8:4 , Bijlage 1 , Bijlage 21)
 2. Heeft betrekking op Bijlage 22)
 3. Heeft betrekking op Bijlage 23)
 4. Heeft betrekking op Bijlage 24)
 5. Heeft betrekking op Bijlage 25)
 6. Heeft betrekking op Bijlage6)
 7. Heeft betrekking op Bijlage7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 4:218)
 9. Heeft betrekking op Bijlage9)
 10. Heeft betrekking op Bijlage10)
 11. Heeft betrekking op Bijlage11)
Naar boven