Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2021.
Geldend van 01-10-2021 t/m 31-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:7

Informatie geldend op 01-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:11, 4:12, 4:9, 7:1a
 2. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
  Artikel: 7
 3. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 4. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 5. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 7. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 8. Kadasterwet
  Artikelen: 56a, 87a, 94a, 110a
 9. Landbouwwet
  Artikel: 23a
 10. Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder
  Artikel: 4
 11. Spelregels bij concentratiezaken
  Tekst: tekst
 12. Telecommunicatiewet
  Artikel: 15.17
 13. Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
  Artikel: 7
 14. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 15. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 16. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 17. Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 2n
 18. Wet op de architectentitel
  Artikel: 17
 19. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Artikel: IV

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.2

 1. Ontgrondingenwet
  Artikel 26
 2. Meststoffenwet
  Artikel 87
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 3:26, 5:53
 4. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel 48f
 5. Arbeidstijdenwet
  Artikel 7:1
 6. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel 1.13
 7. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen IIc, XVI
 8. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikelen 12, 16
 9. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen 95, 96
 10. Geneesmiddelenwet
  Artikel 17
 11. Algemene douanewet
  Artikel 1:18

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
  Bijlage behorende bij artikel 1
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 9. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 10. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 11. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel 2.1
 12. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
 13. Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022
  Artikel 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1994 Wijziging 29-12-1993 Stb. 1994, 1 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven