Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 23-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 3. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 4. Aanvullend mandaatbesluit Subsidieregeling praktijkleren
 5. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 6. Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 7. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 11. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 12. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 13. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Justitie en Veiligheid
 14. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 15. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 16. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 17. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 18. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 19. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 20. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 21. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 22. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 23. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 24. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 25. Algemeen machtigingsbesluit SER
 26. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 27. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 28. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
 29. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 30. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 31. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 32. Beleidsregel boete werknemer 2017
 33. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 34. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 35. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 36. Beleidsregel detachering
 37. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 38. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 39. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 40. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 41. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 42. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 43. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 44. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 45. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 46. Beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112
 47. Beleidsregel Nederlandse Emissieautoriteit ETS 2021
 48. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 49. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 50. Beleidsregel ontheffingen codes energie
 51. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 52. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 53. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 54. Beleidsregel programmaquota 2019
 55. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 56. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 57. Beleidsregel stageverkorting
 58. Beleidsregel subidies NOvA
 59. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 60. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 61. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 62. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 63. Beleidsregel trillinghinder spoor
 64. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 65. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 66. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 67. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 68. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 69. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 70. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 71. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 72. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 73. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 74. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 75. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
 76. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 77. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 78. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 79. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 80. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 81. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 82. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 83. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 84. Beleidsregels tijdelijke ontheffing keuringsinstelling
 85. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 86. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 87. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 88. Beleidsregels woordmerk kansspelen op afstand
 89. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 90. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 91. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 92. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 93. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 94. Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 95. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 96. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 97. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 98. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet
 99. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 100. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten
 101. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 102. Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018
 103. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 104. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 105. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 106. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 107. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 108. Besluit beleidsregels representativiteit
 109. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 110. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 111. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 112. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 113. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 114. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 115. Besluit buitengerechtelijke kosten
 116. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 117. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 118. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 119. Besluit elektronisch procederen
 120. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 121. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 122. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 123. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 124. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 125. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 126. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 127. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Douane en de tijdelijke mandatering van de waarnemend directeur-generaal Douane
 128. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Toeslagen en tijdelijke mandatering interim-directeur-generaal Toeslagen
 129. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 130. Besluit inzake volginnovatie 2012
 131. Besluit inzake volginnovatie 2013
 132. Besluit inzake volginnovatie 2014
 133. Besluit inzake volginnovatie 2015
 134. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 135. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 136. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 137. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 138. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 139. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 140. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 141. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 142. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 143. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 144. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 145. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 146. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 147. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 148. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 149. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 150. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 151. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 152. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 153. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 154. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 155. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 156. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 157. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 158. Besluit mandaat CBR 2019
 159. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 160. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 161. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 162. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 163. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 164. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 165. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 166. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 167. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 168. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 169. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 170. Besluit mandaat en machtiging CKO
 171. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 172. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 173. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 174. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 175. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 176. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 177. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 178. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 179. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 180. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 181. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 182. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020
 183. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
 184. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 185. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 186. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 187. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 188. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19
 189. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 190. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 191. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 192. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 193. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 194. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 195. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 196. Besluit mandaat en machtiging Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2021
 197. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 198. Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad
 199. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 200. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020
 201. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 202. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 203. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 204. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 205. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 206. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 207. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 208. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 209. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 210. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 211. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 212. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 213. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 214. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019
 215. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 216. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 217. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 218. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 219. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 220. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 221. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 222. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 223. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging BZK aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het kader van de subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en gebouwverbetering Groningen
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest International in opbouw
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake de Wet bescherming Antarctica 2021
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2021
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging NCG
 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 262. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld
 263. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
 264. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 265. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 266. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 267. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 268. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen 2021–2025
 269. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 270. Besluit mandaatverlening aan en machtiging van Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken
 271. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 272. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 273. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 274. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 275. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van Internationaal Onderwijs
 276. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 277. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 278. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur
 279. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 280. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 281. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 282. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 283. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 284. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 285. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 286. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 287. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 288. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 289. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 290. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 291. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 292. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 293. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 294. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 295. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 296. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 297. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 298. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 299. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 300. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 301. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 302. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 303. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 304. Besluit ondermandaat ILT-ambtenaren VWS-regelgeving covid-19
 305. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 306. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 307. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 308. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2021
 309. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2021
 310. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2021
 311. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2021
 312. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 313. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 314. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 315. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 316. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 317. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2021
 318. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 319. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 320. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 321. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging van het Instituut Mijnbouwschade Groningen
 322. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 323. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 324. Besluit proceskosten bestuursrecht
 325. Besluit project afbouw IBS 2007
 326. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 327. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 328. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 329. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 330. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 331. Besluit subsidieplafond 2018
 332. Besluit subsidieplafond 2019
 333. Besluit subsidieplafond 2021
 334. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
 335. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 336. Besluit tot volmacht Colleges financieel toezicht
 337. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 338. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 339. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 340. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 341. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 342. Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019
 343. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 344. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 345. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 346. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 347. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 348. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 349. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 350. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 351. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 352. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 353. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 354. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 355. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 356. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Voices Partnerschappen)
 357. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)
 358. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond SRGR Partnerschap Fonds)
 359. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)
 360. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 361. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 362. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 363. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 364. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 365. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 366. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 367. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 368. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 369. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 370. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 371. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 372. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 373. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 374. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 375. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 376. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 377. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 378. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 379. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 380. Besluit verlening van mandaat en machtiging aan de toezichthoudende ambtenaren van de douane in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak
 381. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 382. Besluit versterking gebouwen Groningen
 383. Besluit vertrouwensdiensten
 384. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 385. Besluit volginnovatie 2014
 386. Besluit volginnovatie 2016 I
 387. Besluit volginnovatie 2016 II
 388. Besluit volginnovatie 2017 I
 389. Besluit volginnovatie 2017 II
 390. Besluit volginnovatie 2018
 391. Besluit volmacht en machtiging directeur Projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek-terrein
 392. Besluit volmacht en machtiging plaatsvervangend Secretaris-Generaal Ministerie van VWS voor uitoefening rechten van de Staat als aandeelhouder van Intravacc B.V.
 393. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 394. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 395. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
 396. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 397. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen
 398. Cusumsysteem tachograaftechnicus
 399. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 400. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 401. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 402. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 403. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 404. EZ-intrekkingsregeling 2005
 405. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 406. Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers
 407. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 408. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 409. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 410. Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel
 411. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 412. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 413. Instellingsbesluit programmadirectoraat-generaal Samenleving en COVID-19
 414. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 415. Klachtenregeling ACM
 416. Klachtenregeling BFT 2021
 417. Klachtenregeling CBS
 418. Klachtenregeling CCMO
 419. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 420. Klachtenregeling Defensie
 421. Klachtenregeling Kiesraad
 422. Klachtenregeling MIVD
 423. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 424. Klachtenregeling TNO 2005
 425. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
 426. Klachtenreglement UWV 2009
 427. Klachtregeling AIVD 2018
 428. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2021
 429. Machtigingsbesluit directeur SAV
 430. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 431. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 432. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 433. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 434. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 435. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 436. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 437. Mandaatbesluit AR
 438. Mandaatbesluit AS
 439. Mandaatbesluit AVG OCW
 440. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 441. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 442. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 443. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020
 444. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 445. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 446. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 447. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 448. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 449. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 450. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 451. Mandaatbesluit COA
 452. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 453. Mandaatbesluit directeur 3W
 454. Mandaatbesluit Directeur Kustwacht uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 455. Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021
 456. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 457. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 458. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 459. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 460. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 461. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
 462. Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-registratie Handelsregisterwet 2007
 463. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 464. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 465. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 466. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 467. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 468. Mandaatbesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties bevoegdheden artikel 7, tweede lid, Bekendmakingswet en artikel 2.6 Regeling elektronische publicaties.
 469. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 470. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 471. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 472. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 473. Mandaatbesluit NVAO 2017
 474. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 475. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 476. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 477. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 478. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 479. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 480. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 481. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 482. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2021
 483. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 484. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 485. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis COVID-19 2.0
 486. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 487. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022
 488. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 489. Mandaatbesluit RVO inzake de Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 490. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 491. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 492. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 493. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 494. Mandaatbesluit van de NIWO
 495. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 496. Mandaatbesluit verlengingsbesluiten accreditatie hoger onderwijs
 497. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 498. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 499. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 500. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 501. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 502. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 503. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 504. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 505. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 506. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 507. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 508. Mandaatregeling Defensievastgoed
 509. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 510. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 511. Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland
 512. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 513. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 514. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 515. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 516. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 517. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 518. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 519. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 520. Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024
 521. OCW-intrekkingsregeling 2004
 522. Ondermandaatbesluit inning administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2020
 523. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 524. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 525. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 526. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2020
 527. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 528. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 529. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
 530. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 531. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 532. Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19
 533. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 534. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 535. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II
 536. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 537. Regeling Adviescommissie bezwaar kwalificatieplicht SVB
 538. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 539. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 540. Regeling bezwarenprocedure KB
 541. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 542. Regeling Brug voor Talent
 543. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 544. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
 545. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 546. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 547. Regeling Cultuurmakers van nu
 548. Regeling Digitale literatuur
 549. Regeling Each One Teach One
 550. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 551. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 552. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 553. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 554. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 555. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context
 556. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 557. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 558. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 559. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 560. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 561. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 562. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 563. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 564. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 565. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 566. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 567. Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
 568. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 569. Regeling Jonge Kunst
 570. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 571. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 572. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 573. Regeling Maakruimte voor cultuur
 574. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 575. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 576. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 577. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2021
 578. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 579. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 580. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 581. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 582. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 583. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 584. Regeling MeeMaakPodia
 585. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 586. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 587. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 588. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 589. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 590. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 591. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 592. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 593. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 594. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 595. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 596. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 597. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche
 598. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 599. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 600. Regeling Stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector
 601. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 602. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 603. Regeling Talent in de regio
 604. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 605. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 606. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 607. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 608. Regeling Urban Arts Talent
 609. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 610. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021
 611. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 612. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 613. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 614. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 615. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 616. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 617. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 618. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 619. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 620. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 621. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 622. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 623. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 624. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
 625. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 626. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 627. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
 628. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 629. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
 630. Reglement horen in de bezwaarfase
 631. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 632. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 633. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 634. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 635. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 636. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 637. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 638. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 639. Skal-Reglement Bezwaar
 640. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
 641. Subsidiebesluit SER
 642. Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg
 643. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
 644. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
 645. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 646. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 647. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 648. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 649. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging IMG vastgelopen situaties
 650. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 651. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 652. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van inburgeringslessen aan inburgeringsplichtigen
 653. Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers
 654. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 655. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 656. Tijdelijke regeling van maker tot lezer, 2021
 657. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19-verlengd
 658. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 659. Toezichtbeleid ITS
 660. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 661. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 662. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 663. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 664. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
 665. Translation Grants for Foreign Publishers
 666. Tweede aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 667. Uitgiftebeleid geografische nummers
 668. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 669. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 670. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 671. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 672. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 673. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 674. Verzamelverordening 2016
 675. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 676. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 677. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 678. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 679. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 680. Wijzigingsbesluit Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht naleving hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid (bestrijding epidemie covid-19) en het verlenen van mandaat aan de Inspectie Leefomgeving en Transport
 681. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 682. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 683. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 684. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 685. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 686. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)
 687. Wijzigingsbesluit Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 688. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
 689. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 690. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 691. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 692. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 693. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 694. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 695. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid busvervoer
 2. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020
 5. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Beleidsregel IGVO 2010
 7. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 8. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 9. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 10. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 11. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 12. Beleidsregel aanbodkanaal
 13. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 14. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
 15. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 16. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 17. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 18. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 19. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 20. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 21. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 22. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 23. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 24. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 25. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 26. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 27. Beleidsregel binnenvaart 2013
 28. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 29. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 30. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 31. Beleidsregel compensatie inloggen belastingaangifte
 32. Beleidsregel compensatie vervroegde beëindiging pelsdierhouderij
 33. Beleidsregel compensatie zorgverzekeraars niet-geleverde zorg Zvw-pgb
 34. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 35. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 36. Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen
 37. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 38. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 39. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020
 40. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 41. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 42. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 43. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
 44. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 45. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 46. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 47. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 48. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 49. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 50. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 51. Beleidsregel hardheidsclausule Tozo 1
 52. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 53. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 54. Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten
 55. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 56. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 57. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 58. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 59. Beleidsregel kwijtschelding studieschulden gedupeerden kinderopvangtoeslagproblematiek
 60. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 61. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 62. Beleidsregel nadeelcompensatie verbod laagcalorisch gas grootste afnemers
 63. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 64. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
 65. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 66. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 67. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 68. Beleidsregel openstelling landgoederen Natuurschoonwet 1928
 69. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 70. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 71. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 72. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 73. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 74. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 75. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 76. Beleidsregel tegemoetkoming abortusklinieken COVID-19
 77. Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19
 78. Beleidsregel tegemoetkoming huurders, woningcorporaties en particuliere verhuurders aardbevingsgebied Groningen
 79. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 80. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 81. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 82. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 83. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 84. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 85. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 86. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 87. Beleidsregel vaststelling NOW-subsidie
 88. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 89. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 90. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 91. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021
 92. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige industrie Groningen
 93. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige infrastructuur Groningen
 94. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
 95. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 96. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 97. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 98. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 99. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 100. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 101. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 102. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO
 103. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 104. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 105. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 106. Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020
 107. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 108. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 109. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 110. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 111. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren 2021
 112. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 113. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 114. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 115. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 116. Beleidsregel zeevaartbemanning
 117. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 118. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 119. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 120. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 121. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 122. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 123. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 124. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 125. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 126. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 127. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 128. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 129. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 130. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 131. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 132. Beleidsregels near shore windpark
 133. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 134. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 135. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 136. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 137. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 138. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 139. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 140. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 141. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 142. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 143. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 144. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 145. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 146. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 147. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 148. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 149. Besluit Beroep in Belastingzaken
 150. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
 151. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 152. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 153. Besluit vaststelling beleidsregel extern salderen
 154. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 155. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 156. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 157. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 158. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 159. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 160. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 1)
 161. Specifiek interventiebeleid NVWA Wet op de dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 3)
 162. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
 163. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
 164. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 165. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
 166. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
 167. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 168. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 169. Specifiek interventiebeleid NVWA gewasbeschermingsmiddelen en biociden (IB02-SPEC 05, versie 03)
 170. Specifiek interventiebeleid NVWA identificatie en registratie van dieren (IB02-SPEC 10, versie 01)
 171. Specifiek interventiebeleid NVWA naleving voorschriften exotische muggen (IB02-SPEC 09, versie 01)
 172. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 173. Specifiek interventiebeleid NVWA samenstelling levensmiddelen (IB02-SPEC 32, versie 03)
 174. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 11)
 175. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselinformatie levensmiddelen (IB02-SPEC 42, versie 05)
 176. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
 177. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
 178. Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen
 179. Tijdelijke beleidsregel maximumprijzen geneesmiddelen 2021
 180. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
 181. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. (Onder)Mandaatbesluit Politie beheer RST 2021
 2. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 3. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 4. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 5. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 6. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 7. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 8. Aanvullende tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 9. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 12. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 13. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1
 14. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 15. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 16. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 17. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 19. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 20. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XIIa, XVI
 21. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 22. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 23. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 24. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 25. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 26. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 27. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 28. Beheersregeling Archiefbeheer AZ 2020
  Artikel: 20
 29. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 30. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 31. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 32. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 33. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 34. Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
  Bijlage: bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Beleidsregel Handhavingsstrategie Inspectie Leefomgeving en Transport
 35. Beleidsregel aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde beroepsopleidingen (2021)
  Bijlage: bij artikel 1: Beoordelingskader diploma-erkenning niet-bekostigde beroepsopleidingen
 36. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
  Artikel: 1
 38. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 39. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 40. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 41. Beleidsregel omtrent actieve openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 42. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 43. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 44. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 45. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 46. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 47. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 48. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 49. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 50. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 51. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 52. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 53. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 54. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 55. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 56. Beleidsregels controle informatieverstrekkingen uit het kentekenregister
  Tekst: tekst
  Bijlage: A
 57. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 58. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 59. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2021
  Tekst: tekst
 60. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 61. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021
  Bijlage: Inleiding
 62. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 63. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 64. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 65. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 66. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 67. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 68. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 69. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 70. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 71. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 72. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 73. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 74. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 75. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 76. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 77. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 78. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 79. Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS
  Tekst: tekst
 80. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 81. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 82. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 83. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 84. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 85. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 86. Besluit elektronisch procederen
  Artikel: 5
 87. Besluit instelling adviescommissie inzake subsidieverlening en onafhankelijke bezwarenadviescommissie ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (uitvoering Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag)
  Artikel: 1:2
 88. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III, IV
 89. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 90. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 91. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 92. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 93. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 94. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 95. Besluit tot aanwijzing van de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Stichting Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen in verband met het beheer van het Register Veilig werken met explosieve stoffen
  Artikel: 5
 96. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 97. Besluit uitbreiding Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 98. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 99. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 100. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 101. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 102. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 103. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage: bijlage
 105. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 106. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
  Bijlage: (Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
 107. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 108. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2021)
  Bijlage: bijlage
 109. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 110. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 111. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2019–2021
 112. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Veiligheid van journalisten 2021–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Veiligheid van journalisten 2021–2022
 113. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 114. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds bestrijding kinderprostitutie 2021)
  Bijlage: bijlage
 115. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 116. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 117. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 118. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 119. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 120. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Orange Corners Innovation Fund)
  Bijlage: bijlage
 121. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dutch Fund for Climate and Development)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Dutch Fund for Climate and Development
 122. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 123. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 124. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 125. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 126. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 127. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 128. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 129. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 130. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 131. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 132. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 133. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  Bijlage: bijlage
 134. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 135. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 136. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 137. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 138. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 139. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 140. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 152. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 153. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 154. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 155. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 156. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 157. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 158. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 159. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 160. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 161. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 162. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 163. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 164. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 165. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 166. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 167. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 168. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (COVID-19 Aanvulling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water – Nieuwe kansen)
  Bijlage: bijlage
 169. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 170. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 171. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 172. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 173. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 174. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 175. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 176. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 177. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 178. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 179. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 180. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikel: 1:1
 181. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 182. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 183. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 184. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 185. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 186. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 187. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 188. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 189. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 190. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 191. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2021
  Tekst: tekst
 192. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 193. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 194. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 195. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 196. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 197. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 198. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 199. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 200. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 201. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 202. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 203. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 204. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 205. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 206. Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2020
 207. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 208. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 209. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 210. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 211. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 212. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 213. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 214. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 215. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 216. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 217. Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel
  Artikel: 7
 218. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 219. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 220. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 221. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 222. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 223. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 224. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 225. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 226. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 227. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 228. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 229. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 230. Kaderwet SZW-subsidies
 231. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 232. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 233. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 234. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 235. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 236. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 237. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 238. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 239. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 240. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 241. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 242. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 243. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 244. Klachtenregeling BFT 2021
  Artikel: 1
 245. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 246. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 247. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 248. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
  Artikel: 5
 249. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 250. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 251. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 252. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 253. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 254. Machtigingswet oprichting Invest International
  Artikel: 5
 255. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 256. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 257. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 258. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 259. Mandaatbesluit NVAO 2017
 260. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 261. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 262. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 263. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 264. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 265. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 266. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 267. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 268. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 269. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 270. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 271. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 272. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 273. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 274. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 275. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 276. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 277. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 278. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 279. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 280. Omzetbelasting, btw-heffing bij werkzaamheden van toezichthouders en van leden van diverse commissies
  Tekst: tekst
 281. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 282. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 283. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 284. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 285. Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording 2020
  Tekst: tekst
 286. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 287. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 288. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 289. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 290. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 291. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 292. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 293. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 294. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 295. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 296. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 297. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 298. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 299. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 300. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 301. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 302. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 303. Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020–2022
  Artikel: 3
 304. Regeling Stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector
 305. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 306. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 307. Regeling aanvullende ondersteuning incidentele literaire manifestaties en activiteiten Nederlands Letterenfonds Covid-19
 308. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 309. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 310. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19 II
 311. Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid
  Artikel: 1
 312. Regeling bezwarenprocedure KB
 313. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 314. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 315. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 316. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 317. Regeling literaire tijdschriften 2021–2024
 318. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 319. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.13b.1, 3.14.1, 3.16.1a, 3.16.2, 3.16.3
 320. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 321. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 322. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 323. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 324. Regeling projectsubsidies literaire activiteiten
 325. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 326. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 327. Regeling specifieke uitkering instandhouding en doorontwikkeling expertisecentra jeugdhulp
  Artikel: 2
 328. Regeling specifieke uitkering specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
  Artikel: 3
 329. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 330. Regeling specifieke uitkering vergroten van beschikbaarheid van acute jeugd-ggz capaciteit
  Artikel: 2
 331. Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19
  Artikel: 1.2
 332. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 333. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 334. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 335. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 336. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 337. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 338. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 339. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 340. Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen
  Artikel: 8
 341. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 342. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 343. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 344. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 345. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 346. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 347. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 348. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 349. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 350. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 351. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 352. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 353. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 354. Reglement horen in de bezwaarfase
  Artikel: 1
 355. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 356. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 357. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 358. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 359. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 360. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 361. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 362. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 363. Schrijverslevens, biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 364. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 365. Specifiek interventiebeleid NVWA Alcoholwet (IB02-SPEC 29, versie 1)
  Tekst: tekst
 366. Specifiek interventiebeleid NVWA chemische stoffen in eet- en drinkwaren (IB02-SPEC 43, versie 04)
  Tekst: tekst
 367. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn (IB02-SPEC 02, versie 04)
  Tekst: tekst
 368. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 369. Specifiek interventiebeleid NVWA diergeneesmiddelen (IB02-SPEC 03, versie 07)
  Tekst: tekst
 370. Specifiek interventiebeleid NVWA dierlijke bijproducten (IB02-SPEC 33, versie 03)
  Tekst: tekst
 371. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 372. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 373. Specifiek interventiebeleid NVWA levensmiddelen microbiologie (IB02-SPEC 44, versie 07)
  Tekst: tekst
 374. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 375. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 11)
  Tekst: tekst
 376. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen (IB02-SPEC 37, versie 06)
  Tekst: tekst
 377. Specifiek interventiebeleid NVWA voedselveiligheid industriële productie, vis, zuivel en eieren (IB02-SPEC 39, versie 13)
  Tekst: tekst
 378. Specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken
  Artikel: 3
 379. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 380. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 381. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 382. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 383. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikelen: 1, 11, 13
 384. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 11
 385. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 386. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 387. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikelen: 1, 3
 388. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 389. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 390. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  Artikel: 15u
 391. Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair
  Artikel: 2
 392. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 393. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 394. Subsidieregeling pakket rechtsbijstand herstelregelingen kinderopvangtoeslag
  Artikel: 1
 395. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 396. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 397. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 398. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 399. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 400. Tijdelijke regeling aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur voor uitgevers
 401. Tijdelijke regeling van maker tot lezer, 2021
 402. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19-verlengd
 403. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel: 10
 404. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 3
 405. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 406. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 407. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 408. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 409. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2021
  Bijlage: I
 410. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 411. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 412. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 413. Tracéwet
  Artikel: 34
 414. Translation Grants for Foreign Publishers
 415. Tweede aanvullende ondersteuningsmaatregel meerjarig gesubsidieerde instellingen Nederlands Letterenfonds Covid-19
 416. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 417. Uitvoeringswet EU-zeehavenverordening
  Artikel: 11
 418. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 419. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 420. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 421. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 422. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 423. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 424. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 425. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 426. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 427. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 428. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 429. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 430. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 431. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 432. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 433. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 434. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 435. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 436. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 437. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 438. Verzamelwet IenW 2019
 439. Verzamelwet LNV 2021
  Artikel: I
 440. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 441. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 442. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 443. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 444. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 445. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 446. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 447. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 448. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 449. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 450. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 451. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 452. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 453. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 454. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 455. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 456. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 457. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 458. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 459. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.10
 460. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 461. Wet elektronische publicaties
  Artikel: 2.1
  Hoofdstuk: 2
 462. Wet extern klachtrecht
 463. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 464. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 465. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 466. Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius
  Artikel: 14
 467. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 468. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 469. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 470. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38k
 471. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 472. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 473. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 474. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 475. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel: 20
 476. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38k
 477. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41j
 478. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 479. Wet overige OCW-subsidies
 480. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 481. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 53
 482. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 483. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 484. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 485. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 486. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 487. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 488. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 489. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 490. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 491. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
  Artikel: II
 492. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten (nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)
  Hoofdstuk: 1
 493. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 494. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 495. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 496. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 497. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 498. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 499. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 500. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 501. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 502. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 503. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 504. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 505. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina