Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 23-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:68

Informatie geldend op 23-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.8

 1. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen 42, 42b
 2. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 3. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
  Artikel 1a
 4. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen 33, 48a, 48c, 48e, 48g, 48u, 49, 8
 5. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 6. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
  Artikel 5
 7. Besluit Stichting ICTU
  Artikel 4
 8. Regeling defensiesubsidies
  Artikel 8
 9. Subsidiebesluit SER
  Artikel 2
 10. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Artikelen 35, 41
 11. Binnenvaartwet
  Artikel 39h
 12. Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008
  Artikel 2
 13. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 14. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel 2
 15. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015
  Artikel 2
 16. Verordening op de advocatuur
  Artikel 2.36b
 17. Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013
  Artikel 3
 18. Wet elektriciteit en drinkwater BES
  Artikel 7.6
 19. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel 3
 20. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel 3
 21. Tijdelijke subsidieregeling Geonovum 2017-2021
  Artikel 3
 22. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel 2
 23. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikel 4
 24. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikel 3
 25. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage Accountantsprotocol COA
 26. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel 3

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 9. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 10. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 11. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 12. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 14. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 15. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 17. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 19. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 20. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 21. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 22. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 23. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 24. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 25. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 26. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 27. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 29. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 30. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 31. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 32. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 33. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 34. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 35. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 36. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 37. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 38. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 39. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 40. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 42. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 43. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 45. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 47. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  Tekst tekst
 48. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel 1
 49. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1
 50. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2021
  Artikel 1
 51. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina