Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 23-07-2021 t/m 30-09-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:23

Informatie geldend op 23-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
 2. Beleidsregel consult ontboden verdachte artikel 257c Sv
 3. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 4. Impulsregeling ZZP’ers en erfgoedvrijwilligers
 5. Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024
 6. OCW-intrekkingsregeling 2004
 7. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 8. Regeling Brug voor Talent
 9. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 10. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021–2024 Caribisch Nederland
 11. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 12. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 13. Regeling Cultuurmakers van nu
 14. Regeling Each One Teach One
 15. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 16. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 17. Regeling Immaterieel erfgoed in stedelijke context
 18. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 19. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 20. Regeling Jonge Kunst
 21. Regeling Maakruimte voor cultuur
 22. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 23. Regeling MeeMaakPodia
 24. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 25. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 26. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 27. Regeling specifieke uitkering Nationaal Programma Groningen derde tranche
 28. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 29. Regeling Talent in de regio
 30. Regeling Urban Arts Talent
 31. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 32. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 9. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 10. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 11. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 12. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 14. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 15. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 17. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 19. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 20. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 21. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 22. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 23. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 24. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 25. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 26. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 27. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 29. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 30. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 31. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 32. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 33. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 34. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 35. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 36. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 37. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 38. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 39. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 40. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 42. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 43. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 45. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 46. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1
 47. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  Tekst tekst
 48. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel 1
 49. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.1

 1. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlage XIIa
Terug naar begin van de pagina