Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Titel 4.2

Informatie geldend op 01-04-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

 1. Beleidsregel subsidie belangenorganisaties interlandelijk geadopteerden

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.21, 5.20
 2. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 2
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 12
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 27, 30, 35
 5. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 9
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 9
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 14. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 4.10
 15. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: III
 16. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: III
 17. Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 18. Jeugdwet
  Artikel: 8.1.7
 19. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 1.9
 20. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 2
 21. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 3
 22. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 36
 23. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 24. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 25. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 4
 26. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2021
  Tekst: tekst
 27. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 28. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 29. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 16
 30. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.4
 31. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 48d
 32. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 33. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 6:6, 72a
 34. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 35. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 6
 36. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 37. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 91
 38. Wet geluidhinder
  Artikel: 124
 39. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 93
 40. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 41. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.6, 3a.1.1
 42. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 43. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 67, 69
 44. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.22
 45. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 11.2
 46. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 11.2
 47. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 23, 127e, 150
 48. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 119
 49. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina