Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 4. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 5. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie
 11. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 12. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 13. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 14. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 15. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 16. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 17. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 18. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 19. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 20. Algemeen machtigingsbesluit SER
 21. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 22. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 23. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
 24. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 25. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 26. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 27. Beleidsregel boete werknemer 2017
 28. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 29. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 30. Beleidsregel detachering
 31. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 32. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 33. Beleidsregel instelling nieuw tijdelijk steunfonds huis-aan-huisbladen, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen in verband met continuïteit lokale informatievoorziening gedurende Covid-19 crisis (Derde tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening)
 34. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 35. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 36. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 37. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 38. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 39. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 40. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 41. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 42. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 43. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 44. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 45. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 46. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 47. Beleidsregel programmaquota 2019
 48. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 49. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 50. Beleidsregel stageverkorting
 51. Beleidsregel subidies NOvA
 52. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 53. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 54. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 55. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 56. Beleidsregel trillinghinder spoor
 57. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 58. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 59. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 60. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 61. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 62. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 63. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 64. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 65. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 66. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 67. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 68. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
 69. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 70. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 71. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 72. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 73. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 74. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 75. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 76. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 77. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 78. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 79. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 80. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 81. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 82. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 83. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 84. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 85. Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 86. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren douane en mandaat en machtiging in verband met het voorkomen van illegale handel in tabak
 87. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 88. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 89. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 90. Besluit aanwijzing toezichthouders naleving Wet experiment gesloten coffeeshopketen en verlenen mandaat en machtiging voor uitvoering en handhaving van die wet
 91. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 92. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten
 93. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 94. Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018
 95. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 96. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 97. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 98. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 99. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 100. Besluit beleidsregels representativiteit
 101. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 102. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 103. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 104. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 105. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 106. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 107. Besluit buitengerechtelijke kosten
 108. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 109. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
 110. Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 111. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 112. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 113. Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt.]
 114. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 115. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 116. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZK
 117. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden LNV
 118. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 119. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 120. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 121. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 122. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 123. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Douane en de tijdelijke mandatering van de waarnemend directeur-generaal Douane
 124. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Toeslagen en tijdelijke mandatering interim-directeur-generaal Toeslagen
 125. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 126. Besluit inzake volginnovatie 2012
 127. Besluit inzake volginnovatie 2013
 128. Besluit inzake volginnovatie 2014
 129. Besluit inzake volginnovatie 2015
 130. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 131. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 132. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 133. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 134. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 135. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 136. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 137. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 138. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 139. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 140. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 141. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 142. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 143. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 144. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 145. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 146. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 147. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 148. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 149. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 150. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 151. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 152. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 153. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 154. Besluit mandaat CBR 2019
 155. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 156. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)
 157. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW uitvoering Subsidieregeling kinderopvang
 158. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 159. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 160. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 161. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 162. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 163. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 164. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 165. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 166. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 167. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 168. Besluit mandaat en machtiging CKO
 169. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 170. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 171. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 172. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 173. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 174. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 175. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 176. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 177. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 178. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 179. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 180. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen 2020
 181. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
 182. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 183. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 184. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 185. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 186. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 187. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 188. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 189. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 190. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 191. Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio
 192. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 193. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 194. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 195. Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad
 196. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 197. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020
 198. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 199. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 200. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 201. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 202. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 203. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 204. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 205. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 206. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 207. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 208. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 209. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 210. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 211. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019
 212. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 213. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 214. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 215. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 216. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 217. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 218. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 219. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 220. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 221. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 222. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 223. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging BZK aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het kader van de subsidieregeling energiebesparing woningen
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de RCN-unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland
 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2019
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Nationaal Coördinator Groningen
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld
 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 261. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 262. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 263. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 264. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 265. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 266. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 267. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 268. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 269. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 270. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 271. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur
 272. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
 273. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
 274. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
 275. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 276. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 277. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 278. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 279. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 280. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 281. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 282. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 283. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 284. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 285. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 286. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 287. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 288. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 289. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 290. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 291. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 292. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 293. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 294. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 295. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 296. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 297. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 298. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 299. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 300. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 301. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 302. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 303. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2019
 304. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2019
 305. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2019
 306. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2019
 307. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 308. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 309. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 310. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 311. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 312. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2019
 313. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019
 314. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 315. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 316. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 317. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 318. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 319. Besluit proceskosten bestuursrecht
 320. Besluit project afbouw IBS 2007
 321. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 322. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 323. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 324. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 325. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 326. Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)
 327. Besluit subsidieplafond 2018
 328. Besluit subsidieplafond 2019
 329. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 330. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 331. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 332. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 333. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 334. Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 9 juni 2020 inzake volginnovatie 2019
 335. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 336. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 337. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 338. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 339. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 340. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 341. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 342. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 343. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 344. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 345. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 346. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 347. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 348. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 349. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Voices Partnerschappen)
 350. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Power of Women)
 351. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond SRGR Partnerschap Fonds)
 352. Besluit vaststelling subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Women, Peace and Security)
 353. Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
 354. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 355. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 356. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 357. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 358. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 359. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 360. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 361. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 362. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 363. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 364. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 365. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 366. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 367. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 368. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 369. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 370. Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014
 371. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 372. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 373. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 374. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 375. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 376. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 377. Besluit versterking gebouwen Groningen
 378. Besluit vertrouwensdiensten
 379. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 380. Besluit volginnovatie 2014
 381. Besluit volginnovatie 2016 I
 382. Besluit volginnovatie 2016 II
 383. Besluit volginnovatie 2017 I
 384. Besluit volginnovatie 2017 II
 385. Besluit volginnovatie 2018
 386. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 387. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 388. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 389. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 390. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen
 391. Cusumsysteem tachograaftechnicus
 392. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 393. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 394. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 395. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 396. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 397. EZ-intrekkingsregeling 2005
 398. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 399. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 400. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 401. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 402. Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel
 403. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 404. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 405. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 406. Klachtenregeling ACM
 407. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 408. Klachtenregeling CBS
 409. Klachtenregeling CCMO
 410. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 411. Klachtenregeling Defensie
 412. Klachtenregeling Kiesraad
 413. Klachtenregeling MIVD
 414. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 415. Klachtenregeling TNO 2005
 416. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
 417. Klachtenreglement UWV 2009
 418. Klachtregeling AIVD 2018
 419. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten- Generaal 2020
 420. Machtigingsbesluit directeur SAV
 421. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 422. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 423. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 424. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 425. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 426. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
 427. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 428. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 429. Mandaatbesluit AR
 430. Mandaatbesluit AS
 431. Mandaatbesluit AVG OCW
 432. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 433. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 434. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 435. Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020
 436. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 437. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 438. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 439. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 440. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 441. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 442. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 443. Mandaatbesluit COA
 444. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 445. Mandaatbesluit directeur 3W
 446. Mandaatbesluit directeur 3W
 447. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2020
 448. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 449. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 450. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 451. Mandaatbesluit FCP
 452. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 453. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 454. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
 455. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 456. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 457. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 458. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 459. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 460. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 461. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 462. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 463. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 464. Mandaatbesluit NVAO 2017
 465. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 466. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 467. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 468. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 469. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 470. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 471. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 472. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 473. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 474. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 475. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 476. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 477. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 478. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 479. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 480. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 481. Mandaatbesluit van de NIWO
 482. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 483. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 484. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 485. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 486. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 487. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 488. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 489. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 490. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 491. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 492. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 493. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 494. Mandaatregeling Defensievastgoed
 495. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 496. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 497. Mandaatregeling onroerende zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken buiten Nederland
 498. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 499. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 500. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 501. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 502. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 503. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 504. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 505. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 506. Meerjarenregeling Samen Cultuurmaken 2021–2024
 507. OCW-intrekkingsregeling 2004
 508. Ondermandaatbesluit inning administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2020
 509. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 510. Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis
 511. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 512. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 513. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2018
 514. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 515. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 516. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
 517. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 518. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 519. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 520. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 521. Regeling Age Friendly Cultural Cities
 522. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 523. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 524. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 525. Regeling bezwarenprocedure KB
 526. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 527. Regeling Brug voor Talent
 528. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 529. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 530. Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 531. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 532. Regeling Cultuurmakers van nu
 533. Regeling Digitale literatuur
 534. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 535. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 536. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 537. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 538. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 539. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 540. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 541. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 542. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 543. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 544. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 545. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 546. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 547. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 548. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 549. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 550. Regeling Jonge Kunst
 551. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 552. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 553. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 554. Regeling literaire tijdschriften
 555. Regeling Maakruimte voor cultuur
 556. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 557. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 558. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 559. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017
 560. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 561. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 562. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 563. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 564. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 565. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 566. Regeling MeeMaakPodia
 567. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 568. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 569. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 570. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 571. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 572. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 573. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 574. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 575. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 576. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 577. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 578. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 579. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 580. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 581. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 582. Regeling Talent in de regio
 583. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 584. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 585. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 586. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 587. Regeling Urban Arts Talent
 588. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 589. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020
 590. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 591. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 592. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 593. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 594. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 595. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 596. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 597. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 598. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 599. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 600. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 601. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 602. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 603. Regeling Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze
 604. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 605. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 606. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
 607. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 608. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
 609. Reglement horen in de bezwaarfase
 610. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 611. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 612. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 613. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 614. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 615. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 616. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 617. Skal-Reglement Bezwaar
 618. Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)
 619. Subsidiebesluit SER
 620. Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg
 621. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
 622. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 623. Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis
 624. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 625. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 626. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 627. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 628. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 629. Tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 630. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 631. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 632. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Hubei 2020
 633. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19
 634. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 635. Toezichtbeleid ITS
 636. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 637. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 638. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 639. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 640. Translation Grants for Foreign Publishers
 641. Uitgiftebeleid geografische nummers
 642. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 643. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 644. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 645. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 646. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 647. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 648. Verzamelverordening 2016
 649. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 650. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 651. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 652. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 653. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 654. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 655. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 656. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 657. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 658. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 659. Wijzigingsbesluit Besluit tarieven in strafzaken 2003, enz. (instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers)
 660. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
 661. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 662. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 663. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 664. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 665. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 666. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 667. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 3. Beleidsregel IGVO 2010
 4. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 5. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 6. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 7. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 8. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 9. Beleidsregel aanbodkanaal
 10. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 11. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 12. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 13. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 14. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 15. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 16. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 17. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 18. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 19. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 20. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 21. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 22. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 23. Beleidsregel binnenvaart 2013
 24. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 25. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 26. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 27. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 28. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 29. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 30. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 31. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019
 32. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 33. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 34. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 35. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 36. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 37. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 38. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 39. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 40. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 41. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 42. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 43. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 44. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 45. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 46. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 47. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 48. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 49. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 50. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 51. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 52. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 53. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 54. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 55. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 56. Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
 57. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 58. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 59. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 60. Beleidsregel schadevergoeding landelijke publieke mediadienst 2018–2019
 61. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 62. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 63. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 64. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 65. Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
 66. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 67. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 68. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 69. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 70. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 71. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 72. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 73. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 74. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 75. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 76. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 77. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken
 78. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
 79. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 80. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 81. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 82. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 83. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 84. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 85. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 86. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017
 87. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 88. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 89. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 90. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 91. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 92. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 93. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 94. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 95. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 96. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 97. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 98. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 99. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 100. Beleidsregel zeevaartbemanning
 101. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 102. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 103. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 104. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 105. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 106. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 107. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 108. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 109. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 110. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 111. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 112. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 113. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 114. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 115. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 116. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 117. Beleidsregels near shore windpark
 118. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 119. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 120. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 121. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 122. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 123. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 124. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 125. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 126. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 127. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 128. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 129. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 130. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 131. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 132. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 133. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 134. Besluit Beroep in Belastingzaken
 135. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 136. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 137. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 138. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 139. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 140. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 141. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 142. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 143. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 144. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 145. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 146. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 147. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 09)
 148. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
 149. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 2. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 3. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 4. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 5. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 6. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 7. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 10. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 11. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1
 12. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 13. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 14. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 15. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 16. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 17. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 18. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVI
 19. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 20. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 21. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 22. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 23. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 24. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 25. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 26. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 27. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 28. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 29. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 30. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 31. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 32. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
  Artikel: 1
 33. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 34. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 35. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 36. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 38. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 39. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 40. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 41. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 42. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 43. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 44. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 45. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 46. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 47. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 48. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 49. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 50. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 51. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 52. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2020
  Tekst: tekst
 53. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 54. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
  Bijlage: bijlage
 55. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 56. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 57. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 58. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 59. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 60. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 61. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 62. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 63. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 64. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 65. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 66. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 67. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 68. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 69. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 70. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 71. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 72. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 73. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 74. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 75. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 76. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 77. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 78. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III, IV
 79. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 80. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 81. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 82. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 83. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 84. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 85. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 86. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 87. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 88. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 89. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 90. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 91. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 92. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage: bijlage
 93. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Funding Leadership Opportunities for Women 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 94. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 95. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
  Bijlage: (Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
 96. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 97. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Clustermunitie 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 98. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 99. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 100. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2019–2021
 101. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 105. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 106. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 107. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 108. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Product Development Partnerships III)
  Bijlage: bijlage
 109. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit)
  Bijlage: bijlage
 110. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dutch Fund for Climate and Development)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Dutch Fund for Climate and Development
 111. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 112. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 113. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 114. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 115. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 116. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 117. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 118. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 119. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 120. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 121. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 122. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel
  Bijlage: bijlage
 123. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 124. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 125. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 126. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 127. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 128. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 129. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 131. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 132. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 133. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 134. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 135. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 136. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 137. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 138. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 139. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 140. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 152. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 153. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 154. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 155. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 156. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 157. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 158. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 159. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 160. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 161. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 162. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 163. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 164. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 165. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 166. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 167. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 168. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 169. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikel: 1:1
 170. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 6.1
 171. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 172. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 173. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 174. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 175. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 176. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 177. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 178. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 179. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 180. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2020
  Tekst: tekst
 181. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 182. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 183. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 184. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 185. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 186. Collectieregeling
  Tekst: tekst
 187. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 188. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 189. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 190. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 191. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
  Tekst: tekst
 192. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 193. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 194. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 195. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 196. Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2020
 197. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 198. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 199. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 200. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 201. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 202. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 203. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 204. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 205. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 206. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 207. Instellingsbesluit Bezwaarschriftenadviescommissie Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken en hardheid van het toeslagenstelsel
  Artikel: 7
 208. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 209. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 210. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 211. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 212. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 213. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 214. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 215. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 216. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 217. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 218. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 219. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 220. Kaderwet SZW-subsidies
 221. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 222. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 223. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 224. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 225. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 226. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 227. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 228. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 229. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 230. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 231. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 232. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 233. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 234. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 235. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 236. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 237. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 238. Klachtenregeling Toepassing taakuitoefening Beleidsregel CBS en Regeling werkzaamheden derden CBS
  Artikel: 5
 239. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 240. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 241. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 242. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 243. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst
 244. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 245. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 246. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 247. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 248. Mandaatbesluit FCP
  Artikel: 2
 249. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 250. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 251. Mandaatbesluit NVAO 2017
 252. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 253. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 254. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 255. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 256. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 257. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 258. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 259. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 260. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 261. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 262. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 263. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 264. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 265. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 266. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 267. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 268. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 269. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 270. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 271. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 272. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 273. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 274. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 275. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 276. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 277. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 278. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 279. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 280. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 281. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 282. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 283. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 284. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 285. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 286. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 287. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 288. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 289. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 290. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 291. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 292. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 293. Regeling Sportakkoord 2020–2022
  Artikel: 3
 294. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 295. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 296. Regeling aanvullende ondersteuning meerjarig gesubsidieerde instellingen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie COVID-19
 297. Regeling bezwarenprocedure KB
 298. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 299. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 300. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 301. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 302. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 303. Regeling literaire tijdschriften
 304. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 305. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.13b.1, 3.14.1, 3.16.2, 3.16.3
 306. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 307. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 308. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 309. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 310. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 311. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 312. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 313. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 314. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 315. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 316. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 317. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 318. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 319. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 320. Regeling tweejarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
 321. Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor podia voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van COVID-19-maatregelen
  Artikel: 8
 322. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 323. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 324. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 325. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 326. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 327. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 328. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 329. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 330. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 331. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 332. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 333. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 334. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 335. Reglement horen in de bezwaarfase
  Artikel: 1
 336. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 337. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 338. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 339. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 340. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 341. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 342. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 343. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 344. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 345. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 346. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 347. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 348. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 349. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 09)
  Tekst: tekst
 350. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 351. Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2020
  Bijlage: bijlage
 352. Subsidiebeleidskader NGO’s Corona crisis
  Bijlage: bijlage
 353. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 354. Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water
  Bijlage: Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water (FDW)
 355. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 356. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 357. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikelen: 1, 11, 13
 358. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 11
 359. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 360. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 361. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikelen: 1, 3
 362. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 363. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 364. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 365. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 366. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 367. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 368. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 369. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 370. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 371. Tijdelijke regeling ontwikkelbeurzen voor literaire makers Nederlands Letterenfonds Covid-19
 372. Tijdelijke stimuleringsregeling productiekostensubsidie literaire uitgaven Covid-19
 373. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel: 10
 374. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 3
 375. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 376. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 377. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 378. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 379. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 380. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 381. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 382. Tracéwet
  Artikel: 34
 383. Translation Grants for Foreign Publishers
 384. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 385. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 386. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 387. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 388. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 389. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 390. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 391. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 392. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 393. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 394. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 395. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 396. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 397. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 398. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 399. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 400. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 401. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 402. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 403. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 404. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 405. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 406. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 407. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 408. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 409. Vorderingswet
  Artikel: 29
 410. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 411. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 412. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 413. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 414. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 415. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 416. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 417. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 418. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 419. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 420. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 421. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 422. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 423. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 424. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 425. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 426. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.10
 427. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 428. Wet extern klachtrecht
 429. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 430. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 431. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 432. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 433. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 434. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 435. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38k
 436. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 437. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 438. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 439. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 440. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38k
 441. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41j
 442. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 443. Wet overige OCW-subsidies
 444. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 445. Wet register onderwijsdeelnemers
  Artikel: 53
 446. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 447. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 448. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 449. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 450. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 451. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 452. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 453. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 454. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 455. Wijzigingsbesluit Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 (normalisering rechtspositie ambtenaren)
  Artikel: II
 456. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 457. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 458. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 459. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 460. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 461. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 462. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 463. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 464. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 465. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 466. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 467. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 468. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina