Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:81

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 2. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 3. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 4. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 5. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 6. Beleidsregel instelling nieuw tijdelijk steunfonds huis-aan-huisbladen, lokale nieuwsbladen, lokale nieuwswebsites en lokale publieke media-instellingen in verband met continuïteit lokale informatievoorziening gedurende Covid-19 crisis (Derde tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening)
 7. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 8. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 9. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 10. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 11. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 12. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 13. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 14. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 15. Beleidsregel programmaquota 2019
 16. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 17. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 18. Beleidsregel stageverkorting
 19. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 20. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 21. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 22. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 23. Beleidsregel trillinghinder spoor
 24. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 25. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 26. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 27. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 28. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 29. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 30. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 31. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 32. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 33. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 34. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 35. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
 36. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 37. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 38. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 39. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 40. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 41. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 42. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 43. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 44. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 45. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 46. Besluit beleidsregels representativiteit
 47. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 48. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 49. Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)
 50. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 51. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 52. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 53. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 54. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 55. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 56. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 57. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 58. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 59. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 60. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 61. Besluit versterking gebouwen Groningen
 62. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 63. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 64. Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis
 65. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 66. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 67. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 68. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 69. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 70. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 71. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 72. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 73. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 74. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 75. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 76. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 77. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 78. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 79. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 80. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 81. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 82. Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)
 83. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 84. Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis
 85. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 86. Toezichtbeleid ITS
 87. Uitgiftebeleid geografische nummers
 88. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 89. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 90. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 91. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 92. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 93. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 94. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 95. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 96. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Beleidsregel IGVO 2010
 3. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 4. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 5. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 6. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 7. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 8. Beleidsregel aanbodkanaal
 9. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 10. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 11. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 12. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 13. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 14. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 15. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 16. Beleidsregel andere dag- en weekindeling op scholen in de G5
 17. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 18. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 19. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 20. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 21. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 22. Beleidsregel binnenvaart 2013
 23. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 24. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 25. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 26. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 27. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 28. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 29. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019
 30. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 31. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 32. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 33. Beleidsregel experiment teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs
 34. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 35. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 36. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 37. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 38. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 39. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake passagiersrechten luchtvaart
 40. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 41. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 42. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 43. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 44. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 45. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 46. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 47. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 48. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 49. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 50. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 51. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 52. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 53. Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
 54. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 55. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 56. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 57. Beleidsregel schadevergoeding landelijke publieke mediadienst 2018–2019
 58. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 59. Beleidsregel sturing van en toezicht op ACNL
 60. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 61. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 62. Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
 63. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 64. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 65. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 66. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 67. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 68. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 69. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 70. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 71. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 72. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 73. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken
 74. Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen
 75. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 76. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 77. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 78. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 79. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 80. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 81. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 82. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017
 83. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 84. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 85. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 86. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 87. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 88. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 89. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 90. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 91. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 92. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 93. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 94. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 95. Beleidsregel zeevaartbemanning
 96. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 97. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 98. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 99. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 100. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 101. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 102. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 103. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 104. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 105. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 106. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 107. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 108. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 109. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 110. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 111. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 112. Beleidsregels near shore windpark
 113. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 114. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 115. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 116. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 117. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 118. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 119. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 120. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 121. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 122. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 123. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 124. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 125. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 126. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 127. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 128. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
 129. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 130. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 131. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 132. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 133. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 134. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 135. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 136. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
 137. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 09)
 138. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.43, 4.10
 2. Bankwet 1998
  Artikel: 12a
 3. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 10. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 12. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  Artikel: 1a
 16. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 17. Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes
  Structuurtekst: structuurtekst
 18. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2020
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
  Tekst: tekst
 22. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 1
 23. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 24. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 25. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 26. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 27. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 28. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 29. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 32. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 33. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 34. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 35. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 36. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 37. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 38. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 39. Specifiek interventiebeleid NVWA natuurwetgeving (IB02-SPEC 08, versie 03)
  Tekst: tekst
 40. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 09)
  Tekst: tekst
 41. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst: tekst
 42. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.3

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 1.3
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 4. Bouwbesluit 2012
  Artikel 8.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina