Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Titel 4.2

Informatie geldend op 01-07-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.21, 5.20
 2. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 2
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 12
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 27, 30, 35
 5. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 9
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 9
 8. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel: 1
 13. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 4.10
 14. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: III
 15. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: III
 16. Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 17. Jeugdwet
  Artikel: 8.1.7
 18. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 1.9
 19. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 2
 20. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 3
 21. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 36
 22. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 23. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 24. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 4
 25. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2020
  Tekst: tekst
 26. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel: 1
 27. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 28. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 16
 29. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.4
 30. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 48d
 31. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 6:6, 72a
 33. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 34. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 6
 35. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 36. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 91
 37. Wet geluidhinder
  Artikel: 124
 38. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 93
 39. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 40. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen: 2.3.6, 3a.1.1
 41. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 42. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 67, 69
 43. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.22
 44. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 11.2
 45. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 11.2
 46. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 23, 127e, 150
 47. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 119
 48. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina