Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Afdeling 3.4

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 2. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 2.2
 2. Alcoholwet
  Artikel: 6
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:1, 3:26, 3:44, 6:8, 7:1, 7:14, 7:27
 4. Archiefbesluit 1995
  Artikel: 4
 5. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 4
 7. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 9. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 10. Belemmeringenwet Landsverdediging
  Artikel: 6
 11. Besluit algemene regels milieu mijnbouw
  Artikel: 20
 12. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikelen: 6.19, 6.20, 11.1, 11.2, 11.3
 13. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 49
 14. Besluit externe veiligheid inrichtingen
  Artikelen: 14, 22
 15. Besluit geluidhinder
  Artikel: 4.20
 16. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikelen: 2.37, 3.25, 4.6
 17. Besluit havenontvangstvoorzieningen
  Artikel: 5
 18. Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  Artikel: 11g
 19. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen
  Artikelen: 1, 2, 15, 16, 17
 20. Besluit leges Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  Artikelen: 2, 4
 21. Besluit lozen buiten inrichtingen
  Artikel: 1.6
 22. Besluit milieueffectrapportage
  Artikelen: behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, 8
 23. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 5a.1
 24. Besluit ontgrondingen in rijkswateren
  Artikelen: 5, 6
 25. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 4.1
 26. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 1.2.1a
 27. Besluit saneringsmaatregelen industrieterreinen 1994
  Artikel: 4
 28. Besluit tot veilen vergunningen digitale ethertelevisie en vaststelling voorschriften en beperkingen vergunningen
  Structuurtekst: structuurtekst
 29. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 30. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel: 7c
 31. Besluit veiligheidsregio’s
  Artikelen: 6.1.4, 6.2.1
 32. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikelen: 3:1, 4:1
 33. Circulaire herinrichting van diepe plassen
  Tekst: tekst
 34. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.11
 35. Dienstenwet
  Artikel: 31
 36. Drinkwaterwet
  Artikel: 4
 37. Erfgoedwet
  Artikel: 3.2
 38. Financiële-verhoudingswet
  Artikel: 9
 39. Gemeentewet
  Artikel: 150
 40. Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten
  Artikel: XI
 41. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.12
 42. Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 1.5a
 43. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel: 4
 44. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 45. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 46. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 47. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 48. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 49. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 50. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 51. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 52. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 53. Kernenergiewet
  Artikelen: 17, 20, 20a, 29a, 34
 54. Klimaatwet
  Artikel: 5
 55. Loodsenwet
  Artikel: 16
 56. Mededingingswet
  Artikelen: 9, 13, 15, 89a
 57. Meststoffenwet
  Artikel: 43
 58. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 94, 98
 59. Mijnbouwwet
  Artikelen: 6a, 31d, 34, 40, 52d
 60. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 61. Onteigeningswet
  Artikelen: 63, 63, 123
 62. Ontgrondingenwet
  Artikelen: 10, 10c, 26
 63. POP-besluit milieubeheer
  Artikel: 5
 64. Planwet verkeer en vervoer
  Artikelen: 6, 10
 65. Postbesluit 2009
  Artikel: 18
 66. Postwet 2009
  Artikel: 13d
 67. Provinciewet
  Artikel: 147
 68. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012
  Artikel: 2
 69. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 70. Spoedwet wegverbreding
  Artikelen: 6, 7
 71. Spoorwegwet
  Artikel: 63
 72. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 3.10, 3.3, 4.1, 6b.1
 73. Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19
  Artikel: 2
 74. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  Artikel: 1
 75. Tracéwet
  Artikelen: 11, 14, 20
 76. Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen
  Artikel: 5
 77. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 14
 78. Vaststellingsbesluit programma aanpak stikstof
  Bijlage: bijlage
 79. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 80. Waterbesluit
  Artikelen: 6.1c*, 4.1, 4.14, 5.2, 6.1b, 6.9
 81. Waterschapswet
  Artikelen: 4, 79
 82. Waterwet
  Artikelen: 5.6, 5.9, 6.16, 6.26, 6.27
 83. Wegenwet
  Artikelen: 11, 34, 35
 84. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 3
 85. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikelen: 3.10, 3.12, 3.16, 3.2, 4.2, 6.1
 86. Wet ammoniak en veehouderij
  Artikel: 2a
 87. Wet bescherming Antarctica
  Artikelen: 11, 20, 21, 22
 88. Wet bodembescherming
  Artikelen: 55e, 65, 66
 89. Wet commissies standaardregelingen
  Artikel: 7
 90. Wet geluidhinder
  Artikelen: 67, 87j, 110c
 91. Wet geneesmiddelenprijzen
  Artikel: 2
 92. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikelen: 81a, 112, 113, 114
 93. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 10c
 94. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikelen: 18, 46, 64, 67
 95. Wet luchtvaart
  Artikelen: 8.25g, 8.48, 8a.48, 8a.50a, 8a.60, 10.39
 96. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 48
 97. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.2.2.3, 9.2.2.7, 9.5.5, 9.5.6, 1.3, 1.3b, 4.1a, 4.4, 5.12, 5.9, 7.24, 7.27, 7.32, 7.35, 7.6, 8.42, 10.64, 10.9, 11.14, 11.32, 11.60, 13.1, 13.10, 13.11, 14.1, 15.37, 16.30, 16.31, 16.34e, 19.1b, 19.3, 19.5, 20.5
 98. Wet natuurbescherming
  Artikelen: 1.13, 1.6, 2.1, 2.3
 99. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 38
 100. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 74e
 101. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 30a
 102. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.31, 3.8, 3.9a, 4.2, 4.4, 6.14
 103. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 2
 104. Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
  Artikel: IV
 105. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
  Artikel: 22
 106. Wet windenergie op zee
  Artikel: 3
 107. Wijzigingsbesluit Activiteitenbesluit milieubeheer, enz. (regels inzake bodemenergiesystemen en enkele technische verbeteringen)
  Artikel: VIII
 108. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Artikel: 11
 109. Woningwet
  Artikel: 61n

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 3. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
 4. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2005 Wijziging 24-01-2002 Stb. 2002, 54 27023 22-06-2005 Stb. 2005, 320
01-01-1994 Nieuwe-regeling 04-06-1992 Stb. 1992, 315 21221 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Naar boven