Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 15-04-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 4. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 5. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 11. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 12. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 13. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 14. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 15. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 16. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 17. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 18. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 19. Algemeen machtigingsbesluit SER
 20. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 21. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 22. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
 23. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 24. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 25. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 26. Beleidsregel boete werknemer 2017
 27. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 28. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 29. Beleidsregel detachering
 30. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 31. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 32. Beleidsregel instelling tijdelijk steunfonds continuïteit van de lokale informatievoorziening gedurende de Covid-19 crisis
 33. Beleidsregel instelling tijdelijk steunfonds huis-aan-huiskranten die minder dan één keer per twee weken verschijnen, lokale nieuwsbladen en lokale nieuwswebsites in verband met continuïteit lokale informatievoorziening gedurende COVID-19 crisis
 34. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 35. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 36. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 37. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 38. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 39. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 40. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 41. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 42. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 43. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 44. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 45. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 46. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 47. Beleidsregel programmaquota 2019
 48. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 49. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 50. Beleidsregel stageverkorting
 51. Beleidsregel subidies NOvA
 52. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 53. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 54. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 55. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 56. Beleidsregel trillinghinder spoor
 57. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 58. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 59. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 60. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 61. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 62. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 63. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 64. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 65. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 66. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 67. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 68. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
 69. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 70. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 71. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 72. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 73. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 74. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 75. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 76. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 77. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 78. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 79. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 80. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 81. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 82. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 83. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 84. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 85. Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 86. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 87. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 88. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 89. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 90. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten
 91. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 92. Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018
 93. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 94. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 95. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 96. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 97. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 98. Besluit beleidsregels representativiteit
 99. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 100. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 101. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 102. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 103. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 104. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 105. Besluit buitengerechtelijke kosten
 106. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 107. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
 108. Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 109. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 110. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 111. Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt.]
 112. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 113. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 114. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZK
 115. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden LNV
 116. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 117. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 118. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 119. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 120. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 121. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Douane en de tijdelijke mandatering van de waarnemend directeur-generaal Douane
 122. Besluit instelling tijdelijk directoraat-generaal Toeslagen en tijdelijke mandatering interim-directeur-generaal Toeslagen
 123. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 124. Besluit inzake volginnovatie 2012
 125. Besluit inzake volginnovatie 2013
 126. Besluit inzake volginnovatie 2014
 127. Besluit inzake volginnovatie 2015
 128. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 129. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 130. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 131. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 132. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 133. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 134. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 135. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 136. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 137. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 138. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 139. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 140. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 141. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 142. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 143. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 144. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 145. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 146. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 147. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 148. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 149. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 150. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 151. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 152. Besluit mandaat CBR 2019
 153. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 154. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)
 155. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW uitvoering Subsidieregeling kinderopvang
 156. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 157. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 158. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 159. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 160. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 161. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 162. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 163. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 164. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 165. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 166. Besluit mandaat en machtiging CKO
 167. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 168. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 169. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 170. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 171. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 172. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 173. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 174. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 175. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 176. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 177. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 178. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen
 179. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
 180. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 181. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 182. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 183. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 184. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 185. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 186. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 187. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 188. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 189. Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio
 190. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 191. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 192. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 193. Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad
 194. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 195. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020
 196. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 197. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 198. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 199. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 200. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 201. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 202. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 203. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 204. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 205. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 206. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 207. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 208. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 209. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019
 210. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 211. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 212. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 213. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 214. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 215. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 216. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 217. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 218. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 219. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 220. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 221. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 222. Besluit mandaat, volmacht en machtiging BZK aan Samenwerkingsverband Noord-Nederland in het kader van de subsidieregeling energiebesparing woningen
 223. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2019
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
 256. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 257. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 258. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 259. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 260. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 261. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 262. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 263. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 264. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 265. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 266. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 267. Besluit mijnbouwschade Groningen
 268. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur
 269. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
 270. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
 271. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
 272. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 273. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 274. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 275. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 276. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 277. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 278. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 279. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 280. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 281. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 282. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 283. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 284. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 285. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 286. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 287. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 288. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 289. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 290. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 291. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 292. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 293. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 294. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 295. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 296. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 297. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 298. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 299. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 300. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 301. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2019
 302. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2019
 303. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2019
 304. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2019
 305. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 306. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 307. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 308. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 309. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 310. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2019
 311. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019
 312. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 313. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 314. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 315. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 316. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 317. Besluit proceskosten bestuursrecht
 318. Besluit project afbouw IBS 2007
 319. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 320. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 321. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 322. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 323. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 324. Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)
 325. Besluit subsidieplafond 2018
 326. Besluit subsidieplafond 2019
 327. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 328. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 329. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 330. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 331. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 332. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 333. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 334. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 335. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 336. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 337. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 338. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 339. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 340. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 341. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 342. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 343. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 344. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 345. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 346. Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
 347. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 348. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 349. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 350. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 351. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 352. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 353. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 354. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 355. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 356. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 357. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 358. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 359. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 360. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 361. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 362. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 363. Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014
 364. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 365. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 366. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 367. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 368. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 369. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 370. Besluit versterking gebouwen Groningen
 371. Besluit vertrouwensdiensten
 372. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 373. Besluit volginnovatie 2014
 374. Besluit volginnovatie 2016 I
 375. Besluit volginnovatie 2016 II
 376. Besluit volginnovatie 2017 I
 377. Besluit volginnovatie 2017 II
 378. Besluit volginnovatie 2018
 379. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 380. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 381. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 382. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 383. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen
 384. Cusumsysteem tachograaftechnicus
 385. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 386. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 387. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 388. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 389. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 390. EZ-intrekkingsregeling 2005
 391. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 392. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 393. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 394. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 395. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 396. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 397. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 398. Klachtenregeling ACM
 399. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 400. Klachtenregeling CBS
 401. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 402. Klachtenregeling Defensie
 403. Klachtenregeling Kiesraad
 404. Klachtenregeling MIVD
 405. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 406. Klachtenregeling TNO 2005
 407. Klachtenreglement UWV 2009
 408. Klachtregeling AIVD 2018
 409. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten- Generaal 2020
 410. Machtigingsbesluit directeur SAV
 411. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 412. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 413. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 414. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 415. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 416. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
 417. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 418. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 419. Mandaatbesluit AR 2015
 420. Mandaatbesluit AS 2015
 421. Mandaatbesluit AVG OCW
 422. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 423. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 424. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 425. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 426. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 427. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 428. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 429. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 430. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 431. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 432. Mandaatbesluit BZK 2018
 433. Mandaatbesluit COA
 434. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 435. Mandaatbesluit directeur 3W
 436. Mandaatbesluit directeur 3W
 437. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2020
 438. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 439. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 440. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 441. Mandaatbesluit FCP
 442. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 443. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 444. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
 445. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 446. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 447. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 448. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 449. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 450. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 451. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 452. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 453. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 454. Mandaatbesluit NVAO 2017
 455. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 456. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 457. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 458. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 459. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 460. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 461. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 462. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 463. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 464. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 465. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 466. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 467. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 468. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 469. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 470. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 471. Mandaatbesluit van de NIWO
 472. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 473. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 474. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 475. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 476. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 477. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 478. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 479. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 480. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 481. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 482. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 483. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 484. Mandaatregeling Defensievastgoed
 485. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 486. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 487. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 488. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 489. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 490. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 491. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 492. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 493. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 494. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 495. OCW-intrekkingsregeling 2004
 496. Ondermandaatbesluit inning administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2020
 497. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 498. Ondersteuningsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten en mediators COVID-19-crisis
 499. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 500. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 501. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2018
 502. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 503. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 504. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
 505. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 506. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 507. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 508. Regeling Age Friendly Cultural Cities
 509. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 510. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 511. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 512. Regeling bezwarenprocedure KB
 513. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 514. Regeling Brug voor Talent
 515. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 516. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 517. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 518. Regeling Cultuurmakers van nu
 519. Regeling Digitale literatuur
 520. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 521. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 522. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 523. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 524. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 525. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 526. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 527. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 528. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 529. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 530. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 531. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 532. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 533. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 534. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 535. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 536. Regeling Jonge Kunst
 537. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 538. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 539. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 540. Regeling literaire tijdschriften
 541. Regeling Maakruimte voor cultuur
 542. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 543. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 544. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 545. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017
 546. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 547. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 548. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 549. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 550. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 551. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 552. Regeling MeeMaakPodia
 553. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 554. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 555. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 556. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 557. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 558. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 559. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 560. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 561. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 562. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 563. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 564. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 565. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 566. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 567. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 568. Regeling Talent in de regio
 569. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 570. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 571. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 572. Regeling Urban Arts Talent
 573. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 574. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020
 575. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 576. Regeling verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan secretaris-generaal ministerie Buitenlandse Zaken en hoofden vertegenwoordiging Koninkrijk in het buitenland in het kader van Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 577. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 578. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 579. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 580. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 581. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 582. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 583. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 584. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 585. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 586. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 587. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 588. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 589. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 590. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 591. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
 592. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 593. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
 594. Reglement horen in de bezwaarfase
 595. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 596. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 597. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 598. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 599. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 600. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 601. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 602. Skal-Reglement Bezwaar
 603. Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)
 604. Subsidiebesluit SER
 605. Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg
 606. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
 607. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 608. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 609. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 610. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 611. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 612. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 613. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 614. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 615. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Hubei 2020
 616. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
 617. Toezichtbeleid ITS
 618. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 619. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 620. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 621. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 622. Translation Grants for Foreign Publishers
 623. Uitgiftebeleid geografische nummers
 624. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 625. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 626. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 627. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 628. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 629. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 630. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 631. Verzamelverordening 2016
 632. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 633. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 634. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 635. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 636. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 637. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 638. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 639. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 640. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 641. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 642. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 643. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 644. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 645. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 646. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 647. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 648. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 3. Beleidsregel IGVO 2010
 4. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 5. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 6. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 7. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 8. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 9. Beleidsregel aanbodkanaal
 10. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 11. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 12. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 13. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 14. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 15. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 16. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 17. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 18. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 19. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 20. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 21. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 22. Beleidsregel binnenvaart 2013
 23. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 24. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 25. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 26. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 27. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 28. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 29. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 30. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019
 31. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 32. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 33. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 34. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 35. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 36. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 37. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 38. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 39. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 40. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 41. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 42. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 43. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 44. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 45. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 46. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 47. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 48. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 49. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 50. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 51. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 52. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 53. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 54. Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
 55. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 56. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 57. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 58. Beleidsregel schadevergoeding landelijke publieke mediadienst 2018–2019
 59. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 60. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 61. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 62. Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19
 63. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 64. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 65. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 66. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 67. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 68. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 69. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 70. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 71. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 72. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 73. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 74. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken
 75. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 76. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 77. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 78. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 79. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 80. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 81. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 82. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017
 83. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 84. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 85. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 86. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 87. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 88. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 89. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 90. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 91. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 92. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 93. Beleidsregel wijziging van de vergunning windenergie op zee voor kavel V Hollandse Kust (noord)
 94. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 95. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 96. Beleidsregel zeevaartbemanning
 97. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 98. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 99. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 100. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 101. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 102. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 103. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 104. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 105. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 106. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 107. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 108. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 109. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 110. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 111. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 112. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 113. Beleidsregels near shore windpark
 114. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 115. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 116. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 117. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 118. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 119. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 120. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 121. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 122. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 123. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 124. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 125. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 126. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 127. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 128. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 129. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 130. Besluit Beroep in Belastingzaken
 131. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 132. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 133. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 134. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 135. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 136. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 137. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 138. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 139. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 140. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 141. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 08)
 142. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
 143. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 2. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 3. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 4. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 5. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 6. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 9. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 10. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1
 11. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 12. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 13. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 14. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 15. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 16. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 17. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVI
 18. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 19. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 20. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 21. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 22. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 23. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 24. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 25. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 26. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 27. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 28. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 29. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 30. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 31. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
  Artikel: 1
 32. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 33. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 34. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 35. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 36. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 38. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 39. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 40. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 41. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 42. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 43. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 44. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 45. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 46. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 47. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 48. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 49. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 50. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 51. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2020
  Tekst: tekst
 52. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 53. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
  Bijlage: bijlage
 54. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 55. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 56. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 57. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 58. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 59. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 60. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 61. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 62. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 63. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 64. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 65. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 66. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 67. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 68. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 69. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 70. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 71. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 72. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 73. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 74. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 75. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 76. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III, IV
 77. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 78. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 79. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 80. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 81. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 82. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 83. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 84. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 85. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 86. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 87. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 88. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 89. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 90. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage: bijlage
 91. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Funding Leadership Opportunities for Women 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 92. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 93. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
  Bijlage: (Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
 94. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 95. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Clustermunitie 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 96. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 97. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 98. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2019–2021
 99. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021
 100. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 101. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 105. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 106. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Product Development Partnerships III)
  Bijlage: bijlage
 107. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit)
  Bijlage: bijlage
 108. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dutch Fund for Climate and Development)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Dutch Fund for Climate and Development
 109. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 110. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 111. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 112. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 113. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 114. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 115. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 116. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 117. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 118. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 119. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 120. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 121. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 122. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 123. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 124. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 125. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 126. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 127. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 128. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 129. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 131. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 132. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 133. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 134. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 135. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 136. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 137. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 138. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 139. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 140. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 151. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 152. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 153. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 154. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 155. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 156. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 157. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 158. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 159. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 160. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 161. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 162. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 163. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 164. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 165. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 166. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikel: 1:1
 167. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 6.1
 168. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 169. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 170. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 171. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 172. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 173. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 174. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 175. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 176. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 177. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2020
  Tekst: tekst
 178. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 179. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 180. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 181. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 182. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 183. Collectieregeling
  Tekst: tekst
 184. Compensatieregeling CAF 11
  Tekst: tekst
 185. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 186. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 187. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 188. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
  Tekst: tekst
 189. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
  Tekst: tekst
 190. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 191. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 192. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 193. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 194. Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2020
 195. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 196. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 197. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 198. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 199. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 200. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 201. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 202. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 203. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 204. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 205. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 206. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 207. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 208. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 209. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 210. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 211. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 212. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 213. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 214. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 215. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 216. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 217. Kaderwet SZW-subsidies
 218. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 219. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 220. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 221. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 222. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 223. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 224. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 225. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 226. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 227. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 228. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 229. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 230. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 231. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 232. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 233. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 234. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 235. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 236. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 237. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 238. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 239. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst
 240. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 241. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 242. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 243. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 244. Mandaatbesluit FCP
  Artikel: 2
 245. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 246. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 247. Mandaatbesluit NVAO 2017
 248. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 249. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 250. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 251. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 252. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 253. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 254. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 255. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 256. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 257. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 258. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 259. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 260. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 261. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 262. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 263. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 264. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 265. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 266. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 267. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 268. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 269. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 270. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 271. Protocol Voorzieningen UWV 2020
  Bijlage: Protocol voorzieningen uwv 2020
 272. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 273. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 274. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 275. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 276. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 277. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 278. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 279. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 280. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 281. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 282. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 283. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 284. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 285. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 286. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 287. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 288. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 289. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 290. Regeling Sportakkoord 2020–2022
  Artikel: 3
 291. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 292. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 293. Regeling bezwarenprocedure KB
 294. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 295. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 296. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 297. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 298. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 299. Regeling literaire tijdschriften
 300. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 301. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.13a.1, 3.14.1, 3.16.2, 3.16.3
 302. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 303. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 304. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 305. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 306. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 307. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 308. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 309. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 310. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 311. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 312. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 313. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 314. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 315. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 316. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 317. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 318. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 319. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 320. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 321. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 322. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 323. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 324. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 325. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 326. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 327. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 328. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 329. Reglement horen in de bezwaarfase
  Artikel: 1
 330. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 331. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 332. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 333. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 334. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 335. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 336. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 337. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 338. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 339. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 340. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 341. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 342. Specifiek interventiebeleid NVWA tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 08)
  Tekst: tekst
 343. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 344. Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2020
  Bijlage: bijlage
 345. Subsidiebeleidskader NGO’s Corona crisis
  Bijlage: bijlage
 346. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 347. Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water
  Bijlage: Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water (FDW)
 348. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 349. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 350. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikelen: 1, 11, 13
 351. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 11
 352. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 353. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 354. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikelen: 1, 3
 355. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 356. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 357. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 358. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 359. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 360. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 361. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 362. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 363. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 364. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel: 10
 365. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 3
 366. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 367. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 368. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 369. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 370. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 371. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 372. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 373. Tracéwet
  Artikel: 34
 374. Translation Grants for Foreign Publishers
 375. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 376. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 377. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 378. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 379. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 380. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 381. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 382. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 383. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 384. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 385. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 386. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 387. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 388. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 389. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 390. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 391. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 392. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 393. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 394. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 395. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 396. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 397. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 398. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 399. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 400. Vorderingswet
  Artikel: 29
 401. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 402. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 403. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 404. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 405. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 406. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 407. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 408. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 409. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 410. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 411. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 412. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 413. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 414. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 415. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 416. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 417. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.10
 418. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 419. Wet extern klachtrecht
 420. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 421. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 422. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 423. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 424. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 425. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 426. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38k
 427. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 428. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 429. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 430. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 431. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38k
 432. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41j
 433. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 434. Wet overige OCW-subsidies
 435. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 436. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 437. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 438. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 439. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 440. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 441. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 442. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 443. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 444. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 445. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 446. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 447. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 448. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 449. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 450. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 451. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 452. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 453. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 454. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 455. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 456. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 457. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina