Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 15-04-2020 t/m 23-06-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:49

Informatie geldend op 15-04-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:56, 4:57
 2. Bekostigingsbesluit WVO
  Artikel: 21
 3. Bekostigingsbesluit WVO BES
  Artikel: 20
 4. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
  Artikel: 2
 5. Besluit archeologische monumentenzorg
  Artikel: 14
 6. Besluit bekostiging WEC
  Artikel: 43
 7. Besluit bekostiging WPO
  Artikel: 34a
 8. Besluit bekostiging WPO BES
  Artikel: 23
 9. Besluit op het specifiek cultuurbeleid
  Artikel: 11
 10. Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021
 11. Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo
 12. Besluit vaststelling bestuursreglement Referendumcommissie
  Artikel: 8a
 13. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 16
 14. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 25
 15. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 27
 16. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 7
 17. Kaderwet SZW-subsidies
  Artikel: 7
 18. Kaderwet VWS-subsidies
  Artikel: 6
 19. Kaderwet overige BZK-subsidies
  Artikel: 5
 20. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel: 6
 21. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 5
 22. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
  Artikel: I
 23. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 3.1.7, 2.19
 24. Regeling Sportakkoord 2020–2022
  Artikel: 3
 25. Regeling bijzondere subsidies waterkeren en waterbeheren
  Artikel: 10
 26. Regeling duurzaam veilig
  Artikel: 14
 27. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 12
 28. Regeling heroïnebehandeling
  Artikel: 11
 29. Regeling literaire tijdschriften
  Artikel: 16
 30. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
 31. Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland
  Artikel: 5
 32. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
  Artikel: 23
 33. Regeling specifieke uitkering vervoermanagement
  Artikel: 7
 34. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 35. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikel: 10
 36. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 8
 37. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikel: 8
 38. Subsidieregeling stichtingen rechtsbijstand 2002
  Artikel: 32
 39. Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV 2020–2024
  Artikel: 8
 40. Uitvoeringswet EFRO
  Artikel: 10
 41. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:58, 5.8.12
 42. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 33
 43. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 6.11
 44. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 9
 45. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen 2.21, 5.20
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 9. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 10. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 11. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 12. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 14. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 15. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 17. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 18. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 19. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 20. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 21. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 22. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 23. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 24. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 25. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 26. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 27. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 28. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 29. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 30. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 31. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 32. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 33. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 34. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 35. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikelen 2.3.6, 3a.1.1
 36. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 37. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel 1.9
 38. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 39. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 40. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst tekst
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2017
  Artikel 1
 42. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel 4.10
 43. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst tekst
 44. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2017 voor de Sociale Verzekeringsbank
  Artikel 1
 45. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019
  Artikel 1
 46. Regeling monitoring beschikkingen persoonsgebonden budget en uitgaven individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2020
  Tekst tekst
 47. Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder
  Artikel 1
 48. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2020
  Artikel 1

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.6

 1. Wet op het onderwijstoezicht
  Artikel 3
 2. Tegemoetkomingsregeling oogstschade 2002
  Artikel 10
 3. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 4. Besluit mandaat Dienst Regelingen betreffende Tijdelijke bijdrageregeling verbetering management overstroming
  Artikel 2
 5. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 6. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel 7
 7. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel 20
 8. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 9. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel 17
 10. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
  Artikel 1
 11. Subsidieregeling EGF 2014–2020
  Artikel 11
 12. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel 21
 13. Subsidieregeling EFMB 2015–2023
  Artikel 21
 14. Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020
  Artikel 21
 15. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Artikel 1.2
 16. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
  Artikel 2
 17. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019
  Artikel 19
Terug naar begin van de pagina