Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 19-03-2020 t/m 31-03-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a, paragraaf 3.16.4 en titel 3.23 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 4. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 5. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 11. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 12. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 13. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 14. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 15. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 16. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 17. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 18. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 19. Algemeen machtigingsbesluit SER
 20. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 21. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 22. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
 23. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 24. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 25. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 26. Beleidsregel boete werknemer 2017
 27. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 28. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 29. Beleidsregel detachering
 30. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 31. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 32. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 33. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 34. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 35. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 36. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 37. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 38. Beleidsregel maatschappelijke betamelijkheid trustkantoren
 39. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 40. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 41. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 42. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 43. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 44. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 45. Beleidsregel programmaquota 2019
 46. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 47. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 48. Beleidsregel stageverkorting
 49. Beleidsregel subidies NOvA
 50. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 51. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 52. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 53. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 54. Beleidsregel trillinghinder spoor
 55. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 56. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 57. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 58. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 59. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 60. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
 61. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 62. Beleidsregels CAK inkorten termijnen of niet verschuldigd zijn eigen bijdrage Wlz en Wmo 2015
 63. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 64. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 65. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 66. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
 67. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 68. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 69. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 70. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 71. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 72. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 73. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 74. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 75. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 76. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 77. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 78. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 79. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 80. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 81. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 82. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 83. Besluit aanwijzing posten bevoegd in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 84. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 85. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 86. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 87. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 88. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten
 89. Besluit aanwijzing toezichthouders SVB 2019
 90. Besluit aanwijzing toezichthouders Wtt 2018
 91. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 92. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 93. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 94. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 95. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 96. Besluit beleidsregels representativiteit
 97. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 98. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 99. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 100. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 101. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 102. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 103. Besluit buitengerechtelijke kosten
 104. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 105. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
 106. Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 107. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 108. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 109. Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt.]
 110. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 111. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 112. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZK
 113. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden LNV
 114. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 115. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 116. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 117. Besluit instelling Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Waterstaat
 118. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 119. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 120. Besluit inzake volginnovatie 2012
 121. Besluit inzake volginnovatie 2013
 122. Besluit inzake volginnovatie 2014
 123. Besluit inzake volginnovatie 2015
 124. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 125. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 126. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 127. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 128. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 129. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 130. Besluit machtiging P-Direkt (Bureau Financieel Toezicht)
 131. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 132. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 133. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 134. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken en Klimaat)
 135. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 136. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 137. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
 138. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 139. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 140. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 141. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 142. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 143. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 144. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 145. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 146. Besluit mandaat Belastingdienst Douane Wet voorkoming misbruik chemicaliën
 147. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 148. Besluit mandaat CBR 2019
 149. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 150. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)
 151. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW uitvoering Subsidieregeling kinderopvang
 152. Besluit mandaat en machtiging aan chief executive officer ProRail B.V. (uitvoering Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor)
 153. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 154. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 155. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 156. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 157. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 158. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 159. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 160. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 161. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 162. Besluit mandaat en machtiging CKO
 163. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 164. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 165. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 166. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 167. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 168. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 169. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 170. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 171. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 172. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 173. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 174. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen
 175. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
 176. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 177. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 178. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 179. Besluit mandaat en machtiging op het terrein van de buitenlandse handel 2019
 180. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 181. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 182. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 183. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 184. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 185. Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio
 186. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 187. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 188. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 189. Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad
 190. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 191. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2020
 192. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 193. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 194. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 195. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 196. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 197. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 198. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 199. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 200. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 201. Besluit mandaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 202. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 203. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 204. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 205. Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019
 206. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 207. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 208. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 209. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 210. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 211. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 212. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 213. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 214. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 215. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
 216. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 217. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 218. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 219. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
 220. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 221. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 222. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 223. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Invest-NL in opbouw
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging IG ILT handhaving Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2019
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 247. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 248. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 249. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld
 250. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
 251. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Stichting VVRV
 252. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 253. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO 2019
 254. Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 255. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg
 256. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 257. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 258. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 259. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 260. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 261. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 262. Besluit mijnbouwschade Groningen
 263. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur
 264. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
 265. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
 266. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
 267. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 268. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 269. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 270. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 271. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 272. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 273. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 274. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 275. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 276. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 277. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 278. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 279. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 280. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 281. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 282. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 283. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 284. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 285. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 286. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 287. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 288. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 289. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 290. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 291. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 292. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 293. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 294. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 295. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 296. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2019
 297. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2019
 298. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2019
 299. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2019
 300. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 301. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 302. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
 303. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 304. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 305. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2019
 306. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019
 307. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 308. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 309. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 310. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 311. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 312. Besluit proceskosten bestuursrecht
 313. Besluit project afbouw IBS 2007
 314. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 315. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 316. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 317. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 318. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 319. Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)
 320. Besluit subsidieplafond 2018
 321. Besluit subsidieplafond 2019
 322. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 323. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 324. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 325. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 326. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 327. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 328. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 329. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 330. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 331. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 332. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 333. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 334. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 335. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 336. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 337. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 338. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 339. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 340. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren NVWA (IB02-SPEC 31, versie 7)
 341. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 342. Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
 343. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 344. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 345. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 346. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 347. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 348. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 349. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 350. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 351. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 352. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 353. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 354. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 355. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 356. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 357. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 358. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 359. Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014
 360. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 361. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 362. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 363. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice 2016–2024 Fonds
 364. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 365. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 366. Besluit versterking gebouwen Groningen
 367. Besluit vertrouwensdiensten
 368. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 369. Besluit volginnovatie 2014
 370. Besluit volginnovatie 2016 I
 371. Besluit volginnovatie 2016 II
 372. Besluit volginnovatie 2017 I
 373. Besluit volginnovatie 2017 II
 374. Besluit volginnovatie 2018
 375. Besluit volmacht en machtiging Toetsingscommissie inzet bevoegdheden
 376. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 377. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 378. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 379. Cusumsysteem erkenninghouder tachografen
 380. Cusumsysteem tachograaftechnicus
 381. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 382. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 383. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 384. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 385. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 386. EZ-intrekkingsregeling 2005
 387. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 388. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 389. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 390. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 391. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 392. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 393. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 394. Klachtenregeling ACM
 395. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 396. Klachtenregeling CBS
 397. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 398. Klachtenregeling Defensie
 399. Klachtenregeling Kiesraad
 400. Klachtenregeling MIVD
 401. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 402. Klachtenregeling TNO 2005
 403. Klachtenreglement UWV 2009
 404. Klachtregeling AIVD 2018
 405. M&V-besluit Ambtelijke organisatie Tweede Kamer der Staten- Generaal 2020
 406. Machtigingsbesluit directeur SAV
 407. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 408. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 409. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 410. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 411. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 412. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
 413. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 414. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
 415. Mandaatbesluit AR 2015
 416. Mandaatbesluit AS 2015
 417. Mandaatbesluit AVG OCW
 418. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 419. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 420. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 421. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 422. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 423. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 424. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 425. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 426. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 427. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 428. Mandaatbesluit BZK 2018
 429. Mandaatbesluit COA
 430. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 431. Mandaatbesluit directeur 3W
 432. Mandaatbesluit directeur 3W
 433. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
 434. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 435. Mandaatbesluit en machtiging LVV
 436. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 437. Mandaatbesluit FCP
 438. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 439. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 440. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
 441. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 442. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 443. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 444. Mandaatbesluit Kmar beveiligingswerkzaamheden DNB
 445. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 446. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
 447. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 448. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 449. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 450. Mandaatbesluit NVAO 2017
 451. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 452. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 453. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 454. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 455. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 456. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 457. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 458. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 459. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 460. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling E-health Thuis
 461. Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg
 462. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 463. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 464. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 465. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
 466. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 467. Mandaatbesluit van de NIWO
 468. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 469. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 470. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 471. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 472. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 473. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 474. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 475. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 476. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 477. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 478. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 479. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 480. Mandaatregeling Defensievastgoed
 481. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 482. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 483. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 484. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 485. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 486. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 487. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 488. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 489. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 490. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 491. OCW-intrekkingsregeling 2004
 492. Ondermandaatbesluit inning administratieve sancties van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 2020
 493. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 494. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 495. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2020
 496. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2018
 497. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 498. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 499. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017
 500. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 501. Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020
 502. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 503. Regeling Age Friendly Cultural Cities
 504. Regeling Archeologieparticipatie 2019–2020
 505. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 506. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 507. Regeling bezwarenprocedure KB
 508. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 509. Regeling Brug voor Talent
 510. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 511. Regeling Creatief gebruik digitaal erfgoed 2019–2020
 512. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
 513. Regeling Cultuurmakers van nu
 514. Regeling Digitale literatuur
 515. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 516. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 517. Regeling Erfgoedvrijwilligers 2019–2020
 518. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 519. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
 520. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 521. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 522. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 523. Regeling indexering bedragen in Algemene wet bestuursrecht, enz.
 524. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 525. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 526. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 527. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 528. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
 529. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 530. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 531. Regeling Jonge Kunst
 532. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 533. Regeling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 534. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 535. Regeling literaire tijdschriften
 536. Regeling Maakruimte voor cultuur
 537. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 538. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 539. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 540. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017
 541. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 542. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 543. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 544. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 545. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 546. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 547. Regeling MeeMaakPodia
 548. Regeling meerjarige subsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2021–2024
 549. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 550. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 551. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 552. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 553. Regeling organisatie Kustwacht Nederland
 554. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 555. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 556. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 557. Regeling Samen cultuurmaken verbreden (Aanloopregeling) – Stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein
 558. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 559. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 560. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 561. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 562. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 563. Regeling Talent in de regio
 564. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 565. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 566. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 567. Regeling Urban Arts Talent
 568. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 569. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2020
 570. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 571. Regeling verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan secretaris-generaal ministerie Buitenlandse Zaken en hoofden vertegenwoordiging Koninkrijk in het buitenland in het kader van Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 572. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 573. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 574. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 575. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 576. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 577. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen AZ
 578. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 579. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 580. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 581. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 582. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 583. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019
 584. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 585. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 586. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
 587. Reglement Adviescommissie Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
 588. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
 589. Reglement horen in de bezwaarfase
 590. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 591. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 592. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 593. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 594. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 595. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 596. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 597. Skal-Reglement Bezwaar
 598. Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)
 599. Subsidiebesluit SER
 600. Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg
 601. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
 602. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 603. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 604. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 605. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 606. Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD
 607. Tijdelijk Mandaatbesluit Wonen
 608. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 609. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 610. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Hubei 2020
 611. Toezichtbeleid ITS
 612. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 613. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 614. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 615. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
 616. Translation Grants for Foreign Publishers
 617. Uitgiftebeleid geografische nummers
 618. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 619. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 620. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 621. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 622. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 623. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 624. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 625. Verzamelverordening 2016
 626. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 627. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 628. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 629. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 630. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 631. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 632. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 633. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 634. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 635. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 636. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 637. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 638. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 639. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 640. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 641. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 642. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 3. Beleidsregel IGVO 2010
 4. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 5. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 6. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 7. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 8. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 9. Beleidsregel aanbodkanaal
 10. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 11. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 12. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 13. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 14. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 15. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 16. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 17. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 18. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 19. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 20. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 21. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 22. Beleidsregel binnenvaart 2013
 23. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 24. Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten
 25. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 26. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 27. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 28. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 29. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 30. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019
 31. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 32. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 33. Beleidsregel experiment ruimte in onderwijstijd
 34. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 35. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 36. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 37. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 38. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 39. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 40. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 41. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 42. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 43. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 44. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 45. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 46. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 47. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 48. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 49. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 50. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 51. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 52. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 53. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 54. Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
 55. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 56. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 57. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 58. Beleidsregel schadevergoeding landelijke publieke mediadienst 2018–2019
 59. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 60. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 61. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 62. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 63. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 64. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 65. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv
 66. Beleidsregel uitleg begrip 'technisch wetenschappelijk onderzoek' bij behandeling van aanvragen S&O-verklaring
 67. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 68. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 69. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 70. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 71. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 72. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 73. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken
 74. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 75. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 76. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 77. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 78. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 79. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 80. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 81. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017
 82. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 83. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 84. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 85. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 86. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 87. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 88. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 89. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 90. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 91. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 92. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 93. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 94. Beleidsregel zeevaartbemanning
 95. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 96. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 97. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 98. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 99. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 100. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 101. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 102. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 103. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 104. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 105. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 106. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 107. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 108. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 109. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 110. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 111. Beleidsregels near shore windpark
 112. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 113. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 114. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 115. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 116. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 117. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 118. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 119. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 120. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 121. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 122. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 123. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 124. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 125. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 126. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 127. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 128. Besluit Beroep in Belastingzaken
 129. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 130. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 131. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 132. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 133. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 134. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 135. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 136. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
 137. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
 138. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
 139. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
 140. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 2. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 3. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.2
 4. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 5. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 6. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 9. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 10. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1
 11. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 12. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 13. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 14. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 15. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 16. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 17. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVI
 18. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 19. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 20. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 21. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 22. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 23. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 24. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 25. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 26. Beheersregeling documentaire informatieverzorging NWO
  Artikelen: 6, 29
 27. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 28. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 29. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
  Bijlage: Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2019
 30. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 31. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
  Artikel: 1
 32. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 33. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 34. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 35. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 36. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 38. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 39. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 40. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 41. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 42. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 43. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 44. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 45. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 46. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 47. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
  Artikel: 1
 48. Beleidsregels bestuurlijke boetes vaste boekenprijs 2019
  Artikel: 3
 49. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 50. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 51. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2020
  Tekst: tekst
 52. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 53. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020
  Bijlage: bijlage
 54. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 55. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 56. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 57. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 58. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 59. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 60. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 61. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 62. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 63. Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland
  Tekst: tekst
 64. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 65. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 66. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 67. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 68. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 69. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 70. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 71. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 72. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 73. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 74. Besluit beperkingen openbaarheid KNAW
  Bijlage: bijlage
 75. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 76. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III, IV
 77. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 78. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 79. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 80. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 81. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 82. Besluit ondertekening en mandaat College van Toezicht Auteursrechten
  Artikel: 1
 83. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 84. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 85. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 86. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 87. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 88. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022
 89. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 90. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage: bijlage
 91. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Funding Leadership Opportunities for Women 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 92. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Matra ‘overheid tot overheid’ 2020–2024
 93. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
  Bijlage: (Subsidiebeleidskader Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)
 94. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 95. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Clustermunitie 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 96. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 97. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 98. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2019–2021
 99. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021
 100. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 101. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)
  Bijlage: Bijlage
 105. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Product Development Partnerships III)
  Bijlage: bijlage
 106. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit)
  Bijlage: bijlage
 107. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Dutch Fund for Climate and Development)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Dutch Fund for Climate and Development
 108. Besluit vaststelling beleidsregels ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Voices Partnerschappen)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 109. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Power of Women)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 110. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Partnerschap Fonds)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 111. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Women, Peace and Security)
  Bijlage: Beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld
 112. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 113. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 114. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw
  Bijlage: bijlage
 115. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het
 116. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap voor bosbouw, bosbeheer, natuurbeheer en houtteelt
  Bijlage: bijlage
 117. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Bijlage: bijlage
 118. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Bijlage: bijlage
 119. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Hoofdproductschap Akkerbouw
 120. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Akkerbouw
  Bijlage: bijlage
 121. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Diervoeder
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap Diervoeder
 122. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap Vis
  Bijlage: bijlage
 123. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën
  Bijlage: bijlage
 124. Besluit vaststelling rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Productschap voor Pluimvee en Eieren
  Bijlage: Rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren
 125. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 126. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 127. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 128. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 129. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 131. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 132. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 133. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 134. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 135. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 136. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 137. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 138. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 139. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 140. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 141. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 142. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 143. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 144. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 145. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 146. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 147. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 148. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 149. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 150. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 151. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 152. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 153. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 154. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 155. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 156. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 157. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 158. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 159. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 160. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 161. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 162. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 163. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 164. Bestuursreglement ZonMw 2019
  Artikel: 3.2
 165. Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018
  Artikel: 1:1
 166. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 6.1
 167. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 168. Bevoegdhedenregeling NWO
  Tekst: tekst
 169. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 170. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 171. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 172. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 173. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 174. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 175. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 176. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing van DNA-onderzoek) 2020
  Tekst: tekst
 177. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 178. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 179. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 180. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 181. Circulaire wapens en munitie 2019
  Tekst: tekst
 182. Collectieregeling
  Tekst: tekst
 183. Compensatieregeling CAF 11
  Tekst: tekst
 184. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 185. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 186. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 187. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
  Tekst: tekst
 188. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
  Tekst: tekst
 189. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 190. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 191. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 192. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 193. Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2020
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2020
 194. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 195. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 196. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 197. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 198. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 199. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 200. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 201. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 202. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 203. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 204. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 205. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 206. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 207. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 208. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 209. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 210. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 211. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 212. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 213. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 214. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 215. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 216. Kaderwet SZW-subsidies
 217. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 218. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 219. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 220. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 221. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 222. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 223. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 224. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 225. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 226. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 227. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 228. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 229. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 230. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 231. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 232. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 233. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 234. Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO
  Artikelen: 1, 10
 235. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 236. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 237. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 238. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst
 239. Machtigingswet oprichting Invest-NL
  Artikel: 5
 240. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 241. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 242. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 243. Mandaatbesluit FCP
  Artikel: 2
 244. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 245. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 246. Mandaatbesluit NVAO 2017
 247. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2020
 248. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019
  Artikel: 3
 249. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 250. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 251. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 252. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 253. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 254. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 255. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 256. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 257. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 258. Mandaatregeling TNO 2019
  Tekst: tekst
 259. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 260. Model Jaarverslaggeving CAK Bestuurlijke verantwoording 2019
  Tekst: tekst
 261. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 262. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 263. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 264. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 265. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 266. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 267. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 268. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 269. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 270. Protocol Voorzieningen UWV 2019
  Bijlage: Protocol voorzieningen UWV 2019
 271. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 272. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 januari 2020)
  Tekst: tekst
 273. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 274. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2019)
  Tekst: tekst
 275. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 276. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2019)
  Tekst: tekst
 277. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 278. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 279. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 280. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 281. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 282. Regeling Cultuureducatie vmbo, vso en pro
  Artikel: 1
 283. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 284. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 285. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 286. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 287. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 288. Regeling Model Jaarverslaggeving 2018 CAK
  Tekst: tekst
 289. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 290. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 291. Regeling bezwarenprocedure KB
 292. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 293. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 294. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 295. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 296. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 297. Regeling literaire tijdschriften
 298. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 299. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.13a.1, 3.14.1, 3.16.2, 3.16.3
 300. Regeling ontwikkelbeurs Nederlands Letterenfonds
 301. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 302. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 303. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 304. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 305. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 306. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 307. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 308. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 309. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 310. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 311. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 312. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 313. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 314. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 315. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 316. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 317. Regeling vierjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2021–2024
  Artikel: 1.1
 318. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 319. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 320. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 321. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 322. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 323. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 324. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 325. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 326. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 327. Reglement horen in de bezwaarfase
  Artikel: 1
 328. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 329. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 330. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 331. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 332. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 333. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 334. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 335. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 336. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 337. Specifiek interventiebeleid NVWA dierenwelzijn tijdens transport (IB02-SPEC 17, versie 04)
  Tekst: tekst
 338. Specifiek interventiebeleid NVWA diervoeder (IB02-SPEC 35, versie 03)
  Tekst: tekst
 339. Specifiek interventiebeleid NVWA doden van gehouden dieren (IB02-SPEC 72, versie 05)
  Tekst: tekst
 340. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 341. Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2020
  Bijlage: bijlage
 342. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 343. Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water
  Bijlage: Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water (FDW)
 344. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 345. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 346. Subsidieregeling Dutch Cycling Embassy 2019
  Artikelen: 1, 11, 13
 347. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 11
 348. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 349. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 350. Subsidieregeling SWOV, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland 2019
  Artikelen: 1, 3
 351. Subsidieregeling Stelselherziening rechtsbijstand
  Artikel: 1
 352. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 353. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 354. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 355. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 356. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 357. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 358. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 359. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 360. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel: 10
 361. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 362. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 363. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 364. Toezichtbeleidsbrief Erkenninghouders RDW 2020
  Bijlage: I
 365. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 366. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 367. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 368. Tracéwet
  Artikel: 34
 369. Translation Grants for Foreign Publishers
 370. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 371. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 372. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 373. Upstream: Music
  Artikel: 2.7
 374. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 375. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 376. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 377. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 378. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 379. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 380. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 381. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 382. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 383. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 384. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 385. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 386. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 387. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 388. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 389. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 390. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 391. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 392. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IIIa
 393. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 394. Vorderingswet
  Artikel: 29
 395. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 396. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 397. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 398. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 399. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Artikel: 1
 400. Werkwijze Communicatie Commissariaat voor de Media
  Tekst: tekst
 401. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 402. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 403. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 404. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 405. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 406. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 407. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 19
 408. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 409. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 410. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 411. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.10
 412. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 413. Wet extern klachtrecht
 414. Wet fiscale arbitrage
  Artikel: 1.1
 415. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 416. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 417. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 418. Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 23, 26a, 27, 39n, 39r, 51, 51d, 51h
 419. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 11
 420. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 421. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38k
 422. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 423. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 424. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 425. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 426. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38k
 427. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41j
 428. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 429. Wet overige OCW-subsidies
 430. Wet politiegegevens
  Artikelen: 29, 31a, 35c
 431. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 432. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 433. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 434. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 435. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 436. Wet toezicht trustkantoren 2018
  Artikel: 77
 437. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 438. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 439. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 440. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 441. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 442. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 443. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 444. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 445. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 446. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 447. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 448. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 449. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 450. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 451. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 452. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina