Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 14-11-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:81

Informatie geldend op 14-11-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 2. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 3. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 4. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 5. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 6. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 7. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 8. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 9. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 10. Beleidsregel NIWO inzake verdeling van CEMT-vergunning in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk
 11. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 12. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 13. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 14. Beleidsregel programmaquota 2019
 15. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 16. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 17. Beleidsregel stageverkorting
 18. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 19. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 20. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 21. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 22. Beleidsregel trillinghinder spoor
 23. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 24. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 25. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 26. Beleidsregel verstrekking van verhoogde puntvergoeding aan advocaten en mediators
 27. Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019
 28. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 29. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 30. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 31. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 32. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
 33. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 34. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 35. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 36. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 37. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2019
 38. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 39. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 40. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 41. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 42. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 43. Besluit beleidsregels representativiteit
 44. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 45. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 46. Besluit mijnbouwschade Groningen
 47. Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)
 48. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 49. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 50. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 51. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 52. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 53. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 54. Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs
 55. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 56. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Diervoeder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC35, versie 02)
 57. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 58. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 59. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 60. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren NVWA (IB02-SPEC 31, versie 7)
 61. Besluit versterking gebouwen Groningen
 62. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 63. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 64. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 65. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 66. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 67. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 68. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 69. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 70. Regeling Stuwmeer Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
 71. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 72. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 73. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 74. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 75. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 76. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 77. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 78. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 79. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
 80. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 81. Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)
 82. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 83. Tegemoetkomingsregeling kindverlof tijdens aanvraagprocedure persoonsgebonden subsidie
 84. Toezichtbeleid ITS
 85. Uitgiftebeleid geografische nummers
 86. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 87. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 88. Wijzigingsbesluit Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (nadere invulling normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico en enige andere wijzigingen)
 89. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 90. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 91. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 92. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 93. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 94. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Beleidsregel IGVO 2010
 3. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 4. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 5. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 6. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 7. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 8. Beleidsregel aanbodkanaal
 9. Beleidsregel aanmeldingen Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet
 10. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 11. Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016
 12. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 13. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 14. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 15. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 16. Beleidsregel afwijzing aanvragen certificaten voor handel binnen de Europese Unie in ruw olifantenivoor
 17. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 18. Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken
 19. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 20. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 21. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 22. Beleidsregel binnenvaart 2013
 23. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 24. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 25. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018
 26. Beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing varkenshouders 2018
 27. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 28. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB
 29. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 30. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 31. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 32. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 33. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen territoriale zee
 34. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 35. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 36. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 37. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 38. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 39. Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee
 40. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 41. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 42. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 43. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 44. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 45. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 46. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 47. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 48. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 49. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 50. Beleidsregel over boordvoorzieningen ex Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020
 51. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 52. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 53. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 54. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 55. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 56. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
 57. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 58. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 59. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 60. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 61. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 62. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 63. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 64. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 65. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken
 66. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 67. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 68. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 69. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 70. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 71. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 72. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
 73. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017
 74. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 75. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 76. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 77. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 78. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 79. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 80. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 81. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 82. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 83. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 84. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels III en IV Hollandse Kust (zuid)
 85. Beleidsregel zeevaartbemanning
 86. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 87. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 88. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 89. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 90. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 91. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 92. Beleidsregels bestuurlijke boete Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport 2019
 93. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 94. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 95. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 96. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 97. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 98. Beleidsregels inhoudende de beoordeling van aanvragen van gemeenten voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport
 99. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 100. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 101. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 102. Beleidsregels near shore windpark
 103. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 104. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 105. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 106. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 107. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 108. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 109. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 110. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 111. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 112. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 113. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 114. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 115. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 116. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 117. Besluit vaststelling beleidsregel inzake de interpretatie van het begrip medisch hulpmiddel
 118. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 119. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 120. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 121. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 122. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.43, 4.10
 2. Bankwet 1998
  Artikel: 12a
 3. Beleidsregel Aanbieden beleggingsinstellingen onder verschillende namen 2013
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregel Actief zijn in Nederland 2013
  Tekst: tekst
 5. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregel Informatieverstrekking
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregel Meldingsformulier transacties in financiële instrumenten in de eigen uigevende instelling
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregel Toepassen en verspreiden baggerspecie op de Noordzee
  Tekst: tekst
 9. Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft
  Tekst: tekst
 10. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 11. Beleidsregel inzake toezicht artikel 10a, lid 3 van de Gaswet
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 12. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
  Tekst: tekst
 14. Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 16. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
  Artikel: 1a
 17. Beleidsregel verhandelbaarheid
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes
  Structuurtekst: structuurtekst
 19. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 20. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2019
  Tekst: tekst
 22. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
  Tekst: tekst
 23. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
  Artikel: 1
 24. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 25. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 26. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 27. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 28. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 29. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 30. Inkomstenbelasting, huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW
  Tekst: tekst
 31. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 32. Richtsnoeren Remedies 2007
  Circulaire-sluiting: circulaire-sluiting
 33. Richtsnoeren m.b.t. geschillen over toegang tot omroepnetwerken
  Tekst: tekst
 34. Richtsnoeren samenwerking bedrijven
  Tekst: tekst
 35. Richtsnoeren vereenvoudigde afdoening van boetezaken ACM
  Circulaire.aanhef: circulaire.aanhef
 36. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
  Tekst: tekst
 37. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4.3

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 1.3
 3. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 4. Bouwbesluit 2012
  Artikel 8.3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina