Algemene wet bestuursrecht

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 02-04-2019 t/m 30-06-2019

Annuleren

Artikel 5:20

  • 1 Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

  • 2 Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit.

Annuleren
Naar boven