Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 02-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:5

Informatie geldend op 02-04-2019

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 4. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 5. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 4:15, 4:6
 6. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 30a1
 7. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  Bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
 8. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 9. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 4
 10. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
  Artikel: 3
 11. Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO
  Artikel: 2
 12. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
  Artikel: 3
 13. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
  Artikel: 4
 14. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
  Artikel: 4
 15. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 16. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
  Artikel: 5
 17. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikel: 3
 18. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019
  Bijlage: Inleiding
 19. Beleidsregels kostenvergoeding uitgifte kavels A7 en A8
  Artikel: 2
 20. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 8
 21. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikelen: 2, 9
 22. Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure
  Artikel: 4
 23. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 24. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 25. Besluit continuïteit mobiele telecommunicatiedienstverlening
  Artikel: 1
 26. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 2.6, 4.4
 27. Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
  Artikelen: 2.18, 2.19, 2.38, 2.9, 3.8, 4.9
 28. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
  Artikel: 2
 29. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 30. Besluit ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.1.3.2
 31. Besluit stimulering duurzame energieproductie
  Artikel: 58
 32. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015
  Artikel: 18
 33. Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen
  Artikel: 6
 34. Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
  Bijlage: behorende bij het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020
 35. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2017–2020)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2017–2020
 36. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 37. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 38. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 39. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2019–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader mensenrechtenfonds 2019–2021
 40. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma DHI 2019–2023)
  Bijlage: Bijlage
 41. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)
  Bijlage: bijlage
 42. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 43. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 44. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 45. Circulaire bekendmaking wijze verkrijging uitkering Gemeentefonds en Provinciefonds in verband met Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK)
  Bijlage: 1
 46. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen
  Bijlage: Aanleiding
 47. Circulaire spoorse doorsnijdingen 2e tranche
  Bijlage: 1
 48. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 49. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 50. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 11
 51. Deelregeling Impuls muziekonderwijs PO 2015–2020
  Artikelen: 2.2, 2.3
 52. Dienstenwet
  Artikel: 32
 53. Geneesmiddelenwet
  Artikelen: 20, 44
 54. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 55. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 56. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 57. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 58. Kaderbesluit BZK-subsidies
  Artikel: 9
 59. Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
  Artikel: 27
 60. Kaderbesluit subsidies I en M
  Artikel: 8
 61. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
  Artikel: 2.3
 62. Kieswet
  Artikelen: G 1, G 2, G 2a, G 3
 63. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 64. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 65. Projectstimuleringsregeling Interreg V
  Artikel: 7
 66. Promit-regeling 1998
  Artikel: 8
 67. Regeling Age Friendly Cultural Cities
  Artikel: 7
 68. Regeling Cultuurmakers van nu
  Artikel: 7
 69. Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 7
 70. Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013
  Artikel: 8
 71. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikelen: 5.2.7, 2.5
 72. Regeling Immaterieel erfgoed 2019–2020
  Artikel: 7
 73. Regeling Internationale Samenwerking 2019–2020
  Artikel: 7
 74. Regeling Jonge Kunst
  Artikel: 8
 75. Regeling Maakruimte voor cultuur
  Artikel: 7
 76. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
  Artikel: 8
 77. Regeling MeeMaakPodia
  Artikel: 7
 78. Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO
  Artikelen: 2.2, 2.3
 79. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
  Artikel: 6
 80. Regeling Talent in de regio
  Artikel: 7
 81. Regeling Urban Arts Talent
  Artikel: 8
 82. Regeling aanvraag- en veilingprocedure kavels B27 en B31
  Artikel: 7
 83. Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële FM-vergunningen 2017
  Artikel: 7
 84. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
  Artikel: 10
 85. Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ laag 4
  Artikel: 6
 86. Regeling aanvraag- en veilingprocedure voor vergunning voor frequentieruimte ten behoeve van digitale omroep (digitale ethertelevisie)
  Artikel: 5
 87. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Artikelen: 6, 11
 88. Regeling aquacultuur
  Artikelen: 6.3.3, 7.3.3
 89. Regeling cofinanciering sectorplannen
  Artikel: 1.5
 90. Regeling cofinanciering sectorplannen 2015
  Artikelen: 1.5, 2.3
 91. Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten
  Artikel: 20a
 92. Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid
  Bijlage: Tarieventabel
 93. Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet
  Artikel: 1
 94. Regeling rechten betrokkenen bij de verwerking van persoonsgegevens van het Vervangingsfonds en Participatiefonds
  Artikel: 5
 95. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
  Artikel: 6
 96. Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen
  Artikel: 9
 97. Regeling ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek
  Artikel: 5
 98. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Artikel: 4
 99. Regeling verdeling op afroep
  Artikel: 3
 100. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
  Artikel: 8
 101. Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013–2016
  Artikelen: 11, 12, 21, 23
 102. Registratie geïndiceerde leerlingen (2003-2004)
  Tekst: tekst
 103. Registratie geïndiceerde leerlingen (2004-2005)
  Tekst: tekst
 104. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikel: 3:3
 105. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2015–2016
  Artikel: 3:3
 106. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikel: 3:3
 107. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017
  Artikel: 3:3
 108. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2017–2018
  Artikel: 3:3
 109. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 3:3
 110. Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2018–2019
  Artikel: 3:3
 111. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
  Artikel: 2
 112. Spelregels bij concentratiezaken
  Tekst: tekst
 113. Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 7, 32
 114. Subsidieprogramma Creative Twinning 2018–2020
  Bijlage: Subsidieprogramma creative twinning 2018–2020
 115. Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2007
  Artikel: 10
 116. Subsidieregeling bedrijfsgebonden vaarwegaansluitingen (SBV)
  Artikel: 4
 117. Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen
  Artikel: 1.3
 118. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
  Artikel: 11
 119. Subsidieregeling lerarenbeurs
  Artikel: 6
 120. Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019
  Artikel: 7
 121. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg
  Artikel: 6
 122. Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2016
  Artikel: 6
 123. Subsidieregeling praktijkleren
  Artikel: 17
 124. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 125. Suppletieregeling filminvesteringen Nederland
  Artikel: 7
 126. Tenderregeling Werkplezier 2013
  Artikel: 10
 127. Tijdelijk besluit experiment meertalige dagopvang
  Artikel: 6
 128. Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt
  Artikel: 6
 129. Vervolgsubsidieregeling BANS klimaatconvenant 2007
  Artikel: 8
 130. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 131. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 132. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 133. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 2c, 2l, 2n, 24, 25, 27, 37, 43a, 45
 134. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 3.11
 135. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 43
 136. Wet milieubeheer
  Artikel: 19.5
 137. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 81, 84
 138. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 30
 139. Wet op het financieel toezicht
  Artikelen: 5:23, 5:77, 5:9a
 140. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 30c
 141. ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 9

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2

Verwijzingen naar Afdeling 4.1.1

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 3:10
 2. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
  Bijlage bijlage
 3. Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening (financiering ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE))
  Bijlage bijlage
 4. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage bijlage
 5. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage bijlage

Verwijzingen naar Titel 4.1

 1. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen 7:14, 7:27
 3. Besluit milieueffectrapportage
  Bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage
 4. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 5. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 6. Regeling mededelingenformulier batterijen en accu’s 2008
  Bijlage behorende bij artikel 1
 7. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel 3.8
 8. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 9. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 10. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 127e, 150, 23
 11. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikel 2.1
 12. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
  Artikel 11.4
Terug naar begin van de pagina