Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 09-11-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 2. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 3. Aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen 2017
 4. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 10. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016
 11. Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018
 12. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 13. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 14. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 15. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 16. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 17. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 18. Algemeen machtigingsbesluit SER
 19. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 20. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 21. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
 22. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
 23. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen
 24. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 25. Beleidsregel boete werknemer 2017
 26. Beleidsregel CAK betaling bestuurlijke boete onverzekerden Zorgverzekeringswet 2017
 27. Beleidsregel criteria voor afwijkingen EU Aansluitverordeningen
 28. Beleidsregel detachering
 29. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 30. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 31. Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst
 32. Beleidsregel kantoorhouden buiten Nederland
 33. Beleidsregel kenbaarheid internetsnelheden
 34. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 35. Beleidsregel kosteloos beëindigingsrecht artikel 7.2 Telecommunicatiewet
 36. Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO
 37. Beleidsregel onderwijs en toetsen BA
 38. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten 2016
 39. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 40. Beleidsregel ontheffingverlening voertuigen met geautomatiseerde functies
 41. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 42. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 43. Beleidsregel registratie snelle motorboten
 44. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 45. Beleidsregel stageverkorting
 46. Beleidsregel subidies NOvA
 47. Beleidsregel tegemoetkoming schade toeristische sector Saba en Sint Eustatius
 48. Beleidsregel tenaamstellingsloket snelle motorboten
 49. Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa
 50. Beleidsregel toekenning en intrekking informatienummers
 51. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
 52. Beleidsregel trillinghinder spoor
 53. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 54. Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018
 55. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 56. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 57. Beleidsregels bestuurlijke boetes vervoerswetgeving ACM
 58. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 59. Beleidsregels consultatie voorwaarden luchthaven Schiphol
 60. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
 61. Beleidsregels governance en interne beheersing 2017
 62. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2018
 63. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 64. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 65. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 66. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 67. Beleidsregels programmaquota
 68. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 69. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
 70. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 71. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 72. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 73. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 74. Beleidsregels voorschotverstrekking WW 2015
 75. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 76. Beleidsregels ‘Meldingen in het kader van een projectvergunning’
 77. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 78. Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 79. Besluit aanwijzing bevoegde afslagen voor inning productschapsheffingen
 80. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT 2018
 81. Besluit aanwijzing posten in ontvangst nemen aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten
 82. Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren op het Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015, enz.
 83. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 84. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 85. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 86. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten
 87. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 88. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 89. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
 90. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
 91. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
 92. Besluit beleidsregels representativiteit
 93. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
 94. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 95. Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
 96. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 97. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 98. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 99. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 100. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 101. Besluit buitengerechtelijke kosten
 102. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 103. Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
 104. Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018
 105. Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 106. Besluit DNB aanwijzing toezichthouders Wwft
 107. Besluit doorverlening bevoegdheid aanwijzing kasbeheerder FDC OCW
 108. Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt.]
 109. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 110. Besluit Handhavingsbeleidsplan Rijkswaterstaat
 111. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZK
 112. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden LNV
 113. Besluit instelling Bedenkingencommissie Herindeling FGR BZK
 114. Besluit instelling bezwaaradviescommissie Referendumcommissie
 115. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 116. Besluit instelling Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Milieu
 117. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 118. Besluit inzake volginnovatie 2012
 119. Besluit inzake volginnovatie 2013
 120. Besluit inzake volginnovatie 2014
 121. Besluit inzake volginnovatie 2015
 122. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 123. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 124. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 125. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 126. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 127. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 128. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 129. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 130. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 131. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 132. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 133. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 134. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 135. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 136. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 137. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 138. Besluit mandaat afgifte attest cabinebemanningslid
 139. Besluit mandaat afgifte ICC
 140. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 141. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 142. Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009
 143. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 144. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)
 145. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW uitvoering Subsidieregeling kinderopvang
 146. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 147. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 148. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 149. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 150. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 151. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Consument en Markt (ex art. 96a, eerste lid, Spoorwegwet)
 152. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
 153. Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst/Douane inzake anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen EZ
 154. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 155. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 156. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 157. Besluit mandaat en machtiging CKO
 158. Besluit mandaat en machtiging directeur agentschap CIBG inzake het beheer van het lerarenregister en registervoorportaal
 159. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 160. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 161. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 162. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 163. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 164. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 165. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 166. Besluit mandaat en machtiging in verband met selectielijst Archiefwet 1995
 167. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal der mijnen Waterwet
 168. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 169. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen
 170. Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2012
 171. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
 172. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 173. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 174. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 175. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 176. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 177. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 178. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 179. Besluit mandaat en machtiging secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vaststelling selectielijsten met betrekking tot personeelsdossiers van medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken
 180. Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio
 181. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 182. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
 183. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 184. Besluit mandaat en machtiging voorzitter Kiesraad
 185. Besluit mandaat en machtiging Zorginstituut Nederland subsidieverstrekking transparantie kwaliteit van zorg
 186. Besluit mandaat en ondermandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming 2017
 187. Besluit mandaat en volmacht Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ex Wet houdende vaststelling regeling ten aanzien van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioensaangelegenheden gewezen overheidspersoneel van Indonesië
 188. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 189. Besluit mandaat inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing toezichthouders Wet precursoren voor explosieven
 190. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 191. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 192. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 193. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 194. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 195. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 196. Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer
 197. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 198. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 199. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 200. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 201. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 202. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 203. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
 204. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 205. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur RVO aanwijzing financier
 206. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS
 207. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 208. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
 209. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur NWO inzake subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.3a en paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies
 210. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 211. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 212. Besluit mandaat, volmacht en machtiging buitenlandse handel
 213. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden
 214. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
 215. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 216. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 217. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 218. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 219. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 220. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
 221. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 222. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 223. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat en inspecteur-generaal der mijnen Wet windenergie op zee
 224. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake aangelegenheden die verband houden met het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen
 225. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica
 226. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat voor geluidwerende maatregelen spoorwegen
 227. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2018
 228. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017
 229. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 230. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 231. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 232. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 233. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 234. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 235. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013
 236. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017
 237. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 238. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 239. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 240. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Besluit en Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
 241. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 242. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld
 243. Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld
 244. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2018
 245. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 246. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO
 247. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 248. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 249. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma Internationaal Onderwijs
 250. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 251. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering van programma op gebied van Internationaal Onderwijs
 252. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 253. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
 254. Besluit mijnbouwschade Groningen
 255. Besluit nadere eisen bij schriftelijk indienen verzoeken en gebruik van elektronische weg bij verzoeken ex Wet openbaarheid van bestuur
 256. Besluit ondermandaat afdeling Juridische Zaken/Handhaving
 257. Besluit ondermandaat afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders
 258. Besluit ondermandaat afdeling WWFT
 259. Besluit ondermandaat archieven P-direkt
 260. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 261. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 262. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 263. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 264. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 265. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accon AVM
 266. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 267. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 268. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 269. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 270. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 271. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 272. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 273. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 274. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 275. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 276. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 277. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 278. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 279. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 280. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 281. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 282. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau USG Finance Professionals
 283. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 284. Besluit ondermandaat Nederlandse vertegenwoordigingen
 285. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 286. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 287. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013
 288. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 289. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2013
 290. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2016
 291. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2013
 292. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2013
 293. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2013
 294. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen
 295. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2012
 296. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 297. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 298. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 299. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 300. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2018
 301. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 302. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 303. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 304. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 305. Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen
 306. Besluit proceskosten bestuursrecht
 307. Besluit project afbouw IBS 2007
 308. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 309. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 310. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 311. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 312. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 313. Besluit Specifiek Interventiebeleid dierproeven (IB02-SPEC 14, versie 2)
 314. Besluit subsidieplafond 2018
 315. Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur
 316. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 317. Besluit uitvoerings- en handhavingsvoorzieningen Wet bestrijding maritieme ongevallen
 318. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 319. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 320. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 321. Besluit vaststelling Algemeen Interventiebeleid Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 322. Besluit vaststelling beleid adviescommissie project Zuidasdok in relatie tot Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014
 323. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
 324. Besluit vaststelling beleidsregel Onderzoekskader College voor toetsen en examens
 325. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 326. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 327. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 328. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 329. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Attractie en speeltoestellen NVWA (IB02-SPEC 46, versie 06)
 330. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Diervoeder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC35, versie 02)
 331. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid inspectie levensmiddelen en voedselveiligheid geregistreerde bedrijven NVWA (IB02-SPEC 37, versie 5)
 332. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 6)
 333. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Productveiligheid NVWA (IB02-SPEC 45, versie 7)
 334. Besluit vaststelling Specifiek Interventiebeleid Tabak en rookwaren NVWA (IB02-SPEC 31, versie 7)
 335. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 336. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 337. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 338. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 339. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 340. Besluit verlenen machtiging aan het Financieel Dienstencentrum (FDC) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 341. Besluit verlenen mandaat aan algemeen directeur Douane inzake uitvoer cultuurgoederen
 342. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan directeur Internationale Zaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten aanzien van Tijdelijk Besluit bijzondere uitkeringen integrale projecten BES
 343. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 344. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
 345. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
 346. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 347. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 348. Besluit verlening bevoegdheid medische ontheffing en hardheidsclausule basisexamen inburgering aan Hoofd Visadienst
 349. Besluit verlening bevoegdheid tot aanwijzing en intrekking van aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum
 350. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 351. Besluit verlening mandaat en machtiging aan Chief Executive Officer ProRail B.V. ter uitvoering van Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten
 352. Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014
 353. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 354. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 355. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 356. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice Fonds 2016-2020
 357. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018
 358. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 359. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 360. Besluit vertrouwensdiensten
 361. Besluit vervanging bij belet van het bestuur van de Dienst
 362. Besluit volginnovatie 2014
 363. Besluit volginnovatie 2017 I
 364. Besluit volginnovatie 2017 II
 365. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 366. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
 367. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 368. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016
 369. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 370. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 371. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 372. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 373. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 374. EZ-intrekkingsregeling 2005
 375. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 376. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 377. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 378. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 379. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 380. Instellingsbesluit klachtadviescommissie IGZ en IJZ
 381. Interne klokkenluidersregeling MIVD
 382. Klachtenregeling ACM
 383. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 384. Klachtenregeling CBS
 385. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 386. Klachtenregeling Defensie
 387. Klachtenregeling Kiesraad
 388. Klachtenregeling MIVD
 389. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 390. Klachtenregeling TNO 2005
 391. Klachtenreglement UWV 2009
 392. Klachtregeling AIVD 2018
 393. Machtigingsbesluit directeur SAV
 394. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 395. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 396. Mandaat- en aanwijzingsbesluit Uitkeringsregeling backpay
 397. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 398. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 399. Mandaatbesluit 2016 Bureau Financieel Toezicht
 400. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 401. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017
 402. Mandaatbesluit AR 2015
 403. Mandaatbesluit AS 2015
 404. Mandaatbesluit AVG OCW
 405. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 406. Mandaatbesluit beheer Autoriteit persoonsgegevens 2017
 407. Mandaatbesluit beheer en bevoegdheden directeur bedrijfsvoering Hoge Raad 2015
 408. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 409. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 410. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken
 411. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 412. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 413. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 414. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 415. Mandaatbesluit BZK 2018
 416. Mandaatbesluit COA
 417. Mandaatbesluit COA inzake verzoeken om onderdak, leefgeld of aanvullende voorzieningen
 418. Mandaatbesluit directeur 3W
 419. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 420. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 421. Mandaatbesluit FCP
 422. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 423. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 424. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
 425. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 426. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 427. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 428. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 429. Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
 430. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 431. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
 432. Mandaatbesluit NVAO 2017
 433. Mandaatbesluit OCW DUS-I
 434. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 435. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 436. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 437. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 438. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 439. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 440. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 441. Mandaatbesluit Referendumcommissie
 442. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 443. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 444. Mandaatbesluit RVO.nl inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen
 445. Mandaatbesluit samenwerking DNB-CBS 2016
 446. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
 447. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 448. Mandaatbesluit van de NIWO
 449. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 450. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 451. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 452. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 453. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 454. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 455. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 456. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 457. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 458. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 459. Mandaatregeling beheer secretaris-directeur Kiesraad
 460. Mandaatregeling certificatie vuurwerkdeskundige
 461. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 462. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 463. Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007
 464. Mandaatregeling rechters in opleiding in tijdelijke dienst
 465. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 466. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 467. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 468. Mandaatverlening (plaatsvervangend) directeur Stichting Waarborgfonds Zorgsector
 469. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 470. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 471. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 472. Mandaterings- en volmachtbesluit College sanering zorginstellingen
 473. OCW-intrekkingsregeling 2004
 474. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
 475. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
 476. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2017
 477. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2015
 478. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 479. Organisatie- en mandaatbesluit Tijdelijke werkorganisatie Inspectie Leefomgeving en Transport
 480. Organisatie- en mandaatregeling beheer Kiesraad
 481. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
 482. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 483. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 484. Regeling Age Friendly Cultural Cities
 485. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 486. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 487. Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren
 488. Regeling bezwarenprocedure KB
 489. Regeling bijzondere bekostiging bij fusie en opheffing van scholen in het primair onderwijs en beleidsregel interpretatie samenvoeging in WPO en WEC
 490. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 491. Regeling Digitale literatuur
 492. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 493. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017
 494. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
 495. Regeling indexering bedragen (Algemene wet bestuursrecht, etc.)
 496. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 497. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 498. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 499. Regeling indexering bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, enz.
 500. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 501. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 502. Regeling Jij Maakt Het Mee 2017–2020
 503. Regeling Jonge Kunst
 504. Regeling klachtbehandeling door de Kansspelautoriteit
 505. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 506. Regeling literaire tijdschriften
 507. Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs
 508. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
 509. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
 510. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 511. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 512. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2017
 513. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 514. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 515. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 516. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA (september 2016)
 517. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 518. Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie
 519. Regeling MeeMaakPodia
 520. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 521. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 522. Regeling Professionalisering Muziekonderwijs op pabo’s
 523. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 524. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 525. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 526. Regeling sponsoring publieke media-instellingen 2018
 527. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 528. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 529. Regeling Talent in de regio
 530. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 531. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 532. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 533. Regeling Urban Arts Talent
 534. Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening
 535. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2018
 536. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 537. Regeling verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan secretaris-generaal ministerie Buitenlandse Zaken en hoofden vertegenwoordiging Koninkrijk in het buitenland in het kader van Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 538. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 539. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 540. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 541. Regeling verlening van mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
 542. Regeling versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018–2020
 543. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 544. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 545. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst
 546. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW
 547. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen VWS
 548. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018
 549. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 550. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 551. Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften
 552. Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
 553. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
 554. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
 555. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 556. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 557. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 558. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 559. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 560. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 561. Skal-Reglement Bezwaar
 562. Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)
 563. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 564. Subsidiebesluit SER
 565. Subsidieregeling Arbeidsmarktimpuls forensische zorg
 566. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
 567. Subsidieregeling SWOV 2014
 568. Subsidieregeling TeamAlert 2015
 569. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014
 570. Subsidieregeling vraagfinanciering hoger onderwijs
 571. Tijdelijk besluit mandaat en machtiging afdoen en beantwoorden brieven over fiscale wetstoepassing en uitvoeringsbeleid (Mandaatbesluit Directie Vaktechniek Belastingen & Toeslagen)
 572. Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging generieke digitale overheid voor bedrijven
 573. Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 574. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 575. Toezichtbeleid ITS
 576. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
 577. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
 578. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
 579. Translation Grants for Foreign Publishers
 580. Uitgiftebeleid geografische nummers
 581. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 582. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 583. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 584. UWV Beleidsregels uitvoering Wav 2018
 585. Vaststellingsbesluit formulier indiening aanvraag opneming in het centraal register buitenlandse kinderopvang
 586. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 587. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 588. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 589. Verzamelverordening 2016
 590. Volmacht- en machtigingsbesluit roerende zaken Rijksvastgoedbedrijf 2018
 591. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 592. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 593. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 594. Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 595. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 596. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)
 597. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 598. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 599. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 600. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 601. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 602. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 603. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 604. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 605. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 3. Beleidsregel IGVO 2010
 4. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 5. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 6. Beleidsregel Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB
 7. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 8. Beleidsregel Warenwet TTX in levende tweekleppige weekdieren
 9. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 10. Beleidsregel aanwijzing beschermde cultuurgoederen 2016
 11. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 12. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 13. Beleidsregel aanwijzing rijksmonumenten en wijziging rijksmonumentenregister Erfgoedwet
 14. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 15. Beleidsregel berekening steunpercentage Regeling groenprojecten 2016
 16. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
 17. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 18. Beleidsregel binnenvaart 2013
 19. Beleidsregel boetevaststelling inburgering
 20. Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico
 21. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 22. Beleidsregel erkenning tot het Nederlands cultureel erfgoed behorende monumenten gelegen buiten Nederland
 23. Beleidsregel ernstige inbreuken GVB
 24. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 25. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 26. Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs
 27. Beleidsregel experimenten vergaand geautomatiseerd varen rijksvaarwegen
 28. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 29. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 30. Beleidsregel gesloten gebieden voor visserij op aal en wolhandkrab
 31. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 32. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 33. Beleidsregel herstelsanctie IJsselmeer
 34. Beleidsregel invoering Onderzoekskader 2016 voor toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 35. Beleidsregel invoervergunningen voor jachttrofeeën
 36. Beleidsregel kanalisatie individuele diergeneesmiddelen 2016
 37. Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten
 38. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 39. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 40. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 41. Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen
 42. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 43. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 44. Beleidsregel personeel Spoorwegwet
 45. Beleidsregel reglementen curriculumontwikkeling po en vo
 46. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 47. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 48. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 49. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 50. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts
 51. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 52. Beleidsregel tegemoetkoming visverbod voor het jaar 2015
 53. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 54. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 55. Beleidsregel uitvoering artikel FCL.945
 56. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 57. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 58. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 59. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 60. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken
 61. Beleidsregel vergunningverlening schelpdierverplaatsingen
 62. Beleidsregel verlagen subsidie EFMZV
 63. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 64. Beleidsregel verlagen subsidie POP
 65. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 66. Beleidsregel verlenen van ontheffingen voor micro- en minidrones
 67. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet 2017
 68. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 69. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 70. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 71. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 72. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 73. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 74. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 75. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 76. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 77. Beleidsregel wijziging productie-installatie windenergie op zee
 78. Beleidsregel wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid)
 79. Beleidsregel zeevaartbemanning
 80. Beleidsregel zorgplicht mijnbouw
 81. Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
 82. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 83. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 84. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 85. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 86. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 87. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 88. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 89. Beleidsregels gunstbetoon Wet op de medische hulpmiddelen
 90. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 91. Beleidsregels intrekken watervergunningen windturbineparken in de exclusieve economische zone
 92. Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten
 93. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 94. Beleidsregels meldplicht geweld tussen cliënten
 95. Beleidsregels near shore windpark
 96. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 97. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 98. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 99. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 100. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 101. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 102. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 103. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 104. Beleidsregels tegemoetkoming geluidsanering windturbines
 105. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 106. Beleidsregels uitvoering last onder dwangsom voor de handhaving van gedelegeerde ITS-verordeningen
 107. Beleidsregels veiligheidsnormen ATC
 108. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 109. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 110. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 111. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 112. Besluit Beroep in Belastingzaken
 113. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 114. Besluit bestuursrecht Toeslagen
 115. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
 116. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 117. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 118. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties
 119. Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
 120. beleidsregel fosfaatrechten jongvee

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 2. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 3. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 4. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 5. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017 als massaal bezwaar
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 2.14, 2.46, 2.47, 3.64, 4.50, 5.29, 5.35, 5.40, 5.42, 5.48, 5.49, 5.50, 5.52, 5.54, 5.55, 5.65
  Bijlage: Afkortingen
 8. Algemeen Reglement van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 9. Algemeen Subsidiereglement Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 1
 10. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 11. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 12. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 13. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 14. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 15. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikelen: 25c, 25f
 16. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIa, IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVI, XVII
 17. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 18. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 19. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 20. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 21. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 22. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 23. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 24. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 25. Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011
  Teksten: tekst, tekst
 26. Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011
  Tekst: tekst
 27. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 28. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 29. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  Bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
 30. Beleidsregel aanwijzing keurend medisch specialisten
  Tekst: tekst
 31. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval 2015
  Artikel: 1
 32. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 33. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 34. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 35. Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo
  Tekst: tekst
 36. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 38. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 39. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 40. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 41. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 42. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: D, F, K
 43. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 44. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 45. Beleidsregels WTZi 2017
  Bijlage: bij artikel 1
 46. Beleidsregels aanwijzen en toezicht accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 47. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 48. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2016
  Tekst: tekst
 49. Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2018 bis
  Tekst: tekst
 50. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 51. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2018
  Bijlage: bijlage
 52. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 53. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
  Artikel: 1
 54. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 55. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 56. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 57. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 58. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 59. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 60. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 61. Bemiddeling naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk 2002-2003
  Tekst: tekst
 62. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 63. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 64. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 65. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 66. Besluit Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022
  Bijlage: bijlage
 67. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 68. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 69. Besluit beleidsregel bekendmaken delen A en B van het Registration Report
  Tekst: tekst
 70. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden
  Artikel: 1
 71. Besluit beleidsregel respijttermijnen voor gewasbeschermingsmiddelen
  Artikel: 1
 72. Besluit beroep in belastingzaken 2000
 73. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 74. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 75. Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
 76. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III, IV
 77. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels Onderzoekskaders NBO PO 2017 en NBO VO 2017
  Bijlage: Onderzoekskader NBO PO
 78. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 79. Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016
  Artikel: 2
 80. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 81. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 82. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 83. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 84. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 85. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 86. Besluit vaststelling beleidskader SLOA
  Bijlage: bijlage
 87. Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties
 88. Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs
  Bijlage: bijlage
 89. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Addressing Root Causes Fund 2016–2021)
  Bijlage: bijlage
 90. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Funding Leadership Opportunities for Women 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 91. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022
 92. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Clustermunitie 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 93. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2018)
  Bijlage: bijlage
 94. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vrouwen, vrede en veiligheid 2016–2019 Syrië)
  Bijlage: bijlage
 95. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals 2018)
  Bijlage: Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM) 2018
 96. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds European Partnership for Responsible Minerals)
  Bijlage: – Fonds European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
 97. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Geodata for Agriculture and Water Facility 2017–2018)
  Bijlage: bijlage
 98. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2019)
  Bijlage: bijlage
 99. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2017–2019)
  Bijlage: bijlage
 100. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2017–2021
 101. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Vrouwen, vrede en veiligheid 2016–2019)
  Bijlage: 1
 102. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Voice 2016–2020 Fonds)
  Bijlage: bijlage
 103. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Product Development Partnerships III)
  Bijlage: bijlage
 104. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring op grond van Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Partnerschapfaciliteit)
  Bijlage: bijlage
 105. Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
  Bijlage: bij het Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening
 106. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie (onderdeel 1 Dutch Trade and Investment Fund)
  Bijlage: bijlage
 107. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
  Bijlage: bijlage
 108. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 109. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen Nationale- en Kinderombudsman
  Bijlage: Selectielijst voor de neerslag van het handelen (primaire taken en institutionele aangelegenheden) van de actoren Nationale- en Kinderombudsman (Nationale ombudsman vanaf 1998, Kinderombuds-man vanaf 2011
 110. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 111. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 112. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 113. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 114. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 115. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 116. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 117. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 118. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 119. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 120. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 121. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 122. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 123. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 124. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 125. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 126. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 127. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 128. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 129. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 130. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 131. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 132. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 133. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 134. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 135. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 136. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Flexibel fonds Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)
  Bijlage: bijlage
 137. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding buitenland geestelijke zorg 2018–2019)
  Bijlage: bijlage
 138. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 139. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 140. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 141. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 142. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 143. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 144. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2018
  Artikel: 2
 145. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 146. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 147. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 148. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
 149. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 6.1
 150. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 151. Bevoegdheidsregeling DNB 2018
  Tekst: tekst
 152. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 153. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 154. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 155. Circulaire Maatregelen Eigenrisicodragerschap WGA sector Rijk
  Tekst: tekst
 156. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering
  Tekst: tekst
 157. Circulaire Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 158. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 159. Circulaire aanvraagprocedure reisdocumenten voor vluchtelingen of vreemdelingen als bedoeld in artikel 12, 14 en 15, tweede lid, van de Paspoortwet
  Tekst: tekst
 160. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 161. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing DNA-onderzoek)
  Tekst: tekst
 162. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 163. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 164. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlage: bijlage
 165. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 166. Circulaire wapens en munitie 2018
  Tekst: tekst
 167. Collectieregeling
  Tekst: tekst
 168. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 169. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 170. Deelregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs
  Artikel: 1
 171. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 172. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 173. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 174. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 175. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 176. Erfgoedwet
  Artikel: 10.4
 177. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 178. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 179. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 180. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 181. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 182. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 183. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 184. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 185. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 186. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 187. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 188. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 189. Intrekkingswet Wet raadgevend referendum
  Artikel: IV
 190. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 191. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 192. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 193. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 194. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 195. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 196. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 197. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 198. Kaderwet EZ-subsidies
 199. Kaderwet SZW-subsidies
 200. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 201. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 202. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 203. Kavelbesluit I windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 204. Kavelbesluit I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 205. Kavelbesluit II windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 206. Kavelbesluit II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 207. Kavelbesluit III windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 208. Kavelbesluit III windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 209. Kavelbesluit IV windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 210. Kavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid)
  Tekst: tekst
 211. Kavelbesluit V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele
  Tekst: tekst
 212. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 213. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 214. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 215. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 216. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 217. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 218. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 219. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 220. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
 221. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 222. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 223. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 224. Mandaatbesluit FCP
  Artikel: 2
 225. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 226. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 227. Mandaatbesluit NVAO 2017
 228. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 229. Mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2018
 230. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  Artikel: 3
 231. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 232. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 233. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 234. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 235. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 236. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 237. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 238. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 239. Mandaatregeling RDW
  Bijlagen: 1, 2
 240. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 241. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 242. NWO Subsidieregeling 2017
  Tekst: tekst
 243. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 244. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel: 8
 245. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 246. Organisatie- en competentieregeling APA-/ATR-praktijk, advance pricing agreements (APA’s); Advance tax rulings (ATR’s); Financiële dienstverleningsactiviteiten; (Tussen)houdsters; Aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders (APBI)
  Tekst: tekst
 247. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 248. Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit Consument en Markt
  Tekst: tekst
 249. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 250. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 251. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR
  Tekst: tekst
 252. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (1 juli 2018)
  Tekst: tekst
 253. Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR (2018)
  Tekst: tekst
 254. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR (2017)
  Tekst: tekst
 255. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 256. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN (2016)
  Tekst: tekst
 257. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 258. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 259. Regeling Digitale literatuur
  Artikel: 7
 260. Regeling Halt 2013
  Artikel: 12
 261. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 262. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 263. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 264. Regeling Model Jaarverslaggeving 2017 CAK
  Tekst: tekst
 265. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 266. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 267. Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
  Bijlage: bij de Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
 268. Regeling bezwarenprocedure KB
 269. Regeling bezwarenprocedure personele aangelegenheden Verkeer en Waterstaat 2008
  Artikel: 2
 270. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 271. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 272. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 273. Regeling financieel beheer van het Rijk
  Artikel: 21
 274. Regeling literaire manifestaties en activiteiten, incidenteel en tweejarig
 275. Regeling literaire tijdschriften
 276. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 277. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017–2020
  Artikel: 1.1
 278. Regeling nationale EZ-subsidies
  Bijlagen: 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.13a.1, 3.14.1, 3.16.2, 3.16.3
 279. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 280. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 281. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 282. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005
  Bijlage: Procedure bij reorganisaties OCW
 283. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 284. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 285. Regeling specifieke uitkering stimulering sport
  Artikel: 3
 286. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 287. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 288. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 289. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 290. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 291. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 292. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 293. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 294. Regeling vaststelling LFNP
  Bijlage: 3
 295. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 296. Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften
  Artikelen: 1, 12
 297. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 298. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 299. Reglement Toetsing NRGD
  Artikel: 1:1
 300. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 301. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018
  Artikel: 1
 302. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
  Artikelen: 1, 5, 16
 303. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 304. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 305. Reglement erkenning leerbedrijven SBB
  Artikel: 10
 306. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 307. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 308. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 309. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 310. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 311. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 312. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 313. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 314. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 315. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 316. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 317. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 318. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 319. Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water
  Bijlage: Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water (FDW)
 320. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 321. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 322. Subsidieregeling Fietsersbond 2017
  Artikel: 11
 323. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 324. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 325. Subsidieregeling SWOV 2014
  Artikel: 1
 326. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 327. Subsidieregeling TeamAlert 2015
  Artikel: 1
 328. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014
  Artikel: 1
 329. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Artikel: 4
 330. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 331. Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 13
 332. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 333. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 334. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  Artikel: 4
 335. Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 2018
  Artikel: 4
 336. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 337. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel: 10
 338. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 339. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 340. Toezichtbeleid ITS
  Bijlage: Toezichtbeleid ITS
 341. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2016
  Bijlage: 1
 342. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2017
  Bijlage: I
 343. Toezichtbeleidsbrief erkenninghouders RDW 2018
  Bijlagen: APK Keurmeester 2018, I
 344. Tracéwet
  Artikel: 34
 345. Translation Grants for Foreign Publishers
 346. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 347. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 34, 36
 348. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 349. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 350. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 351. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 352. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 353. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 354. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 355. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 356. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 357. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 358. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 359. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 360. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 361. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 362. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 363. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 364. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 365. Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007
  Artikel: 6a
 366. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 367. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 368. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 369. Vorderingswet
  Artikel: 29
 370. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 371. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 372. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 373. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 374. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 375. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 376. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 377. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 1
 378. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 379. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 380. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 381. Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
  Artikel: 30
 382. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 383. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 4.4.10
 384. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 385. Wet extern klachtrecht
 386. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 387. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 2
 388. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 389. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 11
 390. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 391. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 38k
 392. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
  Artikel: 145
 393. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 394. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 395. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 396. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 5a.10
 397. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 38k
 398. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikel: 41j
 399. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 400. Wet overige OCW-subsidies
 401. Wet politiegegevens
  Artikel: 29
 402. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 403. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 404. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 405. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 21
 406. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 407. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 408. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 409. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 410. Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 411. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 412. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 413. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 414. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 415. Wijzigingswet Metrologiewet en Waarborgwet 1986 (aanpassingen toezicht)
  Artikel: III
 416. Wijzigingswet Telecommunicatiewet, enz. (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)
 417. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 418. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 419. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 420. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 421. Wijzigingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht)
 422. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 423. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina