Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 03-11-2016 t/m 31-12-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:71

Informatie geldend op 03-11-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.8

 1. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen 42, 42b
 2. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 3. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
  Artikel 1a
 4. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen 33, 48a, 48c, 48e, 48g, 48u, 49, 8
 5. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 73
 6. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 7. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
  Artikel 5
 8. Besluit Stichting ICTU
  Artikel 4
 9. Regeling defensiesubsidies
  Artikel 8
 10. Subsidiebesluit SER
  Artikel 2
 11. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Artikelen 35, 41
 12. Binnenvaartwet
  Artikel 39h
 13. Kaderbesluit nationale EZ-subsidies
  Artikel 1a
 14. Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008
  Artikel 2
 15. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 16. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 17. Subsidieregeling NLR
  Artikel 4
 18. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel 2
 19. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
  Artikel 3
 20. Regeling afbouw subsidiëring overleg minderhedenbeleid
  Artikel 3
 21. Subsidieregeling SWOV 2014
  Artikel 3
 22. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014
  Artikel 3
 23. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015
  Artikel 2
 24. Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013
  Artikel 3
 25. Subsidieregeling TeamAlert 2015
  Artikel 3
 26. Wet elektriciteit en drinkwater BES
  Artikel 7.6
 27. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC 2016-2021
  Artikel 3

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 3. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 4. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 5. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 6. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 7. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 8. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 9. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 10. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 11. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 12. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 13. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 14. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 15. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 16. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 17. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 18. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 19. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 20. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 21. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 22. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 23. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 24. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 25. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 26. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 27. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 28. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 29. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 30. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 31. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 32. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 125, 150, 23
 33. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 34. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 35. Kaderwet subsidies I en M
  Artikel 2
 36. Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
  Artikel 6
 37. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 38. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 39. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 2.3.6
 40. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 41. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgkantoren Wlz 2016
  Artikel 1
 42. Nadere regeling ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Artikel 4
 43. Regeling Monitoring Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen 2016
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina