Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingAwb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005537
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanvullende beleidsregels voor de vergoeding van reiskosten van bewindvoerders Wsnp
 2. Aanvullende regels met betrekking tot het bijstellen van zaaksoorten en bijbehorende bewindvoerdersubsidies in het kader van de Wsnp
 3. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW
 5. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 8. Aanwijzingsbesluit instantie voor bijhouden lijst inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
 9. Aanwijzingsbesluit stichting Halt
 10. ACM Formulier geschilbeslechting energie
 11. ACM Uitvoeringsregel verkorte afdoening
 12. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
 13. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
 14. Algemeen machtigingsbesluit SER
 15. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
 16. Algemeen Reglement van de stichting Nederlands Fonds voor de Film
 17. Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen
 18. Beleidsregel ACM beoordeling horizontale concentraties
 19. Beleidsregel boete werknemer 2013
 20. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
 21. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg
 22. Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor
 23. Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV
 24. Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten
 25. Beleidsregel Ontheffingverlening exceptionele transporten RDW 2015
 26. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
 27. Beleidsregel Programma van eisen en besteksbepalingen voor ADL-clusterprojecten
 28. Beleidsregel Regulatorische accountingregels 2004
 29. Beleidsregel trillinghinder spoor
 30. Beleidsregel van de Kiesraad omtrent de schrijfwijze van een aanduiding
 31. Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO
 32. Beleidsregels classificatie commerciële mediadiensten op aanvraag 2011
 33. Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister
 34. Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten 2012
 35. Beleidsregels lokale omroep voor twee of meer gemeenten 2009
 36. Beleidsregels nevenactiviteiten 2009
 37. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
 38. Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007
 39. Beleidsregels ontheffing programmatitel publieke omroep
 40. Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008
 41. Beleidsregels programmaquota
 42. Beleidsregels reclame commerciële media-instellingen 2012
 43. Beleidsregels reclame publieke media-instellingen 2011
 44. Beleidsregels sponsoring commerciële media-instellingen 2012
 45. Beleidsregels sponsoring publieke omroep 2005
 46. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
 47. Beleidsregels toestemming omroepdienst voor bijzonder doel 2012
 48. Beleidsregels UWV Onderzoekssubsidies 2013
 49. Beleidsregels verenigingsactiviteiten
 50. Besluit aanpassing zaaksoort en bijbehorende bewindvoerdersubsidies Wsnp
 51. Besluit aanwijzing bevoegde afslagen voor inning productschapsheffingen
 52. Besluit Aanwijzing medewerkers BFT
 53. Besluit aanwijzing toezichthouders DNB
 54. Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 55. Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten
 56. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
 57. Besluit Beheer Haringvlietsluizen
 58. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
 59. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 60. Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
 61. Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport
 62. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van de bijwerking van de registratie voor schepen en luchtvaartuigen
 63. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de medewerkers van het BKK team
 64. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het behandelen van klachten en bezwaarschriften aan de senioren van het BKK team
 65. Besluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers tot verlening van mandaat en machtiging ten aanzien van het bijwerken van de basisregistratie kadaster
 66. Besluit buitengerechtelijke kosten
 67. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 68. Besluit directeuren tot verlening ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging personele aangelegenheden Kadaster 2014
 69. Besluit directeuren tot verlening ondervolmacht algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 70. Besluit doorverlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Hoofdinspecteur primair onderwijs en expertisecentra van de Inspectie van het Onderwijs (openbaarmaking informatie tweedelijnstoezicht kinderopvang en peuterspeelzalen)
 71. Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter [Ingetrokken voor procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt.]
 72. Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg
 73. Besluit instelling ad hoc klachtadviescommissie ex artikel 9:14 Algemene wet bestuursrecht
 74. Besluit instelling Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZ 2013
 75. Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK
 76. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
 77. Besluit intrekking Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM
 78. Besluit inzake volginnovatie 2012
 79. Besluit inzake volginnovatie 2013
 80. Besluit klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie
 81. Besluit machtiging algemeen manager van Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
 82. Besluit machtiging horen Titel IV onteigeningswet
 83. Besluit machtiging KNB tot zorg voor de inrichting en het bijhouden van het centraal testamentenregister
 84. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Algemene Zaken)
 85. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 86. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
 87. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
 88. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
 89. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
 90. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
 91. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
 92. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
 93. Besluit machtiging P-Direkt (Verkeer en Waterstaat)
 94. Besluit mandaat aan Projectdirecteur ORET Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
 95. Besluit mandaat afgifte ICC
 96. Besluit mandaat bevoegdheden uitvoering programma's Internationaal Onderwijs 2008
 97. Besluit mandaat CBR en VAMEX 2009
 98. Besluit mandaat certificering binnenschepen
 99. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW (uitvoering Subsidieregeling kinderopvang)
 100. Besluit mandaat directeur Agentschap SZW uitvoering Subsidieregeling kinderopvang
 101. Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven
 102. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening projecten voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie ex-asielzoekers)
 103. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 104. Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Dienst Terugkeer en Vertrek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidieverlening voor projecten voor de vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers)
 105. Besluit mandaat en machtiging Belastingdienst/Douane inzake anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen EZ
 106. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
 107. Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR
 108. Besluit mandaat en machtiging CBP
 109. Besluit mandaat en machtiging certificering zeeschepen 2012
 110. Besluit mandaat en machtiging CKO
 111. Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 112. Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde
 113. Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten
 114. Besluit mandaat en machtiging directeur van Argonaut Advies B.V. voor de uitvoering van de Regeling OV-begeleiderskaart
 115. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs
 116. Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake erkenningen bodemkwaliteit
 117. Besluit mandaat en machtiging HISWA voor de uitgifte van fabriekscodes producten pleziervaartuigen
 118. Besluit mandaat en machtiging Inspecteur-Generaal en Hoofdinspecteurs voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (opleggen last onder dwangsom), enz.
 119. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
 120. Besluit mandaat en machtiging inzake de uitgifte van identificatiedocumenten van paardachtigen
 121. Besluit mandaat en machtiging inzake in- en uitvoer 2012
 122. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (I)
 123. Besluit mandaat en machtiging Kiwa N.V. (luchtvaart)
 124. Besluit mandaat en machtiging KVNR en Stichting Scheepvaart Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart
 125. Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013
 126. Besluit mandaat en machtiging medische verklaringen voor de luchtvaart 2015
 127. Besluit mandaat en machtiging ProRail inzake uitvoering tracébesluiten
 128. Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport
 129. Besluit mandaat en machtiging Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidieverstrekking Topsector Life Sciences and Health
 130. Besluit mandaat en machtiging scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland
 131. Besluit mandaat en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking voor gebiedsgerichte projecten in Noord-Nederland op grond van de Subsidieregeling sterktes in de regio
 132. Besluit mandaat en machtiging Stadsgewest Haaglanden en Stadsregio Rotterdam inzake RandstadRail
 133. Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP
 134. Besluit mandaat en volmacht Loyalis Maatwerkadministraties B.V. (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rijk)
 135. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 136. Besluit mandaat inzake visumverlening aan de Gouverneurs van Curaçao, van Aruba en van Sint Maarten
 137. Besluit mandaat nautische rijkstaken Noordzeekanaalgebied 2013
 138. Besluit mandaat Nederlands Jeugdinstituut (programma Stage en uitwisseling jongeren 2009)
 139. Besluit mandaat Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute 2009
 140. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
 141. Besluit mandaat Rijksbouwmeester
 142. Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer
 143. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 144. Besluit mandaat uitvoering Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 145. Besluit mandaat voorzitter Stichting Nuffic tot subsidieverstrekking van enkele programma’s op het gebied van het Internationaal Onderwijs
 146. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (uitoefenen taken op het werkterrein van het voormalige agentschap CBI)
 147. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 148. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aanwijzing deskundigen transgenders
 149. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW Regelingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 150. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL en algemeen directeur van NWO betreffende de uitvoering van de Subsidieregeling Smart Mix
 151. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt
 152. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013
 153. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW
 154. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder CertiQ B.V., Tennet TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 155. Besluit mandaat, volmacht en machtiging buitenlandse handel
 156. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2015
 157. Besluit mandaat, volmacht en machtiging college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 158. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2013
 159. Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 160. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 (ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken)
 161. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs in verband met vakbekwaamheid Wft
 162. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
 163. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur NSO
 164. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 165. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma’s en enige andere regelingen en besluiten op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014
 166. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijkswaterstaat inzake de uitvoering van de Wet bescherming Antarctica
 167. Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Uitvoering inzake schadeverzoeken in het kader van een rijksinplassingsplan betreffende energieprojecten
 168. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2014
 169. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
 170. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 171. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies
 172. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd Scheepvaartinspectie 2014
 173. Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofd van de afdeling Bestuurlijke & Juridische Zaken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit inzake de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
 174. Besluit mandaat, volmacht en machtiging invorderen bij dwangbevel 2013
 175. Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES
 176. Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013
 177. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Minister van Infrastructuur en Milieu besluiten enz. op grond van de Kernenergiewet
 178. Besluit mandaat, volmacht en machtiging projectorganisatie Van-Werk-naar-Werk
 179. Besluit mandaat, volmacht en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet
 180. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksdienst Caribisch Nederland
 181. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake uitvoering artikel 31a van de Subsidieregeling pieken in de delta 2007
 182. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
 183. Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Centrale Commissie Dierproeven CCD 2014
 184. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO
 185. Besluit mandaatverlening spoedgevallen bijzondere bijstand in het buitenland
 186. Besluit mandatering aan CFV van handhavingsbevoegdheden inzake financieel toezicht op toegelaten instellingen
 187. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 188. Besluit mandatering bevoegdheden uitvoering enkele programma’s Internationaal Onderwijs
 189. Besluit mandatering in verband met de aanvraag tot uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen in Nederland (niet zonaal)
 190. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
 191. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen
 192. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan NBA stagebureau
 193. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau
 194. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ABN AMRO
 195. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Accountancy rijksoverheid
 196. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Audit Rabobank Groep
 197. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Baker Tilly Berk
 198. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau BDO
 199. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Deloitte
 200. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau EY
 201. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Flynth
 202. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Grant Thornton
 203. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau ING groep
 204. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Joanknecht & Van Zelst
 205. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau KPMG
 206. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau Mazars
 207. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PKF Wallast
 208. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau PwC
 209. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau RSM
 210. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan Stagebureau SNS Reaal Groep
 211. Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht
 212. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong
 213. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directeur Vertogas B.V. inzake garanties van oorsprong
 214. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013
 215. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden op het terrein van BZK-wetgeving
 216. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2013
 217. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau 2013
 218. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen 2013
 219. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw 2013
 220. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen
 221. Besluit ondermandaatverlening uitvoering heffingsverordeningen PVis 2012
 222. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 223. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
 224. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 225. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers
 226. Besluit ondermandatering Raad voor Rechtsbijstand Wsnp
 227. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 228. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
 229. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
 230. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie
 231. Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken
 232. Besluit proceskosten bestuursrecht
 233. Besluit project afbouw IBS 2007
 234. Besluit PT mandaat hoofd juridische en bestuurlijke zaken
 235. Besluit PT mandaatverlening Engineering Regeling 2009
 236. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
 237. Besluit PT verlening mandaat veilingen en in- en verkoopbureaus 2008
 238. Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw
 239. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
 240. Besluit vaststelling beleidskader subsidiering anonieme e-mental health
 241. Besluit vaststelling formulier voor het indienen van een aanvraag ter beoordeling van het voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 19a, tweede lid, Wet personenvervoer 2000
 242. Besluit vaststelling formulier voor het melden van voorgenomen grensoverschrijdend personenvervoer per spoor als bedoeld in artikel 57, tweede lid, Spoorwegwet
 243. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
 244. Besluit vaststelling formulieren verzoek om toewijzing broeikasgasemissierechten aan nieuwkomers in het systeem van handel in emissierechten
 245. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 246. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 247. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 248. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 249. Besluit vaststelling Subsidieprogramma Electromobiliteit+
 250. Besluit vergoeding reiskosten bewindvoerders Wsnp
 251. Besluit verlenen mandaat en machtiging aan projectdirecteur FLOW van PriceWaterhouseCoopers (subsidieverlening voor projecten voor FLOW)
 252. Besluit verlenen mandaat en machtiging basisexamen inburgering aan hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst
 253. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 254. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 255. Besluit verlening mandaat en machtiging leden Bestuur Kadaster 2014
 256. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)
 257. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging algemene aangelegenheden Kadaster 2014
 258. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
 259. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging personele aangelegenheden Kadaster 2014
 260. Besluit verlening ondermandaat algemeen directeur Centraal Justitieel Incassobureau (Ondermandaatregeling CJIB)
 261. Besluit volginnovatie 2014
 262. Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009
 263. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
 264. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 265. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 266. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 267. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 268. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 269. Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 270. Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem
 271. EZ-intrekkingsregeling 2005
 272. Het Handhavingsbeleid van het Bureau Financieel Toezicht
 273. Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
 274. Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft
 275. Instellingsbesluit Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW
 276. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 277. Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ
 278. Klachtenregeling ACM
 279. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
 280. Klachtenregeling CBS
 281. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
 282. Klachtenregeling Kiesraad
 283. Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen EZ
 284. Klachtenregeling TNO 2005
 285. Klachtenreglement UWV 2009
 286. Klachtregeling AIVD
 287. Machtigingsbesluit directeur SAV
 288. Machtigingsbesluit politieambtenaren NVIK
 289. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
 290. Mandaat- en machtigingsbesluit Kmar beveiliging burgerluchtvaart
 291. Mandaatbesluit 2002 Wet op het consumentenkrediet
 292. Mandaatbesluit 2014 Bureau Financieel Toezicht
 293. Mandaatbesluit Agentschap NL Subsidieregeling zorginnovatie
 294. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
 295. Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten
 296. Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar
 297. Mandaatbesluit bewaarders van het kadaster en de openbare registers
 298. Mandaatbesluit boeten en dwangsommen toezicht op informatieverstrekking
 299. Mandaatbesluit Bureau Sanering Verkeerslawaai 2014
 300. Mandaatbesluit burgemeesters havengemeenten uitvoering verordening (EG) nr. 725/2004 inzake havenbeveiliging
 301. Mandaatbesluit BZK 2012
 302. Mandaatbesluit COA
 303. Mandaatbesluit Colleges financieel toezicht
 304. Mandaatbesluit Dienst Regelingen Regeling groenprojecten 2010
 305. Mandaatbesluit directeur 3W
 306. Mandaatbesluit donatie bij leven 2011
 307. Mandaatbesluit Europese fondsen DGVZ 2014
 308. Mandaatbesluit FCP
 309. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
 310. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
 311. Mandaatbesluit handhaving Wet op het accountantsberoep
 312. Mandaatbesluit Hoofd Visadienst 2014
 313. Mandaatbesluit inzake beslissingen op bezwaar door het bestuur van de raad voor rechtsbijstand in het kader van verstrekking van subsidies ex artikel 48c Wet Justitie-subsidies
 314. Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking
 315. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
 316. Mandaatbesluit Nationaal Actieprogramma Diabetes
 317. Mandaatbesluit NIWO
 318. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
 319. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
 320. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
 321. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
 322. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
 323. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
 324. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
 325. Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013
 326. Mandaatbesluit sectorrekeningen financiële instellingen
 327. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
 328. Mandaatbesluit uitvoering Beurzenprogramma voor IO-instituten
 329. Mandaatbesluit verklaringen van geen bezwaar gereglementeerde markten
 330. Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden
 331. Mandaatbesluit VWS Nationaal Comité 4 en 5 mei
 332. Mandaatbesluit Wet op het consumentenkrediet
 333. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 334. Mandaatbesluit Zvd-regeling
 335. Mandaatbesluit Zvr-regeling
 336. Mandaatregeling beheer bureau NRGD
 337. Mandaatregeling beheer CBP
 338. Mandaatregeling beheer College voor de rechten van de mens 2014
 339. Mandaatregeling Beheer FIU-Nederland 2013
 340. Mandaatregeling beheer Hoge Raad
 341. Mandaatregeling beheer Kiesraad
 342. Mandaatregeling gerechtsauditeurs en senior-gerechtsauditeurs in tijdelijke dienst
 343. Mandaatregeling Instituut Fysieke Veiligheid 2013
 344. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
 345. Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie
 346. Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS 2007
 347. Mandaatregeling rechtspositionele bevoegdheden rechterlijke ambtenaren in opleiding
 348. Mandaatregeling Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen
 349. Mandaatsbesluit Rijksdienst voor het Wegverkeer
 350. Mandaatverlening bevoegde autoriteit inzake internationale uitwisseling van inlichtingen
 351. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO)
 352. Mandaatverlening uitvoering Beurzenprogramma Internationaal Onderwijsinstituten (BIO) 2001
 353. OCW-intrekkingsregeling 2004
 354. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012
 355. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015
 356. Organisatie- en mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2014
 357. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
 358. Organisatie- en mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2014
 359. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015
 360. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009
 361. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
 362. Regeling Adviescommissie bezwaar HGIS-Cultuurprogramma
 363. Regeling behandeling bezwaarschriften OCW
 364. Regeling bestuurlijke boetes GWWD
 365. Regeling bezwarenprocedure KB
 366. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs
 367. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
 368. Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs
 369. Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012
 370. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht en Wet griffierechten burgerlijke zaken
 371. Regeling indexering bedragen Algemene wet bestuursrecht, Besluit proceskosten bestuursrecht, Wet griffierechten burgerlijke zaken en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 372. Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013
 373. Regeling innovatiearrangement 2006 tot en met 2009
 374. Regeling intrekking en wijziging OCW-subsidieregelingen cultuur en emancipatie 2013
 375. Regeling klachtbehandeling door de kansspelautoriteit
 376. Regeling literaire projecten en manifestaties
 377. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
 378. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Agentschap SZW (uitvoering Europees Integratiefonds en Asiel en Migratiefonds)
 379. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
 380. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BZ 2004
 381. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
 382. Regeling mandaat, volmacht en machtiging Raad voor de rechtspraak (verzoeken tot schadevergoeding i.v.m. rechtspraak waarvoor de Staat aansprakelijk kan worden gehouden)
 383. Regeling mandaat, volmacht en machtiging secretaris CEA
 384. Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming
 385. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb
 386. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 387. Regeling OCW-subsidies
 388. Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen
 389. Regeling opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
 390. Regeling opvang en klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen SZW
 391. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 392. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 393. Regeling selectieprocedure bij gedwongen verkoop
 394. Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders
 395. Regeling subsidiëring medische haalbaarheidsonderzoeken in letselschadezaken
 396. Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008
 397. Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008
 398. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 399. Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2015
 400. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 401. Regeling verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan secretaris-generaal ministerie Buitenlandse Zaken en hoofden vertegenwoordiging Koninkrijk in het buitenland in het kader van Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
 402. Regeling verlening mandaat raad voor rechtsbijstand betreffende verlenen van subsidies en vaststellen van beleidsregels dienaangaande
 403. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging aan DUO in verband met register buitenlandse kinderopvang
 404. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
 405. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Rijksambtenaren BES
 406. Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
 407. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen AWBZ 2013
 408. Regeling voorschotverlening op uitkeringen en vergoedingen Wlz 2015
 409. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
 410. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
 411. Reglement inzake het maken van bezwaar tegen besluiten van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst
 412. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 413. Richtsnoeren Indiening codevoorstel
 414. Richtsnoeren inzake toezicht op artikel 16Aa van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 7a van de Gaswet
 415. Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders
 416. Schaderegeling Tweede Maasvlakte
 417. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 418. Skal-Reglement Bezwaar
 419. Stimuleringsregeling Ruimte voor Contact
 420. Subsidiebesluit SER
 421. Subsidieregeling BIOS PO en VO
 422. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
 423. Subsidieregeling goed gastouderschap kinderopvang 2010
 424. Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme
 425. Subsidieregeling SWOV 2014
 426. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014
 427. Subsidieregeling Vios po en vo
 428. Tijdelijk mandaat CBR (januari 2015)
 429. Tijdelijke regeling taken en bevoegdheden plaatsvervangend secretaris-generaal VROM ten behoeve van het reorganisatietraject ZEUS
 430. Tijdelijke subsidieregeling kennismakingsstages scheepvaart
 431. Translation Grants for Foreign Publishers
 432. Uitgiftebeleid geografische nummers
 433. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 434. Uitvoeringsregel ACM pensioenfondsen
 435. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 436. Vaststellingsbesluit formulier indiening aanvraag opneming in het centraal register buitenlandse kinderopvang
 437. Verlening mandaat aan Schadeschap Luchthaven Schiphol
 438. Verordening behandeling bezwaarschriften
 439. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
 440. Verordening instelling Commissie Bezwaarschriften
 441. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren
 442. Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)
 443. Wijzigingsbesluit Beleidsregels inzake de toepassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op installaties in de exclusieve economische zone
 444. Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 445. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (herziening van fiscale procesrecht)
 446. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht (indexering bedragen in bijlage)
 447. Wijzigingsbesluit Besluit proceskosten bestuursrecht ivm verruiming van regeling voor samenhangende zaken
 448. Wijzigingsregeling Beleidsregels grote rivieren
 449. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (opheffing Commissie voor bezwaarschriften van het Ministerie van OCW)
 450. Wijzigingsregeling Regeling behandeling bezwaarschriften OCW, enz. (samengaan CFI en IB-Groep tot de Dienst Uitvoering)
 451. Wijzigingsregeling Regeling Cultuurkaart voortgezet onderwijs (wijzigingen in de uitvoering)
 452. Wijzigingsregeling Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode projecten in 2010
 453. Wijzigingsregeling Subsidieregeling internationaal excelleren en vaststelling enkele subsidieplafonds

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing rechtspersoon als gasbeurs en goedkeuring beursreglement
 2. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
 3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken
 4. Beleidsregel IGVO 2010
 5. Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s
 6. Beleidsregel Minister Verkeer en Waterstaat omtrent uitleg van artikel 17, derde lid, Spoorwegwet
 7. Beleidsregel Partners for International Business
 8. Beleidsregel VWS niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s
 9. Beleidsregel aanwijzen aanbieders telecommunicatie in verband met buitengewone omstandigheden
 10. Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013
 11. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
 12. Beleidsregel aanwijzing rechtspersoon als elektriciteitsbeurs en goedkeuring beursreglement elektriciteitsbeurs
 13. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
 14. Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014
 15. Beleidsregel arbocatalogi 2019
 16. Beleidsregel beoordelingsperiodes en onvoldoende gegevens veiligheidsonderzoeken
 17. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving verontreinigd papier-, kunststof- en metaalafval
 18. Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs
 19. Beleidsregel binnenvaart 2013
 20. Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014
 21. Beleidsregel elektronische aanvraagprocedure voor subsidies via SenterNovem
 22. Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het busvervoer
 23. Beleidsregel experiment flexibiliseren onderwijstijd
 24. Beleidsregel experimenten Passend onderwijs
 25. Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen
 26. Beleidsregel gelijkstelling beroepsopleiding gastouders
 27. Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart
 28. Beleidsregel handhaving vertrekprocedures luchthavens Eelde, Maastricht en Rotterdam
 29. Beleidsregel justitiële gegevens veiligheidsonderzoeken
 30. Beleidsregel last onder dwangsom Wet wegvervoer goederen overbelading
 31. Beleidsregel nadeelcompensatie Spoorzone Delft
 32. Beleidsregel niet op regelmatige wijze afnemen van het centraal examen in beroepsopleidingen
 33. Beleidsregel ontheffing overzetten aal
 34. Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing po
 35. Beleidsregel sancties frequentiegebruik UMTS
 36. Beleidsregel schadevergoeding Ruimte voor de Rivier
 37. Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten
 38. Beleidsregel taalbeheersing machinisten Spoorwegwet
 39. Beleidsregel tegemoetkoming schade bij aangewezen besmettelijke dierziekten
 40. Beleidsregel uitleg ‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de Leerplichtwet 1969
 41. Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013
 42. Beleidsregel vaststelling niveau DigiD voor inzage in GBA persoonsgegevens via MijnOverheid.nl
 43. Beleidsregel veiligheid zeeschepen
 44. Beleidsregel veiligheidsadviseur
 45. Beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie
 46. Beleidsregel verlagen subsidie EVF
 47. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
 48. Beleidsregel verlenen ontheffingen WEC en Onderwijskundig besluit WEC
 49. Beleidsregel vernieuwingen of verbeteringen aan spoorvoertuigen Spoorwegwet
 50. Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO
 51. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers 2004
 52. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005
 53. Beleidsregel verstrekking innovatievouchers pilot 2005 tweede fase
 54. Beleidsregel verstrekking subsidies ex artikel 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart
 55. Beleidsregel voeren van verweer in procedures bij bestuursrechtelijk college waarin verzocht wordt om vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn door bestuursrechter
 56. Beleidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over rijkswaterstaatswerken
 57. Beleidsregel voorbereidingsprocedure opsporingsvergunning continentaal plat
 58. Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren
 59. Beleidsregel zeevaartbemanning
 60. Beleidsregels Protocollaire Basisadministratie
 61. Beleidsregels Wet financiering politieke partijen
 62. Beleidsregels baggerspecieverklaring Wet belastingen op milieugrondslag
 63. Beleidsregels bemonsteringsplannen sanitaire monitoring
 64. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 65. Beleidsregels cumulatietoets steun in het kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie
 66. Beleidsregels dierenwelzijn 2009
 67. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
 68. Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS
 69. Beleidsregels incidentele kansspelen en prijsvragen
 70. Beleidsregels intrekken watervergunningen windturbineparken in de exclusieve economische zone
 71. Beleidsregels kwaliteit opvang beschermde inheemse diersoorten
 72. Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg
 73. Beleidsregels near shore windpark
 74. Beleidsregels ontgrondingen in rijkswateren
 75. Beleidsregels ontheffing wolhandkrab- en Noordzeekrabvisserij
 76. Beleidsregels projectsubsidie Initiatieven versterking van het handelen bij eergerelateerd geweld
 77. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
 78. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
 79. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
 80. Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO
 81. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 82. Beleidsregels uitvoering Regeling beëindiging veehouderijtakken
 83. Beleidsregels verlagen subsidie POP2
 84. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
 85. Beleidsregels verontreinigde grond Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
 86. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 87. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998
 88. Beleidsregels voor het bestuur van de Nederlandse emissieautoriteit inzake het bepalen van de hoogte van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete bij de handhaving van de regels voor de handel in emissierechten
 89. Beleidsregels voorlopige emissiefactoren Regeling ammoniak en veehouderij
 90. Besluit Beroep in Belastingzaken
 91. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
 92. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
 93. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen
 94. Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties voor benzinestations langs rijkswegen
 95. OCW-beleidsregel inzake niet verstrekken financiële bijdragen coproducties

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. ACM Werkwijze geheimhoudingsprivilege advocaat 2014
  Artikel: 1
 2. ACM Werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014
  Artikel: 1
 3. Aanpassingswet derde tranche Awb I
  Artikel: 1
 4. Aanpassingswet vierde tranche Awb
  Hoofdstuk: 1
 5. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing binnenvaart
  Circulaired.divisie: 1.1.1
 8. Aanwijzing onderzoek rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing verkeersongevallen
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikelen: 8, 17, 49, 50, 104a, 132, 134, 149, 150, 155
 12. Algemeen Reglement van de stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 14
 13. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 9
 14. Algemeen reglement van het Fonds voor Cultuurparticipatie
  Artikel: 38
 15. Algemene Ouderdomswet
  Hoofdstuk: VII
 16. Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 17. Algemene nabestaandenwet
  Hoofdstuk: 7
 18. Algemene wet bestuursrecht, Algemene wet inzake rijksbelastingen, openstelling elektronisch bestuurlijk verkeer met de Belastingdienst
  Tekst: tekst
 19. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 8a
 20. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 25a
 21. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIa, IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVI, XVII
 22. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 23. Arbeidstijdenwet
  Paragraaf: Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: 1:7
 24. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 25. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 2002-2003
  Bijlage: 1
 26. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikelen: 8, 11
 27. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 28. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 29. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 30. Beleidslijn Sanctiemaatregelen 2011
  Teksten: tekst, tekst
 31. Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2011
  Tekst: tekst
 32. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 33. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 34. Beleidsregel boete werknemer 2013
  Artikel: 1
 35. Beleidsregel elektronische communicatie UWV
  Artikel: 4
 36. Beleidsregel kostenverhaal, artikel 75 Wet bodembescherming april 2007
  Tekst: tekst
 37. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 38. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 4.1
 39. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 16
 40. Beleidsregel verlaging cultuursubsidies
  Artikel: 1
 41. Beleidsregels Humanitaire Hulp 2008
  Bijlage: bijlage
 42. Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving
  Bijlage: bijlage
 43. Beleidsregels VOG-NP-RP 2013
  Structuurtekst: structuurtekst
 44. Beleidsregels aanvraag verklaring van vakbekwaamheid
  Artikel: 1
 45. Beleidsregels aanwijzen accountantsopleidingen
  Artikel: 1
 46. Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP
  Artikel: 1
 47. Beleidsregels geluidsisolatie Schiphol
  Bijlage: Beleidsregels geluidsisolatie schiphol (bgs ’09) ter nadere uitwerking van de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (rgv’97)
 48. Beleidsregels handhaving door het CBP
  Artikelen: 1, 3
 49. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015
  Bijlage: 1
 50. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 51. Beleidsregels nummerhandel OPTA
  Artikel: 1
 52. Beleidsregels preventief toezicht op vennootschappen 2005
  Tekst: tekst
 53. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 54. Beleidsregels verlagen subsidie Plattelandsontwikkelingsprogramma
  Artikelen: 1, 2
 55. Beleidsregels waarderingskader uitvoering Wet kinderopvang
  Bijlage: 1
 56. Bemiddeling naar aanleiding van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk 2002-2003
  Tekst: tekst
 57. Beschikking vacatiegeld voor de luchtvaartexamencommissies
  Artikel: 10
 58. Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013
  Artikel: 1
 59. Besluit Beroep in Belastingzaken
  Tekst: tekst
 60. Besluit Fiscaal Bestuursrecht
  Tekst: tekst
 61. Besluit aanvullend beleid bewindvoerdersubsidie
  Enig-artikel: enig-artikel
 62. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II
  Artikel: 3
 63. Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp niet-advocaten
  Artikel: 3
 64. Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 65. Besluit bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2007
 66. Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst
  Artikel: 1
 67. Besluit mandaat en machtiging CBP
  Artikel: 4
 68. Besluit mandaat en machtiging inspecteur-generaal van het onderwijs
  Artikel: 2
 69. Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013
  Artikel: 3
 70. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
 71. Besluit mandaat toepassing bestuursdwang ex artikel 93 Wet personenvervoer 2000 en artikel 169, eerste lid, Wegenverkeerswet 1994 aan het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland
 72. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
 73. Besluit subsidieplafond en beleidsregels subsidieverlening Vakbondsmedefinancieringsprogramma (Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016)
  Bijlage: : Subsidiebeleidskader Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2013–2016
 74. Besluit subsidieprogramma wereldwijd werken met water
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van het Besluit houdende vaststelling van het Subsidieprogramma Wereldwijd werken met water
 75. Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften bouwfraude V&W
  Artikel: 1
 76. Besluit uitgifte drie vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (voor de kavels A7, B38 en C08) en drie vergunningen voor digitale radio-omroep
  Structuurtekst: structuurtekst
 77. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 51a
 78. Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de rijksdienst inzake toepassing van uitzondering inzake het algemeen belang
  Bijlage: bijlage
 79. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Medefinancieringsstelsel II)
  Bijlage: bijlage
 80. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2014–2017)
  Bijlage: bijlage
 81. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Water)
  Bijlage: bijlage
 82. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Verlenging Humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014)
  Bijlage: Beleidskader Verlenging humanitaire hulp Syrië via Ngo’s 2014
 83. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader GWW-FDW, derde call
 84. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Politieke Partijen II 2012–2015)
  Bijlage: bijlage
 85. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Geodata for Agriculture and Water Facility 2014–2015)
  Bijlage: Geodata for Agriculture and Water Facility 2014–2015 (G4AW Faciliteit)
 86. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Kindhuwelijken Fonds)
  Bijlage: bijlage
 87. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Matra CoPROL 2014-2015)
  Bijlage: bijlage
 88. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds 2012-2015)
  Bijlage: bijlage
 89. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SRGR Fonds)
  Bijlage: bijlage
 90. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SWMM)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Sustainable Water Management Mara River Basin (SWMM)
 91. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname 2013–2016)
  Bijlage: bijlage
 92. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Verlenging Gedetineerdenbegeleiding 2012–2014)
  Bijlage: bijlage
 93. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wederopbouw 2012–2015)
  Bijlage: bijlage
 94. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Funding Leadership and Opportunities for Women (FLOW)
  Bijlage: bijlage
 95. Besluit vaststelling beleidsregels verstrekken subsidie Dutch Good Growth Fund
  Bijlage: bijlage
 96. Besluit vaststelling beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO 2012)
  Bijlage: : Beleidsregels Schenkingsfaciliteit ORIO 2012
 97. Besluit vaststelling selectielijst archiefbescheiden Ondersteunende taken Commissariaat voor de Media periode vanaf 1988
  Bijlage: Basisselectiedocument
 98. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 99. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 100. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Buitensectorale Arbeidsvoorwaarden 1945 tot heden (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 101. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 102. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Consumentenbeleid vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: bijlage
 103. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Economische Mededinging en Industrieel Eigendom vanaf 1946 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument mededingingsbeleid 1946–
 104. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 105. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Friese taal vanaf 1945 (Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument friese taal 1945–
 106. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 107. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 108. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Letteren vanaf 1965 (Stichting fonds voor de Letteren)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 109. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Media, Letteren en Bibliotheken vanaf 1945 (Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds)
  Bijlage: Basisselectiedocument van het handelen van de rijksoverheid en andere actoren op het beleidsterrein media, letteren en bibliotheken, 1945–
 110. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 111. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 112. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Politie 1945–1993 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein ‘politie’, 1945–1993
 113. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Prijsbeleid, vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 114. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 115. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Regionaal en Ruimtelijk Economisch Beleid 1945– (Minister van Verkeer & Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 116. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 117. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vaststelling tarieven gezondheidszorg vanaf 1945 (College van beroep voor het bedrijfsleven)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 118. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 119. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Volksgezondheidssubsidies vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument volksgezondheidssubsidies 1945–
 120. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein bedrijfsvoering rechterlijke macht vanaf 2002 (Rechtbanken)
  Bijlage: Basisselectiedocument zittende magistratuur
 121. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein zorg voor de rechtspleging 1945–2002 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument zorg voor rechtspleging 1945–
 122. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen vanaf 1995 (Bedrijfschap Afbouw en rechtsvoorgangers)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het bedrijfschap afbouw
 123. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 124. Besluit vaststelling subsidieplafond 2014 Regeling projectsubsidies publicaties Stichting Nederlands Letterenfonds
 125. Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsregels subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid)
  Bijlage: bijlage
 126. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 127. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2013 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 128. Besluit vaststelling subsidieplafonds 2014 enkele deelregelingen Stichting Nederlands Letterenfonds
 129. Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000
  Artikel: 1
 130. Besluit verlenging inschrijving Rbtv
 131. Besluit verlening mandaat aan de ambtenaren belast met grensbewaking en toezicht vreemdelingen betreffende uitzetting personen en kosten uitzetting
 132. Bestuursreglement College ter beoordeling van geneesmiddelen
  Artikel: 7
 133. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 134. Bestuursreglement Raad voor plantenrassen
  Artikel: 6
 135. Bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2011
 136. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 6.1
 137. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 138. Bevoegdhedenregeling NWO 2013
  Tekst: tekst
 139. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2009)
  Artikel: 3
 140. Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur (2011)
  Artikel: 3
 141. Biografieregeling Nederlands Letterenfonds
 142. CBP richtsnoeren: beveiliging van persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 143. Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlagen: B-II, B-III, B-IV
 144. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: B-II
 145. Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners, artikel 172b Gemeentewet
  Tekst: tekst
 146. Circulaire Rijksbrede handelwijze bij terugvordering
  Tekst: tekst
 147. Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
  Tekst: tekst
 148. Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014)
  Tekst: tekst
 149. Circulaire Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 150. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Tekst: tekst
 151. Circulaire legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken (staat van personen en toepassing DNA-onderzoek waarin bewijsstukken ontbreken)
  Tekst: tekst
 152. Circulaire schadevergoedingen
  Tekst: tekst
 153. Circulaire toelating en uitzetting Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Tekst: tekst
 154. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Teksten: tekst, tekst
 155. Collectieregeling
  Tekst: tekst
 156. De subsidieregeling regionale transfercentra PO
  Artikel: 10
 157. Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 158. Deelreglement Filmactiviteiten van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 159. Deelreglement Ontwikkeling van de Stichting Nederlands Fonds voor de film
 160. Deelreglement Realisering van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
 161. Deelreglement Suppletie van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 11
 162. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
 163. Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
  Bijlage: Erkenningskader uitvoering persoonlijke ondersteuning 2012
 164. Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp II
  Artikel: 5
 165. Erkenningsreglement Aequor
  Tekst: tekst
  Artikel: 10
 166. Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  Tekst: tekst
 167. Gewijzigde procedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht
  Tekst: tekst
 168. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 35
 169. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 170. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 171. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
 172. Herzien stappenplan beëindigen opvangvoorzieningen ongedocumenteerde asielzoekers
  Bijlage: Instructie Stappenplan Beëindiging ROA/RVA-voorzieningen
 173. Huishoudelijk reglement van het Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 9
 174. Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP)
  Tekst: tekst
 175. Instelling Werkgroep voor aspecten van rechtsbescherming in het belastingrecht
  Artikel: 2
 176. Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO
  Artikel: 11
 177. Instellingsbesluit commissie advisering bezwaarschriften Defensie
 178. Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing
  Artikel: II
 179. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XLI
 180. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 35
 181. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 92
 182. Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikelen: 3, 18.3
 183. Kadasterwet
  Artikelen: 7n, 107a
 184. Kaderbesluit CCMS
  Artikel: A.2
 185. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 186. Kaderwet EZK- en LNV-subsidies
 187. Kaderwet SZW-subsidies
 188. Kaderwet dienstplicht
  Artikelen: 24, 48
 189. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
 190. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
 191. Kernenergiewet
  Artikel: 17
 192. Klachtenregeling Bureau Financieel Toezicht
  Artikel: 1
 193. Klachtenregeling CBS
  Artikel: 1
 194. Klachtenregeling De NPO Hoofdstuk 9 Awb
  Artikel: 1
 195. Klachtenregeling TNO 2005
  Artikel: 8
 196. Klachtenreglement UWV 2009
  Artikel: 1
 197. Landbouwwet
  Paragrafen: 2, 2a
 198. Landelijk experimenteerkader Regionale Expertisecentra in oprichting
  Bijlage: 2
 199. Leidraad Invordering 2008
  Circulaire.divisies: 1.1.5, 80
  Teksten: tekst, tekst
 200. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 201. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 202. Mandaatbesluit Aziëfaciliteit
  Artikel: 2
 203. Mandaatbesluit BZK 2012
 204. Mandaatbesluit Colleges financieel toezicht
 205. Mandaatbesluit FCP
  Artikel: 2
 206. Mandaatbesluit Loyalis Maatwerkadministraties
  Artikel: 2
 207. Mandaatbesluit NFPK
  Artikel: 2
 208. Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013
 209. Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
  Artikel: 3
 210. Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD
 211. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 5
 212. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 3
 213. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 3
 214. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Assen, Groningen en Leeuwarden 2009
  Artikel: 3
 215. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 3
 216. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Dordrecht en Rotterdam 2009
  Artikel: 3
 217. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 3
 218. Mandaatregeling Faunafonds 2015
  Artikel: 6
 219. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 2
 220. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011
  Artikelen: 13, 14
 221. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
 222. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
 223. Nationaal Frequentieplan 2014
  Bijlage: Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
 224. Organisatie- en competentieregeling APA-/ATR-praktijk, advance pricing agreements (APA’s); Advance tax rulings (ATR’s); Financiële dienstverleningsactiviteiten; (Tussen)houdsters; Aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders (APBI)
  Tekst: tekst
 225. Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008
  Artikel: 1
 226. Organisatie- en mandaatbesluit Rijksvastgoedbedrijf 2014
 227. Prioriteringsbeleid toezicht en handhaving Wet op de vaste boekenprijs
  Tekst: tekst
 228. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikelen: 1, 53
 229. Promit-regeling 1998
  Artikelen: 8, 12
 230. Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN
  Tekst: tekst
 231. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 232. Regeling Commissie Evaluatie Awb III
  Artikel: 2
 233. Regeling Halt 2013
  Artikel: 12
 234. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 235. Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute
  Artikel: 11
 236. Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek
  Artikel: 4
 237. Regeling Raadsman SZW 2011
  Artikel: 1
 238. Regeling Translation Grants for Foreign Publishers
 239. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 240. Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Ministerie van Financiën
  Artikel: 3.4
 241. Regeling beeldende kunst en cultureel erfgoed
  Artikel: 7
 242. Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie
  Bijlage: bij de Regeling inrichting begroting en jaarrekening Sanquin
 243. Regeling bezwarenprocedure KB
 244. Regeling bezwarenprocedure personele aangelegenheden Verkeer en Waterstaat 2008
  Artikel: 2
 245. Regeling cultuurvouchers voortgezet onderwijs 2002
  Artikel: 5
 246. Regeling defensiesubsidies
  Bijlage: Model accountantsverklaring alsmede rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Regeling defensiesubsidies
 247. Regeling elektronisch indienen bezwaar- en verzoekschriften Kadaster 2008
  Artikel: 1
 248. Regeling erkenning leer- en opleidingsbedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij
  Tekst: tekst
 249. Regeling internationale activiteiten beeldende kunst
  Tekst: tekst
 250. Regeling literaire projecten en manifestaties
 251. Regeling mandaat, volmacht en machtiging internationale taken Sociale verzekeringsbank
  Artikel: 2
 252. Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2013–2016
  Artikel: 1.1
 253. Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies
  Bijlagen: 2.6.1, 3.12.1, 3.12.2, 3.13.1, 3.14.1, 3.16.2, 3.16.3
 254. Regeling ondersteuning uitwisseling Nederlandse Antillen en Aruba en Nederland en andere landen
  Artikel: 7
 255. Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en Part-66 AML
  Bijlagen: 1, 2, 3
 256. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
  Bijlage: als bedoeld in artikel 5, derde lid, van de Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI 2003
 257. Regeling overdracht personele middelen convenant VERDI en ophoging GDU 2004
  Artikel: 12
  Bijlage: Controleprotocol VERDI en ophoging GDU 2004
 258. Regeling procedure bij reorganisaties OCW 2005
  Bijlage: Procedure bij reorganisaties OCW
 259. Regeling projectsubsidies voor publicaties
 260. Regeling reiskosten buitenland Nederlands Letterenfonds
 261. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 262. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 263. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 264. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 265. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 266. Regeling taken en bevoegdheden Functionaris Gegevensbescherming BZ
  Bijlage: II
 267. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 268. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 269. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 2, 7
 270. Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
 271. Reglement Erkenning BPV Leerbedrijven Carrosseriebranche
  Artikel: 10
 272. Reglement Erkenning leerbedrijven 2007
  Tekst: tekst
 273. Reglement NWO 2002
  Artikel: 10.1
 274. Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film
  Artikel: 10
 275. Reglement Toetsing NRGD
  Artikel: 1:1
 276. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011
  Teksten: tekst, tekst
 277. Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012
  Tekst: tekst
 278. Reglement Vervangingsfonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2013–2014
  Tekst: tekst
 279. Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
 280. Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2014
  Artikel: 1
 281. Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
  Artikelen: 1, 5, 16
 282. Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven
  Artikel: 9
 283. Reglement erkenning Leerbedrijven 2010
  Artikel: 9
 284. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche (2011)
  Artikel: 10
 285. Reglement erkenning Mobiliteitsbranche (2013)
  Artikel: 10
 286. Reglement erkenning leerbedrijven 2008
  Artikel: 9
 287. Reglement erkenning leerbedrijven Stichting Kenniscentrum Handel
  Artikel: 10
 288. Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF
  Artikel: 10
 289. Reglement erkenning leerbedrijven van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven van SVO
  Artikel: 10
 290. Reglement erkenning onderwijsleerbedrijf (OLB) Mobiliteitsbranche
  Artikel: 10
 291. Reglement erkenning projecten van reguliere onderwijsinstellingen
  Artikel: 9
 292. Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 1
 293. Reglement inzake het maken van bezwaar tegen besluiten van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst
  Artikel: 2
 294. Reglement register bewindvoerder Wsnp II
  Tekst: tekst
 295. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: I
 296. Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 297. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
 298. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 299. Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 26
 300. Risicobeoordeling bestaande stoffen
  Tekst: tekst
 301. Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten
  Artikel: 39
 302. Skal-Reglement Bezwaar
  Artikelen: 1, 9
 303. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 304. Subsidiebesluit SER
  Artikel: 1
 305. Subsidieregeling Activiteiten amateurkunst 2004
  Tekst: tekst
 306. Subsidieregeling Beurzen en stipendia 2004
  Tekst: tekst
 307. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
  Artikel: 1
 308. Subsidieregeling Internationalisering 2004
  Tekst: tekst
 309. Subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
  Tekst: tekst
 310. Subsidieregeling SWOV 2014
  Artikel: 1
 311. Subsidieregeling Stichting AAP
  Artikel: 1
 312. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014
  Artikel: 1
 313. Subsidieregeling openbare inland terminals
  Artikel: 11
 314. Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
  Artikel: 13
 315. Subsidieregeling restauratieprojecten 2012
  Artikel: 1
 316. Subsidieregelingen van de Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst
  Tekst: tekst
 317. Subsidiereglement Creatieve Industrie
  Artikel: 3
 318. Telecommunicatiewet
  Artikel: 3.22
 319. Tijdelijke Regeling Herinnering Slavernijverleden
  Artikel: 6
 320. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC
  Artikel: 1
 321. Tijdelijke subsidieregeling kwijtschelding door waterschappen
  Artikel: 1
 322. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 323. Toeslagenwet
  Hoofdstuk: V
 324. Tracéwet
  Artikel: 34
 325. Translation Grants for Foreign Publishers
 326. Uitvoeringsbesluit verordeningen heffing bloemen en planten
 327. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 46
  Hoofdstuk: 6
 328. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 329. Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Kwaliteit van de Nederlandse wetgeving vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: BASIS-SELECTIEDOCUMENT van de handelingen betreffende de kwaliteit van de Nederlandse wetgeving 1945–
 330. Vaststellingsbesluit beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Humanitair Ontmijnen en Clustermunitie)
  Bijlage: bijlage
 331. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 332. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 333. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 334. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie beleidsterrein Notariaat over de periode na 1975
  Bijlage: Selectielijst voor de Koninklijke Notariële Broederschap/Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, 1975–
 335. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Minister van Justitie beleidsterrein Binnenvisserij 1945–1999
  Bijlage: Binnenvisserij
 336. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Studiefinanciering vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument studiefinanciering 1995–2003
 337. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Wapens en Munitie periode 1945–1997 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument wapens en munitie 1945–1997
 338. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 339. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 340. Vaststellingsregeling selectielijst neerslag handelingen Stichting Reclassering Nederland op het beleidsterrein Reclassering over de periode 1948–1999
  Bijlage: bijlage
 341. Vennootschapsbelasting, juridische fusie, toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 342. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie
  Tekst: tekst
 343. Verordening Algemene Bepalingen Heffingen Productschap Vis 2007
  Artikel: 6a
 344. Verordening behandeling bezwaarschriften
  Artikel: 1
 345. Verordening instelling Awb-klachtenadviseur
  Artikel: 1
 346. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: IV
 347. Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht
 348. Vorderingswet
  Artikel: 29
 349. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 350. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 351. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Tekst: tekst
 352. Warenwetregeling liften
  Bijlagen: 1, 2
 353. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 4q
 354. Werkwijze AFM inzien en kopiëren van digitale gegevens
  Tekst: tekst
 355. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 1
 356. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen: 5, 57
 357. Wet aanpassing bestuursprocesrecht
  Deel: A
 358. Wet basisregistratie personen
  Artikelen: 2.60, 3.18, 3.24
 359. Wet basisregistraties kadaster en topografie
  Artikel: XX
 360. Wet bescherming persoonsgegevens
  Artikelen: 25, 32, 45, 47
 361. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 362. Wet dieren
  Artikel: 11.1a
 363. Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter
 364. Wet extern klachtrecht
 365. Wet geluidhinder
  Artikel: 176
 366. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 9.5
 367. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
  Artikel: 11
 368. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 369. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 91
 370. Wet op de lijkbezorging
  Artikelen: 17, 68
 371. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 29
 372. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: 27
 373. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 5a.10
 374. Wet opheffing Bedrijfschap Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit
  Artikel: 11
 375. Wet overige OCW-subsidies
 376. Wet politiegegevens
  Artikel: 29
 377. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 12.12
 378. Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
  Artikel: 6
 379. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 12.12
 380. Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen
 381. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Paragraaf: 12.4
  Hoofdstuk: 12
 382. Wijziging Wet voorkeursrecht gemeenten
  Tekst: tekst
 383. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 1999
  Tekst: tekst
 384. Wijzigingsbesluit Besluit bestuursreglement dossiereisen en aanvraagformulieren Ctgb 2008
 385. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht enz. (Leemtewet Awb)
  Hoofdstuk: 1
 386. Wijzigingswet Algemene wet bestuursrecht, enz. (Aanpassingswet Awb III)
  Paragrafen: 1, 3, 4, 5
  Artikel: 2
 387. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
  Artikel: IV
 388. Wijzigingswet Financiele-verhoudingswet enz. (herziening verdeelstelsel Provinciefonds)
  Paragraaf: 1.3
 389. Wijzigingswet Vreemdelingenwet, enz.
  Artikel: V
 390. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikel: IV
 391. Wijzigingswet Wet op de rechterlijke organisatie, enz. (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
  Paragrafen: 2, 5.2
  Artikelen: V, VI
 392. Wijzigingswet Wet op de rechtsbijstand, enz. (evaluatie alsmede aanpassing Wet op de rechtsbijstand)
 393. Wijzigingswet houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: XIV4
 394. Ziektewet
  Afdeling: Derde
Terug naar begin van de pagina