Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Titel 4.2

Informatie geldend op 01-01-2015

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit titeldeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit titeldeel

 1. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst: tekst
 2. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel: 2
 3. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 12
 4. Archiefwet 1995
  Artikelen: 27, 30, 35
 5. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 74
 6. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel: 9
 7. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel: 9
 8. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel: III
 9. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel: III
 10. Invorderingswet 1990
  Artikel: 1
 11. Jeugdwet
  Artikel: 8.1.7
 12. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 3
 13. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 36
 14. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 15. Regeling Monitoring Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen
  Artikel: 3
 16. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage: 1
 17. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 18. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 19. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage: bijlage
 20. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage: 2
 21. Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
  Artikel: 6
 22. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 16
 23. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2.4
 24. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 48d
 25. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 15
 26. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 6:6, 72a
 27. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel: 1
 28. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel: 6
 29. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen: 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 30. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 91
 31. Wet geluidhinder
  Artikel: 124
 32. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 93
 33. Wet langdurige zorg
  Artikel: 1.1.1
 34. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 2.3.6
 35. Wet milieubeheer
  Artikel: 15.12
 36. Wet op het notarisambt
  Artikel: 111
 37. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen: 67, 69
 38. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.22
 39. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 11.2
 40. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 11.2
 41. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen: 23, 125, 150
 42. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 119
 43. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 36

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit titeldeel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina