Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 4.2.8.3

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.2.8

 1. Wet op de rechtsbijstand
  Artikelen 42, 42b
 2. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 3. Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening
  Artikel 1a
 4. Wet Justitie-subsidies
  Artikelen 33, 48c, 48e, 48g, 48n, 48u, 49, 8
 5. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 73
 6. Algemene Regeling SZW-subsidies
  Artikel 19
 7. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 8. Subsidieregeling kennisprojecten verkeer en vervoer
  Artikel 5
 9. Besluit Stichting ICTU
  Artikel 4
 10. Regeling defensiesubsidies
  Artikel 8
 11. Subsidiebesluit SER
  Artikel 2
 12. Besluit financiële bepalingen bodemsanering
  Artikelen 35, 41
 13. Binnenvaartwet
  Artikel 39h
 14. Subsidieregeling voor het Rode Kruis 2008
  Artikel 2
 15. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 16. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 17. Subsidieregeling NLR
  Artikel 4
 18. Regeling OCW-subsidies
  Artikelen 28, 7
  Bijlage 1
 19. Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel 2
 20. Tijdelijke subsidieregeling IGRAC
  Artikel 3
 21. Subsidieregeling Fietsersbond 2013
  Artikel 3
 22. Regeling afbouw subsidiëring overleg minderhedenbeleid
  Artikel 3
 23. Subsidieregeling SWOV 2014
  Artikel 3
 24. Subsidieregeling Veilig Verkeer Nederland 2014
  Artikel 3
 25. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen 2015
  Artikel 2
 26. Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013
  Artikel 3

Verwijzingen naar Titel 4.2

 1. Wet geluidhinder
  Artikel 124
 2. Wet milieubeheer
  Artikel 15.12
 3. Invorderingswet 1990
  Artikel 1
 4. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel 16
 5. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel 15
 6. Archiefwet 1995
  Artikelen 27, 30, 35
 7. Derde tranche Algemene wet bestuursrecht
  Artikel III
 8. Wet Justitie-subsidies
  Artikel 48d
 9. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen 6:6, 72a
 10. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikel III
 11. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel 74
 12. Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat
  Artikel 3
 13. Wet op het notarisambt
  Artikel 111
 14. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel 11.2
 15. Wet bevordering eigenwoningbezit
  Artikel 6
 16. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel 11.2
 17. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel 91
 18. Subsidieregeling kinderopvang
  Bijlage 2
 19. Zorgverzekeringswet
  Artikel 36
 20. Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel 12
 21. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 119
 22. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel 2.4
 23. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 6.22
 24. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel 36
 25. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 93
 26. Beleidsregels UWV pilot participatiebudget
  Artikel 9
 27. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst
 28. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage 2
 29. Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking
  Bijlage bijlage
 30. Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie
  Artikel 9
 31. Wet educatie en beroepsonderwijs BES
  Artikelen 1.5.1, 2.4.1, 3.5
 32. Regeling OCW-subsidies
  Bijlage 1
 33. Wet primair onderwijs BES
  Artikelen 67, 69
 34. Wet voortgezet onderwijs BES
  Artikelen 125, 150, 23
 35. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies
  Artikel 1
 36. Algemeen reglement Nederlands Letterenfonds
  Artikel 2
 37. Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen
  Artikel 6
 38. Aanvullend beleid ontzegging bewindvoerdersubsidie Wsnp
  Tekst tekst
 39. Jeugdwet
  Artikel 8.1.7
 40. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 41. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel 2.3.6
 42. Wet langdurige zorg
  Artikel 1.1.1
 43. Regeling Monitoring Persoonsgebonden budget en individueel aangepaste Wlz-hulpmiddelen
  Artikel 3

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Artikel 1:6
 2. Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikel 4
 3. Wet op het notarisambt
  Artikel 16a
 4. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel 2
Terug naar begin van de pagina