Algemene wet bestuursrecht

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-03-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 4:15

Informatie geldend op 01-01-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 1:18
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:14, 7:27
 3. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Bijlage: Wettelijk kader
 4. Besluit diergeneesmiddelen
  Artikelen: 2.6, 2.7, 4.4
 5. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel
  Artikel: 2
 6. Besluit machtiging manager Expertisecentrum Organisatie en Personeel inzake bezwaar- en beroepsprocedures betreffende personeelsaangelegenheden
  Artikel: 2
 7. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 8. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Informatie Beheer Groep vanaf 1994
  Bijlage: Basisselectiedocument informatie beheer groep
 9. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)
  Bijlage: Wanneer is er sprake van niet tijdig beslissen?
 10. Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland
  Tekst: tekst
 11. Dienstenwet
  Artikel: 32
 12. Elektriciteitswet 1998
  Artikelen: 36, 56
 13. Gaswet
  Artikelen: 12f, 24
 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 15. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Teksten: tekst, tekst
 16. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Teksten: tekst, tekst
 17. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 18. Machtigingsbesluit EC O&P Infrastructuur en Milieu
  Artikel: 2
 19. Postwet 2009
  Artikel: 60
 20. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikelen: 11, 23, 24, 31, 32, 39, 40, 45, 46, 49
 21. Spelregels bij concentratiezaken
  Tekst: tekst
 22. Telecommunicatiewet
  Artikelen: 5.3, 5.8, 12.5
 23. Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop van huurwoningen en invoering euro (sociale-huursector)
  Tekst: tekst
 24. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlage: 3
 25. Vennootschapsbelasting, juridische fusie, toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 26. Vennootschapsbelasting; bedrijfsfusie
  Teksten: tekst, 5
 27. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 28. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst, tekst
 29. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 30. Wet luchtvaart
  Artikel: 8.25h
 31. Wet milieubeheer
  Artikel: 10.59
 32. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 5:77
 33. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: 6
 34. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32a
Terug naar begin van de pagina